Polityka Prywatności

Witamy serdecznie na stronie internetowej: www.uniqueone.pl (dalej „Strona Internetowa/ Strona”).

W niniejszej polityce opisaliśmy rodzaje danych osobowych, które gromadzimy; cele gromadzenia danych osobowych oraz środki podejmowane w celu zabezpieczenia danych. Wskazano w niej również informacje na temat Państwa praw oraz wyborów, które mogą Państwo podjąć w odniesieniu do danych osobowych oraz jak się z nami skontaktować w sprawie stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony prywatności.

Stronę Internetową dostarcza Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 016375288.

Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych na niniejszej Stronie jest zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dane kontaktowe: e-mail: dane@uniqueone.pl bądź listownie: ul. Wołoska 18, (02-675) Warszawa.

W ramach Strony Internetowej Państwa dane osobowe przetwarzamy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

Za jego pośrednictwem zbieramy : imię oraz adres e-mail. Administrator przetwarza dane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie/przesłany komunikat/zapytanie ofertowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora tj. udzielenie odpowiedzi na przesłany komunikat/ zadane pytanie/przesłany komunikat/zapytanie ofertowe (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu/ odpowiedzi na pytania/wysłanie zamówionego materiału ofertowego, a następnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu. Korespondencję możemy przechowywać jednak przez dłuższy czas, w celach ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  1. Na Stronie zbieramy dane w celach analitycznych i statystycznych.

Korzystamy z narzędzia analityki zachowania użytkowników na Stronie w celu zapewnienia im wygodniejszej i lepszej funkcjonalności naszej Strony. Zbierane dane mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia lepszej obsługi Strony, analizy danych statystycznych i dostosowania Strony Internetowej do preferencji użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora

Osobie, której dane są przetwarzane:

  • przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych;
  • przysługuje również prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji
    w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  • przysługuje prawo do żądania usunięcia, jej danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  • przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora Danych;
  • przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje osobie, która podaje dane prawo do jej wycofania. Przy czym odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać podmioty obsługujące skrzynkę pocztową Administratora, firmy świadczącej usługi IT, usługi prawne czy usługi księgowe. Podmiotom tym będą przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji odpowiedzi na zadane pytanie/przesłany komunikat/zapytanie ofertowe bądź poprawnego świadczenia przez nie usługi dla Administratora. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Jeżeli dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich. W takim przypadku przekazywanie danych osobowych odbywać się będzie z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, wymaganych przez standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Klikając w linki zamieszczone na Stronie mogą Państwo zostać przekierowani do stron internetowych lub serwisów, które są administrowane lub stanowią usługę świadczoną przez inne podmioty, niezależne od Administratora. Proszę pamiętać, że klikając w te linki przyjmują Państwo do wiadomości, że proces przetwarzania danych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty – np. w ich polityce prywatności.

PLIKI COOKIE

Informacje  dotyczące piklów cookie opisaliśmy w Polityce Cookie.

Celem Administratora jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu Użytkownikowi Strony Internetowej. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Czynimy wszystko, aby poufne, personalne informacje na temat Użytkowników naszej witryny, nie trafiły w niepowołane ręce, ani też nie zostały wykorzystane w sposób niezgodny z ich życzeniem.

Gwarantujemy Państwu pełną poufność informacji, które zbieramy i analizujemy.

Informujemy, iż wszystkie dane są gromadzone jedynie za Państwa przyzwoleniem.