Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

„Złota loteria” w centrum handlowym Focus

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„Złota loteria”

                         

§ 1 

Nazwa Loterii

                          

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Złota loteria” zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2 

Organizator Loterii

 

Organizatorem Loterii jest UNIQUE ONE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542.

 

§ 3 
Wskazanie organu wydającego zezwolenie

 

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 4 

Obszar, czas i sposób zapewnienia prawidłowości urządzenia Loterii

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w centrum handlowym Focus Bydgoszcz sieci Atrium, mieszczącym się w Bydgoszczy 85-097 przy ul. Jagiellońskiej 39-47.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 19 maja 2022 r. i kończy się ostatecznie w dniu 12 kwietnia 2023 r. (okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej trwa od 21 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (dalej: „Okres sprzedaży promocyjnej”)
 5. Okres przyjmowania zgłoszeń łącznie trwa od 21 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., przy czym zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w soboty przypadające w trakcie wyżej wymienionego okresu tj. w dniach: 21 maja 2022 r., 28 maja 2022 r., 4 czerwca 2022 r., 11 czerwca 2022 r., 18 czerwca 2022 r., 25 czerwca 2022 r., 2 lipca 2022 r., 9 lipca 2022 r., 16 lipca 2022 r., 23 lipca 2022 r., 30 lipca 2022 r., 6 sierpnia 2022 r., 13 sierpnia 2022 r., 20 sierpnia 2022 r., 27 sierpnia 2022 r., 3 września 2022 r., 10 września 2022 r., 17 września 2022 r., 24 września 2022 r., 1 października 2022 r., 8 października 2022 r., 15 października 2022 r., 22 października 2022 r., 29 października 2022 r., 5 listopada 2022 r., 12 listopada 2022 r., 19 listopada 2022 r., 26 listopada 2022 r., 3 grudnia 2022 r., 10 grudnia 2022 r., 17 grudnia 2022 r., 24 grudnia 2022 r., 31 grudnia 2022 r. w godzinach otwarcia Punktu Obsługi Loterii, o którym mowa w ust. 6 lit. l).

 (dalej: „Okres przyjmowania zgłoszeń”).

 1. Na potrzeby Regulaminu pod poniższymi pojęciami rozumie się:

a)        Atrium Bydgoszcz – Atrium Bydgoszcz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000712524, numer NIP: 5252638696, numer REGON: 363170442, kapitał zakładowy 3 181 450,00 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

b)        Dowód Zakupu – oryginał paragonu fiskalnego lub faktury VAT wystawionej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, stanowiące podstawę do zgłoszenia się do Loterii, na których nie mogą figurować towary i usługi wyłączone z Loterii tj. artykuły alkoholowe, wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe, produkty zakupione w Aptece Super-Pharm, usługi bankowe, usługi pocztowe, usługi kantora wymiany walut, usługi telefoniczne, usługi telewizyjne, usługi ksero, usługi związane z grami liczbowym, zakup kart prepaid, zakup kart podarunkowych. Paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiona na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na których figurują ww. towary i usługi nie mogą zostać zgłoszone do Loterii.

c)         Etap – jednostka podziału Okresu przyjmowania zgłoszeń do Loterii. W zakresie Nagrody Głównej, Zgłoszenie kwalifikowane jest do danego Etapu zgodnie z terminem dokonania Zgłoszenia do Loterii według następującego harmonogramu:

ETAP

OKRES PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA

Etap 1

21 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Etap 2

1 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r.

Etap 3

1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

d)        Focus Bydgoszcz – centrum handlowe biorące udział w Loterii mieszczące się w Bydgoszczy 85-097 przy ul. Jagiellońskiej 39-47.

e)         Komisja – wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora, w skład której wchodzą osoby posiadające zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów, działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji.

f)         Konsument – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Focus Bydgoszcz w Okresie Promocyjnym, jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

g)        Laureat – Uczestnik, który uzyskał uprawnienie do otrzymania Nagrody Głównej lub Nagrody Instant Win, co do którego trwa proces weryfikacji uprawnień do wydania Nagrody.

h)        Los – wskaźnik określający ile razy ID Zgłoszenia umieszczane jest w bazie do losowania Nagrody Głównej;

i)          Nagrody Główne – nagrody opisane w § 7 ust. 2 pkt a) – c), możliwe do wygrania w ramach konkretnych Etapów Loterii.

 

j)          Nagrody Instant Win nagrody natychmiastowe, które są rozlosowane niezwłocznie po oddaniu Zgłoszenia dokonanego przez Stronę Internetową, opisane w § 7 ust. 2 pkt d) Regulaminu, których pula rozlosowana została na wszystkie soboty przypadające w Okresie przyjmowania zgłoszeń.

k)        Organizator – Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542.

l)          Punkt Obsługi Loterii – punkt obsługi klientów znajdujący się w Focus Bydgoszcz na piętrze galerii w pobliżu kina Cinema City, pod nazwą „Punkt Obsługi Loterii”, pracujący w soboty podczas Okresu przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w ust.
5 powyżej, w godzinach i dniach otwarcia Focus Bydgoszcz, w którym za pośrednictwem odpowiedniego urządzenia znajdującego się tam, Uczestnik może dokonać Zgłoszenia do Loterii.

m)      Strona Internetowa niepubliczny dedykowany serwis internetowy pod adresem: focuszlotaloteria.pl dla Konsumentów, którzy chcą dokonać Zgłoszenia do loterii Dowodu Zakupu potwierdzającego Zakup Promocyjny. Dostęp do Strony Internetowej w celu dokonania Zgłoszenia możliwy jest w Punkcie Obsługi Loterii.

n)        Uczestnik – podmiot dokonujący jako Konsument Zakupów Promocyjnych w Okresie Promocyjnym, który dokonał Zgłoszenia za pomocą Strony Internetowej w Punkcie Obsługi Loterii i zachował Dowód Zakupu.

 • o)        Zakup Promocyjny – nabycie produktu lub usługi na jednym Dowodzie Zakupu za minimum 50 zł brutto (realna kwota jaką uiścił Konsument, z uwzględnieniem wszelkich rabatów, obniżek i promocji) dokonane w Focus Bydgoszcz w Okresie sprzedaży promocyjnej. Zakup Promocyjny nie może obejmować towarów i usług wyłączonych z Loterii tj. artykułów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych, produktów zakupionych w Aptece Super-Pharm, usług bankowych, usług pocztowych, usług kantora wymiany walut, usług telefonicznych, usług telewizyjnych, usługi ksero, usług związanych z grami liczbowym, zakupu kart prepaid, zakupu kart podarunkowych.

p)        Zgłoszenie – uzupełnienie formularza w Punkcie Obsługi Loterii, następującymi danymi: imię, adres e-mail, potwierdź adres e-mail, numer telefonu, numer z Dowodu Zakupu, NIP podatnika, który wystawił Dowód Zakupu, data Zakupu Promocyjnego (data z Dowodu Zakupu), kwota Zakupu Promocyjnego (kwota z Dowodu Zakupu) i kolejno złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, oświadczenia o zapoznaniu się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby Loterii zawartymi w § 12 Regulaminu, wyrażeniu fakultatywnej zgody na przesyłanie informacji handlowych (newslettera) za pośrednictwem wiadomości e-mail, wyrażeniu fakultatywnej zgody na otrzymywanie wiadomości sms/mms, zawierających treści marketingowe i kliknięcie przycisku „ZAREJESTRUJ ZGŁOSZENIE I SPRAWDŹ, CZY WYGRAŁEŚ".

q)        Zwycięzca – Uczestnik, który stał się Laureatem Nagrody Głównej lub jednej
z Nagród Instant Win, który przeszedł pozytywnie proces weryfikacji i jest uprawniony do otrzymania nagrody.

r)         Bramka – moment przypadający w każdą sobotę w czasie trwania Okresu przyjmowania Zgłoszeń, do którego przypisane są Nagrody Instant Win w Loterii, ustalony co do godziny, minuty i sekundy.

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii sprawuje Komisja. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, czy postanowień Regulaminu, rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 5 

Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 

 1. W Loterii mogą brać udział Uczestnicy, którzy spełniają warunki opisane w Regulaminie.
 2. W Loterii nie mogą wziąć udziału:

a)         pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora;

b)        pracownicy i członkowie rodziny członków organów statutowych Organizatora;

c)         pracownicy i członkowie rodziny pracowników Atrium Bydgoszcz;

d)        pracownicy i członkowie rodziny członków organów statutowych Atrium Bydgoszcz;

e)         pracownicy i członkowie rodziny pracowników najemców powierzchni handlowych w Focus Bydgoszcz oraz osoby wydające Dowody Zakupu potwierdzające Zakup Promocyjny oraz osoby nabywające Produkty Promocyjne w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.

 1. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przystąpiła do Loterii zgodnie
  z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik powinien zapoznać się
  z Regulaminem Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść
  i zobowiązuje się do przestrzegania zasad opisanych w Regulaminie.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 4. Konsument zgłaszający udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

§ 6 

Zasady prowadzenia Loterii

 

 1. Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik musi w Okresie Promocyjnym, w Focus Bydgoszcz dokonać Zakupu Promocyjnego za minimum 50 zł brutto, zachować Dowód Zakupu i dokonać prawidłowego Zgłoszenia do Loterii oraz spełnić warunki określone w Regulaminie.
 2. Aby zgłosić się do Loterii Konsument musi:

a)      dokonać jednorazowego Zakupu Promocyjnego na jednym Dowodzie Zakupu w Okresie sprzedaży promocyjnej;

b)      zachować Dowód Zakupu potwierdzający dokonanie Zakupu Promocyjnego;

c)      dokonać prawidłowego Zgłoszenia swojego udziału w Loterii, w Okresie przyjmowania zgłoszeń, w Punkcie Obsługi Loterii, za pośrednictwem Strony Internetowej udostępnionej na znajdującym się w Punkcie Obsługi Loterii urządzeniu.

Dokonanie Zgłoszenia Dowodu Zakupu w Punkcie Obsługi Loterii niezgodnie z powyższymi zasadami, skutkuje uznaniem Zgłoszenia za nieprawidłowe i oznacza brak możliwości wydania Nagrody Instant Win lub Głównej, przypisanej do nieprawidłowego Zgłoszenia.

 1. Uczestnik uprawniony jest do dokonania Zakupu Promocyjnego w dowolnym dniu trwania Okresu sprzedaży promocyjnej i następnie dokonania jego Zgłoszenia do Loterii w dowolną sobotę przypadającą w Okresie przyjmowania zgłoszeń. Oznacza to, Zgłoszenie do Loterii może zostać dokonane w innym Etapie trwania Loterii niż dokonanie Zakupu Promocyjnego, tj. np. Uczestnik może dokonać Zakupu promocyjnego w dowolnym dniu tygodnia przypadającym  np. w miesiącu czerwcu 2022 r. i zgłosić do Loterii ten Zakup Promocyjny  np. w dowolną sobotę września 2022 r., z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 5.
 2. W sytuacji, w której Uczestnik dokona Zakupu Promocyjnego, którego wartość na Dowodzie Zakupu jest równa lub przekracza kwotę 50,00 zł brutto i dokona prawidłowego Zgłoszenia, na podstawie takiego Dowodu Zakupu otrzyma 1 Los w losowaniu Nagrody Głównej według terminu dokonania Zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem wskazanym w ust. 4 ust. 6 lit. c). W przypadku dokonania Zakupu Promocyjnego za kwotę przewyższającą 50,00 zł brutto lub stanowiącą jej wielokrotność Uczestnik nie jest uprawiony do otrzymania większej ilości Losów. 
 3. Uczestnik musi dokonać Zgłoszenia w  Punkcie Obsługi Loterii w Focus Bydgoszcz, za pośrednictwem urządzenia, udostępnionego przez pracowników Punktu Obsługi Loterii.
 4. Po wysłaniu Zgłoszenia i zdrapaniu wirtualnej zdrapki Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlony na Stronie Internetowej z informacją czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora oraz o tym czy jest ono zwycięskie, czy też nie, w zakresie Nagród Instant Win opisanych w § 7 ust. 2 pkt d). Laureat zwycięskiego Zgłoszenia otrzymuje również informację o warunkach i terminach weryfikacji prawa do wydania Nagrody Instant Win. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną również przesłane wiadomością elektroniczną na adres e-mail, który Laureat wskazał dokonując zwycięskiego Zgłoszenia.
 5. Każde Zgłoszenie bierze udział w 2 losowaniach w Loterii, tj. w jednym losowaniu Nagród Instant Win i jednym losowaniu Nagród Głównych, w zależności od terminu,
  w którym zostało dokonane Zgłoszenie (o chwili przyjęcia Zgłoszenia decyduje jego wpływ na serwer Organizatora przyjmującego Zgłoszenia), zgodnie z podziałem, o którym mowa w § 4 ust. 6 lit. c).
 6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną ilość razy, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii oraz z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w ciągu trwania Loterii maksymalnie 6 (słownie: sześć) Nagród Instant Win oraz maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną.
 7. W razie utraty lub zniszczenia Dowodu Zakupu, Uczestnik traci prawo do udziału w Loterii i nie przysługują mu żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
 8. Do Loterii, dany Dowód Zakupu potwierdzający dokonanie Zakupu Promocyjnego można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie dany Dowód Zakupu pomimo dokonania jednej transakcji, za prawidłowe zostanie uznane tylko pierwsze Zgłoszenie dokonane z tytułu posiadania danego Dowodu Zakupu.
 9. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
 10. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Konsumentów, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Konsument wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
 11. W razie podjęcia wątpliwości dotyczących naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Zgłoszeń. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Zgłoszenie nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć dane Zgłoszenie i/lub Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia z naruszeniem postanowień Regulaminu (w szczególności nie przedstawił Dowodu Zakupu zgłoszonego do Loterii). Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji Laureatów, ale nie później niż do dnia 27 lutego 2023 r. (tj. ostateczny termin przedstawienia wezwania przez Organizatora, zgodnie z ust. 14 poniżej). W terminie wskazanym powyżej Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii Dowodów Zakupu potwierdzających dokonanie Zakupu Promocyjnego.
 12. W każdym momencie trwania Loterii, z uwzględnieniem terminu do przechowywania Dowodów Zakupu, o którym mowa w ust. 13 powyżej, w przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania (telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail) do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz przesłania oryginałów zgłoszonych Dowodów Zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń lub dokumentów potwierdzających prawidłowość lub potwierdzających dane zawarte na Dowodzie Zakupu, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wezwania o złożenie dokumentów za pośrednictwem przesyłki pocztowej, muszą one trafić do Organizatora (dostarczenie na adres: Unique One Sp. z o.o. Niedźwiedzia 2 a, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie Organizator może przedstawić w formie pisemnej, w tym elektronicznej, bądź telefonicznie, zgodnie z danymi przedstawionymi przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Organizator może zobowiązać Konsumenta do uprzedniego wysłania skanów lub zdjęć wszystkich zgłoszonych Dowodów Zakupu na podany przez Organizatora adres e-mail, a następnie do wysłania oryginałów Dowodów Zakupu zgodnie z procedurą opisaną powyżej. Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego Zgłoszenia z Loterii.
 13. Wszelkie próby ataku, modyfikacji lub manipulacji w systemie lub platformie lub na serwerze, generują natychmiastową dyskwalifikację z Loterii Uczestnika je stosującego lub je zlecającego. Przed dyskwalifikacją Uczestnika, Organizator może wszcząć procedurę weryfikacji, w celu wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości. O wszczęciu procedury weryfikacji lub o dyskwalifikacji Uczestnika, Organizator informuje danego Uczestnika za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres wskazany w Zgłoszeniu lub poprzez połączenie telefoniczne, wykonane na numer wskazany w Zgłoszeniu.
 14. Uczestnicy są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ jest to jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem w skutek podania nieprawdziwych lub niepoprawnych danych.
 15. Dowód Zakupu potwierdza Zakup Promocyjny w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a)      jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep znajdujący się na terenie Focus Bydgoszcz, którego dane znajdują się na nim, nie jest podrobiony lub przerobiony;

b)     nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści, czy ich autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych Dowodów Zakupu;

c)      potwierdza rzeczywiście zaistniały Zakup Promocyjny, tj. Uczestnik nie może dokonać zwrotu towarów lub usług, które widnieją na Dowodzie Zakupu lub wymiany towarów lub usług na towary lub usługi o niższej wartości niż te widniejące pierwotnie na Dowodzie Zakupu;

d)     zawiera nazwę (rodzaj) towaru lub usługi tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić,
iż zakup nie dotyczył zakupu towarów lub usług wyłączonych z Loterii, tj. na Dowodzie Zakupu nie mogą znajdować się towary lub usługi wyłączone z Loterii;

e)      data i godzina wystawienia Dowodu Zakupu będącego paragonem fiskalnym lub data
i godzina sprzedaży w przypadku Dowodu Zakupu będącego fakturą VAT wystawioną na rzecz osoby fizycznej (data z Dowodu Zakupu) przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 21 maja 2022 r.;

f)      Organizator wymaga posiadania i przedstawienia wyłącznie oryginału Dowodu Zakupu, duplikaty lub inne formy potwierdzenia Dowodu Zakupu nie są uznawane przez Organizatora.

 1. Przez danego Uczestnika rozumie się daną osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby Loterii. Działania danej osoby fizycznej, polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień Regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika jako działanie nieuczciwe i naruszające postanowienia Regulaminu.

 

§ 7

Wartość puli nagród

 

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 196 339,00  zł (słownie:  sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć  złotych i 00/100) brutto. W Loterii przewidziano 2 217 (słownie: dwa tysiące dwieście siedemnaście) nagród.
 2. Nagrodami w Loterii są:

a)      Nagroda Główna dla Zgłoszeń oddanych w Etapie I Loterii: sztabka złota o masie
1 (słownie: jednej) uncji, próbie 999,9 o wartości 8 900,00 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset złotych i 00/100) brutto (wartość na dzień 4.04.2022 r.) wraz z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 989,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody to 9889,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 3 (słownie: trzy) Nagrody Główne w Etapie I Loterii.

b)     Nagroda Główna dla Zgłoszeń oddanych w Etapie II Loterii:

                        i.                    Nagroda Główna I stopnia w Etapie II Loterii: voucher do sklepu Media Expert o wartości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100) brutto wraz
z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 556,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody to 5 556,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 3 (słownie: trzy) Nagrody Główne I stopnia w Etapie II Loterii;

                      ii.                    Nagroda Główna II stopnia w Etapie II Loterii: voucher do sklepu iDream
o wartości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100) brutto wraz
z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 556,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody to 5 556,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 3 (słownie: trzy) Nagrody Główne II stopnia w Etapie II Loterii;

c)      Nagroda Główna dla Zgłoszeń oddanych w Etapie III Loterii:

 1. Nagroda Główna I Stopnia w Etapie III Loterii: voucher do sklepu Apart o wartości 3 750,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 417,00 zł (słownie: czterysta siedemnaście złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody to 4167,00 zł (słownie: cztery tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną I stopnia w Etapie III Loterii;
 2. Nagroda Główna II Stopnia w Etapie III Loterii: voucher do sklepu Pandora o wartości 3 750,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 417,00 zł (słownie: czterysta siedemnaście złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody to 4 167,00 zł (słownie: cztery tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną II stopnia w Etapie III Loterii;
 3. Nagroda Główna III Stopnia w Etapie III Loterii: voucher do sklepu W.Kruk o wartości 3 750,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 417,00 zł (słownie: czterysta siedemnaście złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody to 4 167,00 zł (słownie: cztery tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną III stopnia w Etapie III Loterii;
 4. Nagroda Główna IV Stopnia w Etapie III Loterii: voucher do sklepu Time Trend o wartości 3 750,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 417,00 zł (słownie: czterysta siedemnaście złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody to 4 167,00 zł (słownie: cztery tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną IV stopnia w Etapie III Loterii;
 5. Nagroda Główna V Stopnia w Etapie III Loterii: voucher do sklepu Douglas o wartości 3 750,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 417,00 zł (słownie: czterysta siedemnaście złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody to 4 167,00 zł (słownie: cztery tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną V stopnia w Etapie III Loterii;
 1. Nagroda Główna VI Stopnia w Etapie III Loterii: voucher do sklepu Sephora o wartości 3 750,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotychi 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 417,00 zł (słownie: czterysta siedemnaście złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody to 4 167,00 zł (słownie: cztery tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną VI stopnia w Etapie III Loterii;
 2. Nagroda Główna VII Stopnia w Etapie III Loterii: voucher do sklepu Yes o wartości 3 750,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 417,00 zł (słownie: czterysta siedemnaście złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody to 4 167,00 zł (słownie: cztery tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną VII stopnia w Etapie III Loterii;
 3. Nagroda Główna VIII Stopnia w Etapie III Loterii: voucher do sklepu Jubiler Monika o wartości 3 750,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 417,00 zł (słownie: czterysta siedemnaście złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody to 4 167,00 zł (słownie: cztery tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną VIII stopnia w Etapie III Loterii.

d)     Nagrody Instant Win dla Zgłoszeń oddanych w Loterii:

                                i.            Nagroda Instant Win I Stopnia: karta prezentowa do wykorzystania w Focus Bydgoszcz o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 800 (słownie: osiemset) sztuk Nagród Instant Win
I Stopnia w Loterii;

                              ii.            Nagroda Instant Win II Stopnia: karta prezentowa do wykorzystania w Focus Bydgoszcz o wartości 100 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 300 (słownie: trzysta) sztuk Nagród Instant Win II Stopnia
w Loterii;

                            iii.            Nagroda Instant Win III Stopnia: karta prezentowa do wykorzystania w Focus Bydgoszcz o wartości 200 zł (słownie: dwieście złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 100 (słownie: sto) sztuk Nagród Instant Win III Stopnia w Loterii;

                            iv.            Nagroda Instant Win IV Stopnia: kubek marki Sinsay o wartości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1 000 (słownie: tysiąc) sztuk Nagród Instant Win IV Stopnia w Loterii.

 1. Zasady i termin realizacji voucherów stanowiących Nagrody Główne znajdują się na poniższych stronach internetowych:

a)         Media Expert - https://www.mediaexpert.pl/lp,kartapodarunkowa?gclid=Cj0KCQjwl7qSBhD-ARIsACvV1X3VYr1WhMetONRDAIKGb2p47BZv_KDNoGrkleiM4S1Vwwz8KSUUB7AaAoX5EALw_wcB

b)        iDream - https://idream.pl/images/companies/1/landing%20pages/20201127/Regulamin_KU_2020_10_12.pdf

c)         Sephora - https://www.sephora.pl/on/demandware.static/-/Sites-Sephora_PL-Library/pl_PL/v26c3e848b481c6739ed146cefbef62aaf2a3a107/legals/09042021%20Regulamin%20Karta%20Upominkowa%20Sephora%202021.pdf

d)        YES - https://cdn.yes.pl/media/wysiwyg/static/pdf/statute/Karta-Podarunkowa-YES-Bizuteria-regulamin.pdf

e)         Jubiler Monika – regulamin w siedzibie sklepu

f)         Douglas - https://www.douglas.pl/pl/p/5002561023

g)        Time trend - https://www.timetrend.pl/zegarki-kategorie/zegarki-kategorie-okazje/kategorie-okazja-karty-podarunkowe.html

h)        W.Kruk - https://wkruk.pl/karty-podarunkowe

i)          Pandora - https://ekokarat.pl/Karta-Podarunkowa-Pandora-od-50-do-1000-zl

j)          Apart - https://www.apart.pl/bizuteria/bony/regulamin-karty-podarunkowej

 1. Termin realizacji Nagród Instant Win w postaci kart prezentowych do Focus Bydgoszcz to 20.05.2023 r.,  a zasady jej realizacji znajdują się na stronie internetowej: https://focusbydgoszcz.pl/karta-prezentowa/
 2. Wygląd zewnętrzny sztabek złota tj. Nagród Głównych dla Zgłoszeń oddanych w Etapie I Loterii, o których mowa w ust. 2 lit. a) powyżej, może odbiegać od wyglądu prezentowanego na materiałach reklamowych, jednakże parametry tj. wartość, waga, próba, o których mowa w ust. 2 lit. a) powyżej pozostają bez zmian.
 3. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 4. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym tj. zwycięzca jako osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami podatkowymi zobowiązana jest do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128), stanowiącego równowartość dodatkowej kwoty, przyznanej do Nagród Głównych, o których mowa w § 7 ust. 2 lit. a) – c) Regulaminu, Organizator jako płatnik potrąca dodatkową kwotę na poczet ww. podatku i przekazuje ją do właściwego urzędu skarbowego.

 

§ 8 

Miejsce i termin losowań nagród
oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 

LOSOWANIA NAGRÓD INSTANT WIN

 

 1. Losowania Bramek, do których są przypisane nagrody opisane w § 7 ust. 2 pkt d) odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2 a w Warszawie, w dniu
  19 maja 2022 r., przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.
 2. Przyznanie Nagród Instant Win odbywa się zgodnie z następującą procedurą. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Loterii wyświetlany jest Uczestnikowi komunikat z informacją czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim wraz ze wskazaniem, która nagroda jest przypisana do Zgłoszenia lub czy jest to Zgłoszenie niewygrywające. Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia Bramki tj. w sytuacji, kiedy dokonane zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do Bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema Bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest jako kolejne, w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Odpowiednio, jeśli w dwóch przedziałach czasowych nie zostanie dokonane żadne zgłoszenie, nagrody z tych przedziałów czasowych przypisywane są do kolejno drugiego i trzeciego Zgłoszenia z kolejnego przedziału czasowego itd.
 3. W Okresie przyjmowania zgłoszeń otwartych jest minimum 2 200 Bramek. Organizator
  w trakcie Okresu przyjmowania zgłoszeń może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia Bramek w celu wydania wszystkich Nagród w Loterii. Wyznaczenie dodatkowych godzin otwarcia Bramek jest proceduralnie zgodne z wyznaczeniem Bramek, o których mowa w zdaniu pierwszym.
 4. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia Bramek.

 

LOSOWANIE NAGRÓD GŁÓWNYCH

 

 1. Losowanie Nagród Głównych odbywa się w siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej, spośród prawidłowych Zgłoszeń dokonanych w danym Etapie Loterii, według następującego harmonogramu:

 

Nazwa

Data losowania

Etap I

06 lipca 2022 r.

Etap II

05 października 2022 r.

Etap III

04 stycznia 2023 r.

 

6.   Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przypisywany jest unikalny numer ID. W losowaniu Nagród Głównych opisanych w §7 ust. 2 pkt a - c) dany numer ID może być wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to również numerów ID zgłoszeń rezerwowych do danej Nagrody Głównej. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności, ID nie są uwzględniane, a losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym Nagrody Głównej wylosowane zostanie to samo ID, co ID zwycięskiego Zgłoszenia losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do tego samego Uczestnika.

7.   W trakcie losowań, po wylosowaniu zwycięskiego ID, losowanych jest 5 (słownie: pięć) ID rezerwowych, do każdej sztuki Nagrody Głównej oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i piąte Zgłoszenie rezerwowe. Prawo do Nagród Głównych przyznawane jest pierwszemu laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie, utraci prawo do Nagród Głównych w przypadkach, o których mowa w Regulaminie lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych
w Regulaminie, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest drugiemu laureatowi rezerwowemu itd. Jeśli piąty laureat rezerwowy nie spełni tych wymagań, Nagroda Główna pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 1. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń, o której mowa w § 6 ust. 13 i ust. 14 Regulaminu.
 2. Wraz z zakończeniem procesu weryfikacji, wyniki dostępne są w siedzibie Organizatora w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości Zwycięzców Nagród Głównych.

 

§ 9 

Warunki wydania Nagród

 

NAGRODY INSTANT WIN

 1. Laureaci Nagród Instant Win, celem ich odbioru zobowiązani są udać się do Punktu Obsługi Loteryjnej w Focus Bydgoszcz. Laureat, aby otrzymać przypisaną do jego Zgłoszenia Nagrodę Instant Win musi okazać:

a)      oryginał Dowodu Zakupu na podstawie którego dokonał zwycięskiego Zgłoszenia;

b)      wiadomość e-mail z potwierdzeniem wygranej.

 1. Aby odebrać przypisaną do zwycięskiego Zgłoszenia Nagrodę Instant Win, okazany Dowód Zakupu oraz wiadomość e-mail z informacją o wygranej muszą być ze sobą zgodne, to znaczy Dowód Zakupu musi spełniać wymogi, o których mowa w § 6 ust. 17 oraz być zgodny z danymi ze zwycięskiego Zgłoszenia, które umieszczone są w wiadomości e-mail z informacją o wygranej. Jeżeli pracownik Punktu Obsługi Loteryjnej stwierdzi, że przedstawione przez Laureata dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej są nieprawidłowe i Laureat nie spełnia wymogów regulaminowych do wydania Nagrody, odmawia prawa do wydania Nagrody Instant Win.
 2. Po weryfikacji przez pracownika Punktu Obsługi Loteryjnej dokumentów o których mowa w ust. 1 powyżej, Laureat Nagrody Instant Win proszony jest o podpisanie protokołu odbioru Nagrody Instant Win. W przypadku odmowy podpisania wyżej wymienionego protokołu, wydanie Nagrody zostanie wstrzymane.
 3. Laureat po odbiorze Nagrody Instant Win nie oddaje pracownikowi Punktu Obsługi Loteryjnej oryginału Dowodu Zakupu.

 

NAGRODY GŁÓWNE

 1. Laureaci Nagród Głównych informowani są przez przedstawiciela Organizatora
  o wyniku losowania w ciągu 2 dni roboczych następujących po danym losowaniu,
  w terminach zgodnych z § 8 ust. 5. Przedstawiciel Organizatora potwierdza udział
  w Loterii i przekazuje informacje jakie warunki musi spełnić Laureat celem otrzymania nagrody. W przypadku braku kontaktu z Laureatem Zwycięskiego Zgłoszenia we wskazanym powyżej terminie, Organizator wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „Zlota loteria: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Zlota loteria”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba dn. X w godzinach 9:00-17:00. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: https://focusbydgoszcz.pl/zlotaloteria - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do Nagrody Głównej. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00-17:00. Na początku rozmowy Laureat jest informowany, że rozmowa jest nagrywana, a także, że podczas rozmowy niezbędne jest przekazanie danych osobowych koniecznych do weryfikacji osoby Laureata (imię, nazwisko, adres, numer telefonu). Podczas rozmowy Przedstawiciel Organizatora przekazuje Laureatowi informację o numerze Dowodu Zakupu, który został podany w wylosowanym Zgłoszeniu. Laureat podczas rozmowy informowany jest o dokumentach jakie należy wysłać do Organizatora w celu otrzymania Nagrody, przekazywana jest także informacja o terminach wysyłki dokumentów i adresie do wysyłki. W przypadku nieudanej próby połączenia z Laureatem traci on prawo do nagrody. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem (tj. uszkodzenie/wada telefonu). Organizator każdego dnia podejmuje minimum 3 próby połączenia.
 2. Laureaci Nagród Głównych są obowiązani do przesłania na adres e-mail Organizatora tj. focusloteria@uniqueone.pl skanu lub zdjęcia :

a)      oryginału wygrywającego Dowodu Zakupu;

b)     własnoręcznie podpisanego oświadczenia potwierdzającego, iż wobec Laureata nie zachodzą przesłanki określone w § 5 ust. 2 oraz ust. 3 Regulaminu oraz potwierdzenia, iż Laureat jest Uczestnikiem Loterii, spełniającym wymagania określone w Regulaminie oraz podanie danych osobowych i adresowych wymaganych do wydania nagrody. W przypadku Laureatów Nagród Głównych przypisanych do Zgłoszeń oddanych w Etapie I Loterii, składają oni również oświadczenie wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 poz. 593). Oświadczenia muszą być zgodne ze wzorami oświadczenia udostępnionymi przez Organizatora w niniejszym Regulaminie, stanowiącymi Załączniki nr 1-2 Regulaminu.

Skany lub zdjęcia wyżej wymienionych dokumentów powinny zostać przesłane
w formacie .jpg, .png lub .pdf i nie przekraczać rozmiaru 10 MB.

 1. Wysłanie wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 6 powyżej, powinno nastąpić
  w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 5 powyżej.
  O zachowaniu terminu do przesłania dokumentów decyduje data wpływu dokumentów na serwer Organizatora. Jeśli Laureat nie prześle danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody z zachowaniem terminów,
  o których mowa powyżej, oznacza to rezygnację z nagrody.
 2. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego i piątego Laureata rezerwowego do Nagrody Głównej, z tym zastrzeżeniem, że informacja o prawie do Nagrody Głównej przekazywana jest następnego dnia roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie, bądź utracie prawa do nagrody przez Laureata bądź odpowiednio pierwszego Laureata rezerwowego, drugiego Laureata rezerwowego, trzeciego Laureata rezerwowego lub czwartego Laureata rezerwowego.
 3. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez Zwycięzcę (tj. pozytywnie zweryfikowanego Laureata).
 4. W razie podjęcia wątpliwości czy Laureat nie narusza postanowień Regulaminu, Organizator może zwrócić się do Laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych Dowodów Zakupu. W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia § 6 ust. 13 i ust 14.
 5. W razie podjęcia wątpliwości czy Laureat nie narusza postanowień Regulaminu, Organizator może do dnia 27 lutego 2023 r., zwrócić się również do Laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń, m.in.: potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte). W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia § 6 ust.13 i ust. 14.
 6. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat wezwaniem telefonicznym lub w formie wiadomości e-mail, o którym mowa w § 6 ust.13 i ust. 14, zgodnie z postanowieniami Regulaminu skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody.
 7. Jednocześnie w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r.
  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2022 r. poz. 593), po doręczeniu do Organizatora dokumentów, o których mowa w ust. 6 powyżej i pozytywnej weryfikacji Laureata, Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą Nagrody Głównej przypisanej do Zgłoszenia dokonanego w ramach Etapu I Loterii, na numer telefonu podany w Zgłoszeniu przez Zwycięzcę, w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2 a, 02-737 Warszawa, kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe) oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej, np. prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika w sytuacji braku jego fizycznej obecności podczas wydania nagrody. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru Nagrody Głównej musi:

a)         udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2 a, 02-737 Warszawa) do dnia 17 marca 2023 r., w godzinach 9:00-17:00, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi lub

b)        skontaktować się z Organizatorem celem umówienia spotkania on-line, możliwego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams lub komunikatora Skype, podczas którego Organizatorowi okazany zostanie dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, jednakże wyżej wymienione spotkanie musi odbyć się do dnia 17 marca 2023 r.

14. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu, rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 10

Termin wydania nagród

 

 1. Nagrody wydawane są pozytywnie zweryfikowanym Laureatom, tj. Zwycięzcom.
 2. Nagrody Instant Win można odebrać za okazaniem Dowodu Zakupu, za pomocą którego dokonało się zwycięskiego Zgłoszenia oraz wiadomości e-mail potwierdzającej przypisanie nagrody do Zgłoszenia w Punkcie Obsługi Loteryjnej. Nagrody Instant Win wydawane są w Punktach Obsługi Loteryjnej w terminie do 31 grudnia 2022 r. Nagrody można odebrać w Okresie przyjmowania zgłoszeń, tj. w każdą sobotę przypadającą w okresie od 21 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (enumeratywnie wskazanych w § 4 ust. 5 powyżej) w godzinach pracy Punktu Obsługi Loterii, o których mowa w § 4 ust. 6 lit. l). W razie podjęcia wątpliwości czy Laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może również zwrócić się do Laureata o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte).
 3.  Nagrody Główne wysyłane są przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 20 marca 2023 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres wskazany przez Zwycięzcę w Oświadczeniu. Nagrody Główne wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 11

Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 31 marca 2023 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię
  i nazwisko Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.
 3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora
  (ul. Niedźwiedzia 2 a, 02-737 Warszawa) z dopiskiem „Złota loteria – reklamacja” lub na adres e-mail: focusloteria@uniqueone.pl.
 4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem.
 5. Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego – w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub korespondencji e-mail –  
  w przypadku reklamacji wniesionej w formie elektronicznej, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 6. Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

§ 12

Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Administratorem danych osobowych jest:

a)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – Atrium Poland Real Estate Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 7144, numer NIP: 5262489619, numer REGON: 016105353, kapitał zakładowy 24 875 000,00 zł, e-mail: dpo-pl@aere.com (dalej: „Atrium Poland”). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Atrium Poland jakim jest m.in. realizacja Loterii służącej promowaniu centrum handlowego Focus Bydgoszcz. Atrium Poland powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu. Atrium Poland może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych. Szczegółowe informacje
o sposobie przetwarzania przez Atrium Poland danych osobowych i przysługujących podmiotom danych prawach znajdują się na stronie: https://focusbydgoszcz.pl/assets/uploads/2019/06/20180514_Informacja_RODO_LOTERIE.pdf oraz ich treść stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

b)       W odniesieniu do danych osobowych Uczestników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie od Atrium Poland informacji handlowych za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas dokonywania Zgłoszenia oraz w odniesieniu do danych osobowych Uczestników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie od Atrium Poland wiadomości sms/mms, zawierających treści marketingowe dotyczące Atrium Poland. na  numer telefonu podany podczas dokonywania Zgłoszenia – Atrium Poland, e-mail: dpo-pl@aere.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia usługi, polegającej na przesyłaniu newslettera. Atrium Poland powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu. Atrium Poland może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych.  Informacje o przetwarzanych przez Atrium Poland danych i przysługujących podmiotom danych prawach znajdują się na stronie: https://focusbydgoszcz.pl/assets/uploads/2019/06/20180510_Informacja_RODO_NEWSLETTER.pdf oraz ich treść stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

c)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2 a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. Nr z 2019 poz. 20);

d)     W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych
w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2 a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

e)       W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888.) jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową oraz kontrole związaną z ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2022 poz. 593.) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

f)        W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2 a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz
w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji;

g)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Nagród Głównych dla Zgłoszeń oddanych Etapie I Loterii, przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2022 poz. 593) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2 a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Organizator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków jako instytucji obowiązanej, w tym w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, rozpoznawania i dokumentowania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Atrium Poland lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres ul. Ostrobramska 75C, Warszawa lub mailem na adres: dpo-pl@aere.com  
 2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Organizatora (Unique One Sp. z o. o.) lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: ul. Niedźwiedzia 2 a, (02-737) Warszawa.
 3. Osobie, której dane są przetwarzane:
 4. W przypadku, gdy dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie jego zgody, przysługuje mu prawo do jej wycofania. Przy czym odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
 5. Dane osobowe Zwycięzców zostaną przekazane podmiotom odpowiedzialnym za wydanie lub dostarczenie nagród tj. instytucji pocztowej lub firmie kurierskiej lub firmie obsługującej Punkt Obsługi Loterii. Powyższym podmiotom zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wydania/dostarczenia nagrody. Dane osobowe Laureatów mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 6. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne
  do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku Laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
 7. Podanie danych osobowych przez Uczestników, w celach przesyłania przez Atrium Poland informacji handlowych za pośrednictwem e-mail oraz w celu otrzymywania od Atrium Poland wiadomości sms/mms, zawierających treści marketingowe jest dobrowolne. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Uczestnika którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 8. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 10. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny
  do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.
  1. przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych;
  2. przysługuje również prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  3.  przysługuje prawo do żądania usunięcia jej danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą:
  5. przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie –
   z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych;
  6. przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

 

 

 

 

§ 13
Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Loterii oraz wzory Oświadczeń stanowiące załączniki do Regulaminu, są dostępne na https://focusbydgoszcz.pl/ oraz na stronie internetowej Organizatora: https://uniqueone.pl/pl/regulaminy/
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii i odbywają się tylko na numery
  z polskich zasobów numeracji. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko
  i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00-17:00 w dni robocze.
 4. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

                                                                                                                                        

Załączniki:

Załącznik 1 – Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagrody Głównej dla Zgłoszeń oddanych
w Etapie I Loterii (sztabka złota)

Załącznik 2 – Wzór oświadczenia dla Laureata Nagrody Głównej dla Zgłoszeń oddanych Etapie II i III Loterii (vouchery i karty prezentowe)

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna Atrium Poland (loterie)

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna Atrium Poland (newsletter)

 


 

Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagrody Głównej dla Zgłoszeń oddanych w Etapie I Loterii (sztabka złota)

WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA LAUREATÓW NAGRODY GŁÓWNEJ

(sztabka złota)

 

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz.1740 ) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu. Oświadczam,
że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

 

PROSIMY O UZUPEŁNIENIE OŚWIADCZENIA WIELKIMI LITERAMI!

 

________________________________________________________________

ADRES E-MAIL PODANY W ZGŁOSZENIU

 

________________________________________________________________

NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

 

_______________________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO

 

________________________________________________________________________

ULICA, NUMER DOMU/MIESZKANIA

 

________________________________________________________________________

KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO

 

___________________________________________________________

RODZAJ, SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

 

____________________________________________________________

PESEL (a w razie braku numeru PESEL – adres zamieszkania, data urodzenia, państwo urodzenia)

 

____________________________________________________________
OBYWATELSTWO, PAŃSTWO URODZENIA

 

____________________________­­­­­­­­­­­­­­­­_________________

CZYTELNY PODPIS I DATA

Proszę pamiętać o załączeniu skanu lub zdjęcia Dowodu Zakupu, z tytułu którego przypisana została Nagroda. Skany lub zdjęcia powinny zostać przesłane w formacie .jpg, .png lub .pdf i nie przekraczać rozmiaru 10 MB.

 

OŚWIADCZENIE

 

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 593).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593).

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

______________________________________

CZYTELNY PODPIS I DATA

* niepotrzebne skreślić

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2A, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Złota loteria” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji – wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Złota loteria”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 888), ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593) oraz z przepisów prawa podatkowego.

 

 

 

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagrody Głównej dla Zgłoszeń oddanych w Etapie II i III Loterii (vouchery i karty prezentowe)

WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA LAUREATÓW NAGRODY GŁÓWNEJ

(vouchery i karty prezentowe)

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz.1740 ) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

PROSIMY O UZUPEŁNIENIE OŚWIADCZENIA WIELKIMI LITERAMI!

 

________________________________________________________________

ADRES E-MAIL PODANY W ZGŁOSZENIU

 

________________________________________________________________

NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

 

_______________________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO

 

________________________________________________________________________

ULICA, NUMER DOMU/MIESZKANIA

 

________________________________________________________________________

KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO

 

___________________________________________________________

RODZAJ I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

 

____________________________________________________________

PESEL (a w razie braku numeru PESEL – adres zamieszkania, data urodzenia, państwo urodzenia)

 

____________________________________________________________
OBYWATELSTWO

 

____________________________­­­­­­­­­­­­­­­­_________________

CZYTELNY PODPIS I DATA

Proszę pamiętać o załączeniu skanu lub zdjęcia Dowodu Zakupu, z tytułu którego przypisana została Nagroda. Skany lub zdjęcia powinny zostać przesłane w formacie .jpg, .png lub .pdf i nie przekraczać rozmiaru 10 MB.

 

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2A, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Złota loteria” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji – wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Złota loteria”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 888) oraz z przepisów prawa podatkowego.

 

 

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna Atrium Poland (loterie)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Atrium Poland Real Estate Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 75C, 04-175,  Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 7144, numer NIP: 5262489619, numer REGON: 016105353, kapitał zakładowy 500.000 zł („ATRIUM”) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ATRIUM, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt listowny z ATRIUM na adres ul. Ostrobramska 75C, 04 – 175 Warszawa bądź z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną na adres e-mail: dpo-pl@aere.com lub pisemnie na adres ul. Ostrobramska 75C, 04 – 175 Warszawa.

 1. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ATRIUM.

 1. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

a)     ATRIUM przetwarza podane przez Panią/Pana dane osobowe w trakcie zgłaszania do loterii, której zasady przeprowadzenia określone są w odpowiednim regulaminie loterii („Loteria”) oraz później w trakcie trwania Loterii w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Loterii oraz ogłoszeniem jej wyników, zgodnie z jej regulaminem, publikacji informacji o laureatach Loterii oraz jej wynikach w ogólnodostępnych mediach (np. prasa, radio, telewizja), na stronie internetowej i profilach w mediach społecznościowych ATRIUM i podmiotów powiązanych z ATRIUM, a także w siedzibie, placówkach i innych lokalizacjach ATRIUM, w ramach wewnętrznej komunikacji drogą tradycyjną i elektroniczną (np. w ramach forum) oraz w pozostałych materiałach promocyjnych i marketingowych ATRIUM i jego podmiotów powiązanych tj. w prawnie uzasadnionym interesie ATRIUM (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b)     Dodatkowo, ATRIUM przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ATRIUM w związku z organizacją Loterii i wydaniem nagrody na podstawie właściwych przepisów tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w szczególności art. 21 ust. 1 pkt 68), art. 30 ust. 1 pkt 2) i art. 41 ust. 7 ww. ustawy), a w przypadku, gdy sponsorem Loterii jest podmiot inny niż ATRIUM, ATRIUM może przekazać dane kontaktowe do laureatów Loterii, którzy są zobowiązani do wypłacenia zaliczki na podatek dochodowy od nagród rzeczowych płatnikowi tego podatku w celu umożliwienia mu pobrania i wpłacenia takich zaliczek zgodnie z art. 30 i art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

c)      W niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów innych niż wskazanych wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację innych prawnie uzasadnionych interesów ATRIUM (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w szczególności w celach:

 • marketingu bezpośredniego, a w szczególności informowanie o promocjach i ofertach ATRIUM, partnerów handlowych w centrach handlowych ATRIUM oraz o konkursach i loteriach ATRIUM oraz partnerów handlowych w centrach handlowych ATRIUM, w tym łączenie Pana/Pani danych z innymi danymi posiadanymi przez ATRIUM dla tych samych celów przetwarzania;
 • analizy informacji o uczestniczeniu przez Panią/Pana w Loterii oraz wizycie w centrum handlowym dla celów poprawy jakości świadczonych przez ATRIUM usług;
 • rozpatrywania skarg i reklamacji, prowadzenia korespondencji i odpowiadania na pisma i wnioski w związku z Pani/Pana udziałem w Loterii;
 • związanym z dochodzeniem i obroną przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z udziałem w Loterii oraz przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych;
 • archiwizacyjnym i rozliczalności wymaganej przepisami RODO.

d)     W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

 1. Obowiązek podania danych osobowych do ATRIUM

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym może być niezbędne w celu przeprowadzenia Loterii i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród, a w zakresie pozostałych celów wymienionych w pkt. 2 c), może być niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów ATRIUM.

W zakresie, jaki dotyczy wykonania obowiązku pobrania zaliczek na podatek dochodowy od nagród przekazanych laureatowi, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów wskazanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić, w zależności od okoliczności, utrudnienie lub przeszkodę do przeprowadzenia przez ATRIUM Loterii z Pani/Pana udziałem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a)      organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. Urzędowi Skarbowemu, właściwej izbie administracji skarbowej;

b)      podmiotom powiązanym z ATRIUM przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych;

c)      podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do przeprowadzenia Loterii, w tym partnerom ATRIUM oraz innym sponsorom Loterii;

d)     podmiotom wspierającym ATRIUM w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz ATRIUM (tzw. procesorzy danych).

 

 

 1. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów tj. w zakresie przeprowadzenia Loterii z Pani/Pana udziałem, przez okres do czasu zakończenia Loterii, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez ATRIUM uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. 2 powyżej, a w zakresie, w którym wyrażona została przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody.

 1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania, które może wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpłynąć. W celach marketingowych i analitycznych, o których mowa pkt. 2. ppkt. c)  , Pani/Pana dane osobowe (m.in. dane o wizycie w centrum handlowym oraz o uczestnictwie w danej Loterii) mogą być wykorzystywane do profilowania w celu dostosowywania świadczonych przez ATRIUM usług do preferencji użytkowników centrum handlowego ATRIUM (profilowanie to nie jest podstawą decyzji, która mogłaby wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób mogłaby istotnie na Panią/Pana wpłynąć).

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

ATRIUM pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez ATRIUM przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;  

c)      prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy: (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, (vi) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)     prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)       prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ATRIUM, o którym mowa w pkt 2 powyżej; lub (ii) dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ATRIUM Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 1. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

ATRIUM w uzasadnionych i koniecznych z uwagi na okoliczności przypadkach, może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza EOG, tj. Jersey.

Przekazanie danych do Jersey nastąpi na podstawie Decyzji Komisji z dnia 8 maja 2008 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie właściwej ochrony danych osobowych na Jersey. Przekazując dane ATRIUM zapewni właściwe standardy ochrony Pani/Pana danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii tych danych za pośrednictwem ATRIUM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna Atrium Poland (newsletter)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Atrium Poland Real Estate Management sp. z o.o. („ATRIUM”) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ATRIUM, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z ATRIUM na adres ul. Ostrobramska 75C, 04 – 175 Warszawa bądź z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną, na adres: dpo-pl@aere.com lub pisemnie na adres ul. Ostrobramska 75C, 04 – 175 Warszawa.

 1. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ATRIUM.

 1. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

a)     Pana/Pani dane osobowe podane w związku ze złożeniem zamówienia usługi newsletter będą przetwarzane w celu świadczenia Pani/Panu usługi newsletter obejmującej otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail periodycznej informacji o nowościach, zmianach, wydarzeniach i promocjach w danym centrum handlowym („Newsletter”); dane te są niezbędne do przesłania na wskazany adres e-mail Newslettera (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

b)     W niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów innych niż wskazanych wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów ATRIUM (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w szczególności w celu:

 • marketingu bezpośredniego, a w szczególności informowanie o promocjach i ofertach ATRIUM, partnerów handlowych w centrach handlowych ATRIUM oraz o konkursach ATRIUM oraz partnerów handlowych w centrach handlowych ATRIUM;
 • rozpatrywania skarg i reklamacji oraz prowadzenia z Panią/Panem korespondencji;
 • związanym z dochodzeniem i obroną przed ewentualnymi roszczeniami;
 • archiwizacyjnym i rozliczalności wymaganej przepisami RODO.

c)      W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. Obowiązek podania danych osobowych do ATRIUM

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że dane osobowe obejmujące adres e-mail, są niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a)     organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;

b)     podmiotom powiązanym z ATRIUM przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych;

c)      podmiotom wspierającym ATRIUM w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz ATRIUM (tzw. procesorzy danych).

 1. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów tj. w zakresie korzystania z usługi Newsletter, przez okres do czasu zakończenia korzystania przez Pana/Panią z usługi Newsletter, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez ATRIUM uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt 2 powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych do czasu wycofania tej zgody.

 1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania, które może wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpłynąć. W celach marketingowych i analitycznych, o których mowa pkt. 2. ppkt. b), Pani/Pana dane osobowe (m.in. dane o zapisach na konkretny newsletter danego centrum handlowego) mogą być wykorzystywane do profilowania w celu dostosowywania świadczonych przez ATRIUM usług do preferencji użytkowników centrum handlowego ATRIUM (profilowanie to nie jest podstawą decyzji, która mogłaby wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób mogłaby istotnie na Panią/Pana wpłynąć).

[●]

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

ATRIUM pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez ATRIUM przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c)      prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy: (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, (vi) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)     prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)       prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ATRIUM, o którym mowa w pkt 2 powyżej; lub (ii) dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ATRIUM Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 1. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

ATRIUM w uzasadnionych i koniecznych z uwagi na okoliczności przypadkach, może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza EOG, tj. do Jersey.

Przekazanie danych do Jersey nastąpi na podstawie Decyzji Komisji z dnia 8 maja 2008 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie właściwej ochrony danych osobowych na Jersey. Przekazując dane ATRIUM zapewni właściwe standardy ochrony Pani/Pana danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii tych danych za pośrednictwem ATRIUM.