Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

„Zima nadchodzi, Nestlé Cię nagrodzi” w sieci Intermarché

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą

„Zima nadchodzi, Nestlé Cię nagrodzi”

w sieci Intermarché

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą: „Zima nadchodzi, Nestlé Cię nagrodzi” w sieci Intermarché zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym będzie urządzana loteria;

Czas trwania loterii

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich sklepach sieci Intermarché.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 listopada 2016 r. i kończy się ostatecznie 31 marca 2017 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się 17 listopada 2016 r. i kończy się 30 listopada 2016 r. (dalej: „Okres promocyjny”).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra właściwego do spaw finansów publicznych.
 6. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego przesłał on zgłoszenie. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika.
 7. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych wskazanych w postanowieniach Regulaminu, jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
 8. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Dokonanie zgłoszenia jest rozumiane, jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.
 9. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 11. Udziału w Loterii nie mogą brać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora, pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32 oraz pracownicy i członkowie rodziny firmy SCA PR Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu przy ul. Św. Mikołaja 5.
 12. Przez członków rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 380).
 2. W Loterii biorą udział produkty następujących marek: kawa NESCAFE, w tym kawa NESCAFE DOLCE GUSTO, napoje, budynie i wafelki NESQUICK, batony LION, batony (w tym „pop chocki”) KIT KAT, wafle PRINCESSA, wafle MAXER, AFTER EIGHT, SMARTIES, JOJO, AERO, BON PARI, KOGUTEK, WINIARY, MAGGI, NESVITA, ZBOŻAKI, kisiele KAKTUS, GERBER, NAN PRO, BOBO FRUT, SINLAC, NESTLE JUNIOR, kaszki NESTLE(zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”). Loteria nie dotyczy mlek początkowych oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego.
 3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych umożliwiających udział w Loterii rozpoczyna się

w dniu 17 listopada 2016 r. i trwa do 30 listopada 2016 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału

w Loterii.

 1. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, która w Okresie promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki (dalej „Uczestnik”):

1)       Dokona jednorazowego zakupu dowolnych Produktów Promocyjnych za min. 20 zł brutto w sklepie sieci Intermarché (potwierdzonego jednym paragonem fiskalnym);

2)       Zachowa oryginalny paragon fiskalny potwierdzający ww. zakup;

3)       Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej pod numer 70816 o treści SMS-a: NESTLE.numer z paragonu fiskalnego (np. NESTLE.12345).

 1. Koszt wysłania wiadomości SMS-a wynosi 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Loterii.
 2. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane zgłoszenie, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a potwierdzającego przyjęcie ich zgłoszenia do Loterii.
 3. Do Loterii dany paragon fiskalny można zgłosić tylko raz.
  1. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 17 listopada 2016 r. o godzinie 0:00:00 i trwa do 30 listopada 2016 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.
  2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć jego wpływ na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego zgłoszenie.
  3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem,

że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Z tym zastrzeżeniem, że 1 Uczestnik może wygrać maksymalnie po 1 Nagrodzie Dziennej danego rodzaju oraz 1 Nagrodzie Tygodniowej w Loterii.

 1. Posiadanie paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych na wielokrotność kwoty 20,00 zł brutto nie uprawnia do dokonania większej liczby zgłoszeń z tytułu tego paragonu.
  1. Zgłoszenia niekompletnie lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
  2. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce, w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu czy przy użyciu robotów komputerowych. W Loterii uwzględniane są wyłącznie SMS wysłane z numerów korzystających z polskich zasobów numeracji.
  3. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)      jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

3)      potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup obejmujący wskazane na nim Produkty Promocyjne;

4)      zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić,

iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych na kwotę min. 20 zł brutto. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo lub skrót pozwalające stwierdzić zakup Produktów Promocyjnych na kwotę min. 20 zł brutto, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, iż paragon dotyczy zakupu Produktów Promocyjnych zgodny z Regulaminem (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);

5)      data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem nagrodzonego zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 17 listopada 2016 r. o godzinie 0:00:00.

 1. Komisja ma prawo usunąć zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są z naruszeniem postanowień Regulaminu, w tym w szczególności przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
 2. W razie powzięcia wątpliwości czy Uczestnik nie narusza zasad udziału w Loterii, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Loterii. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 25 stycznia 2017 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora.
 3. W Loterii uwzględniane są wyłącznie dowody zakupu w postaci paragonu fiskalnego.
 4. W procedurze weryfikacji uwzględniane są wyłącznie oryginalne paragony fiskalne.

 

§ 5 Wartość puli nagród

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 76 987,64 (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i 64/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 87 (słownie: osiemdziesiąt siedem) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:
  1. Nagroda Dzienna III stopnia w postaci bonu towarowego do sieci Intermarché o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100). Organizator przewidział 2 (słownie: dwie) Nagrody III stopnia w każdym dniu Okresu promocyjnego. Łącznie Organizator przewidział 28 (słownie: dwadzieścia osiem) Nagród III stopnia w całej Loterii. Termin realizacji bonu towarowego wskazany jest na jego awersie.
  2. Nagroda Dzienna II stopnia w postaci ekspresu Dolce Gusto o wartości 296,13 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i 13/100). Organizator przewidział 2 (słownie: dwie) Nagrody II stopnia w każdym dniu Okresu promocyjnego. Łącznie Organizator przewidział 28 (słownie: dwadzieścia osiem) Nagród II stopnia w całej Loterii.
  3. Nagroda Dzienna I stopnia w postaci tabletu Lenovo o wartości 299,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 2 (słownie: dwie) Nagrody Dzienne I stopnia w każdym dniu Okresu promocyjnego. Łącznie Organizator przewidział 28 (słownie: dwadzieścia osiem) Nagród Dziennych I stopnia w całej Loterii.
  4. Nagroda Tygodniowa w postaci karty przedpłaconej o wartości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Tygodniową w każdym losowaniu tygodniowym. Łącznie Organizator przewidział 2 (słownie: dwie) Nagrody Tygodniowe w całej Loterii. Termin ważności karty wskazany jest na jej karcie.
  5. Nagroda Główna w postaci samochodu osobowego samochód Peugeot 208 o wartości 49 972,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 5 552,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote i 00/100). Organizator przewidział jedną Nagrodę Główną w Loterii. Łączna wartość Nagrody Głównej to 55 524,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote i 00/100).
 3. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową. Zwycięzca nie może żądać wydania ekwiwalentu wartości bonu ani karty przedpłaconej w gotówce.
 4.  Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
 5. Regulamin bonów towarowych dostępny jest w każdym sklepie Intermarché na terenie całego kraju.

 

§ 6 

Miejsce i termin losowań nagród oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 1. Wyniki ogłaszane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody po zakończeniu procedury weryfikacji. Lista dostępna jest w siedzibie Organizatora.
 2. Losowania odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie.
 3. Losowania odbywają się spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym.
 4. Każdemu prawidłowemu zgłoszeniu przydzielony jest unikatowy numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, acyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach, którego wygenerowano ID numerze 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) liczba i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartonika z cyfrą niezawierającą się w katalogu wygenerowanych ID, taki kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID. Dane zgłoszenie może być w danym losowaniu wylosowane tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID zgłoszenia podczas losowania nie jest ono uwzględniane (dotyczy to też zgłoszeń rezerwowych), a losowanie jest powtarzane.  Zgłoszenia danego Uczestnika nie mogą być rezerwowe do wylosowanego zwycięskiego zgłoszenia tego Uczestnika. W sytuacji wylosowania w losowaniu numeru ID zgłoszenia z puli ID zgłoszeń danego Uczestnika nie jest ono uwzględniane a losowanie jest powtarzane.
 5. Losowania dziennie przeprowadzane są drugiego dnia roboczego następującego po dniu przyjmowania zgłoszeń. Przykładowo losowania Nagród do zgłoszeń z 21 listopada 2016 r. odbywają się 23 listopada 2016 r. Z zastrzeżeniem, iż losowania spośród prawidłowych zgłoszeń otrzymanych w piątki, soboty i niedziele odbywają się w środy. Powyższe oznacza, iż w środę odbywają się cztery losowania dzienne, w następującej kolejności, losowanie spośród prawidłowych zgłoszeń otrzymanych w piątek, następnie losowanie spośród prawidłowych zgłoszeń otrzymanych w sobotę, losowanie spośród prawidłowych zgłoszeń otrzymanych w niedzielę i jako ostatnie losowanie spośród prawidłowych zgłoszeń otrzymanych w poniedziałek.
 6. Losowanie tygodniowe odbywa się dla prawidłowych zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora:

1) od 0:00:00 17 listopada 2016 r. do 23:59:59 23 listopada 2016 r. – 28 listopada 2016 r.

2) od 0:00:00 24 listopada 2016 r. do 23:59:59 30 listopada 2016 r. – 5 grudnia 2016 r.

 1. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się, jako ostatnie w dniu 5 grudnia 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym.
 2. Po przeprowadzeniu losowania zwycięskiego zgłoszenia, losowane są również dwa zgłoszenia rezerwowe oznaczane zgodnie z kolejnością ich wylosowania, jako pierwsze i drugie zgłoszenie rezerwowe.
 3. W przypadku wystąpienia podejrzenia naruszeń postanowień Regulaminu przez Uczestników losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych zgłoszeń. Udział w losowaniu biorą tylko prawidłowe zgłoszenia.

 

§ 7 Warunki wydania Nagród

 1. Organizator podejmuje, co najmniej dwie próby kontaktu telefonicznego z laureatem na numer, z którego dokonał on zgłoszenia w ciągu 2 dni roboczych od wylosowania zgłoszenia.

W przypadku braku kontaktu z laureatem we wskazanym terminie, Organizator ostatniego dnia wysyła wiadomość SMS na numer telefonu, z którego dokonano wylosowanego zgłoszenia z informacją o ostatniej próbie kontaktu  Organizatora w następnym dniu roboczym. Jeżeli i ta próba się nie powiedzie, traci on prawo do Nagrody (treść komunikatu: „Loteria Nestle w Intermarche: Witaj w  X podejmiemy ostatnia probe kontaktu w zwiazku z wylosowaniem zgloszenia z tego numeru w loterii audioteksowej„Zima nadchodzi, Nestle cie nagrodzi” w sieci Intermarche. Organizator Unique One Sp. z o. o ., www.uniqueone.pl. Loteria pow.18 lat” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.

 1. Laureat podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w  ust. 1, przekazuje swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres) oraz jest informowany o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:
  1. Własnoręcznie podpisanego Oświadczenia laureata zawierającego dane osobowe i adresowe laureata: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, a w przypadku laureata Nagrody Głównej również numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość i numeru PESEL (a w razie braku numer PESEL – obywatelstwa i daty urodzenia) oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie laureata” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl/w zakładce REGULAMINY w części dedykowanej Loterii oraz stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu,
   1. oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał zwycięskiego zgłoszenia.
 2. Laureaci są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską
  na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie weryfikacji i wydania nagrody, o których mowa w ust. 2. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od przekazania przez przedstawiciela Organizatora informacji, zgodnie z ust.1 powyżej. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury weryfikacji i  wydania Nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody.
 3. Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem telefonu wskazanym w  zgłoszeniu.
 4. Przesłanie przez laureata dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych

w §4 ust. 14 Regulaminu, w szczególności dokumentu niebędącego paragonem fiskalnym, bądź paragonu fiskalnego nieczytelnego, błędnego, uszkodzonego w sposób uniemożliwiający jego weryfikację bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do Nagrody.

 1. W przypadku, gdyby okazało się, iż laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu wynikająca z paragonu fiskalnego, traci on prawo do Nagrody.
 2. W przypadku, gdy laureat nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody, Nagroda przechodzi na pierwszego laureata rezerwowego. W przypadku, gdy on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody, Nagroda przechodzi na drugiego laureata rezerwowego. W przypadku, gdy i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Do laureatów rezerwowych postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż pierwszy kontakt z pierwszą osobą listy rezerwowej następuje następnego dnia roboczego po utracie prawa do Nagrody przez laureata, kontakt z drugim laureatem rezerwowym następuje wyłącznie po utracie prawa do Nagrody przez laureata i pierwszego laureata rezerwowego, kontakt następuje w dniu roboczym następującym po dniu, w którym utracił prawo pierwszy laureat rezerwowy.
 3. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez laureata, Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami i trybem opisanym w §4 ust. 16.
 4. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w ust.8, do której przedstawienia zobowiązany został laureat pisemnym wezwaniem Organizatora w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu skutkuje nie spełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody.
 5. W przypadku, gdyby okazało się, iż Nagrodę przyznano laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
 6. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 7. Oświadczenie laureata, o którym mowa w powyższych ustępach może być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Musi być kompletne i podpisane.
 8. Wszelkie wątpliwości dotyczące przebiegu procedur weryfikacji i wydania nagrody rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 8 Termin wydania Nagród

 1. Nagrody w Loterii wysyłane są laureatom przesyłką kurierską do dnia 17 lutego 2017 r.
  na adres wskazany przez laureata zgodnie z §7 ust. 2.
 2. Wydanie Nagrody Głównej następuje w postaci wydania dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu i ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. Termin wydania pojazdu zostanie indywidualnie ustalony z laureatem po zarejestrowaniu pojazdu jednak nie będzie on późniejszy niż wskazany w §9 ust.1. Za miejsce wydania uznaje się m.st. Warszawa. Koszty dojazdu, noclegu itp. związane z odbiorem Nagrody Głównej ponosi zwycięzca.
 3. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 8 marca 2017 r. przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Zima nadchodzi, Nestle cię nagrodzi- reklamacja” i zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793) musi zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
  1. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
  2. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
  3. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
  4. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i Oświadczenie laureata dostępne są na www.uniqueone.pl w zakładce REGULAMINY w części dedykowanej Loterii. Oświadczenie laureata stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Uczestnik Loterii, poprzez fakt przystąpienia do Loterii wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii. W odpowiedzi na każde zgłoszenie SMS Uczestnik otrzymuje bezpłatną zwrotną informację. Treść wszystkich komunikatów SMS przesyłanych do Uczestników stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Administratorem danych osobowych uczestników Loterii jest Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewska 32.
 5. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Loterii.
 6. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.
 7. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) jest Organizator.
 8. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Przyznana nagroda pieniężna do nagrody o wartości powyżej 2 280 zł nie zostanie wypłacona zwycięzcy, tylko potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę.
 9. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii.
 10. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
 11. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471). Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) jest Organizator.
 12. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy.
 13. Na potrzeby Loterii dostępny jest numer telefonu, 22 549 3003 pod którym możliwe jest uzyskanie informacji o wysokości stawki SMS zastosowanej w Loterii. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora. Numer dostępny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30-16.30.
 14. Odbiór wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
 15. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego Zgłoszenie z Loterii. W przypadku wystąpienia z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań przez Uczestnika, którego zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do Nagrody.

 

Załącznik nr 1– Komunikacja SMS
Załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia laureata

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Loterii Audioteksowej „Zima nadchodzi, Nestlé Cię nagrodzi”

KOMUNIKACJA DO LOTERII AUDIOTEKSOWEJ " Zima nadchodzi, Nestlé Cię nagrodzi "

Nr sms 70 816

Prefiks: NESTLE

OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM LOTERII

Treść zwrotna w przypadku przeslania SMS-a przed datą rozpoczęcia loterii

NESTLE: Wez udzial w loterii od 17.11.2016 r.Uczestnikiem moze byc osoba,ktora ukonczyla 18 lat.Organizator: Unique One Sp. z o.o.Regulamin dostepny od 17.11.2016 r. na www.uniqueone.pl

OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO LOTERII:   17-30 listopada 2016 r.

Treść zwrotna w przypadku dokonania prawidłowego

zgłoszenia

NESTLE: Dziekujemy za zgloszenie.Zachowaj paragon.Loteria dla osob pow. 18 lat.SMS 0,62 zl z VAT.Organizator: Unique One Sp. z o.o.Regulamin: www.uniqueone.pl

Treść zwrotna w przypadku przesłania prawidłowego zgłoszenia po raz kolejny z tego samego nr MSIDN

NESTLE: Dziekujemy za kolejne zgloszenie.Zachowaj paragon.Loteria dla osob pow.18 lat.SMS 0,62 zl z VAT.Organizator: Unique One Sp. z o.o.Regulamin: www.uniqueone.pl

Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN

NESTLE: Przeslany nr z paragonu zostal juz zgloszony.Loteria dla osob pow.18 lat.SMS 0,62 zl z VAT.Organizator: Unique One Sp. z o.o.Regulamin www.uniqueone.pl

Nieprawidłowa treść (np. zły prefiks, pusty SMS)

NESTLE: Twoje zgloszenie jest nieprawidlowe.Loteria dla osob pow. 18 lat.Koszt SMS 0,62 zl z VAT.Organizator: Unique One Sp. z o.o.Regulamin: www.uniqueone.pl

ZAKOŃCZENIE OKRESU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO LOTERII – sms-y wysłane                       po 30 listopada 2016 r.

Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMS-a po przyjmowaniu zgłoszeń do LOTERII

NESTLE: Informujemy, ze przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie 30.11.2016 r. Zapraszamy do kolejnych promocji Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl

 

 

Załącznik nr2 WZÓR OŚWIADCZENIA LAUREATA

OŚWIADCZENIE LAUREATA
„Zima nadchodzi, Nestlé cię nagrodzi”

w sieci Intermarché

 

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii, jako konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380) oraz zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust.11 i 12 Regulaminu.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

 

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 
ADRES:

____________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIASTO)

 

____________________________________________________________
NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ*

 

____________________________________________________________
PESEL ( a w razie braku numeru PESEL –data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)*

 

 

______________________________________

PODPIS I DATA

*DOTYCZY WYŁĄCZNIE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ-SAMOCHODU