Zasady użytkowania strony internetowej

 • Niniejsze zasady korzystania ze strony internetowej www.uniqueone.pl (dalej: „Serwis”) stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Niniejsza strona internetowa jest udostępniona Państwu przez Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z Serwisu w zakresie dopuszczonym przez Unique One sp. z o.o. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu nie mają charakteru ciągłego.

Zasady korzystania i dane osobowe

 • Przyjmuje się, że wchodząc na niniejszą stronę internetową i korzystając z niej, przeczytali i zaakceptowali Państwo niniejsze zasady korzystania. Jeżeli nie akceptują ich Państwo w całości, lub w jakiejkolwiek części, nie powinni Państwo korzystać tej strony internetowej.
 • Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 • Treści zamieszczane w Serwisie są dostępne dla wszystkich użytkowników korzystających z Internetu, jednakże z tych funkcjonalności serwisu.
 • Dostęp do Serwisu oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega żadnym opłatom dla Użytkowników, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu (operatorzy telekomunikacyjni), zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Serwisu. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności, z którą osoba zainteresowana skorzystaniem z funkcjonalności Serwisu  zobowiązana jest się zapoznać. Polityka dostępna jest w Serwisie.
 • W ramach Serwisu dostępny jest formularz kontaktowy, do którego Użytkownik jest kierowany po kliknięciu zakładki „Kontakt”, butonu „Umów spotkanie”, w sekcji „Masz pytania”. Umowa świadczenie usług korzystania z formularza kontaktowego zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika wymaganych danych w formularzu i przesłania go do Wydawcy, poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij” lub tożsamego. Zasady dotyczące przetwarzania danych zawartych w formularzu opisane są w Polityce Prywatności.
 • Informacje merytoryczne, artykuły  zawarte w Serwisie nie stanowią porady prawnej i nie należy ich jako takich traktować.

Obowiązki Użytkowników

 • Wszelkie działania podejmowane przez użytkowników w ramach serwisu, a także cel tych działań, powinny być zgodne z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Serwisie.
 • Niedozwolone jest zamieszczanie w ramach korzystania z serwisu, treści:
  • zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;
  • nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość;
  • godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
  • naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich,
 • Niedozwolone jest zamieszczanie, w ramach korzystania z serwisu, treści:
  • zawierających dane osobowe osób trzecich;
  • zawierających inne dane mogące stanowić naruszenie prywatności osób trzecich, takich jak numer telefonu, adres e-mail lub numer karty kredytowej;
  • niezgodnych z tematyką serwisu.
  • Niedozwolone jest zamieszczanie w ramach korzystania z Serwisu, treści o charakterze promocyjnym.

Linki

 • Unique One  może okresowo umieszczać na swej stronie internetowej linki do innych stron internetowych lub źródeł obsługiwanych przez inne podmioty.
 • Linki te zamieszczane są jedynie dla wygody użytkowników. Unique One  nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych stron lub źródeł, a także nie potwierdza ani też nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich zawartość, jak również nie ponosi odpowiedzialności, ani nie kontroluje polityki ochrony prywatności (jeżeli taka istnieje) prowadzonej przez operatorów takich stron.
 • Należy sprawdzić zasady korzystania, jak również polityki ochrony danych osobowych stron, do których odsyłają linki zamieszczone na naszej stronie, przed wejściem na takie strony i korzystaniem z nich.

Własność intelektualna

 • Akceptacja regulaminu oznacza, że przyjmują Państwo do wiadomości i w pełni akceptują, że wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej, oprogramowanie i wszystkie kody HTML, jak również inne kody zawarte na niniejszej stronie internetowej, przysługują Unique One sp. z o.o. bądź partnerom Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i są chronione przez przepisy prawa.
 • Użytkownikom nie wolno w szczególności modyfikować, kopiować, dystrybuować, transmitować, redystrybuować, reprodukować, publikować, udostępniać publicznie, wykorzystywać dla celów gospodarczych, tworzyć prac pochodnych, kopiować, przenosić jakichkolwiek materiałów, które mogą być/są zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, bez uprzedniej zgody powyższych podmiotów wyrażonej na piśmie.

Wymagania techniczne

 • Unique One dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Unique One nie gwarantuje, że każda kombinacja tych czynników umożliwia w każdym czasie korzystanie z serwisu. Ponadto narzędzia internetowe serwisu mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika.
 • Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania, a także dla bezpieczeństwa Danych .
 • Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkownika:
  • korzystającego z komputera z dostępem do Internetu o przepustowości łącza co najmniej 2 048 kilobitów/s;
  • z zainstalowaną aktualną wersją jednej z poniższych przeglądarek z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript:
   • Google Chrome
   • Mozilla Firefox
   • Opera
   • Microsoft Edge
   • Apple Safari
  • w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych możliwe jest korzystanie z Serwisu przy użyciu analogicznych przeglądarek dla urządzeń mobilnych z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript.
 • Warunkiem korzystania z niektórych Usług w Serwisie może być ponadto posiadanie przez Użytkownika Skrzynki e-mail, o czym Użytkownik będzie poinformowany przed skorzystaniem z takiej Usługi.

Zapytania i reklamacje

 • Zapytania dotyczące funkcjonalności Serwisu można złożyć za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail: biuro@uniqueone.pl. Zapytanie powinno zawierać : Imię i adres e-mail, treść wiadomości.
 • Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu poprzez:
  • wiadomość e-mail wysłanej na adres e-mail: biuro@uniqueone.pl z tym zastrzeżeniem dla reklamacji dotyczących przebiegu promocji, o których zamieszczone są informacje w Serwisie przewidziane są drogi szczególne, określone w regulaminach tych promocji.
  • na adres: Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wołoska 18 02-675 Warszawa, zawierają w reklamacji minimalne dane umożliwiające kontakt zwrotny.
 • Unique One rozpatruje reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu w terminie 10 dni roboczych od otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Unique One niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamacje pozostawia się bez rozpoznania.
 • Unique One podejmuje wszelkie niezbędne kroki, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Unique One  nie gwarantuje jednak, że niniejszy Serwis będzie działać bez zakłóceń, o każdej porze, bezpiecznie czy bezbłędnie, ani też, że takie defekty będą naprawiane lub też, że niniejszy Serwis lub serwer, za pomocą którego jest udostępniana, nie zawierają wirusów programowych czy innych defektów.
 • W celu uchronienia się przed stratą lub szkodą, niezbędnym jest podjęcie środków ostrożności we własnym zakresie (np., lecz nie jedynie, poprzez instalację odpowiednich zabezpieczeń chroniących Państwa oprogramowanie przed wirusami oraz zapewniających możliwość przechowywania aktualnych kopii wszelkich danych).
 • Niniejsze zasady korzystania podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim.
 • Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do regulaminu oraz Serwisu.  Należy zapoznać się z regulaminem przed każdorazowym skorzystanie z funkcjonalności niniejszego Serwisu. Za obowiązująca uznaje się widoczną w Serwisie wersje Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa.