Witamy serdecznie na stronie internetowej: www.uniqueone.pl (dalej „Strona Internetowa/ Strona”).

W niniejszej polityce opisaliśmy rodzaje danych osobowych, które gromadzimy; cele gromadzenia danych osobowych oraz środki podejmowane w celu zabezpieczenia danych. Wskazujemy w niej również informacje na temat Państwa praw oraz wyborów, które mogą Państwo podjąć w odniesieniu do danych osobowych oraz jak się z nami skontaktować w sprawie stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony prywatności.

Stronę Internetową dostarcza Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Niedźwiedzia 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 016375288, dalej „Administrator”.

Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych na niniejszej Stronie jest zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Z Administratorem danych osobowych możesz się skontaktować za pośrednictwem:

 1. e-mail: dane@uniqueone.pl bądź
 2. listownie: Niedźwiedzia 2a (02-737) Warszawa.

W ramach Strony Internetowej Państwa dane osobowe przetwarzamy za:

      1. pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

Za jego pośrednictwem zbieramy Twoje: imię oraz adres e-mail.

Administrator przetwarza dane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie/przesłany komunikat/zapytanie ofertowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora tj. udzielenie odpowiedzi na przesłany komunikat/ zadane pytanie/przesłany komunikat/zapytanie ofertowe (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu/ odpowiedzi na pytania/wysłanie zamówionego materiału ofertowego, a następnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu. Korespondencję możemy przechowywać jednak przez dłuższy czas, w celach ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dostęp do danych osobowych podanych w Formularzu Kontaktowym mogą uzyskać podmioty pomagające obsłużyć nam skrzynkę pocztową, firmy świadczącej usługi hostingu,  IT, usługi prawne czy usługi księgowe. Podmiotom tym będą przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji odpowiedzi na zadane pytanie/przesłany komunikat/zapytanie ofertowe bądź poprawnego świadczenia przez nie usługi dla Administratora. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo działają na podstawie stosowanego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

      2.Na Stronie zbieramy dane w celach analitycznych i statystycznych.

Korzystamy z narzędzia analityki zachowania użytkowników na Stronie w celu zapewnienia im wygodniejszej i lepszej funkcjonalności naszej Strony. Zbierane dane mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia lepszej obsługi Strony, analizy danych statystycznych i dostosowania Strony Internetowej do preferencji użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

      3. Dane osobowe przetwarzane na platformie Linkedin

Posiadamy konto w serwisie Linkedin, w związku z powyższym informujemy, że Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

 1. dokonały subskrypcji konta Administratora na koncie Linkedin poprzez kliknięcie button’u „Obserwuj”;
 2. opublikowały swój komentarz pod postem zamieszczonych na profilu Linkedin Administratora;
 3. przesłały swoje dane do Administratora poprzez wiadomości prywatne na Linkedin poprzez kliknięcie button „Wyślij”;

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 1. administrowania i zarządzania kontem w serwisie społecznościowym Linkedin, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane posty i komentarze oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników na naszym profilu, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Linkedin. Dane osobowe w powyższych procesach przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
 2. udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do Administratora poprzez Linkedin – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z nami;
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z nami. Zastrzegamy, że do składania reklamacji dotyczących promocji przez nas przeprowadzanych przewidziana jest osobna procedura, opisana w regulaminie danej promocji.
 4. dokonywania analiz i przygotowywania statystyk profilu Administratora na Linkedin – dotyczących funkcjonowania, sposobu korzystania, odpowiedzi na zamieszczone treści – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w innych celach, na które wyraziłeś zgodę, o ile Administrator poprosi Cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a Ty takiej zgody udzielisz – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielenie zgody w takich przypadkach jest dobrowolne, choć może być niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych.
 • W ramach naszego konta w serwisie Linkedin będziemy przetwarzać następujące dane:
 1. dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Ciebie na Twoim profilu w serwisie Linkedin;
 2. dane opublikowane przez Ciebie na naszym profilu w serwisie Linkedin, w szczególności w komentarzach czy postach;
 3. dane przekazane przez Ciebie do nas (Administratora) w wiadomościach prywatnych w serwisie Linkedin;
 4. dane przekazane przez Ciebie poprzez formularze zamieszczone na serwisie Linkedin;
 5. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających nasz profil Linkedin udostępnione przez Linkedin stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Linkedin, gromadzone dzięki plikom cookies.
 • Twoje dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane:
 1. właścicielowi serwisu Linkedin na zasadach opisanych w politykach i regulaminach Linkedin;
 2. innym użytkownikom serwisu Linkedin, jeżeli są zamieszczane przez Ciebie w postach lub komentarzach na Fanpage’u Administratora;
 3. naszym pracownikom lub współpracownikom, którzy pomagają lub świadczą usługi na naszą rzecz w prowadzonej przez nas działalności, w tym zapewniające obsługę IT, marketingowe, księgowe lub prawne. W takich przypadkach mamy zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a zakres udostępnianych danych dostosowany jest do świadczonej przed dany podmiot usługi na rzecz Administratora;
 4. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 5. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych lub upoważnień do przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 • Okres przetwarzania danych:
 1. dane przetwarzane będą przez okres, w którym jesteś aktywnym użytkownikiem naszego konta w serwisie Linkedin lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 2. dane zawarte w postach i komentarza będą przetwarzane do momentu ich usunięcia;
 3. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
 4. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
 5. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu;
 6. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających nasze konto w serwisie Linkedin będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Linkedin.

Ponadto informujemy, że administrator serwisu społecznościowego Linkedin jako dostawca narzędzi  związanych z prowadzeniem profilu jest osobny podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z serwisu. Linkedin w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe.

      4. Dane osobowe przetwarzane na platformie Facebook

Niniejszym informujemy, że w związku z posiadanie konta w serwisie Facebook przetwarzamy dane osobowe osób, które:

 1. dokonały subskrypcji naszego Fanpage poprzez kliknięcie button „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 2. opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym Fanpage’u;
 3. przesłały do nas(Administratora) swoje dane poprzez wiadomości prywatne w komunikatorze Messenger poprzez kliknięcie button „Wyślij”;
 4. przesłały swoje dane w formularzach zamieszczonych na Fanpage’u poprzez kliknięcie button „Prześlij” lub „Wyślij”.
 • Przetwarzamy dane osobowe osób w następujących celach:
 1. administrowania i zarządzania naszym Fanpage’m w serwisie społecznościowym Facebook, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane posty i komentarze oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Meta Platforms Irealand Limited– podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do nas jako Administratora poprzez serwis Facebook – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z nami;
 3. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych, w szczególności telefonu oraz automatycznych systemów wywołujących, gdy w tym celu przekażesz nam swoje dane w wiadomości prywatnej w komunikatorze Messenger poprzez kliknięcie button „Wyślij” lub „Prześlij”, przekażesz nam swoje dane w formularzach umieszczonych na Fanpage’u poprzez kliknięcie button „Wyślij” lub „Prześlij”, lub po przez zamieszczenie komentarza pod dedykowanym postem na Fanpage. Wówczas podstawą przetwarzania będzie Twoja zgoda lub w zależności od danej aktywności, prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO);
 4. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych naszych usług za pomocą środków komunikacji elektronicznej, gdy w tym celu przekażesz nam swoje dane w wiadomości prywatnej w komunikatorze Messenger poprzez kliknięcie dedykowanego button’u. Wówczas podstawą przetwarzania będzie Twoja zgoda lub w zależności od danej aktywności, prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO);
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z nami. Zastrzegamy, że do składania reklamacji dotyczących promocji przez nas przeprowadzanych przewidziana jest osobna procedura, opisana w regulaminie danej promocji.
 6. dokonywania analiz i przygotowywania statystyk profilu Administratora w serwisie Facebook – dotyczących funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania, odpowiedzi na zamieszczone treści. podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w innych celach, na które wyraziłeś zgodę, o ile Administrator poprosi Cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a Ty takiej zgody udzielisz – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielenie zgody w takich przypadkach jest dobrowolne, choć może być niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych.
 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Administrator będzie przetwarzał następujące dane:

 1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Ciebie na Twoim własnym profilu w serwisie społecznościowym Facebook;
 2. dane opublikowane przez Ciebie na profilu Facebook Administratora, w szczególności w komentarzach, postach, relacjach;
 3. dane przekazane przez Ciebie w wiadomościach prywatnych poprzez komunikator Messenger;
 4. dane przekazane przez Ciebie poprzez formularze zamieszczone na Fanpage’u;
 5. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających Fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka a gromadzone dzięki plikom cookies.
 • Twoje dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane:
 1. właścicielowi serwisu społecznościowego Facebook na zasadach określonych przez dostawę a opisanych w politykach i regulaminach dostępnych na stronie dostawcy;
 2. innym użytkownikom serwisu Facebook, jeżeli zamieszczasz je w postach lub komentarzach na Fanpage’u Administratora;
 3. naszym pracownikom lub współpracownikom, którzy pomagają lub świadczą usługi na naszą rzecz w prowadzonej przez nas działalności, w tym zapewniające obsługę IT, świadczące usługi telekomunikacyjne, marketingowe, księgowe lub prawne. W takich przypadkach mamy zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 4. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 5. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych lub upoważnień do przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 • Okres przetwarzania danych:
 1. dane przetwarzane będą przez okres, w którym jesteś aktywnym użytkownikiem naszego Fanpage’a lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 2. dane zawarte w postach i komentarza będą przetwarzane do momentu ich usunięcia;
 3. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
 4. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;

e.dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu;

Ponadto informujemy, że administrator serwisu Facebook jako dostawca narzędzi związanych z naszym Fanpage’m oraz komunikatorem Messenger, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z Fanpage’a lub komunikatora Messenger. Może on przetwarzać dane na podstawie polityk, regulaminów dostępnych na jego stronach.

      5. Dane osobowe przetwarzane na platformie Youtube

Korzystamy z platformy Youtube dostarczanej przez Google Ireland Limited – w przypadku użytkowników usług Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii – z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – dalej „Google

 • Przetwarzamy dane osobowe osób w następujących celach:
 1. administrowania i zarządzania kanałem w serwisie YouTube, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane komentarze oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Google(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. informowania za pomocą kanału Youtube o działaniach Administratora, w tym promowaniu akcji, promocji czy wydarzeń, które organizujemy, a także naszej marki oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisie YouTube, w tym udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z nami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. analiz funkcjonowania i korzystania przez użytkowników z naszego kanału Youtube (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w innych celach, na które wyraziłeś zgodę, o ile prosimy Cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a Ty takiej zgody udzielisz – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielenie zgody w takich przypadkach jest dobrowolne, choć może być niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych.

Ponadto informujemy, że administrator serwisu YouTube jako dostawca narzędzi związanych z kanałem jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z kanału Administratora, który może przetwarzać dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne. W szczególności Google w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających nasz kanał na Youtube. W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Google tworzone anonimowe zestawienia i statystyki, które mogą być udostępniane innym podmiotom.

 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych::
 1. podstawowe dane identyfikacyjne jakie podałeś zakładając konto w serwisie Youtube (imię i nazwisko, pseudonim) ;
 2. dane publikowane przez Ciebie na profilu w serwisie YouTube;
 • Twoje dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane:
  1. Google na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez YouTube;
  2. innym użytkownikom serwisu YouTube, jeżeli są zamieszczane przez Ciebie w postach lub komentarzach na naszym kanale;
  3. naszym pracownikom lub współpracownikom, którzy pomagają lub świadczą usługi na naszą rzecz w prowadzonej przez nas działalności, w tym zapewniające obsługę IT, świadczące usługi telekomunikacyjne, marketingowe, księgowe lub prawne. W takich przypadkach mamy zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  4. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  5. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z nami przetwarzają dane osobowe w imieniu Unique One sp.z o. (Administratora).

Administrator nie przekazuje danych poza teren UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu YouTube z zastosowaniem stosowanych przez Google.

 • Okres przetwarzania danych:
 1. dane przetwarzane będą przez okres, w którym jesteś aktywnym użytkownikiem naszego kanału na Youtube lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 2. dane zawarte w komentarza będą przetwarzane do momentu ich usunięcia;
 3. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
 4. dane przetwarzane na podstawie wymogów prawnych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
 5. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu;
 6. niezależnie od przechowywania danych przez nas jako Administratora własne okresy przechowywania danych może stosować administrator serwisu YouTube, firma Google.

      6.Przetwarzanie danych na rzecz DSA

W przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze (jak np. obsługa zgłoszeń Treści Użytkownika, realizacja procedur wynikających z aktu o usługach cyfrowych) – dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa stanowią inaczej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE.

      7. Osobie, której dane są przetwarzane:

 1. przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych;
 2. przysługuje również prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji
  w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba,
  której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 3. przysługuje prawo do żądania usunięcia, jej danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 5. przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora Danych;
 6. przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje osobie, która podaje dane prawo do jej wycofania. Przy czym odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

 

Jeżeli dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich. W takim przypadku przekazywanie danych osobowych odbywać się będzie z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, wymaganych przez standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską bądź na bazie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

Klikając w linki zamieszczone na Stornie mogą Państwo zostać przekierowani do stron internetowych lub serwisów, które są administrowane lub stanowią usługę świadczoną przez inne podmioty, niezależne od Administratora. Proszę pamiętać, że klikając w te linki przyjmują Państwo do wiadomości, że proces przetwarzania danych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty – np. w ich polityce prywatności.

     8. PLIKI COOKIE

Informacje  dotyczące piklów cookie opisaliśmy w Polityce Cookie.

Celem Administratora jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu Użytkownikowi Strony Internetowej. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Czynimy wszystko, aby poufne, personalne informacje na temat Użytkowników naszej witryny, nie trafiły w niepowołane ręce, ani też nie zostały wykorzystane w sposób niezgodny z ich życzeniem.

Gwarantujemy Państwu pełną poufność informacji, które zbieramy i analizujemy.

Informujemy, iż wszystkie dane są gromadzone jedynie za Państwa przyzwoleniem.

Niniejsza polityka prywatności może być aktualizowana poprzez publikację w Serwisie, dlatego prosimy za każdym razem kiedy odwiedzają Państwo naszą Stronę Internetową o zapoznanie się z jej brzmieniem.