Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Zgarnij nagrody z automatów NESCAFÉ

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą
„Zgarnij nagrody z automatów NESCAFÉ”

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą: „Zgarnij nagrody z automatów NESCAFÉ” (zwana dalej „Loterią”).

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
ul. Niedźwiedzia 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym będzie urządzana Loteria;

Czas trwania Loterii;

Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 
  o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165), zezwolenia wydanego 
  przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 września 2018 r. i kończy się 13 maja 2019  r. 
  (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej rozpoczyna się 24 września 2018 r. i kończy się 
  30 listopada 2018 r. Okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się 1 października 
  2018 r. i kończy się 30 listopada 2018 r. (dalej „Okres promocyjny”).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, w skład której wchodzą osoby, które posiadają zaświadczenia 
  o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i Regulaminu, 
  w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem 
  i prowadzeniem  Loterii. Komisja jest powołana przez Organizatora i działa na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”).
 6. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest 
  do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii.
 7. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych, 
  jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
 8. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Prawidłowo dokonane zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.
 9. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. 
  W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, 
  czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 11. W Loterii nie mogą wziąć udziału:

a)      pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz

b)      pracownicy i członkowie rodziny pracowników Nestlé Polska S. A., Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025166,
NIP: 527-020-39-68, REGON: 010006420, kapitał zakładowy 48.378.300 zł 
w pełni opłacony (dalej „Nestle”), a także

c)    autoryzowani Operatorzy Vendingowi Nestlé Professional oraz firmy działające na ich zlecenie, w tym także ich pracownicy i członkowie rodzin.

Przez członków rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

 1. W Loterii mogą wziąć udział  wszystkie osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, o których mowa w ust. 2 poniżej, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).
 2. Loterią objęte są produkty  wydawane  w kubku, który zawiera informację o Loterii oraz posiada nadrukowany unikalny kod alfanumeryczny na zewnętrznej ściance bocznej, zakupione w maszynach (automatach) vendingowych NESCAFÉ, posiadających naklejkę z informacją, o obsłudze przez Autoryzowanego Operatora Vendingowego Nestlé Professional  (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”) 
  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Maszyny, w których znajdują się Produkty Promocyjne, posiadają  informację o Loterii, umieszczoną na zewnątrz maszyny. Jednakże jeżeli dana maszyna (automat) vendingowy NESCAFÉ nie będzie posiadał  informacji o Loterii, to nie jest to przeszkodą we wzięciu udziału w Loterii, 
  jeśli w maszynie są dostępne Produkty Promocyjne, a Uczestnik spełni warunki opisane 
  w ust. 4 poniżej.
 3. Okres sprzedaży promocyjnej rozpoczyna się 24 września 2018 r. i kończy się 
  30 listopada 2018 r., poza wskazanym okresem sprzedaży Produkty Promocyjne

mogą być dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.

 1. Uczestnikiem Loterii staje się osoba,  która spełnia łącznie następujące warunki 
  (dalej „Uczestnik”):

a)      Dokona jednorazowego zakupu co najmniej jednego, dowolnego Produktu Promocyjnego, w okresie wskazanym w ust.3 powyżej;

b)      Zachowa oryginalne opakowanie Produktu Promocyjnego (kubek z Kodem);

c)      Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii, w Okresie promocyjnym, o którym mowa w § 3 ust. 4 zd. 2 Regulaminu, zgodnie z postanowieniami poniższych ustępów (dalej „Zgłoszenie”).

 1. W celu dokonania Zgłoszenia do Loterii należy uzupełnić poprawnie oraz kompletnie formularz dostępny na stronie internetowej www.nagrodyzautomatow.pl i wysłać go (zgodnie z funkcjonalnością strony internetowej) do Organizatora. Wypełniając formularz należy zawrzeć minimum następujące dane: numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, kod z kubka Produktu Promocyjnego (dalej „Kod”).

Podczas wypełniania formularza należy złożyć również oświadczenie o akceptacji 
i zapoznaniu się z treścią Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii.

 1. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlony na stronie internetowej z informacją czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora 
  oraz o tym czy jest ono zwycięskie, czy też nie, w zakresie nagrody opisanej §5 
  ust.2 pkt a). Laureat zwycięskiego Zgłoszenia otrzymuje również informację 
  o warunkach i terminach wydania nagrody, opisanej §5 ust.2 pkt a). Informacje, 
  o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną również przesłane wiadomością elektroniczną na adres e-mail, który Laureat wskazał, dokonując zwycięskiego Zgłoszenia.
 2. Prawidłowe Zgłoszenie bierze udział w 3 (słownie: trzech) losowaniach nagród opisanych w  §5 ust.2 pkt a), b) oraz c), tj. jednym losowaniu nagrody typu instant win, jednym losowaniu nagrody tygodniowej odpowiednio według daty przesłania prawidłowego Zgłoszenia oraz losowaniu nagrody głównej. Do Loterii dany Kod można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam Kod ewentualna nagroda z tytułu tego Kodu przysługiwać będzie tylko raz, pierwszemu prawidłowemu zwycięskiemu Zgłoszeniu.
 3. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 1 października 2018 r. 
  i trwa do 30 listopada 2018 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora. O chwili przyjęcia Zgłoszenia decyduje jego wpływ 
  na serwer Organizatora przyjmującego Zgłoszenia.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem, 
  że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Z tym zastrzeżeniem, 
  że 1 (słownie: jeden) Uczestnik może wygrać maksymalnie 5 (słownie: pięć) nagród opisanych w §5 ust. 2 pkt a), 1 (słownie: jedną) nagrodę opisaną w §5 ust. 2 pkt b) oraz 1 (słownie: jedną) nagrodę opisaną w §5 ust. 2 pkt c)  w Loterii. Z jednego adresu mogą wygrać maksymalnie 3 (słownie: trzy) osoby, z tym ograniczeniem, że z jednego adresu nagrodę opisaną w §5 ust. 2 pkt c) może wygrać tylko 1 (słownie: jedna) osoba. Pod pojęciem „adres”, Organizator rozumie ten sam adres zamieszkania, korespondencyjny lub zameldowania Uczestników Loterii. Wszelkie próby naruszenia powyższego ograniczenia stanowią podstawę do odebrania Uczestnikowi/om prawa 
  do nagrody jako próby naruszenia postanowień Regulaminu i działań nieuczciwych.
  1. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
  2. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Organizator zastrzega prawa do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, 
   w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
  3. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Zgłoszeń. 
   Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Zgłoszenie nie spełnia warunków

wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć dane Zgłoszenie 
i/lub Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia z naruszeniem postanowień Regulaminu 
(w szczególności nie przedstawił kubka Produktu Promocyjnego zawierającego Kod

zgłoszony do Loterii). Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji Laureatów, ale nie później niż do dnia 8 lutego 2019 r. 
(tj. ostateczny termin przedstawienia wezwania przez Organizatora). W terminie wskazanym powyżej Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii opakowań (kubków z Kodem) Produktów Promocyjnych.

 1. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz odpowiednio opakowań  Produktów Promocyjnych (kubków z Kodem) potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 2 dni roboczych 
  od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty 
  te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: 
  Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 8 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie Organizator może przedstawić w formie pisemnej (elektronicznej) 
  bądź telefonicznie zgodnie z danymi przedstawionymi przez Uczestnika w Zgłoszeniu. 
  Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego Zgłoszenia z Loterii, postanowienia § 7 ust. 9 stosuje się odpowiednio.
 2. W Loterii uwzględniane są wyłącznie Kody pochodzące z oryginalnych kubków Produktów Promocyjnych. W szczególności nie są uwzględniane kody podrobione, przerobione, uszkodzone w taki sposób, iż istnieje podejrzenie, że mogą być nieoryginalne bądź uniemożliwiają ich weryfikację. W procedurach weryfikacyjnych Uczestnik musi przedstawić całe opakowanie (kubek) Produktu Promocyjnego 
  z Kodem. Nie będą uwzględniane jako poprawne Kody stanowiące wycinek 
  z opakowania Produktu Promocyjnego.
 3. W razie utraty lub zniszczenia opakowania  Produktu Promocyjnego (kubka z Kodem), Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
 4. Przez danego Uczestnika rozumie się dana osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby Loterii. Działania danej osoby fizycznej, polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień Regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika jako działanie nieuczciwe i naruszające postanowienia Regulaminu.
  1. Do Loterii może zgłosić się wyłącznie podmiot posiadający istniejący (a podawany podczas dokonywania Zgłoszenia) adres e-mail.
  2. Wszelkie próby ataku, modyfikacji lub manipulacji w systemie lub platformie lub na serwerze generują natychmiastową dyskwalifikację z Loterii Uczestnika je stosującego lub je zlecającego.
  3. Uczestnicy są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ jest to jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej, przeprowadzenia procedur weryfikacyjnych i kontaktu Organizatora z Uczestnikiem.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem 
   w skutek podania nieprawdziwych, niepoprawnych danych.

 

§ 5 Wartość puli nagród

 1. Wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 120.482,65 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote 
  i 65/100) zł brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 1.046 (słownie: tysiąc czterdzieści sześć) sztuk.
 2. W Loterii przewidziano następujące nagrody:

a)      Nagroda typu instant win: pojedynczy bilet do kina w postaci elektronicznego vouchera do kina w sieci KinAds o wartości 18 zł brutto (słownie: osiemnaście złotych i 00/100). Organizator przewidział 1 000 (słownie: tysiąc) nagród w postaci biletów do kina w Loterii.

b)      Nagrodą Tygodniową w loterii jest:

                                                               i.            smartfon marki iPhone 8 64 GB o wartości 3.314,85 brutto 
(słownie: trzy tysiące trzysta czternaście złotych i 85/100) 
wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 368 zł 
(słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem złotych i 00/100). 
Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody tygodniowej 
w postaci iPhone’a 8 wynosi 3.682,85 zł brutto (słownie: trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa złote i 85/100). Organizator przewidział 9 (słownie: dziewięć) nagród w postaci iPhone’a 8 w Loterii, 
po jednym w każdym losowaniu tygodniowym;

                                                             ii.            głośniki JBL o wartości 449,00 zł brutto (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć złotych i 00/100). Organizator przewidział 18 (słownie: osiemnaście) nagród w postaci głośników JBL w Loterii, po dwa w każdym losowaniu tygodniowym;

                                                            iii.            Słuchawki JBL o wartości 329 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć złotych i 00/100) Organizator przewidział 18 (słownie: osiemnaście) nagród w postaci słuchawek JBL w Loterii, po dwa w każdym losowaniu tygodniowym.

c)      Nagroda Główna w postaci samochodu Toyota Aygo  o wartości 49.800,00 zł brutto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych i 00/100) 
wraz z kwotą pieniężną w wysokości 5.533,00 zł (słownie:  pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote i 00/100) przeznaczoną na pokrycie należnego podatku od nagrody. Łączna całkowita wartość nagrody głównej wynosi 55.333,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i 00/100). Organizator przewidział jedną nagrodę główną w Loterii.

 1. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce ani przelewem bankowym.
  1. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
  2. Zwycięzcy nie przysługuje  prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
  3. Nagrody w postaci biletu do kina, opisane w § 5 ust. 2 pkt a), można wykorzystać 
   w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. Regulamin wykorzystania vouchera do kina 
   w postaci elektronicznej w sieci KinAds oraz lista kin w których można zrealizować ww. vouchery znajduję się na stronie http://kinads.pl/ekody-regulamin/.

 

§ 6 Miejsce i termin losowań nagród

oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 1. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody opisane w §5 ust.2 pkt a) odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie, 
  w okresie od 17 września do 28 września 2018 r., przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia do Loterii Uczestnikowi wyświetla się komunikat na stronie internetowej zawierający informację czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie, w zakresie nagrody opisanej w §5 ust.2 pkt a). Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny,  do której jest przypisana nagroda.

Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych 
w protokole przygotowanym  przez Komisję. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd. przez cały Okres promocyjny.

 1. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 1000 bramek.
 2. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek.  W przypadku niewydania nagród, o których mowa w  § 5 ust. 2 pkt a), w szczególności niespełnienia przez Laureata warunków uczestnictwa lub ich wydania, powracają one do puli nagród i Organizator wyznacza dodatkowe godziny otwarcia bramek dla tych nagród. Warunkiem tego jest ustalenie przez Organizatora tej okoliczności nie później niż z upływem Okresu promocyjnego.
 3. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek.
 4. Losowania nagród tygodniowych i nagrody głównej odbywają w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.
 5. Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przypisywany jest unikalny numer ID. 
  W danym losowaniu numer ID może być wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to również numerów ID zgłoszeń rezerwowych do danej nagrody. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności, ID nie są uwzględniane, a losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym nagrody opisanej w §9 ust. 2 pkt b) lub pkt c) wylosowane zostanie to samo ID, 
  co ID zwycięskiego Zgłoszenia losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane 
  w Regulaminie tj. ID nie należy do  tego samego Uczestnika.
 6. W każdym losowaniu nagród tygodniowych (§5 ust 2 pkt b) losowane są 2 (słownie: dwie)  nagrody tygodniowe opisane w §5 ust. 2 pkt b) ppkt iii) oraz 2 (słownie: dwie) nagrody tygodniowe opisane w §5 ust. 2 pkt b) ppkt ii) oraz 1 (słownie: jedna) nagroda tygodniowa opisana w §5 ust. 2 pkt b) ppkt i), przy czym w losowaniach tygodniowych jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.
 7. Losowania nagród opisanych w §5 ust. 2 pkt b) obywają się w następnej kolejności: Pierwsza losowana jest nagroda opisana w §5 ust. 2 pkt b) ppkt i), następnie ppkt ii), 
  a na koniec nagrody opisane w ppkt iii). Losowania odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem:
  1. Pierwsze losowanie odbywa się w dniu 10 października 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od  1 października 2018 r. od godziny 00:00 do 7 października 2018 r. 
   do godziny 23:59:59.
  2. Drugie losowanie odbywa się w dniu 17 października 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 8 października 2018 r. od godziny 00:00 do 14 października 2018 r. 
   do godziny 23:59:59.
  3. Trzecie losowanie odbywa się w dniu 24 października 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 15 października 2018 r. od godziny 00:00 do 21 października 2018 r. 
   do godziny 23:59:59.
  4. Czwarte losowanie odbywa się w dniu 31 października 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 22 października 2018 r. od godziny 00:00 do 28 października 2018 r. 
   do godziny 23:59:59.
  5. Piąte losowanie odbywa się w dniu 7 listopada 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie 
   od 29 października 2018 r. od godziny 00:00 do 4 listopada 2018 r. do godziny 23:59:59.
  6. Szóste losowanie odbywa się w dniu 14 listopada 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie 
   od 5 listopada 2018 r. od godziny 00:00 do 11 listopada 2018 r. do godziny 23:59:59.
  7. Siódme losowanie odbywa się w dniu 21 listopada 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie 
   od 12 listopada 2018 r. od godziny 00:00 do 18 listopada 2018 r. do godziny 23:59:59.
  8. Ósme losowanie odbywa się w dniu 28 listopada 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie 
   od 19 listopada 2018 r. od godziny 00:00 do 25 listopada 2018 r. do godziny 23:59:59.
  9. Dziewiąte losowanie odbywa się w dniu 5 grudnia 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie 
   od 26 listopada 2018 r. od godziny 00:00 do 30 listopada 2018 r. do godziny 23:59:59.
  10. Losowanie nagrody głównej odbywa się 6 grudnia 2018 r.
  11. Po wylosowaniu zwycięskich ID, losowane są ID rezerwowe, po 1 (słownie: jednym) 
   do każdej nagrody opisanej w §5 ust. 2 pkt b) i po dwa ID rezerwowe do nagrody głównej, oznaczone zgodnie z  kolejnością ich wylosowania jako pierwsze i drugie. 
   Prawo do nagrody przyznawane jest zwycięzcy rezerwowemu jeśli zwycięzca nie spełni wymagań określonych Regulaminem.
  12. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników Loterii postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń.
  13. Wyniki ogłaszane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości 
   po zakończeniu procedury weryfikacji. Lista dostępna jest na stronie internetowej www.nagrodyzautomatow.pl.

 

§ 7 Warunki wydania Nagród

 1. Laureaci nagród  w postaci biletu do kina, opisanych w §5 ust.2 pkt a) są informowani 
  o wygranej poprzez wyświetlony komunikat oraz  wiadomość e-mail zgodnie z procedura opisaną  w § 4 ust. 6 Regulaminu, a także są zobowiązani  do zachowania opakowania Produktu Promocyjnego (kubka z Kodem) w terminie do dnia 4 grudnia 2018 r., w celu wskazanym w § 4 ust. 12 zd. 4 Regulaminu.
 2.  Laureaci nagród opisanych w §5 ust.2 pkt b) i c) informowani są przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w ciągu 3 dni roboczych po losowaniu. Przedstawiciel Organizatora potwierdza udział w Loterii i przekazuje informacje jakie warunki musi spełnić Laureat celem otrzymania nagrody.
 3. Laureaci nagród opisanych w §5 ust.2 pkt b) i c) zobowiązani są do przesłania dokumentów opisanych w ust.4 poniżej do Organizatora w ciągu 3 dni roboczych 
  od rozmowy o której mowa w § 7 ust. 2. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 9 dni roboczych od dnia kontaktu przedstawiciela Organizatora. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania).
 4. Laureat nagrody opisanej w §5 ust. 2 pkt b) i c) zobowiązany jest do  przesłania na adres Organizatora:

a)      własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe 
i adresowe Laureata oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii, zgodnie 
ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.nagrodyzautomatow.pl  oraz stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu;

b)      oryginału opakowania Produktu Promocyjnego (kubka z Kodem), z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.

 1. Laureaci są zobowiązani do przesłania dokumentów opisanych w ust. 4 listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 
  02-737 Warszawa. Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody, w terminie o którym mowa w ust. 2, oznacza 
  to rezygnację z prawa do nagrody.
 2. Przesłanie przez Laureata dokumentów niespełniających wymagań określonych Regulaminem,w szczególności nieprawidłowego opakowania Produktu Promocyjnego
  (przez to rozumie się również Kodu błędnego, podrobionego, uszkodzonego) bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez Laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa 
  do nagrody.
 3. W przypadku, gdyby okazało się, iż Laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktu Promocyjnego, traci on prawo do Nagrody.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezgodności treści wskazanej w Zgłoszeniu 
  a treścią Kodu z Produktu Promocyjnego, Zgłoszenie jest dyskwalifikowane jako naruszające postanowienia Regulaminu, a Laureat traci prawo do nagrody.
 5. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Laureata, Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się 
  do Laureata o przedstawienie wszystkich opakowań Produktów Promocyjnych (kubków 
  z Kodem) zgłoszonych do Loterii (dotyczy również Laureata nagrody opisanej w §5 ust. 2 pkt a) oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami i trybem opisanym 
  w § 4 ust. 11-13.
 6. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w ust. 9 powyżej i § 4 ust. 11-13, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat wezwaniem Organizatora w ciągu 2 dni roboczych (data nadania) od otrzymania tego wezwania skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza rezygnację z  prawa do nagrody. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów, za pośrednictwem listu poleconego lub osobiście na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 
  02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 8 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora.
 7. Przez brak możliwości kontaktu rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 
  5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia 
  z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem telefonu wskazanym w  Zgłoszeniu.
 8. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano Laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
 9. W przypadku, w którym Laureat nagrody opisanej w §5 ust.2 pkt b) nie spełni warunków opisanych w Regulaminie, nagroda przechodzi na Laureata rezerwowego ID. 
  W przypadku, w którym Laureat nagrody opisanej w §5 ust.2 pkt c) nie spełni warunków opisanych w Regulaminie, nagroda przechodzi na Laureata pierwszego Laureata rezerwowego ID, jeśli i on nie spełni warunków opisanych w Regulaminie nagroda przechodzi na drugiego Laureata rezerwowego ID. Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z Laureatem rezerwowego ID następnego dnia roboczego po utracacie prawa do nagrody przez Laureata/Laureata rezerwowego ID. Do Laureata Zgłoszenia rezerwowego stosuje się wszystkie postanowienia dotyczące Laureata.
 10. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 11. Oświadczenia, o których mowa w powyższych ustępach mogą być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Muszą być kompletne i podpisane.
 12. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 13. Nagrody wydawane są pozytywnie zweryfikowanym Laureatom, dalej określanym jako „Zwycięzcy”.
 

§ 8 Termin wydania Nagród

 1. Nagrody w postaci w postaci biletu do kina, opisane w §5 ust.2 pkt a)  wysyłane są Zwycięzcom do dnia 21 grudnia 2018 r. za pośrednictwem widomości  e-mail, 
  (przez co rozumie się maksymalny termin wysłania e-maila).Nagroda zostanie wysyłana zgodnie z danymi wskazanymi przez Zwycięzcę w treści Zgłoszenia.
 2. Nagrody w postaci nagrody opisanej w §5 ust.2 pkt b) wysyłane są Zwycięzcom przesyłka kurierską do 29 marca 2019 r. (przez co rozumie się maksymalny termin nadania). Nagroda wysyłana zgodnie z danymi wskazanymi przez Zwycięzcę 
  w Oświadczeniu, o którym mowa w § 7 ust. 4.
 3. Nagroda opisana w §5 ust.2 pkt c) wysyłana jest przesyłką pocztową lub kurierską 
  do dnia 29 marca 2019 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres wskazany przez Laureata w Oświadczeniu. Wydanie następuje 
  w postaci wydania dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu i ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. Termin wydania pojazdu zostanie indywidualnie ustalony 
  z Laureatem po zarejestrowaniu pojazdu. Za miejsce wydania uznaje się m. st. Warszawa, chyba że strony ustalą inaczej. Koszty dojazdu, noclegu itp. związane 
  z odbiorem nagrody ponosi zwycięzca.
 4. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Reklamacje, z wyjątkiem o którym mowa w ust. 3 poniżej, mogą być zgłaszane do dnia 18 kwietnia 2019 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One

Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Zgarnij nagrody z automatów NESCAFÉ - reklamacja” i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników 
gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.

 1. Reklamacje dotyczące Kodu z kubka Produktu Promocyjnego mogą być zgłaszane za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: nagrodyzautomatow@uniqueone.pl do zakończenia Okresu promocyjnego tj. do 30 listopada 2018 r., przy czym decyduje data wpływu wiadomości. Reklamacje zgłaszane za pośrednictwem wiadomości e-mail zostaną rozpatrzone w terminie do 2 dni roboczych od dnia wpływu wiadomości, przy czym reklamację, które wpłyną w dniach 
  29 i 30 listopada 2018 r. zostaną rozpatrzone jak najszybciej, bez zbędnej zwłoki, tak aby umożliwić zgłoszenie się do Loterii. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej opakowań Produktów Promocyjnych Uczestnikowi zostanie przekazany na adres e-mail wskazany w reklamacji Kod umożliwiający zgłoszenie do Loterii, warunkiem powyższego jest otrzymanie reklamacji przed upływem Okresu promocyjnego. W przypadku jeżeli Kod z kubka Produktu Promocyjnego jest nieczytelny lub uszkodzony w wyniku nieprawidłowego użytkowania Produktu Promocyjnego, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania Kodu, zgodnie z procedurą, o której mowa w zd. 2 powyżej. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 2. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję.
 3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 8 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy 
  od dnia wymagalności.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 6. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na www.nagrodyzautomatow.pl. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Nestle Polska S.A., 
  ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa. Przystępując do Loterii Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora swoich danych osobowych na potrzeby udziału w Loterii. Przetwarzanie obejmuje w szczególności przeprowadzenie procedury weryfikacji i wyłonienia zwycięzców. Podstawą przetwarzania podanych danych jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja Lotoerii oraz dobrowolna zgoda Uczestnika, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia uwzględnienie zgłoszenia w Loterii. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń w Loterii, z zastrzeżeniem postanowień ust.9. Przysługuje Uczestnikowi prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również skarga do organu nadzorczego. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe 
  w powyższym celu w imieniu Zleceniodawcy. Administrator (wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania 
  i ochrony danych osobowych na adres e-mail: DataProtectionOffice@nestle.com
  Dane osobowe zwycięzców Loterii zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, odpowiedzialnej za dostarczenie nagród, który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród.
 4. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych
  jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych następuje na potrzeby przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych i następuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, jakim jest rozpatrzenie reklamacji i ochrona przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników. Przetwarzanie trwa wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 5. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165.) jest Organizator.
 6. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy

o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165).

 1. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 
  o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) jest Organizator.
 2. Przetwarzanie danych osobowych opisanych w ust.5-7 następuje na podstawie ustawy 
  z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) 
  oraz w dalszym okresie na podstawie przepisów prawa uprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, 
  w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków. Dane zwycięzców będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym zakończyła się Loteria.
 3.  Nagrody  w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, 
  tj. z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
  (Dz. U. 2018 poz. 200).  Przyznana nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona zwycięzcy, tylko potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 4. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii.
 5. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
 6. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku 
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Odbiór wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę i w sposób określony w pełnomocnictwie, jeżeli jest zgodny z Regulaminem Loterii. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
 8. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego Zgłoszenie z Loterii. 
  W przypadku wystąpienia z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań przez Uczestnika, którego Zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do Nagrody. Wniosek należy kierować na adres e-mail: nagrodyzautomatow@uniqueone.pl w treści wpisując „Nagrody z automatów - usunięcie zgłoszenia”, numer Kodu,  datę dokonania Zgłoszenia, którego usunięcie ma dotyczyć.
 9. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego dane osobowe z Loterii. W przypadku wystąpienia z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań przez Uczestnika, którego Zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do Nagrody. Wniosek należy kierować na adres e-mail: nagrodyzautomatow@uniqueone.pl w treści wpisując „Nagrody z automatów - usunięcie danych osobowych”, złożenie odpowiedniego oświadczenia o usunięciu danych, wskazując dane, których usunięcie ma dotyczyć.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia Laureata loterii promocyjnej pod nazwą „Zgarnij nagrody z automatów NESCAFÉ”.

Załącznik nr 1
Oświadczenia Laureata loterii promocyjnej pod nazwą „Zgarnij nagrody z automatów NESCAFÉ”.

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA

LOTERII PROMOCYJNEJ

„Zgarnij nagrody z automatów NESCAFÉ”.

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am  najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust.11 Regulaminu.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane 
w Regulaminie Loterii.

 

____________________________________________________________
KOD z KUBKA 
 

____________________________________________________________
ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU 

 

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

 

____________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

____________________________________________________________
NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

 

____________________________________________________________
PESEL (a w razie braku numer PESEL – data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)

 

 

______________________________________

PODPIS I DATA

 

 1. 1.  Proszę pamiętać o załączeniu oryginału opakowania Produktu promocyjnego z tytułu, 
  którego przypisana została nagroda do Zgłoszenia.