Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Zasmakuj w Olejach Świata

Regulamin konkursu

„Zasmakuj w Olejach Świata”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Zasmakuj w Olejach Świata” (dalej: „Konkurs”) oraz określa prawa i obowiązki jego Organizatora oraz Uczestników.
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521 31 04 542 (dalej: „Organizator”). Konkurs przeprowadzony jest przez Organizatora na zlecenie OLEOFARM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mokronoskiej 8 (kod 52-407 Wrocław), (dalej: „OLEOFARM”).
 3. Okres sprzedaży promocyjnej i termin wysyłania zgłoszeń do Konkursu rozpoczyna się 15 września 2018 r. o godzinie 00:00:00 i kończy dnia 17 listopada 2018 r. o godz. 23:59:59 (dalej: „Okres promocyjny”). O terminie zgłoszenia decyduje data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.
 4. Konkurs prowadzony jest w dniach od  15 września 2018 r. od godz. 00:00:00 do dnia 17 listopada 2018 r. do godz. 23:59:59 przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 14 marca 2019 r.
 5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego zgłoszenie.
 6. Konkursem objęte są oleje spółki Oleofarm sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z linii Oleje Świata (dalej: „Produkty Konkursowe”) zakupione w Okresie promocyjnym, tj.  od 15 września 2018 r. od godz. 00:00:00 do dnia 17 listopada 2018 r. do godz. 23:59:59. Produkty Konkursowe Promocyjne dostępne są w sprzedaży również poza Okresem promocyjnym, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Konkursie.
 7. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
 8. Uczestnikiem Konkursu może być podmiot wskazany w §2 ust.1 Regulaminu.
 9. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie zgłoszenia zgodnie z zasadami opisanymi w §3 Regulaminu.
 10. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określnych w nim zasad, jak również potwierdza iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 11. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza,  że jest twórcą wskazanej w Zgłoszeniu odpowiedzi na pytanie stanowiącej rozwiązanie zadania konkursowego oraz, że przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do rozwiązania zadania konkursowego. Zapewnia, że rozwiązanie zadania konkursowego nie narusza w żaden sposób praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich i jest wyłącznie efektem osobistej działalności Uczestnika i nie zostało uprzednio nigdzie opublikowane.
 12. Uczestnictwo w Konkursie i podanie związanych z tym danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne, niemniej jest ono niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie.
 13. Uczestnik Konkursu może zgłosić wyłącznie swój udział w Konkursie.
 14. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje komisja konkursowa, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji konkursowej (dalej „Komisja”).
 15. Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu, w szczególności zasad, przebiegu Konkursu, wydania nagród czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 16. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu  może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w Okresie promocyjnym nabyła Produkty Konkursowe, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnik”), zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby będące pracownikami oraz członkami organów Organizatora oraz OLEOFARM, a także członkowie rodzin tych podmiotów. Za członków rodzin uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby biorące udział w dystrybucji Produktów Konkursowych oraz osoby odpowiedzialne za wydawanie paragonów fiskalnych stanowiących dowód ich zakupu zgodnie z §3 ust. 1 pkt b) Regulaminu. Udziału w Konkursie nie mogą brać osoby nabywające Produkty Konkursowe w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.
 

§ 3. Zasady Konkursu

 1. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy spełniający łącznie warunki określone w §2 Regulaminu oraz  warunki wskazane poniżej, którzy:

a)     dokonali w Okresie promocyjnym jednorazowo zakupu (w ramach 1 transakcji) co najmniej jednego dowolnego Produkt Konkursowego;

b)     zachowają oryginalny paragon fiskalny potwierdzający zakup zgodny z pkt a) powyżej (dalej: „Dowód Zakupu”);

c)     wykonają zadanie konkursowe, polegające na odpowiedzi na pytanie: „Który smak Produktu Promocyjnego wybrał Uczestnik
i dlaczego ?”;

d)     dokonali prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie (dalej „Zgłoszenie”), zgodnie z postanowieniami poniższych ustępów.

 1. W celu dokonania Zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik spełniający warunki określone w §2 Regulaminu oraz w ust. 1 powyżej,  powinien wysłać wiadomość SMS na numer 7057 (koszt wysłania wiadomości SMS to 0.50 zł netto plus podatek VAT, czyli łącznie 0,62 zł), w treści wiadomości wpisując w kolejności: Oleje.kolejny numer z wydruku paragonu (numer z paragonu).Twoja odpowiedź na pytanie – (wskazane w ust.1 pkt c).
 2. Całkowita długość treści wiadomości SMS przesłanej przez Uczestnika Konkursu na numer wskazany powyżej nie powinna przekroczyć 160 znaków. W przypadku, jeśli liczba znaków przekroczy 160 znaków (ze spacjami), Komisja wyłaniając zwycięskie odpowiedzi weźmie pod uwagę tylko pierwsze 160 znaków. W zależności od sposobu rozliczania wiadomości SMS stosowanego przez operatorów telefonii komórkowej lub/i uwarunkowań technicznych modelu telefonu użytego w tym celu przez Uczestnika, faktyczna długość wiadomości SMS zgłoszonej do Konkursu przez Uczestnika może być różna. W szczególności dotyczy to wiadomości SMS zawierających polskie znaki diakrytyczne. W związku z czym, przed wysłaniem Zgłoszenia, Uczestnik powinien upewnić się, że treść Zgłoszenia nie przekracza liczby znaków wskazanej powyżej.
 3. Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy. Uczestnicy nie ponoszą kosztów wiadomości zwrotnej potwierdzającej przyjęcie Zgłoszenia do Konkursu, o której mowa w ust. 10 poniżej.
 4. Jedno Zgłoszenie może dotyczyć tylko Produktu Konkursowego, którego nabycie udokumentowane jest na jednym Dowodzie Zakupu.
 5. Zakup większej liczby Produktów Promocyjnych na jednym Dowodzie Zakupu nie uprawnia Uczestnika do wielokrotnego zgłoszenia tego Dowodu Zakupu.
 6. Dany Dowód Zakupu można zgłosić tylko raz do Konkursu. W sytuacji ustalenia przeciwnej okoliczności przez Komisję kolejne Zgłoszenie/Zgłoszenia będą wykluczane z Konkursu. Komisja zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika naruszającego ww. postanowienia.
 7. W Konkursie uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce oraz korzystających z polskich zasobów numeracji, z możliwością identyfikacji numeru telefonu, w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu. Każdy Uczestnik powinien mieć wyłączoną blokadę SMS Premium.
 8. W Konkursie wezmą udział wyłącznie prawidłowe zgłoszenia, zawierające wszystkie dane i informacje, o których mowa w Regulaminie.
 9. Bezpośrednio po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informację o przyjęciu jego Zgłoszenia do Konkursu w postaci bezpłatnej zwrotnej wiadomości SMS, wysłanej przez Organizatora na numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenie.
 10. Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie Zgłoszenia do Konkursu, wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnej wiadomości tekstowej SMS informującej o przyjęciu do Konkursu zgłoszenia wysłanego za pomocą wiadomości tekstowej SMS, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu .
 11. Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń do Konkursu pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Konkursu oraz z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko 1 (słownie: jedną) nagrodę. Za jednego Uczestnika na potrzeby Konkursu poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie od tego jakimi danymi identyfikacyjnym się posługuje w Konkursie. Daną odpowiedź na pytanie, o której mowa w §3 ust. 1 pkt c Uczestnik może zgłosić tylko raz w trakcie trwania całego Konkursu.
 12. Zgłoszenia niekompletnie, nieprawidłowe tj. nie spełniające warunków określonych w niniejszym paragrafie lub sprzeczne z postanowieniami Regulaminu lub niedopuszczalne na podstawie postanowień Regulaminu, będą wykluczane i  nie będą brały udziału w Konkursie.
 13. Niedopuszczalne jest Zgłoszenie do Konkursu rozwiązania Zadania Konkursowego, które:

a)     narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i prawa pokrewne, dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej;

b)     zawiera w swojej treści wulgaryzmy, treści obraźliwe, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści o charakterze erotycznym, propagujących przemoc, sprzecznych z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszających prawa osób trzecich, w szczególności zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym.

 1. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktu Konkursowego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a)     jest oryginalny, czytelny i prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot którego dane na nim się znajdują i prowadzący sprzedaż Produktów Konkursowych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

b)     nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest: przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych paragonów;

c)     zawiera kolejny numer wydruku, NIP wystawcy paragonu fiskalnego;

d)     zawiera nazwę (rodzaj) towaru, tj. słowo lub skrót pozwalający stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu Promocyjnego. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić powyższe w sklepie, iż paragon fiskalny potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);

e)     data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem Zgłoszenia i nie wcześniej niż 15 września 2018 r. o godzinie 0:00:00.  

 1. W Konkursie honorowany jest Dowód Zakupu będący oryginalnym paragonem fiskalnym, tj. nie będący kopią, skanem, zdjęciem, wydrukiem z oryginalnego paragonu fiskalnego.
 2. Zgłoszenia nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich i praw pokrewnych.
 3. Jeżeli Komisja stwierdzi, że zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania lub urządzeń, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń oraz wykorzystywanie innych sposobów wysyłania zgłoszeń odmiennych niż osobiste wysłanie ich (wyklucza to korzystanie z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera), omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Komisja zastrzega sobie prawo do  wykluczenia zgłoszeń przesyłanych za pomocą zakazanych w Konkursie oprogramowania lub urządzeń lub wykluczenia Uczestnika stosującego ww. metody z Konkursu.
 4. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Konkursu bądź wpływają na przebieg Konkursu w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
 5. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści paragonów fiskalnych zgłoszonych do Konkursu. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż paragon fiskalny nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim paragonem posłużył bądź usunąć Zgłoszenie obejmujące ten paragon fiskalny z Konkursu. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 16 stycznia 2019 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich paragonów fiskalnych zgłoszonych do Konkursu. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Konkursie oraz paragonów fiskalnych potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu)w nieprzekraczalnym terminie 9 dni roboczych od daty wezwania Uczestnika do ww. przez Organizatora.
 6. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację odpowiedzi na pytanie, będącej zadaniem konkursowym na stronach internetowych: www.olejeswiata.pl/konkurs oraz na portalach społecznościowych dostępnych na stronach internetowych: https://www.facebook.com/olejeswiata/. Powyższa zgoda udzielona jest na okres od dnia wyłonienia Zwycięzcy Konkursu do dnia 31.03.2019 r. Przez Zwycięzcę na potrzeby Regulaminu, należy rozumieć Uczestnika, którego odpowiedź na pytanie została wybraną przez Komisję i któremu została wydana nagroda w Konkursie.
 7. Organizator, działając na podstawie art. 921 §3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, zastrzega, że z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy Konkursu, nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego rozwiązania Zadania Konkursowego stanowiącego utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, połączenie go z innym utworem, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wprowadzenie do

a)     pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter) w taki sposób, aby dostęp do utworów przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;

b)     publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;

c)     wykorzystywanie (w całości lub w części) w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, w szczególności poprzez umieszczenie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych.

 1. Zwycięzca dokonując Zgłoszenia ponadto zobowiązuje się upoważnić Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonego do Konkursu utworu (opisu, będącego rozwiązaniem zadania konkursowego) oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem tego utworu.
 

§4 Nagrody

 1. Całkowita wartość nagród przeznaczonych przez Organizatora Konkursu na wygrane wynosi 17.759,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100). Liczba nagród jest ograniczona i wynosi łącznie 5 (słownie: pięć) nagród.
 2. Nagrodami w Konkursie są:
  1. Nagroda Główna: voucher o wartości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych i 00/100) do realizacji dla dwóch osób w biurze podróży należącym do Rainbow Tours S.A. wraz z kwotą pieniężną w wysokości 1.667,00 zł (słowie: tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100) przeznaczoną na refundację podatku od nagrody. Łączna wartość nagrody to 16.667,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100). Organizator przewidział w Konkursie 1 (jedną) Nagrodę Główna Zasady realizacji bonów dostępne są na stronie internetowej r.pl/voucherybony
  2. Nagroda I stopnia: plecak Dakine o wartości 246,00 zł (słowie: dwieście czterdzieści sześć złotych i 00/100) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 27,00 zł (słowie: dwadzieścia siedem złotych i 00/100) przeznaczoną na refundację podatku od nagrody. Łączna wartość nagrody to 273,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy  złote i 00/100). Organizator przewidział w Konkursie łącznie 4 (cztery) nagrody I stopnia.
  3. Komisja Konkursowa wybierze 5 Zgłoszeń - najciekawszych i najbardziej kreatywnych rozwiązań Zadania Konkursowego, z czego jednemu Zgłoszeniu, którego odpowiedź była najbardziej oryginalna spośród pozostałych, zostanie przyznana Nagroda Główna, pozostałym czterem Zgłoszeniom zostaną przyznane Nagrody I stopnia.
  4. Komisja dokona wyboru Zgłoszeń w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności oraz atrakcyjności rozwiązań Zadania Konkursowego.
  5. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z przeprowadzonych czynności.
  6. Komisja dokona wyboru zwycięskich Zgłoszeń nie później niż do dnia 26 listopada 2018 r.
  7. Do każdego zwycięskiego Zgłoszenia zarówno w przypadku Nagrody Głównej jak i Nagród I stopnia, z odpowiednim zastosowaniem zapisów Regulaminu, wybierane są  również 2 (słownie: dwa)  Zgłoszenia rezerwowe, przy czyn Komisja dokonując wyłonienia decyduje, które Zgłoszenie jest Zgłoszeniem Wygrywającym, a które są odpowiednio pierwszym i drugim Zgłoszeniem rezerwowym.
  8. Zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w §3 nie są brane pod uwagę jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie.
  9. Wyniki Konkursu w postaci: imion, pierwszych liter nazwisk Zwycięzców oraz ich miejscowości zamieszkania zostaną ogłoszone na stronie internetowej: www.uniqueone.pl  w zakładce REGULAMINY najpóźniej do dnia 30 stycznia 2019 r., po uprzedniej weryfikacji Laureatów.
  10. Każdy Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.

 

 • §5. Warunki wydania nagród
 1. Laureaci (przez których, na potrzeby Regulaminu, należy rozumieć Uczestników, których Zgłoszenia zostały wybrane przez Komisje, ale którym nagrody nie zostały jeszcze wydane) nagród informowani są przez przedstawiciela Organizatora o wyniku wyboru telefonicznie na numer, z którego dokonano wyłonionego Zgłoszenia. Kontakt następuje w dniu wyboru odpowiedzi bądź w ciągu 2 dni roboczych następujących po dniu wyboru. Łącznie Organizator podejmuje min. 2 próby połączenia z laureatem. Rozmowy z laureatami mogą być nagrywane, o czym rozmówca jest powiadamiany. Kontakt odbywa się w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00.
 2. Laureaci podczas rozmowy telefonicznej, o której mowy w  ust. 1 podają swoje dane osobowe (imię, nazwisko oraz adres zamieszkania) i  są informowani o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu:
  1. swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo), numer telefonu, wraz z oświadczeniem, iż laureat spełnia wymagania określone w Regulaminie, zgodnie ze wzorem Oświadczenia;
  2. oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego jednorazowy zakup Produktów Konkursowych  zgodnie z postanowieniami §3 Regulaminu.
  3. Laureaci są zobowiązani do przesłania listem poleconym na adres Organizatora: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2 A,  02-737 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1, danych niezbędnych w procesie przekazania nagrody, o których mowa w ust. 2. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego/data nadania przesyłki kurierskiej (data nadania). Jeśli Laureat nie prześle kompletnych danych niezbędnych do wydania nagrody w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z nagrody. Dokumenty te jednocześnie nie mogą wpłynąć do Organizatora później niż w ciągu 9 dni roboczych od rozmowy telefonicznej o której mowa w ust. 1.
  4. W sytuacji zaistnienia wątpliwości czy Laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może do dnia 16 stycznia 2019 r., zwrócić się do Laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem Konkursu. Organizator może również wystąpić o przedstawienie wszystkich zgłoszonych w Konkursie Dowodów Zakupu. W zakresie trybu i terminów stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3  powyżej.
  5. W przypadku, gdy Laureat nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Konkursu, traci on prawo do Nagrody, w szczególności gdy nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie lub Organizator nie otrzyma dokumentów o których mowa powyżej. W sytuacji, gdy laureat traci prawo do Nagrody Nagroda przechodzi na pierwszego laureata  rezerwowego, a w przypadku gdy on również nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Konkursu, Nagroda przechodzi na drugiego laureata rezerwowego. W przypadku jeżeli drugi laureat rezerwowy także utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Konkursu, nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie lub Organizator nie otrzyma dokumentów o których mowa powyżej, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
  6. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z Laureatem z przyczyn po stronie Laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączonego aparatu telefonicznego, nieznanego numeru, podania błędnego, niepełnego numeru) odmowy przeprowadzenia rozmowy bądź braku możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, wskazanym w Zgłoszeniu. 
  7. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do laureatów rezerwowych z tym zastrzeżeniem, że kontakt telefoniczny obejmuje jeden dzień roboczy i następuje po niespełnieniu warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie, bądź utracie prawa do nagrody przez laureata.
  8. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
  9. Przesłanie przez laureata paragonu niespełniającego wymagań określonych w §3 powoduje niespełnienie przez laureata warunków uczestnictwa i oznacza rezygnację z nagrody.
  10. Przesłany przez laureata paragon fiskalny musi być zgodny z numerem z paragonu fiskalnego podanym w zwycięskim Zgłoszeniu. W przypadku braku zgodności pomiędzy numerem widniejącym na paragonie przesłanym przez laureata a numerem z paragonu fiskalnego podanym w Zgłoszeniu, Laureat traci prawo do Nagrody.
  11. Dane laureata znajdujące się w treści oświadczenia musza być zgodne z przekazanymi Organizatorowi w trakcie rozmowy, o której mowa w ust.1 powyżej.
  12. Oświadczenie może być wydrukowane i czytelnie podpisane. Musi być podpisane przez laureata.
  13. Nagrody wydawane są przez Organizatora najpóźniej do dnia 1 lutego 2019 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przesyłki kurierskiej lub listu poleconego.
  14. Nagrody w Konkursie wysyłane są Zwycięzcom przesyłką kurierską/ listem poleconym na adres wskazany przez Zwycięzcę w oświadczeniu laureata stanowiącym załącznik nr 1 (dalej „Oświadczenie”) do Regulaminu.
  15. Nagrody nie mogą być przekazane w formie ekwiwalentu pieniężnego lub żadnej innej formie niż wskazana w § 4 ust. 2 Regulaminu, jak również nie mogą być zmienione na inną nagrodę.
  16. Nagroda przysługuje tylko i wyłącznie laureatowi, nie może ona przenieść praw do nagrody na osoby trzecie.

 

§ 6. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane na adres Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, odpowiednio z dopiskiem „Zasmakuj w olejach Świata – reklamacja”.
 2. Reklamacje związane z Konkursem można zgłaszać w terminie do 21 lutego 2019 r, przez co rozumie się ostateczną datę wpływu do Organizatora.
 3. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej i zawierać oznaczenie (imię i nazwisko) Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny, jak również opis przyczyny reklamacji oraz sprecyzowane żądanie. Dla celów dowodowych Organizator zaleca wysyłkę pisma reklamacyjnego listem poleconym, aczkolwiek forma jej dostarczenia nie ma wpływu na jej rozpatrzenie.
 4. Organizator w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 5. O decyzji w przedmiocie reklamacji zawiadamia się Uczestnika listem poleconym.
 6. Upływ terminu do składania reklamacji lub odmowa uwzględnienia reklamacji nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na www.uniqueone.pl oraz www.olejeswiata.pl/konkurs  
 2. Przez dni robocze na potrzeby Regulaminu rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UW) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) zwanego dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania zadań Organizatora Konkursu (Administratora Danych Osobowych) związanych z realizacją Konkursu, rozstrzygnięciem Konkursu, wydaniem nagród, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest  Organizator, tj. Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521 31 04 542, e-mail: dane@uniqueone.pl, tel. 48 22 549 30 03.  
 5. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych, w celu realizacji Konkursu „Zasmakuj w Olejach Świata”, w szczególności  nr telefonu,  
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb Uczestnictwa w Konkursie oraz jego rozstrzygnięcia, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane będą przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Ponadto, dane Zwycięzców nagród będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z rozliczeniem nagród przekazanych w Konkursie. Brak podania danych uniemożliwia udział w Konkursie.
 7. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć przesyłając wiadomość e-mail na adres: dane@uniqueone.pl, w treści maila wpisując „Cofnięcie zgody – „Zasmakuj w Olejach Świata”
 8. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych lub podmiotom władzy publicznej w celu realizacji obowiązków prawnych.
 9. Nagrody są przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, tj. m.in. z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 poz. 1888, ze zm.). Płatnikiem podatku jest Organizator, dodatkowa kwota pieniężna jest potrąca przez Organizatora i odprowadzana do właściwego urzędu skarbowego, na co Zwycięzca wyraża zgodę.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do wysłania nagrody, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiających prawidłowe jej przekazanie. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. oraz podać dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie nagrody.
 11.  Do upływu terminu składania zgłoszeń Konkursowych Organizatorowi i przysługuje  prawo do zmiany treści Regulaminu w wypadku wystąpienia ważnych przyczyn, a informacja o zmianie Regulaminu  zostanie umieszczona na stronie internetowej www.uniqueone.pl oraz www.olejeswiata.pl/konkurs w terminie 14 dni przed ich wprowadzeniem w życie.
 12. W razie otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Uczestnik, który został poinformowany, ma możliwość rezygnacji z Udziału w Konkursie. W tym celu Uczestnik składa Organizatorowi stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie laureata Konkursu „Zasmakuj w Olejach Świata”.

Załącznik nr 2 – Komunikacja SMS w Konkursie „Zasmakuj w Olejach Świata”.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Zasmakuj w Olejach Świata” – Oświadczenie laureata

 

Oświadczenie laureata

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu.

Oświadczam, że w Konkursie biorę udział zgodnie z jego Regulaminem.

Oświadczam, że spełniłem/am wszystkie wymagania uczestnictwa i warunki przekazania nagrody opisane w Regulaminie, w szczególności nie należę do osób wymienionych w §2 ust. 2  i 3 Regulaminu.

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl w celu wykonania przez Organizatora Konkursu (Administratora Danych Osobowych) zadań i obowiązków związanych z realizacją Konkursu „Zasmakuj w Olejach Świata”. Rozumiem, że przysługuje mi praw do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Rozumiem, że podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wydania nagrody w Konkursie „Zasmakuj w Olejach Świata”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe  wydane nagrody w Konkursie.

Rozumiem, że udostępnione dane będą mogły podlegać udostępnieniu OLEOFARM, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane  osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe Laureatów będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z rozliczeniem nagród przekazanych w Konkursu.

Ponadto, oświadczam, że jestem autorem odpowiedzi na pytanie, będącego rozwiązaniem Zadania konkursowego, zgłoszonym do konkursu i oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu, a także praw zależnych w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.

Dodatkowo, przyjmuje do wiadomości, że Organizator, działając na podstawie art. 921 §3 ustawy z dnia 23 kwietnia 196 r. kodeks cywilny,  z chwilą wydania nagrody w Konkursie, nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego rozwiązania Zadania Konkursowego stanowiącego utwór, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworów poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, połączenie go z innym utworem, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji:

a)     wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter) w taki sposób, aby dostęp do utworów przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;

b)     publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;

c)      wykorzystywanie (w całości lub w części) w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, w szczególności poprzez umieszczenie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych.

Ponadto, upoważniam Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonego do Konkursu utworu (opisu, będącego zadaniem konkursowym) oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem tego utworu.

 

_______________________________________________________

IMIĘ

____________________________________________________________

NAZWISKO

____________________________________________________________

ADRES ZAMIESZKANIA

____________________________________________________________

NUMER DOMU/LOKALU

____________________________________________________________

KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO

____________________________________________________________

NUMER TELEFONU

 

________________________________

      Data i podpis

 

PAMIĘTAJ O DOŁĄCZENIU ORGINALNEGO PARAGONU FISKALNEGO

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Zasmakuj w Olejach Świata” – Komunikacja SMS

 

 

KOMUNIKACJA SMS DO KONKURSU „Zasmakuj w Olejach Świata”

Numer 7057

OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM KONKURSU

Treść zwrotna w przypadku przesłania SMSa przed data rozpoczęcia konkursu

Oleje: Wez udzial w konkursie od 15.09.2018 r. Konkurs dla osob powyzej 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o. www.uniqueone.pl

OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Treść zwrotna w przypadku przyjęcia zgłoszenia

Oleje: Informujemy, iz Twoje Zgloszenie dotarlo do Organizatora. Skontaktujemy sie z Toba, jezeli zostanie ono wybrane. Pamietaj, zachowaj oryginalny paragon. Konkurs dla osob powyzej 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o. www.uniqueone.pl

NIEPRAWIDŁOWA

TREŚĆ

SMS

Nieprawidłowa      treść (niepełne zgłoszenie, np. Oleje.1234.)

Oleje: Twoje zgloszenie jest nieprawidlowe. Sprawdz i sprobuj ponownie. Konkurs dla osob powyzej 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o. www.uniqueone.pl

ZAKOŃCZENIE OKRESU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po przyjmowaniu zgłoszeń

Oleje: Okres przyjmowania zgloszen zakonczyl sie 17.11.2018 r. Zapraszamy do udzialu w kolejnych naszych promocjach. Organizator:  Unique One sp. z o.o. www.uniqueone.pl