Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Złota loteria Frosty

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą
„Złota loteria Frosty”

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą: „Złota loteria Frosty”(zwana dalej „Loterią”).

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Niedźwiedzia 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym jest urządzana Loteria;

Czas trwania Loterii;

Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165), zezwolenia wydanego przez
  Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 24 września 2018 r. i kończy się ostatecznie
  25 kwietnia 2019 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej i okres przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się 1 października 2018 r. i kończy się 16 grudnia 2018 r.
  (dalej „Okres promocyjny”).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra do spraw finansów publicznych.
 6. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest
  do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii.
 7. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych,
  jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
 8. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem
  do Loterii. Prawidłowo dokonane zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.
 9. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.
  W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii,
  czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 11. W Loterii nie mogą wziąć udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników Frosta spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Witebskiej 63,
  85-778 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000060990, NIP 113-20-55-642, REGON 013215466, kapitał zakładowy 35 000 000,00 zł (dalej "Frosta"). Uczestnikami Loterii nie mogą być osoby wydające paragony fiskalne potwierdzające ich zakup zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu oraz osoby nabywające produkty promocyjne
  w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.
  Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

 1. W Loterii mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, o których mowa w ust. 2 poniżej, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).
 2. Loterią objęte są wszystkie produkty marki Frosta (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).
 3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych umożliwiających udział w Loterii rozpoczyna się w Okresie Promocyjnym. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne
  w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
 4. Uczestnikiem Loterii staje się osoba,  która spełnia łącznie następujące warunki
  (dalej „Uczestnik”):

a)     Dokona jednorazowego zakupu Produktów Promocyjnych za łączną kwotę minimum 15,00 zł brutto, w tym jednego opakowania Złotych Paluszków Rybnych marki Frosta oraz dowolnego  produktu marki Frosta innego niż Złote Paluszki Rybne marki Frosta, w okresie wskazanym w § 3  ust.4;

b)       Zachowa oryginalny paragon fiskalny potwierdzający ww. zakup Produktów Promocyjnych;

c)      Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii
za pośrednictwem strony internetowej www.zlotaloteriafrosty.pl
(dalej „Strona internetowa”).

 1. Zgłoszenie polega na:
  1. wpisaniu w formularzu:

                                                        i.            unikalnego alfanumerycznego kodu znajdującego się we wnętrzu opakowania Złotych Paluszków Rybnych marki Frosta (dalej: „Kod”)

                                                      ii.            kodu kreskowego EAN z innego opakowania Produktu Promocyjnego niż Złote Paluszki Rybne marki Frosta, zakupionego w ramach jednej transakcji, o której mowa w ust. 4 pkt a) powyżej;

                                                    iii.            kolejny numer wydruku z paragonu (numer paragonu), numer kasy rejestrującej, datę zakupu, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) wystawcy paragonu fiskalnego;

                                                    iv.            numeru telefonu oraz adresu e-mail Uczestnika;

 1. złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu;
 2. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii;
 3. odznaczenia przycisku ReCAPTCHA;
 4. wysłaniu zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk;

zwane dalej „Zgłoszenie”. Uczestnik wpisując kod z wnętrza opakowania Złotych Paluszków Rybnych marki Frosta oraz kod kreskowy EAN z innego opakowania Produktu Promocyjnego niż Złote Paluszki Rybne marki Frosta, musi pamiętać,
że wartość obu ww. produktów ma wynosić minimum 15 zł brutto, w przypadku jeżeli wartość obu Produktów Promocyjnych jest niższa, Uczestnik za pomocą przycisku „Dodaj kolejny kod kreskowy EAN” może wpisać kolejny kod kreskowy EAN Produktu Promocyjnego innego niż Złote Paluszki Rybne marki Frosta,
przy czym ilości wpisanych kodów kresowych EAN nie ma wpływu na zwiększenie szans Uczestnika przy losowaniu nagród w Loterii.

 1. Po wysłaniu Zgłoszenia za pomocą formularza, Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlony na stronie internetowej z informacją, czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora oraz o tym, czy jest ono zwycięskie, czy też nie.
  W przypadku zwycięskiego Zgłoszenia komunikat obejmuje również informację jaką nagrodę przypisano do Zgłoszenia (opisaną w §5 ust. 2 pkt. a)-c)) oraz informację, iż na adres e-mail podany w zwycięskim Zgłoszeniu została wysłana wiadomość z instrukcją dalszego postępowania w celu otrzymania nagrody. Laureat zwycięskiego Zgłoszenia otrzymuje w wiadomości e-mail informację
  o konieczności podjęcia pozostałych niezbędnych kroków do otrzymania nagrody,
  tj. wysłania do Organizatora wymaganych dokumentów oraz terminach dopełnienia niniejszego obowiązku.
 2. Jeżeli Zgłoszenie nie wygrało jednej z nagród opisanych w §5 ust. 2 pkt a)-c), Uczestnik otrzymuje informację, że  nadal ma szansę na wygranie Nagrody Głównej, opisanej w §5 ust. 2 pkt d).
 3. Do Loterii Kod z opakowania Złotych Paluszków Rybnych marki Frosta oraz paragon potwierdzający zakup, można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam Kod lub paragon fiskalny ewentualna nagroda z tytułu tego Kodu lub paragonu fiskalnego przysługiwać będzie tylko raz, pierwszemu prawidłowemu zwycięskiemu Zgłoszeniu.
 4. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 1 października 2018 r. od godz. 00:00:00 i trwa do 16 grudnia 2018 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora. O chwili przyjęcia Zgłoszenia decyduje jego wpływ na serwer Organizatora przyjmującego Zgłoszenia.
 5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem,
  że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie.
 6. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału
  w Loterii.
 7. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń oraz Uczestników, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, m.in. poprzez użycie nieuprawnionych narzędzi programistycznych.
 8. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Zgłoszeń,

w tym, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści dowodów zakupu (paragonów) oraz Kodów zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż dowód zakupu lub Kod nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika,
który się takim dowodem lub Kodem posłużył z Loterii lub usunąć jego Zgłoszenie
z Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Zgłoszenie nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć dane Zgłoszenie i/lub Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia z naruszeniem postanowień Regulaminu. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy
od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji Laureatów, ale nie później niż do dnia 12 lutego 2019 r.
(tj. ostateczny termin przedstawienia wezwania przez Organizatora). Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych
do Loterii paragonów fiskalnych oraz opakowań z Kodami.

 1. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz paragonów fiskalnych potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów, listem poleconym lub osobiście na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 9 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie Organizator może przedstawić w formie pisemnej (w tym elektronicznej) bądź telefonicznie zgodnie z danymi przedstawionymi przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją
  i powoduje usunięcie podejrzanego Zgłoszenia z Loterii.
  1. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a)     jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

b)     nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych
w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych paragonów;

c)      potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup obejmujący wskazane na nim Produkty Promocyjne;

d)     zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić,
iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych na kwotę min. 15,00 zł (słownie: piętnaście  złotych) brutto i obejmował produkty opisane w ust. 4 pkt a) powyżej bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych spełnia wymagania Regulaminu;

e)     data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 1 października 2018 r.
o godzinie 0:00:00.

 1. W Loterii uwzględniane są wyłącznie dowody zakupu w postaci paragonu fiskalnego.
 2. W razie utraty lub zniszczenia paragonu fiskalnego oraz opakowania Złotych Paluszków Rybnych z Kodem, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia
  z tego tytułu wobec Organizatora.
 3. Do Loterii może zgłosić się wyłącznie osoba posiadająca istniejący (a podany
  w Zgłoszeniu) adres e-mail oraz odpowiednio numer telefonu.
 4. Wszelkie próby ataku, modyfikacji lub manipulacji w systemie lub platformie lub na serwerze generują natychmiastową dyskwalifikację z Loterii Uczestnika
  je stosującego lub je zlecającego.
 5. Uczestnicy są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ będzie to jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem w skutek podania nieprawdziwych, niepoprawnych danych.
  1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem,
   że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii oraz
   z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 3 szt. (słownie: trzy) spośród nagród wymienionych w § 5 ust. 2 pkt a) – c)  Regulaminu
   oraz 1 szt. Nagród Głównych wymienionych w § 5 ust. 2 pkt d) Regulaminu.
   Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie, jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. się posługuje w Loterii. Z jednego adresu zamieszkania może wygrać maksymalnie trzech Uczestników, z tym zastrzeżeniem, że z jednego adresu można wygrać tylko jedną Nagrodę Główną.

 

§ 5 Wartość puli nagród

 1. Wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 225.080,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 1 116
  (słownie: tysiąc sto szesnaście) sztuk.
  1. Nagrodami w Loterii są:

a)      Nagroda III Stopnia typu instant win w postaci kwoty pieniężnej
w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100). Organizator przewidział 1000  (słownie: jeden tysiąc) Nagród  III stopnia w Loterii;

b)      Nagroda II Stopnia typu instant win w postaci kwoty pieniężnej
w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100). Organizator przewidział 100  (słownie: sto) Nagród  II stopnia w Loterii;

c)      Nagroda I Stopnia typu instant win w postaci  kwoty pieniężnej
w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
Organizator przewidział 10  (słownie: dziesięć) Nagród  I stopnia
w Loterii;

d)     Nagroda Główna w postaci sztabki złota o wadze 100 gram, próbie Au 999,9 lub do wyboru zamiast sztabki złota, kwota pieniężna w wysokości
15.012,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy dwanaście złotych
i 00/100). Dodatkowo, do Nagrody Głównej, o której mowa powyżej organizator przygotował nagrodę pieniężną przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 1.668,00 zł (słownie: tysiąc sześćset sześćdziesiąt osiem złotych i 00/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość Nagrody Głównej wynosi 16.680,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych i 00/100) Organizator przewidział 6 Nagród Głównych w Loterii.

 1. Zwycięzcom nagród, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt a) – c)  nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną.
 2. Wygląd zewnętrzny sztabek złota będących Nagrodami Głównymi, może odbiegać od wyglądu prezentowanego w materiałach reklamowych (np. brak logo Frosta), jednakże ich parametry, tj. waga, próba, wartość, o których mowa w ust. 2 pkt d powyżej, pozostają bez zmian.
  1. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

 

§ 6 Miejsce i termin losowań nagród

oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 1. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie w dniach od 24 września
   2018 r. do 30 września 2018 r., przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej. Przyznanie nagród instant win odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia do Loterii, Uczestnikowi zostaje wyświetlony komunikat, zawierający informację, czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim, czy nie. Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze w dacie
  i godzinie bądź po upływie daty i godziny,  do której jest przypisana dana nagroda.

Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych
w protokole przygotowanym  przez Komisję. W przypadku, gdy żaden Uczestnik
nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest
w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd. przez cały Okres promocyjny.

 1. W Okresie promocyjnym otwartych jest  minimum 1 110  bramek. Organizator
  w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek w celu wydania wszystkich Nagród w Loterii. Wyznaczenie dodatkowych godzin otwarcia bramek jest proceduralnie zgodne z wyznaczeniem bramek,
  o których mowa w zdaniu pierwszym.
 2. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek. 
 3. Losowania Nagród Głównych odbywają w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie. przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.
 4. Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przypisywany jest unikalny numer ID.
  W danym losowaniu numer ID może być wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to również numerów ID zgłoszeń rezerwowych do danej nagrody. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności, ID nie są uwzględniane,
  a losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym nagrody opisanej w §5 ust. 2 pkt d) wylosowane zostanie to samo ID, co ID zwycięskiego Zgłoszenia losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do tego samego Uczestnika.
 5. Losowanie Nagród Głównych odbywa się w dniu 19 grudnia 2018 r. spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym. W trakcie losowania, po wylosowaniu sześciu zwycięskich Zgłoszeń, losowane są również 2 Zgłoszenia rezerwowe do każdej Nagrody Głównej oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwsze i drugie. Prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest pierwszemu laureatowi rezerwowemu w przypadku,
  gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych
  w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować.
  Jeśli pierwszy laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa
  w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej
  w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się
  z nim skontaktować, prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest drugiemu laureatowi rezerwowemu, jeśli i on nie spełni tych wymagań Nagroda Główna pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 6. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników Loterii postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń.

 

§ 7 Warunki wydania Nagród

1.    Laureaci Nagród instant win opisanych w § 5  ust. 2 pkt a) – c) powiadamiani są komunikatem Organizatora wyświetlanym na Stronie internetowej o okoliczności przyznania nagrody. Na podany w Formularzu adres e-mail Laureata, automatycznie po wyświetleniu się komunikatu na Stronie internetowej, wysyłane jest potwierdzenie przypisania nagrody do zgłoszenia wraz z informacją
dla Laureata o dalszym postępowaniu w celu otrzymania Nagrody. Laureaci nagród typu instant win, opisanych w § 5  ust. 2 pkt a) – c), w wiadomości e-mail, o której mowa w zadaniu poprzednim, są informowani o obowiązku przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres Unique One Sp. z o.o.,
ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od dnia przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w odpowiednio ust. 4 poniżej. O zachowaniu terminu
do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego
(data nadania), jednak  dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora
nie później niż w ciągu 9 dni roboczych od przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji i  wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.

2.    Laureat Nagrody Głównej informowany jest telefonicznie na numer wskazany
w Zgłoszeniu o wyniku losowania w dniu losowania lub następnego dnia roboczego.

3.    W przypadku braku kontaktu z laureatem Nagrody Głównej we wskazanym wyżej terminie (ust.2), Organizator ostatniego dnia wskazanego wyżej terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją
o ostatniej próbie kontaktu  Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „LOTERIA FROSTA:  W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia
w loterii „Zlota Loteria Frosty”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba
w X  w godzinach 9:00-17:00. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.złotaloteriafrosty.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości).  Jeżeli i ta próba się nie powiedzie 
z przyczyn leżących po stronie laureata, traci on prawo do Nagrody Głównej.  Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane,
o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy. 

4.    Laureaci nagród, opisanych w § 5  ust. 2 pkt a) - d) informowani są o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:

4.1.        własnoręcznie podpisanego Oświadczenia laureata zawierającego dane osobowe laureata:

4.1.1.     adres email, numer telefonu, podane w Zgłoszeniu, imię, nazwisko, dane adresowe: adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem, numer konta bankowego, jeżeli laureat wybierze wydanie Nagrody w formie przelewu bankowego i potwierdzenie, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa
i wydania nagrody,  zgodnie treścią wzoru „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na Stronie internetowej, przesłanym w wiadomości
e-mail o której mowa w ust. 1 powyżej oraz stanowiącym Załącznik nr 1 
do Regulaminu – w przypadku Nagród instant win, opisanych w § 5  ust. 2 pkt a) - c);

4.1.2.     adres email, numer telefonu, podane w Zgłoszeniu, imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer  PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL datę urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo,  numer konta bankowego, jeżeli laureat wybierze wydanie Nagrody w formie przelewu bankowego  i potwierdzenie, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody,  zgodnie treścią wzoru „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na Stronie internetowej oraz stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu – w przypadku Nagród Głównych, opisanych w § 5  ust. 2 pkt d);

4.2.        oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.

5.    Laureat Nagrody Głównej dodatkowo zobowiązany jest podczas rozmowy, o której mowa w ust.2 do podania swoich danych osobowych wymaganych do identyfikacji (imię, nazwisko i adres).

6.    Laureaci Nagród Głównych, opisanych w §5  ust. 2 pkt d) są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres
Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej o danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w odpowiednio ust. 4 powyżej. O zachowaniu terminu
do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak  dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 9 dni roboczych od rozmowy telefonicznej. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji i  wydania nagrody,
w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.

7.    Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem Nagrody Głównej
z przyczyn leżących po stronie laureata rozumie się nieudane próby połączenia
z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu
(np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowy przeprowadzenia rozmowy bądź braku możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, wskazanym w Zgłoszeniu. 

8.    Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do laureatów rezerwowych do Nagrody Głównej z tym zastrzeżeniem, że  w przypadku, w którym Laureat Nagrody Głównej nie spełni warunków opisanych w Regulaminie, nagroda przechodzi na laureata pierwszego ID rezerwowego wylosowanego do danej Nagrody Głównej, zgodnie z procedurą opisaną w § 6 ust. 6 Regulaminu.
W przypadku, gdy Laureat pierwszego ID Rezerwowego nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody, nagroda przypada Laureatowi drugiego ID Rezerwowego. W przypadku gdy Laureat drugiego ID Rezerwowego, nie spełni warunków uczestnictwa, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z laureatem Zgłoszenia rezerwowego następnego dnia roboczego po utracie prawa do nagrody przez laureata.

9.    Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez zwycięzcę (tj. pozytywnie zweryfikowanego laureata).

10.  W przypadku, gdy laureat nagrody przejdzie negatywnie weryfikację (nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody lub nie można się z nim skontaktować) traci prawo do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, chyba, że Organizator zdecyduję się skorzystać z procedury, o której mowa w §6 ust.2, w stosunku do Nagród instant win, o których mowa w §5 ust.2 pkt a)-c).

11.  W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może zwrócić się do laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych Kodów w nienaruszonych opakowaniach Produktów Promocyjnych.
W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia §4 ust.13.

12.  W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może do dnia  12 lutego 2019 r., również zwrócić się do laureata
o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem Loterii oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte). W zakresie trybu
i terminów stosuje się postanowienia § 4 ust.13 oraz ust. 14.

13.  Brak dostarczenia do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został laureat pisemnym lub telefonicznym wezwaniem Organizatora, w formie listu poleconego lub osobiście zgodnie
z postanowieniami Regulaminu skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania Nagrody i oznacza utratę prawa do Nagrody. 

14. Nagrody nie wydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.

15.  Wyniki Loterii publikowane są na stronie internetowej www.zlotaloteriafrosty.pl
po przeprowadzeniu kompletnej  procedury weryfikacji przez Organizatora,
ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości i przyznanej Nagrody.

16.  Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania rozstrzyga Komisja.

 

§ 8 Termin wydania Nagród

 1. Nagrody typu instant win, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt a)-c) są przekazywane Zwycięzcom przelewem na numer konta wskazany w Oświadczeniu lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Oświadczeniu, do dnia 15 marca 2019 r. (przez co rozumie się maksymalny termin wysłania przelewu lub przekazu pocztowego).
 2. Nagrody Główne, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt d) są przekazywane przesyłka kurierską na adres wskazany w Oświadczeniu do dnia 15 marca 2019 r. (przez co rozumie się maksymalny termin nadania przesyłki). W przypadku jeżeli Zwycięzca będzie chciał otrzymać równowartość Nagrody Głównej w gotówce, nagroda zostanie wydana  przelewem na numer konta wskazany w Oświadczeniu do dnia 15 marca 2019 r. (przez co rozumie się maksymalny wysłania przelewu).
 3. Nagrody wysyłane są wyłącznie na numery kont w bankach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Organizator wysyła Nagrody wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

 

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

1.  Reklamacje, z wyjątkiem o którym mowa w ust. 3 poniżej, mogą być zgłaszane do dnia 4 kwietnia 2019 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.

2.  Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One
Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Złota Loteria Frosty- reklamacja” i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych
(Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę
i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.

3.    Reklamacje dotyczące Kodów z opakowań Produktów Promocyjnych mogą być zgłaszane za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: zlotaloteriafrosty@uniqueone.pl do zakończenia Okresu promocyjnego tj. do 16 grudnia 2018 r., przy czym decyduje data wpływu wiadomości. Reklamacje zgłaszane za pośrednictwem wiadomości e-mail zostaną rozpatrzone w terminie
do 2 dni roboczych od dnia wpływu wiadomości, przy czym reklamację, które wpłyną w dniach 15 i 16 grudnia 2018 r. zostaną rozpatrzone jak najszybciej,
bez zbędnej zwłoki, tak aby umożliwić zgłoszenie się do Loterii. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej opakowań Produktów Promocyjnych Uczestnikowi zostanie przekazany na adres e-mail wskazany
w reklamacji Kod umożliwiający zgłoszenie do Loterii, warunkiem powyższego jest otrzymanie reklamacji przed upływem Okresu promocyjnego. W przypadku jeżeli Kod z opakowania jest nieczytelny lub uszkodzony w wyniku nieprawidłowego otwarcia opakowania Produktu Promocyjnego, Uczestnikowi nie przysługuje prawo
do otrzymania Kodu, zgodnie z procedurą, o której mowa w zd. 2 powyżej. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.

4.    Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji
za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 10 dni roboczych
od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

5.    Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy
od dnia wymagalności.

6.    Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

7.    Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.


§ 10 Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii. przetwarzane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)  oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Organizator. Przystępując do Loterii Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych, Organizatora Loterii  swoich danych osobowych na potrzeby udziału w Loterii. Przetwarzanie obejmuje w szczególności przeprowadzenie procedury weryfikacji i wyłonienia Zwycięzców. Podstawą przetwarzania podanych danych jest dobrowolna zgoda Uczestnika, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia uwzględnienie zgłoszenia
  w Loterii. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń w Loterii, z zastrzeżeniem postanowień ust.7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo ich przeniesienia. Dane osobowe nie są profilowane. Uczestnikowi przysługuje również skarga do organu nadzorczego. 
 2. Dane osobowe Zwycięzców Nagród Głównych w Loterii mogą zostać przekazane firmie kurierskiej, która  odpowiadać będzie za dostarczenie nagród.
 3. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych następuje na potrzeby przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych i następuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793). Dane są przetwarzane
  w okresie 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 4. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy
  z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) jest Organizator.
 5. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy
  o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165).
 6. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane
  w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) jest Organizator.
 7. Przetwarzanie danych osobowych opisanych w ust. 3 - 6 następuje na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) oraz w dalszym okresie na podstawie przepisów prawa uprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa. Dane Zwycięzców będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym zakończyła się Loteria.
 8. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego Zgłoszenie z Loterii.
  W przypadku wystąpienia z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań przez Uczestnika, którego Zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do Nagrody. Wniosek należy kierować na adres e-mail: dane@uniqueone.pl w treści wpisując „Złota Loteria Frosty- usunięcie zgłoszenia”, numer Kodu,  datę dokonania Zgłoszenia, którego usunięcie ma dotyczyć.
 9. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego dane osobowe
  z Loterii. Wystąpienie przez Uczestnika z wnioskiem o cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii i prawa do ewentualnej nagrody. Wniosek należy złożyć poprzez wysłanie maila na adres dane@uniqueone.pl o tytule „Usunięcie danych osobowych w Loterii »Złota Loteria Frosty« ze wskazaniem
  w treści danych osobowych podlegających usunięciu. W przypadku jeżeli z wnioskiem o cofnięcie zgody wystąpi Uczestnik, który nabył prawo do otrzymania nagrody, ale wniosek został złożony przed momentem wydania Nagrody, Uczestnik taki traci prawo do wydania nagrody. Jeżeli z wnioskiem o cofnięcie zgody wystąpi Zwycięzca, który otrzymał już nagrodę, jego dane zostaną usunięte z bazy danych Uczestników Loterii, jednakże na podstawie i w terminie wskazanym w art. 20 ust. 6 ustawy o grach o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165), Organizator nadal będzie miał obowiązek przechowywać dane tego Uczestnika w związku
  z prowadzoną ewidencją wygranych (wydanych) nagród w Loterii.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i Oświadczenie dostępne są na stronach:www.złotaloteriafrosty.pl oraz na www.uniqueone.pl. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 1. Nagrody  w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018 poz. 200).  Przyznana nagroda pieniężna w przypadku Nagrody Głównej nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, tylko potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co Zwycięzca wyraża zgodę. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii i odbywają się tylko na numery z polskich zasobów numeracji. Jeżeli Uczestnik zdecyduję się skontaktować się z Organizatorem, np. w przypadku nieodebranego połączenia od Organizatora, koszt połączenia ponoszony przez Uczestnika wg stawek operatora Uczestnika.
 3. Zwycięzcy Nagród, typu instant win, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt a)-c) oraz Nagrody Głównej (którzy wybrali odbiór nagrody w formie gotówki, a nie sztabki złota) mogą wybrać, odbiór nagrody w formie przelewu bankowego, tylko jeżeli są posiadaczami wskazanego numeru konta bankowego. Organizator nie dokonuje przelewów bankowych na konta bankowe należące do innej osoby niż Zwycięzca. W przypadku jeżeli dany Zwycięzca nie posiada konta bankowego, może otrzymać nagrodę, wyłącznie w postaci przekazu pocztowego.
 1. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku
  do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Odbiór Nagrody Głównej, w postaci, sztabki złota może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu Zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez Zwycięzcę i w sposób określony
  w pełnomocnictwie, jeżeli jest zgodny z Regulaminem Loterii. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia Laureata loterii promocyjnej pod nazwą „Złota loteria Frosty”.

 

Załącznik nr 1 Oświadczenia laureata loterii promocyjnej pod nazwą „Złota Loteria Frosty”.

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA

LOTERII PROMOCYJNEJ

„ZŁOTA LOTERIA Frosty”.

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji
i wydania nagrody.

Oświadczam, że  ukończyłem/am najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 22¹Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 495, z późn. zm.) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust.11 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa
i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

 

____________________________________________________________

ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

 

____________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO

 

____________________________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

____________________________________________________________

(NUMER RACHUNKU BANKOWEGO*)

 

 

 

____________________________________________________________

NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ**

 

____________________________________________________________

PESEL (a w razie braku numer PESEL – data urodzenia, obywatelstwo,
adres zamieszkania)**

 

 

 • WYBIERAM WYDANIE NAGRODY OPISANEJ W §5 UST.2 PKT.D)PRZESYŁKĄ KURIERSKA NA WW. ADRES***
 • WYBIERAM WYDANIE NAGRODY OPISANEJ W §5 UST.2 PKT.D) W FORMIE PRZELEWU BANKOWEGO: (NA PONIŻSZY RACHUNEK BANKOWY)***:

 

 

______________________________________

PODPIS I DATA

 

1. *Dotyczy Laureatów nagród instant win i Laureata Nagrody Głównej, którzy wybierają przekazanie nagrody
w formie przelewu bankowego.

2. **Dotyczy wyłącznie Laureata Nagrody Głównej.

3. *** Dotyczy wyłącznie Laureatów Nagród Głównych. Wskazanie formy przekazania Nagrody Głównej, w przypadku wyboru formy w gotówce należy wpisać numer konta,
w przypadku wyboru wydania Nagrody Głównej w formie sztabki złota, nie ma konieczności podawania numeru konta.

4. Proszę pamiętać o załączeniu oryginału paragonu fiskalnego z tytułu którego przypisana została nagroda do Zgłoszenia.