Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Zdobądź muzyczne nagrody!

 

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„Zdobądź muzyczne nagrody”


§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Zdobądź muzyczne nagrody”, zwana dalej „Loterią”.

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 847 z późn.zm.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

§ 4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Loterii Produkty Promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) (dalej: "Uczestnicy"). 

2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodzin pracowników Organizatora, Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000032278, kapitał zakładowy w wysokości 39.751.500 zł, NIP 113-00-20-467, Uczestnikami Loterii nie mogą być osoby wydające paragony fiskalne potwierdzające zakup Produktów Promocyjnych oraz osoby nabywające Produkty Promocyjne w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.
3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Osoba zgłaszająca udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

§ 5 Zasady prowadzenia Loterii

1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii Uczestnik potwierdza zapoznanie się
z Regulaminem i akceptuje jego treść.
2. Udział w Loterii jest dobrowolny.
3. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Loterii.
4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii,
a w przypadku stwierdzenia przez Komisję, o której mowa w § 6 Regulaminu, naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
5. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia, zasady określa §8 Regulaminu.

§ 6 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, w skład której wchodzą osoby, które posiadają zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych
i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii. Komisja jest powołana przez Organizatora i działa na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”).
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii
czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

§ 7 Obszar, na którym jest urządzana Loteria i czas trwania Loterii

1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
2. Loteria trwa od 6 kwietnia 2020 r. do 10 grudnia 2020 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres sprzedaży produktów promocyjnych trwa od 6 kwietnia 2020 r. do 2 sierpnia 2020 r. (dalej: „Okres Sprzedaży Promocyjnej”), a okres przyjmowania zgłoszeń trwa od 8 czerwca 2020 r. do 2 sierpnia 2020 r. (dalej „Okres Promocyjny”).

§ 8 Zasady organizacji Loterii

1. W Loterii udział biorą wszystkie produkty marki O.B. (dalej: „Produkty Promocyjne”).
2. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, o której mowa w § 4 ust. 1, która spełnia łącznie następujące warunki:
a. dokona w Okresie Sprzedaży Promocyjnej, jednorazowego zakupu Produktu lub Produktów Promocyjnych za kwotę minimum 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych i 00/100) brutto;
b. zachowa paragon fiskalny potwierdzający zakup Produktu lub Produktów Promocyjnych;
c. dokona w Okresie Promocyjnym prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pośrednictwem strony internetowej
https://www.myob.pl (dalej „Strona internetowa”).
3. Zgłoszenie polega na:
a. wpisaniu adresu e-mail, numeru telefonu, danych z paragonu fiskalnego,
tj. numeru paragonu, numeru kasy rejestrującej, NIP wystawcy paragonu, data zakupu i złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Loterii;
b. wysłaniu zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk;
zwane dalej „Zgłoszenie”.
4. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informację wyświetloną na Stronie internetowej o przyjęciu Zgłoszenia do Loterii.
5. Niewypełnienie Zgłoszenia lub jego niepełne albo nieprawidłowe wypełnienie nie uprawnia do wzięcia udziału w losowaniu Nagród Tygodniowych opisanych
w § 11 ust. 2.
6. Do Loterii dany paragon fiskalny potwierdzający nabycie Produktu lub Produktów Promocyjnych można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie dany paragon fiskalny pomimo dokonania jednej transakcji, w Loterii jako prawidłowe zostanie uznane tylko pierwsze Zgłoszenie z użyciem danego paragonu fiskalnego, pozostałe Zgłoszenia zostaną uznane za nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody. Zakup kilku Produktów Promocyjnych na jednym paragonie fiskalnym, których łączna kwotą będzie wielokrotnością kwoty 20,00 zł brutto, nie uprawnia do dokonania większej liczby Zgłoszeń z tego tytułu i otrzymania większej liczby numerów ID w losowaniu Nagród Tygodniowych opisanych w § 11 ust. 2.
7. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody.
8. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
1) jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane na nim się znajdują i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie Sprzedaży Promocyjnej i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
2) nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;
3) zawiera nazwę (rodzaj) Produktu Promocyjnego, tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych na kwotę minimum 20,00 zł brutto zgodny z § 8 ust. 1 i 2 pkt a. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, iż paragon fiskalny potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);
4) data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie Sprzedaży Promocyjnej, ale przed wysłaniem wylosowanego Zgłoszenia i nie wcześniej niż 6 kwietnia 2020 r. o godzinie 0:00:00.
9. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii, Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
10. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności paragonów fiskalnych zgłoszonych do Loterii. Paragon fiskalny potwierdzający zakup Produktu/Produktów Promocyjnych musi być przechowywane przez Uczestnika w całości, ma być czytelny i niezniszczony, pozwalający na weryfikację autentyczności oraz danych w nim zawartych. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż paragon fiskalny nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć z Loterii Uczestnika, który się takim paragonem fiskalnym posłużył. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do dnia 16 października 2020 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych paragonów fiskalnych. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz paragonów fiskalnych potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 4 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §2) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie do przedstawienia dokumentacji zgłaszane jest telefonicznie lub e-mailowo na numer telefonu lub adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu lub za pośrednictwem listu wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adres wskazany przez Uczestnika w Oświadczeniu Laureata. Postanowienia §10 ust. 1 oraz ust. 6 dotyczące procedury wykonywania połączeń stosuje się odpowiednio.
11. W Loterii honorowany jest wyłącznie dowód zakupu będący oryginalnym paragonem fiskalnym.
12. Każde Zgłoszenie bierze udział w losowaniu Nagród Tygodniowych, zgodnie
z § 9 ust. 1.
13. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem,
że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii, z tym jednak zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w Loterii łącznie nie więcej niż 3 (słownie: trzy) Nagrody Tygodniowe opisane w §11 ust. 2 Regulaminu, tj. jedną sztukę nagrody opisanej w §11 ust. 2 pkt a), jedną sztukę nagrody opisanej
w §11 ust. 2 pkt b), jedną sztukę nagrody opisanej w §11 ust. 2 pkt c). Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. się posługuje w Loterii. Z jednego adresu zamieszkania może wygrać maksymalnie dwóch Uczestników.

§ 9 Miejsce i termin losowań Nagród

1. Losowania Nagród Tygodniowych odbywają się w siedzibie Organizatora, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa, przy użyciu urn. Nad procesem losowania czuwa Komisja. Losowania Nagród Tygodniowych opisanych w § 11 ust. 2, odbywają się w następujących terminach:

TYDZIEŃ Okres przyjęcia zgłoszenia Data losowania
TYDZIEŃ I 08.06 – 14.06.2020 r. 01.07.2020 r.
TYDZIEŃ II 15.06 – 21.06.2020 r. 08.07.2020 r.
TYDZIEŃ III 22.06– 28.06.2020 r. 15.07.2020 r.
TYDZIEŃ IV 29.06 – 05.07.2020 r. 22.07.2020 r.
TYDZIEŃ V 06.07 – 12.07.2020 r. 29.07.2020 r.
TYDZIEŃ VI 13.07 – 19.07.2020 r. 05.08.2020 r.
TYDZIEŃ VII 20.07 – 26.07.2020 r. 12.08.2020 r.
TYDZIEŃ VIII 27.07 – 02.08.2020 r. 19.08.2020 r.

2. W każdym losowaniu Nagród Tygodniowych zostanie rozlosowanych 5 sztuk Nagród Tygodniowych I stopnia opisanych w § 11 ust. 2 pkt a), 10 sztuk Nagród Tygodniowych II stopnia opisanych w § 11 ust. 2 pkt b) oraz 15 sztuk Nagród Tygodniowych III stopnia opisanych w § 11 ust. 2 pkt c).
3. Losowanie Nagród Tygodniowych opisanych w § 11 ust. 2 odbywa się spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym zgodnie z ust. 1 powyżej. Każdemu prawidłowemu zgłoszeniu przydzielony jest unikatowy numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach którego wygenerowano ID numerze 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) liczba i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartonika z cyfrą niezawierającą się w katalogu wygenerowanych ID, taki kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID. Dane zgłoszenie może być w danym losowaniu wylosowane tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID zgłoszenia podczas losowania nie jest ono uwzględniane (dotyczy to też ID rezerwowych), a losowanie jest powtarzane.
4. W trakcie losowania, po wylosowaniu zwycięskich Zgłoszeń w zakresie Nagród Tygodniowych, opisanych w § 11 ust. 2, losowane są również 2 Zgłoszenia rezerwowe do każdej Nagrody Tygodniowej oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwsze i drugie Zgłoszenie rezerwowe. Prawo do Nagrody Tygodniowej przyznawane jest pierwszemu laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Tygodniowej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Tygodniowej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do Nagrody Tygodniowej przyznawane jest drugiemu laureatowi rezerwowemu. Jeśli i on nie spełnia tych wymagań dana Nagroda Tygodniowa pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 10 Miejsce i termin ogłaszania wyników oraz warunki,
miejsce i termin wydawania wygranych

1. Laureaci Nagród Tygodniowych, opisanych w §11 ust. 2, informowani są telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu o wyniku losowania w dniu losowania lub w ciągu 2 dni roboczych następujących po dniu losowania, zgodnie z harmonogramem losowań, o którym mowa w §9 ust. 1 powyżej. Organizator każdego dnia podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z Laureatem, tzn. wykonuje połączenia telefoniczne na wskazany przez Laureata numer telefonu.
2. W przypadku braku kontaktu z laureatem Nagrody Tygodniowej we wskazanym wyżej terminie (ust.1), Organizator ostatniego dnia terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „LOTERIA O.B.: W związku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Zdobadz muzyczne nagrody”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.myob.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie laureata, traci on prawo do Nagrody. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.
3. Laureaci Nagród Tygodniowych opisanych w § 11 ust. 2 informowani są
o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:
3.1. własnoręcznie podpisanego Oświadczenia laureata stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, zawierającego dane osobowe laureata: numer telefonu oraz adres e-mail podane w Zgłoszeniu, imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo i potwierdzenie, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa
i wydania Nagrody, zgodnie z treścią wzoru „Oświadczenie”
3.2. oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia;
4. Laureaci Nagród Tygodniowych zobowiązani są podczas rozmowy, o której mowa
w ust.1 do podania swoich danych osobowych wymaganych do identyfikacji (imię, nazwisko i adres).
5. Laureaci Nagród Tygodniowych opisanych w § 11 ust. 2 są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej o danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w odpowiednio ust. 4 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od rozmowy telefonicznej. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych
do przeprowadzenia procesu weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
6. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem Nagrody Tygodniowej z przyczyn leżących po stronie laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowy przeprowadzenia rozmowy bądź braku możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, wskazanym w Zgłoszeniu.
7. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do pierwszego i drugiego laureata rezerwowego do Nagród Tygodniowych , z tym zastrzeżeniem, że informacja o prawie do Nagrody przekazywana jest następnego dnia roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez laureata bądź odpowiednio pierwszego laureata rezerwowego. W przypadku niespełnienia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez drugiego laureata rezerwowego niewydana nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
8. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez zwycięzcę (tj. pozytywnie zweryfikowanego laureata).
9. W przypadku, gdy laureat nagrody Tygodniowej, a także Laureaci rezerwowi do Nagrody Tygodniowej, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 2 i ust. 3 powyżej przejdą negatywnie weryfikację (nie spełnią warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody lub nie można się z nim skontaktować) tracą prawo do nagrody, a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
10. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może zwrócić się do laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych paragonów fiskalnych. W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia §8 ust. 10.
11. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może do dnia 16 października 2020 r., również zwrócić się do laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem Loterii oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte).
W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia § 8 ust. 10.
12. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został laureat telefonicznym, e-mailowym lub listownym wezwaniem Organizatora, o którym mowa w § 8 ust. 10 oraz w § 10 ust. 11, w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania Nagrody i oznacza utratę prawa do Nagrody.
13. Nagrody nie wydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.
14. Wyniki Loterii publikowane są na stronie internetowej Loterii www.myob.pl, a także na stronie internetowej Organizatora www.uniqueone.pl po przeprowadzeniu kompletnej procedury weryfikacji przez Organizatora, ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości i przyznanej Nagrody.
15. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania rozstrzyga Komisja.
16. Nagrody Tygodniowe, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt b) oraz c) wydawane są przesyłką kurierską do dnia 12 listopada 2020 r. (przez co rozumie się maksymalny termin nadania). Nagrody Tygodniowe, o których mowa w §11 ust. 2 pkt a) przesyłane są Zwycięzcy za pośrednictwem wiadomości e-mail, w terminie do 12 listopada 2020 r. Nagrody zostaną wysyłana zgodnie z danymi wskazanymi przez Zwycięzcę zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 3.1 Regulaminu.
17. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 11 Wartość puli Nagród


1. Całkowita wartość puli Nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 75.480,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych i 00/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 240 (słownie: dwieście czterdzieści) sztuk.
2. Nagrodami w Loterii są:
a) Nagrody Tygodniowe I stopnia w postaci 2 sztuk e-voucherów eBilet.pl do wykorzystania przez 2 osoby, każdy o wartości 500,00 zł, o łącznej wartości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 40 (słownie: czterdzieści) sztuk Nagród Tygodniowych I stopnia w Loterii;
b) Nagrody Tygodniowe II stopnia w postaci słuchawek JBL 600BTNC o wartości 283,00 zł (słownie: dwieście dziewięć osiemdziesiąt trzy złote i 00/100) brutto. Organizator przewidział 80 (słownie: osiemdziesiąt) sztuk Nagród Tygodniowych II stopnia w Loterii;
c) Nagrody Tygodniowe III stopnia w postaci głośnika JBL GO2 o wartości 107,00 zł (słownie: sto siedem złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 120 (słownie: sto dwadzieścia) sztuk Nagród Tygodniowych III stopnia w Loterii.

3. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać wydania w innej formie niż przewidziana Regulaminem.
4. Regulamin korzystania z e-voucherów, będących Nagrodami Tygodniowymi I Stopnia znajduję się na https://ebilet-media.azureedge.net/media/33316/regulamin-vouchera_13_08_2019.pdf. Termin realizacji Nagród Tygodniowych I Stopnia zostanie wskazany w treści e-voucherów.
5. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019 poz. 1387).


§ 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń


1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 26 listopada 2020 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria Zdobądź muzyczne nagrody - reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres loteriaob@uniqueone.pl, która musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20): imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowna lub wiadomości e-mail w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
6. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 13 Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1781). Administratorem danych osobowych jest:
a) W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000032278, kapitał zakładowy w wysokości 39.751.500 zł., NIP 113-00-20-467. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest - art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. powierzyło przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu. Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych.
b) W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest dokonywane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr z 2019 poz. 20) - art. 6. ust. 1 lit. c RODO.;
c) W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu weryfikacji Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli (art. 6. ust. 1 lit. c RODO). Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.
d) W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847.) jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji (art. 6. ust. 1 lit. c RODO).
2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie danych lub związanych z nimi praw w zakresie określonym w ust. 1 pkt. a) powyżej, należy kierować pisemnie na adres: Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. 02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24 lub mailem na adres: privacy_Poland@its.jnj.com . 
3. W zakresie przetwarzania danych osobowych określonym w ust. 1 pkt. b) – d) powyżej, można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych z Organizatorem za pomocą następujących danych kontaktowych: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, adres e-mail: dane@uniqueone.pl .
4. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane przez Organizatora operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników Laureatów oraz Zwycięzców mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
6. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do Zwycięzców) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku Zwycięzców) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
7. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
9. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą do dnia 10 czerwca2021 r. tj. do czasu przedawnienia roszczeń związanych z Loterią. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Laureatów i Zwycięzców, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez Administratora, będącego Organizatorem Loterii, do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Loterii znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.uniqueone.pl/regulaminy, a także na stronie internetowej Loterii https://www.myob.pl
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.
4. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Załącznik nr 1 WZÓR OŚWIADCZENIA
OŚWIADCZENIE LAUREATA
LOTERII PROMOCYJNEJ
„Zdobądź muzyczne nagrody”
Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody. Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu.
Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.
____________________________________________________________
ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

____________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)*

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)*

______________________________________
PODPIS I DATA
Proszę pamiętać o załączeniu oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego przypisana została nagroda do Zgłoszenia.
* Uzupełniają wyłącznie Laureaci nagród w postaci słuchawek JBL oraz głośników JBL.
Laureaci nagród w postaci e-voucherów eBilet.pl otrzymają nagrodę za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany w niniejszym Oświadczeniu.

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Zdobądź muzyczne nagrody” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody w zakresie określonym w par. 13 ust. 1 pkt. c Regulaminu Loterii. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Zdobądź muzyczne nagrody”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) oraz z przepisów prawa podatkowego.