Zasady użytkowania strony:

 1. Niniejsze zasady korzystania ze strony internetowej uniqueone.pl (dalej: „Serwis”) stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Niniejsza strona internetowa jest udostępniona Państwu przez Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z Serwisu w zakresie dopuszczonym przez Unique One sp. z o.o. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu nie mają charakteru ciągłego.

2. Na rzecz niniejszego dokumentu przyjmuje się również następujące definicje:

 • Usługodawca- oznacza Dostawcę hostingu, Administratora itp., Właściciela Strony Internetowej tj. Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa  
 • Treść UżytkownikaTreści Użytkownika —  informacje udostępniane, wytwarzane i/lub dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania z usług Serwisu, m.in.:
 •  opinie o Produktach, Usługach, Serwisie,
 •  komentarze pod treściami udostępnionymi w Serwisie,
 •  informacje zawarte na koncie Użytkownika widocznego w Serwisie,
 •  treści postów i komentarzy na grupie Facebook lub na dedykowanych kanałach w social media,
 •  tworzenie notatek w ramach platformy,
 •  informacje udostępniane w ramach Konta Użytkownika dostępne dla innych Użytkowników.
 • Portale – serwisy, w których Usługodawca konta na portalach społecznościowych, z którymi Użytkownik wchodzi w interakcje, takie jak: pozostawienie polubień lub komentarzy, wysyłanie lub odbieranie wiadomości lub dokonanie albo cofnięcie subskrypcji tj.: Facebook, YouTube i LinkedIn.

     3. Zgodnie z wymogami prawa, wyznaczyliśmy punkt kontaktowy do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych, a także z Użytkownikami korzystającymi z Serwisu. Szybka i bezpośrednia komunikacja jest możliwa e-mailowo na adres e-mail: dane@uniqueone.pl

  Zasady korzystania i dane osobowe:

 1. Przyjmuje się, że wchodząc na niniejszą stronę internetową i korzystając z niej, przeczytali i zaakceptowali Państwo niniejsze zasady korzystania. Jeżeli nie akceptują ich Państwo w całości, lub w jakiejkolwiek części, nie powinni Państwo korzystać tej strony internetowej.
 2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Treści zamieszczane w Serwisie są dostępne dla wszystkich użytkowników korzystających z Internetu, jednakże z tych funkcjonalności serwisu.
 4. Dostęp do Serwisu oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega żadnym opłatom dla Użytkowników, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu (operatorzy telekomunikacyjni), zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Serwisu. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności, z którą osoba zainteresowana skorzystaniem z funkcjonalności Serwisu  zobowiązana jest się zapoznać. Polityka dostępna jest w Serwisie.
 6. W ramach Serwisu dostępny jest formularz kontaktowy, do którego Użytkownik jest kierowany po kliknięciu zakładki „Kontakt”, butonu „Umów spotkanie”, w sekcji „Masz pytania”. Umowa świadczenie usług korzystania z formularza kontaktowego zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika wymaganych danych w formularzu i przesłania go do Wydawcy, poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij” lub tożsamego. Zasady dotyczące przetwarzania danych zawartych w formularzu opisane są w Polityce Prywatności.
 7. Informacje merytoryczne, artykuły  zawarte w Serwisie nie stanowią porady prawnej i nie należy ich jako takich traktować.

  Obowiązki Użytkowników:

 1. Wszelkie działania podejmowane przez użytkowników w ramach serwisu, a także cel tych działań, powinny być zgodne z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Serwisie.
 3. Niedozwolone jest zamieszczanie w ramach korzystania z serwisu, treści:
 • zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;
 • nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość;
 • godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
 • naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich,

4. Niedozwolone jest zamieszczanie, w ramach korzystania z serwisu, treści:

 • zawierających dane osobowe osób trzecich;
 • zawierających inne dane mogące stanowić naruszenie prywatności osób trzecich, takich jak numer telefonu, adres e-mail lub numer karty kredytowej;
 • niezgodnych z tematyką serwisu.

5. Niedozwolone jest zamieszczanie w ramach korzystania z Serwisu, treści o charakterze promocyjnym.

  Linki:

 1. Unique One  może okresowo umieszczać na swej stronie internetowej linki do innych stron internetowych lub źródeł obsługiwanych przez inne podmioty.
 2. Linki te zamieszczane są jedynie dla wygody użytkowników. Unique One  nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych stron lub źródeł, a także nie potwierdza ani też nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich zawartość, jak również nie ponosi odpowiedzialności, ani nie kontroluje polityki ochrony prywatności (jeżeli taka istnieje) prowadzonej przez operatorów takich stron.
 3. Należy sprawdzić zasady korzystania, jak również polityki ochrony danych osobowych stron, do których odsyłają linki zamieszczone na naszej stronie, przed wejściem na takie strony i korzystaniem z nich.

  Własność intelektualna:

 1. Akceptacja regulaminu oznacza, że przyjmują Państwo do wiadomości i w pełni akceptują, że wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej, oprogramowanie i wszystkie kody HTML, jak również inne kody zawarte na niniejszej stronie internetowej, przysługują Unique One sp. z o.o. bądź partnerom Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i są chronione przez przepisy prawa.
 2. Użytkownikom nie wolno w szczególności modyfikować, kopiować, dystrybuować, transmitować, redystrybuować, reprodukować, publikować, udostępniać publicznie, wykorzystywać dla celów gospodarczych, tworzyć prac pochodnych, kopiować, przenosić jakichkolwiek materiałów, które mogą być/są zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, bez uprzedniej zgody powyższych podmiotów wyrażonej na piśmie.

  Wymagania techniczne:

 1. Unique One dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Unique One nie gwarantuje, że każda kombinacja tych czynników umożliwia w każdym czasie korzystanie z serwisu. Ponadto narzędzia internetowe serwisu mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika.
 2. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania, a także dla bezpieczeństwa Danych .
 3. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkownika:
 • a) korzystającego z komputera z dostępem do Internetu o przepustowości łącza co najmniej 2 048 kilobitów/s;
 • b) z zainstalowaną aktualną wersją jednej z poniższych przeglądarek z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript:
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Opera
 • Microsoft Edge
 •  Apple Safari
 • c) w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych możliwe jest korzystanie z Serwisu przy użyciu analogicznych przeglądarek dla urządzeń mobilnych z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript.

     4. Warunkiem korzystania z niektórych Usług w Serwisie może być ponadto posiadanie przez Użytkownika Skrzynki e-mail, o czym Użytkownik będzie poinformowany przed skorzystaniem z takiej Usługi.

  Zapytania i reklamacje:

 1. Zapytania dotyczące funkcjonalności Serwisu można złożyć za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail: biuro@uniqueone.pl. Zapytanie powinno zawierać : Imię i adres e-mail, treść wiadomości.
 2. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu poprzez:
 • wiadomość e-mail wysłanej na adres e-mail: biuro@uniqueone.pl z tym zastrzeżeniem dla reklamacji dotyczących przebiegu promocji, o których zamieszczone są informacje w Serwisie przewidziane są drogi szczególne, określone w regulaminach tych promocji.
 • Na adres: Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wołoska 18 02-675 Warszawa, zawierają w reklamacji minimalne dane umożliwiające kontakt zwrotny.

      3. Unique One rozpatruje reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu w terminie 10 dni roboczych od otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Unique One niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamacje pozostawia się bez rozpoznania.

     4.Unique One podejmuje wszelkie niezbędne kroki, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Unique One nie gwarantuje jednak, że niniejszy Serwis będzie działać bez zakłóceń, o każdej porze, bezpiecznie czy bezbłędnie, ani też, że takie defekty będą naprawiane lub też, że niniejszy Serwis lub serwer, za pomocą którego jest udostępniana, nie zawierają wirusów programowych czy innych defektów.

5.W celu uchronienia się przed stratą lub szkodą, niezbędnym jest podjęcie środków ostrożności we własnym zakresie (np., lecz niejedynie, poprzez instalację odpowiednich zabezpieczeń chroniących Państwa oprogramowanie przed wirusami oraz zapewniających możliwość przechowywania aktualnych kopii wszelkich danych).

6. Niniejsze zasady korzystania podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim.

7. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do regulaminu oraz Serwisu.  Należy zapoznać się z regulaminem przed każdorazowym skorzystanie z funkcjonalności niniejszego Serwisu. Za obowiązująca uznaje się widoczną w Serwisie wersje Regulaminu.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa.

TREŚCI UŻYTKOWNIKA
Niedopuszczalne Treści Użytkownika:

 1. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkownika Treści, które stanowią nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych DSA lub w inny sposób są niezgodne z Zasadami użytkowania Strony internetowe, bądź regulaminem Portalu.
 2. Bądź Pod pojęciem „nielegalnych Treści” należy rozumieć nielegalne treści, produkty, usługi i działania.
 3. Użytkownik nie może zamieszczać Treści, które:
 • mają charakter terrorystyczny,
 • są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami,
 • mają charakter SPAMu lub notorycznie pojawiają się w Serwisie bez uzasadnionego celu;
 • są obraźliwe, zawierają treść z określeniami uważanymi za mowę nienawiści, groźby, a także gdy zawiera treści podżegające do przemocy lub jej sprzyjające, treść wskazująca na nękanie, treść rasistowską, dyskryminującą, oczerniającą,
 • naruszają lub ograniczają prawa osób trzecich, w szczególności prawo do prywatności, prawo do wizerunku, prawo do ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnej, znaki towarowe lub prawa autorskie;
 • służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej lub stanowią czyn nieuczciwej konkurencji,
 • służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych;
 • służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. oszustwom finansowym, naruszeniu AML;
 • propagują faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
 • zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę;
 • naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby;
 • zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
 • obrażają uczucia religijne.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika zamieszczone na Stronie internetowej czy Portalach, pod warunkiem że Usługodawca:

 • nie ma faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika lub
 • podejmuje niezwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych Treści Użytkownika lub w inny sposób ograniczenia ich widoczność lub monetyzację, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.

5. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań polegających na publikowaniu w ramach Strony internetowej czy Portali treści nielegalnych i innych niedozwolonych.

6. Informujemy ponadto, że w przypadku wystąpienia sytuacji, gdy Usługodawca otrzyma jakiekolwiek informacje wskazujące na możliwość, że doszło, dochodzi lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osób, niezwłocznie informuje o swoich podejrzeniach organy ścigania lub sądownictwa odpowiedniego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich, przekazując jednocześnie wszystkie dostępne informacje na ten temat.

7. Informujemy, że Usługodawca na podstawie przepisów prawa na żądanie organów ścigania lub władz publicznych zobowiązany jest do udostępnienia danych Użytkownika, zwłaszcza w kontekście trwających postępowań cywilnych lub karnych, Usługodawca jest zobowiązana dostarczyć wymagane informacje. W takim przypadku, jeżeli działania te będą dotyczyć Użytkownika Serwisu lub przekazanych przez niego treści, poinformujemy Użytkownika o otrzymaniu takiego nakazu w terminie w nim określonym albo jeżeli takiego terminu nie określono, to najpóźniej w chwili podjęcia danych działań.

8. Usługodawca w każdej chwili może weryfikować Treści Użytkownika.

9. Usługodawca przeprowadza weryfikację z zachowaniem należytej staranności, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron, w tym z poszanowaniem praw podstawowych odbiorców usługi, takich jak wolność wypowiedzi, wolność i pluralizm mediów i inne prawa podstawowe i wolności.

10. Weryfikacja może następować uprzedzająco lub następczo, tj. po opublikowaniu Treści – w zależności od rodzaju Treści Użytkownika i udostępnionych funkcjonalności. Usługodawca nie prowadzi stałego uprzedniego monitoringu Treści. Decyzje w ich zakresie podejmowane są po otrzymaniu informacji o ich występowaniu, m.in. od Użytkowników.

11. W razie wykrycia niezgodności Treści Użytkownika z Zasadami użytkowania Strony, regulaminem Portali, Treść Użytkownika może zostać zablokowana i stać się niewidoczna dla innych Użytkowników lub zostać usunięta lub w inny sposób może zostać ograniczona jej widoczność.

12. Jeżeli Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej, kont na Portalach niezgodnie z ich regulaminem, poza działaniami dotyczącymi możliwości usunięcia/zablokowania Treści lub ograniczenia w inny sposób ich widoczności i/lub monetyzacji Usługodawca może dokonać usunięcia Konta Użytkownika albo tymczasowo lub trwale uniemożliwić Użytkownikowi możliwość korzystania z określonych funkcjonalności bądź dokonać zgłoszenia zgodnie z polityką Portali.

13. Usługodawca ma obowiązek działać z należytą starannością, w sposób obiektywny, proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron, w tym zgodnie z wolnością wypowiedzi i informacji oraz innych praw podstawowych i wolności. Usługodawca informuje o swojej decyzji wskazując jej uzasadnienie.

14. W przypadku podjęcia działań, o których mowa powyżej, Użytkownik, którego dotyczą podjęte działania, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie [por. Procedura odwoławcza].

15. Dowolna osoba lub dowolny podmiot mogą zgłosić Usługodawcy obecność w na Stronie internetowej lub koncie w Portalu Treści Użytkownika, które dana osoba lub dany podmiot uważają za nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA).

16. Jeśli Użytkownik stwierdził, że na Stronie Internetowej bądź na koncie w Portalu znajduje się treść nielegalna ma prawo to zgłosić do Usługodawcy w celu ich weryfikacji. Takiego zgłoszenia można dokonać poprzez adres e-mail: dane@uniqueone.pl.

17. Zgłoszenie, o którym mowa w postanowieniu powyżej, powinno zawierać:

 • uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że Treści Użytkownika są niezgodne z prawem;
 • wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL oraz dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści Użytkownika, stosownie do rodzaju Treści Użytkownika i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
 • oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

18. Zgłoszenie powinno umożliwiać identyfikację zgłaszającego, natomiast nie jest to element obowiązkowy, chyba że tożsamość jest konieczna do ustalenia, czy dane Treści stanowią potencjalne Treści nielegalne.

19. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 16, Usługodawca przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia — drogą elektroniczną, na podany adres e-mail (o ile zgłoszenie zawiera informacje kontaktowe pozwalające na przesłanie potwierdzenia).

20. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niepełne lub zawiera inne błędy uniemożliwiające rozpatrzenie zgłoszenia, Usługodawca może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia, w tym w szczególności gdy dotyczy to m.in. potwierdzenia posiadanych praw, które są potencjalnie naruszane. Brak uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Usługodawcę, może stanowić podstawę do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.

21. Weryfikacja Treści Użytkownika w związku ze zgłoszeniem następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia pozwalającego na jego rozpatrzenie, chyba że z uwagi na rodzaj nielegalnych Treści, które są objęte zgłoszeniem oraz pilność działań, weryfikacja powinna nastąpić wcześniej (np. gdy Treści wiążą się z zagrożeniem życia lub bezpieczeństwa osób). Usługodawca przeprowadza weryfikację z zachowaniem należytej staranności.

22. Zgłaszanie i weryfikacja Treści ma na celu usunięcie informacji uznawanych za nielegalne Treści lub uniemożliwieniu dostępu do nich, z tym zastrzeżeniem, że nie może prowadzić do nadmiernego naruszania wolności wypowiedzi i informacji innych Użytkowników.

23. W trakcie dokonywania weryfikacji Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Treści Użytkownika w taki sposób, aby stały się niewidoczne dla innych Użytkowników lub do podjęcia innych działań opisanych w niniejszych rozdziale.

24. Po dokonaniu weryfikacji Usługodawca może trwale zawiesić lub usunąć Treści Użytkownika jako naruszające Zasady Użytkowania Strony Internetowej, regulaminu Portalu lub w inny sposób ograniczyć ich widoczność lub monetyzację albo uznać, że Treści Użytkownika nie naruszają ww.

25. W przypadku podjęcia działań, o których mowa powyżej, Usługodawca niezwłocznie powiadamia o tym zarówno zgłaszającego, jak i Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podając uzasadnienie dla swojej decyzji.

26. W przypadku podjęcia działań, o których mowa powyżej lub ich niepodjęcia, Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, lub zgłaszający mogą złożyć odwołanie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie [por. Procedura odwoławcza]

27. W przypadku gdy z przyczyn technicznych lub operacyjnych, Usługodawca nie może usunąć określonej informacji, Usługodawca informuje o tym zgłaszającego.

  PROCEDURA ODWOŁAWCZA DSA

 1. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę. Odwołania nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany.
 2. W przypadku, gdy:
 • Usługodawca nie zablokował lub nie usunął Treści Użytkownika lub nie ograniczył widoczności mimo zgłoszenia ze strony innego Użytkownika lub osoby trzeciej;
 • Treści Użytkownika zostały zablokowane lub usunięte lub których widoczność została ograniczona niezgodnie z postanowieniami Zasad użytkowania Strony bądź regulaminu Portalu;
 • Usługodawca podjął decyzje w sprawie zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi, w pełni lub częściowo,
 • Usługodawca podjął decyzje w sprawie zawieszenia lub zamknięcia konta,
 • Usługodawca podjął decyzje w sprawie zawieszenia, zakończenia lub ograniczenia w inny sposób możliwości monetyzacji informacji,

Użytkownik, który przekazał Treści Użytkownika, lub osoba, która zgłosiła Treści Użytkownika do weryfikacji, może złożyć odwołanie.

3. Każda decyzja Usługodawcy, o której mowa powyżej, musi zawierać uzasadnienie, które umożliwi złożenie odwołania, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy istnieją podstawy prawne do odmowy uzasadnienia decyzji. Uzasadnienie musi spełniać wymagania przewidziane w akcie o usługach cyfrowych (DSA) i obejmować takie informacje, jak:

 • wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Użytkownika, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności Treści Użytkownika lub zawieszenie albo nakłada inne środki w odniesieniu do tych Treści Użytkownika, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;
 • fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika lub osobę trzecią, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z własnej inicjatywy Usługodawcy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;
 • w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści Użytkownika wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;
 • jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Treści Użytkownika, wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści Użytkownika za niedozwolone;
 • jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej niezgodności informacji z warunkami korzystania z usług, wskazanie podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się dane informacje za niezgodne z tą podstawą;
 • jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących Użytkownikowi lub zgłaszającemu możliwości odwołania się od decyzji.

4. Odwołanie można złożyć: a) drogą elektroniczną na adres: dane@uniqueone.pl b) korespondencyjnie – na adres Unique One Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa.

5. Odwołanie powinno zawierać niezbędne informacje pozwalające na jego rozpatrzenie, w tym m.in. dane identyfikacyjne i kontaktowe odwołującego się Użytkownika oraz szczegółowe uzasadnienie wskazujące na nieprawidłowości w decyzji Usługodawcy.

6. Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie odwołania drogą elektroniczną na wskazany e-mail.

7. Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia złożenia odwołania.

8. W przypadku, gdy odwołanie zawiera wystarczające podstawy do uznania, że decyzja Usługodawcy jest nieprawidłowa/nieuzasadniona, Usługodawca niezwłocznie uchyla swoją decyzję.

Odwołanie zostanie rozpatrzone przez wykfalifikowany personel Usługodawcy, posiadający wiedzę wymaganą do jego rozpatrzenia.