Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Zbierz rodzinkę do zabawy

Regulamin loterii promocyjnej

pod nazwą „Zbierz rodzinkę do zabawy”

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Zbierz rodzinkę do zabawy” zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 poz. 471, z późn. zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i postanowień niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

 

§4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Produkty Promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.) (dalej: „Uczestnicy”).
 2. Uczestnikami Loterii nie mogą być pracownicy oraz członkowie organów Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Uczestnikami Loterii nie mogą być również pracownicy oraz członkowie organów NIVEA Polska sp. z o.o. z adresem siedziby ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań (dalej: „NIVEA”), członkowie ich rodzin. Uczestnikami Loterii nie mogą być osoby biorące udział w dystrybucji Produktów Promocyjnych oraz wydające Dowody Zakupu potwierdzające  ich zakup zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu oraz osoby nabywające Produkty Promocyjne w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.
 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Osoba zgłaszająca udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

 

§ 5 Postanowienia ogólne

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 2. Udział w Loterii jest dobrowolny. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii,
  w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci wzięcia udziału
  w Loterii.
 3. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii,
  a w przypadku stwierdzenia przez Komisję, o której mowa w § 6 poniżej, naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 4. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia, zasady określa § 8 Regulaminu.

 

§ 6 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzą osoby posiadające zaświadczenie o odbyciu szkolenia, przeprowadzonego przez Organizatora w zakresie treści przepisów o grach hazardowych i Regulaminu, niezbędnym dla sprawowania nadzoru nad przebiegiem Loterii.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii
  czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 7 Obszar, na którym będzie urządzana Loteria i czas trwania Loterii

 1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
 2. Loteria trwa od 15 września 2017 r. do dnia 23 marca 2018 r. (czas trwania Loterii wraz
  z postępowaniem reklamacyjnym).
 3. Okres sprzedaży produktów promocyjnych, o których mowa w §8 ust. 1 poniżej, umożliwiający udział w Loterii oraz okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się 15 września 2017 r. i kończy się 31 października 2017 r. (dalej „Okres Promocyjny”)

 

§ 8 Zasady prowadzenia Loterii oraz ogłaszania wyników

 1. W Loterii biorą udział wszystkie produkty z linii NIVEA (dalej „Produkty Promocyjne”).
 2. Uczestnikiem Loterii może być osoba, o której mowa w § 4 ust. 1, która jednocześnie
  w Okresie Promocyjnym spełni łącznie następujące warunki:
  1. Dokona jednorazowego zakupu Produktu Promocyjnego/Produktów Promocyjnych na kwotę minimum 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych i 00/100) udokumentowanego na jednym paragonie fiskalnym lub fakturze wystawionej na konsumenta (dalej „Dowód Zakupu”);
  2. Zachowa Dowód Zakupu potwierdzający ww. zakup;
  3. Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii zgodnie
   z postanowieniami ust. 3 i 4 poniżej (dalej „Zgłoszenie”).
  4. Zgłoszenia do Loterii można dokonać w Okresie Promocyjnym poprzez wypełnienie i wysłanie formularza udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej www.NIVEA.pl (dalej „Strona Internetowa”), (zgodnie z funkcjonalnością Strony internetowej). Przed wypełnieniem formularza Uczestnik loguje się bądź rejestruje (podając następujące dane: płeć,  imię, nazwisko, adres e-mail) do serwisu www.NIVEA.pl w celu dopełnienia procedury dokonania Zgłoszenia. Zakładając konto w serwisie www.NIVEA.pl należy również ustalić hasło do konta i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu utworzenia i administrowania profilem użytkownika. W przypadku Uczestników, którzy posiadają już konto na www.NIVEA.pl i są na nim zalogowani, zobowiązani są oni jedynie do wypełnienia formularza opisanego w ust.4 poniżej i wysyłki Zgłoszenia.
  5. Wypełniając formularz należy zawrzeć minimum następujące dane: numer telefonu kontaktowego, adres e-mail podany w rejestracji opisanej w § 8 ust. 3,  kolejny numer wydruku z paragonu (numer z paragonu), datę zakupu, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) wystawcy paragonu fiskalnego, unikatowy numer kasy rejestrującej / data wystawienia faktury, kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę (numer faktury), numer NIP podatnika wystawiającego fakturę. Podczas wypełniania formularza należy złożyć również oświadczenie o akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii.
  6. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlony na Stronie internetowej z informacją czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora oraz o tym, iż kontakt Organizatora z laureatami odbędzie się w formie telefonicznej. O chwili przyjęcia Zgłoszenia decyduje jego wpływ na serwer Organizatora przyjmującego Zgłoszenia.
  7. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody.
  8. Do Loterii dany Dowód Zakupu można zgłosić tylko raz.
 3. Zakup na wielokrotność 25 zł Produktu/ów Promocyjnego/ych na jednym Dowodzie Zakupu nie uprawnia do wielokrotnego zgłaszania tego Dowodu Zakupu. Uczestnik nie może zgłosić do Loterii faktury, którą otrzymał w skutek realizacji swojego uprawnienia do żądania wydania faktury do paragonu fiskalnego, o którym mowa przepisach szczególnych, jeśli wcześniej zgłosił już paragon fiskalny potwierdzający tą transakcję. I odpowiednio nie można zgłosić paragonu fiskalnego, który potwierdza transakcję ze zgłoszonej już faktury. W sytuacji ustalenia tej okoliczności przez Komisję drugie Zgłoszenie usuwane jest z Loterii.
  1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem,
   że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii, z zastrzeżeniem, że jeden Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 1 (słownie: jedną) nagrodę. Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tę samą osobę fizyczną, niezależnie od tego, jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, IP, itp. się posługuje w Loterii. Z jednego adresu zamieszkania może wygrać maksymalnie 1 (słownie: jeden) Uczestnik.
 4. Dowód Zakupu potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
  1. jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane na nim się znajdują i potwierdzający sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie Promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
  2. nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności Dowód Zakupu nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też w przypadku paragonu nie stanowi on połączenia dwóch bądź większej liczby różnych paragonów, a w przypadku faktury nie budzi wątpliwości, iż została wydrukowana do niezaistniałej transakcji;
  3. zawiera w przypadku paragonu fiskalnego kolejny numer wydruku, NIP wystawcy paragonu fiskalnego, a w przypadku faktury imiennej jej kolejny numer, NIP wystawcy faktury;
  4. zawiera nazwę (rodzaj) towaru, tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu Promocyjnego na kwotę co najmniej 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych i 00/100) brutto. Jeśli na Dowodzie Zakupu nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić
   w sklepie, iż Dowód Zakupu potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie Dowodu Zakupu);
  5. data i godzina wystawienia Dowodu Zakupu przypada w Okresie Promocyjnym, ale przed wysłaniem Zgłoszenia i nie wcześniej niż 15 września 2017 r. o godzinie 0:00:00.
  6. Jeżeli Komisja stwierdzi, że zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
  7. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Dowodów Zakupów zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Dowód Zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim Dowodem Zakupu posłużył z Loterii bądź usunąć zgłoszenie obejmujące ten Dowód Zakupu z Loterii.
  8. Weryfikacja, o której mowa w ust. 11 i 12 powyżej może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 17 stycznia 2018 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich Dowodów Zakupu zgłoszonych do Loterii. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz Dowodów Zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wniosku przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §2) w nieprzekraczalnym terminie 9 dni roboczych od daty wezwania Uczestnika do ww. przez Organizatora. Komisja swoje wezwanie może przedstawić telefonicznie lub e-mailowo. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem Komisja ma prawo do wykluczenia niezweryfikowanych Zgłoszeń z Loterii, uznając je za nieprawidłowe. Postanowienia §10 ust.6 stosuje się odpowiednio.
  9. W Loterii honorowany jest wyłącznie Dowód Zakupu będący oryginalnym paragonem fiskalnym bądź oryginalną fakturą.

 

§ 9 Wartość puli nagród

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 284 733 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści trzy złote i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 3 (słownie: trzy) sztuki.
 2. Nagrodą w Loterii jest samochód Skoda Octavia o wartości 85 420,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 9 491 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i 00/100) przeznaczoną na refundację podatku od nagrody. Łączna wartość nagrody to 94 911 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset jedenaście złotych i 00/100). Organizator przewidział 3 (słownie: trzy) Nagrody w Loterii.
 3. Nagrody otrzymane w Loterii wydawane są zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.). Przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, potrącana jest na poczet zryczałtowanego podatku od nagrody i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę.
 4. Zwycięzca nie może żądać wydania ekwiwalentu wartości nagrody w Loterii, ani wymiany jej na inną.
 5. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

 

§ 10 Miejsce i termin losowania nagród oraz powiadamiania laureatów

 1. Losowania nagród odbywają się w siedzibie Organizatora.
 2. Losowanie nagród odbywa się według następującego schematu:

Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielany jest unikalny numer (ID). Losowanie odbywa się poprzez wylosowanie numeru ID. Losowanie zwycięskiego ID odbywa się przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej, zarejestrowanego przez naczelnika urzędu celno-skarbowego. Podczas losowania zwycięskiego ID, w ten sam sposób losowane są również dwa ID rezerwowe (dalej „Zgłoszenia Rezerwowe”). W losowaniu Zgłoszeń rezerwowych numery ID muszą należeć do różnych Uczestników, oznacza to, że w przypadku wylosowania z puli ID zwycięskiego numeru ID (bądź numeru ID, które zostało oznaczone jako pierwsze Zgłoszenie Rezerwowe) nie jest on uwzględniany i losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania ID innego Uczestnika.

 1. Losowania nagród odbywają się w następujących terminach:

a)      Pierwsze losowanie odbywa się w dniu 17 października 2017 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 15 września 2017 r. od godziny 00:00 do 9 października 2017 r. do godziny 23:59:59, spośród których losowana jest 1 (słownie: jedna) Nagroda.

b)      Drugie losowanie odbywa się w dniu 24 października 2017 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 15 września 2017 r. od godziny 00:00 do 16 października 2017 r. do godziny 23:59:59, spośród których losowana jest 1 (słownie: jedna) Nagroda.

c)      Trzecie losowanie odbywa się w dniu 9 listopada 2017 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 15 września 2017 r. od godziny 00:00 do 31 października 2017 r. do godziny 23:59:59, spośród których losowana jest 1 (słownie: jedna) Nagroda.

 1. W trakcie losowania, po wylosowaniu zwycięskiego ID, losowane są również 2 Zgłoszenia rezerwowe oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwsze i drugie. Prawo do Nagrody przyznawane jest pierwszemu laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do Nagrody przyznawane jest drugiemu laureatowi rezerwowemu, jeśli i on nie spełni tych wymagań Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 2. Laureat w terminie 3 dni roboczych po dniu losowania w bezpłatnej rozmowie telefonicznej otrzymuje od Organizatora informację o wylosowaniu jego Zgłoszenia. W przypadku braku kontaktu z laureatem w tym terminie, Organizator ostatniego dnia tego terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS, w której informuje laureata o podjęciu ostatniej próby połączenia w kolejnym dniu roboczym, o treści: „Loteria NIVEA: Twoje zgloszenie zostalo wylosowane. Podejmiemy 2 proby polaczenia telefonicznego z Toba w kolejnym dniu roboczym w godzinach 9:00-17:00. Organizator: Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Regulamin loterii na www.NIVEA.pl”. W rozmowie, o której mowa w niniejszym ustępie laureat jednocześnie, otrzymuje informacje jakie warunki należy spełnić w procedurze weryfikacji i wydania nagrody. Laureat zobowiązany jest przesłać na adres: Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa z dopiskiem „Zbierz rodzinkę do zabawy”, w ciągu 4 dni roboczych od ww. rozmowy oryginał Dowodu Zakupu oraz oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań określonych postanowieniami Regulaminu, zgodnie ze wzorem znajdującym się na Stronie internetowej oraz stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą wpłynąć do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od uzyskania informacji w ww. rozmowie. W treści oświadczenia wskazuje on: imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem, rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo a także adres e-mail i numer telefonu wskazane w Zgłoszeniu oraz składa podpis. Laureat zobowiązany jest do załączenia do Oświadczenia oryginalnego Dowodu Zakupu, z tytułu którego dokonano wylosowanego Zgłoszenia do loterii. Nieprzesłanie Oświadczenia bądź niedotrzymanie terminów, a także w przypadku nieudanej próby kontaktu z laureatem leżącej po stronie laureata oznacza odpowiednio rezygnację z prawa do nagrody bądź utratę prawa do nagrody.
 3. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem z przyczyn leżących po stronie laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowę przeprowadzenia rozmowy bądź brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, wskazanym w Zgłoszeniu. 
 4. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do laureatów Zgłoszeń Rezerwowych , z tym zastrzeżeniem, że pierwsza próba kontaktu w celu przekazania informacji o prawie do nagrody podejmowana jest następnego dnia roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez laureata bądź odpowiednio pierwszego laureata Zgłoszenia Rezerwowego. 
 5. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez zwycięzcę (tj. pozytywnie zweryfikowanego laureata).
 6. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może do dnia 17 stycznia 2018 r., również zwrócić się do laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem Loterii oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) czy przedstawienia wszystkich zgłoszonych przez niego Dowodów Zakupu. W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia §8 ust. 13.
 7. W przypadku, gdy wbrew postanowieniu Regulaminu, tj. §8 ust. 8 powyżej, Organizator otrzyma więcej oświadczeń i Dowodów Zakupu, wówczas wszystkie dokumenty przesłane po wyczerpaniu wskazanej puli nagród są unieważniane i nieuwzględniane w Loterii. W przypadku przesłania ich w tym samym terminie decyduje data i godzina dokonania Zgłoszenia.
 8. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w §8 ust. 13 oraz §10 ust. 9 powyżej, do której przedstawienia zobowiązany został laureat wezwaniem Organizatora  zgodnie z postanowieniami Regulaminu skutkuje nie spełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania Nagrody i oznacza utratę prawa do Nagrody.
 9. Nagrody niewydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.
 10. Wyniki Loterii publikowane są na Stronie internetowej po przeprowadzeniu kompletnej  procedury weryfikacji przez Organizatora, ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości i przyznanej Nagrody nie później niż do dnia 30 stycznia 2018 r.
 11. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania rozstrzyga Komisja.

 

§ 11 Miejsce i termin wydawania wygranych

 1. Nagrody wydawane są najpóźniej do 13 lutego 2018 r., zgodnie z danymi wskazanymi przez zwycięzcę w treści Oświadczenia, wskazanego w postanowieniach § 10 ust. 5.
 2. Wydanie nagród następuje w postaci przekazania dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu. Dokumenty wymagane do rejestracji są wysyłane zwycięzcy przesyłką kurierską. Za rejestrację pojazdu i ich ubezpieczenie z tytułu OC jest odpowiedzialny zwycięzca. Po dokonaniu rejestracji zwycięzca wraz z Organizatorem Loterii ustalą termin i dokładne miejsce przekazania samochodu. Za miejsce przekazania nagrody ustala się m.st. Warszawę. Koszty związane z odbiorem Nagrody, tj. dojazdu, ewentualnego noclegu ponosi zwycięzca.

 

§ 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Loterii mogą być zgłaszane do dnia 5 marca 2018 r.
  przy czym decyduje data wpływu do Organizatora.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Zbierz rodzinkę do zabawy” i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.
  1. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję.
  2. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
   1. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
   2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
   3. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
 

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Loterii znajduje się na Stronie Internetowej i w siedzibie Organizatora. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt ze strony Organizatora. Połączenia telefoniczne, o których mowa w Regulaminie, wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników
  są bezpłatne dla Uczestników Loterii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku korzystania z tzw. usługi roamingu, Uczestnik może ponosić dodatkowe koszty zgodnie ze stawką operatora Uczestnika. Organizator wysyła nagrody wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
  Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.
 5. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
  z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).
 6. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników Loterii jest NIVEA. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie na potrzeby Loterii. NIVEA powierza przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi.
 8. Administratorem bazy danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.) jest Organizator.
 9. Administratorem bazy danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.
 10. Administratorem bazy danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.) jest Organizator.
 11. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu wzięcia udziału w Loterii.
 12. Odbiór wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu zwycięzcy, jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę). Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
 13. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego Zgłoszenie z Loterii.
  W przypadku wystąpienia przez Uczestnika z tego rodzaju wnioskiem po przyznaniu nagrody, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do nagrody. Wniosek należy złożyć poprzez wysłanie maila na adres nivea@uniqueone.pl o tytule: „Usunięcie Zgłoszenia w Loterii „Zbierz rodzinkę do zabawy” ze wskazaniem w treści numeru paragonu, którego usunięcie ma dotyczyć.
 14. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego dane osobowe z Loterii.
  W przypadku wystąpienia przez Uczestnika z tego rodzaju wnioskiem cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii i ewentualnej nagrody. Wniosek należy złożyć poprzez wysłanie maila na adres nivea@uniqueone.pl o tytule „Usunięcie danych osobowych w Loterii „Zbierz rodzinkę do zabawy” ze wskazaniem w treści danych osobowych podlegających usunięciu.
 15. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Dostęp do treści zawartych na Stronie Loterii, przesyłania Zgłoszeń do Loterii oraz uzupełnienia formularza odbywa się zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie w szczególności z § 8 ust. 3. Usługi opisane w niniejszym ustępie świadczone są nieodpłatnie przez czas trwania Loterii. Uczestnik może skorzystać z usługi wielokrotnie do czasu zakończenia przyjmowania Zgłoszeń w Loterii z ograniczeniami wynikającymi z treści Regulaminu.
 16. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji, co do sposobu realizacji usług opisanych w ust. 15 powyżej, w terminach wskazanych w §12 Regulaminu. Komisja rozstrzyga reklamacje w sposób i terminie wskazanym w §12 Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem usługi, opisanej w ust. 15 powyżej, treści o charakterze bezprawnym. Uczestnik może wypowiedzieć usługi elektroniczne, wskazane w ust. 15 powyżej, w każdym czasie, ale przed ich realizacją, tj. przed wysłaniem Zgłoszenia. Korzystanie z usługi elektronicznej dostępu do Strony Loterii, formularza zgłoszeniowego i Oświadczenia laureata wymaga dostępu do sieci Internet, urządzenia z dowolną przeglądarką internetową. Za dostęp do sieci Internet operator, z usług którego korzysta Uczestnik, może pobrać opłatę zgodnie z taryfą.

 

Załącznik:

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia laureata.

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia laureata

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA
loterii promocyjnej pod nazwą „Zbierz rodzinkę do zabawy”

 

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania Nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am 18 lat, jestem osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późń. zm.), zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody opisane w regulaminie loterii.

 

_____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

 

_____________________________________________________________

NUMER TELEFONU

 

_____________________________________________________________

ADRES E-MAIL

 

ADRES ZAMIESZKANIA:

 

____________________________________________________________
(ULICA, NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ)

 

____________________________________________________________
(WOJEWÓDZTWO)

 

____________________________________________________________
RODZAJ, SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

 

____________________________________________________________
PESEL  (a w razie braku numeru PESEL – data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)

 

 

 

______________________________

PODPIS I DATA

 

Pamiętaj o dołączeniu do Oświadczenia oryginalnego Dowodu Zakupu, z tytułu, którego dokonałeś zwycięskiego zgłoszenia do Loterii.