Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Zakupy z VISA na piątkę

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„Zakupy z VISA na piątkę”

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą  „Zakupy z VISA na piątkę” zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2 Organizator Loterii

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie,

obszar, czas i sposób zapewnienia prawidłowości urządzenia Loterii

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich halach MAKRO Cash and Carry Polska S.A. oraz w punkcie MAKRO Cash and Carry Polska S.A w Słupsku (łącznie określane jako „sklepy MAKRO”, „MAKRO”).
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 4 sierpnia 2017 r. i kończy się ostatecznie w dniu 27 grudnia 2017 r. (okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej uprawniający do otrzymywania losów w Loterii trwa od 4 sierpnia 2017 r. do 3 września 2017 r. (dalej: „Okres promocyjny”).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 6. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016 poz. 471, z późn. zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, oraz niniejszego Regulaminu.
 7. Na potrzeby Regulaminu pod poniższymi pojęciami rozumie się:

7.1.    Karta MAKRO – karta posiadająca numer, umożliwiająca dokonywanie zakupów w MAKRO uzyskana zgodnie z procedurami określonymi przez MAKRO Cash and Carry Polska S.A., tj. Karta Klienta MAKRO, Karta Posiadacza Karty Klienta MAKRO, Karta Przyjaciela MAKRO;

7.2.    Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca numer klienta MAKRO, dokonująca zakupów w sieci MAKRO na cele związane z działalnością gospodarczą, nie będąca konsumentem, będąca posiadaczem Karty MAKRO, która spełnia łącznie wymagania uczestnictwa opisane  w § 4 Regulaminu;

7.3.    Konto – konto założone podczas rejestracji na platformie www.makro-bonusy.pl  za pośrednictwem, którego Uczestnik może dowiedzieć się o posiadanej liczbie losów.

 1. Udział w Loterii jest dobrowolny. Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść.
 2. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer Karty MAKRO, jaką się posługuje podczas zawierania umowy sprzedaży towarów (zakupów) w MAKRO.
 3. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu, rozstrzygane są przez Komisję.
 5. Udziału w Loterii nie mogą brać pracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin pracowników Organizatora. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Produktami umożliwiającymi udział w Loterii są produkty stanowiące asortyment sklepów MAKRO dostępne w Okresie promocyjnym (dalej „Produkty Promocyjne”), z wyłączeniem:
  1. tytoniu, wyrobów tytoniowych, wyrobów tytoniowych bezdymnych, rekwizytów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2017, poz. 957);
  2. alkoholu wysokoprocentowego w postaci „czystej” wódki;
  3. paliw dostępnych na stacjach paliw MAKRO;
  4. kart GSM;
  5. depozytów.

Produkty wymienione w pkt a-e są dostępne w sprzedaży w sklepach MAKRO, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.

Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży w sklepach MAKRO poza Okresem promocyjnym, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.

 1. Uczestnikiem Loterii staje się podmiot, który w Okresie promocyjnym:

1)      założy Konto podając minimum następujące dane: numer telefonu, adres e-mail, numer Karty MAKRO, NIP i ustali hasło do Konta;

2)      na stronie dedykowanej Loterii złoży oświadczenie o akceptacji treści Regulaminu oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby  Loterii;

3)      dokona zakupu (zawrze umowę sprzedaży) Produktów Promocyjnych w MAKRO na kwotę minimum 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) brutto, która opłacona zostanie środkiem płatniczym w postaci dowolnej karty VISA, z tym zastrzeżeniem, że min. kwota transakcji kartą płatniczą VISA to 500 zł brutto.

 1. Za każde zawarcie umowy sprzedaży Produktów Promocyjnych na kwotę minimum 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) brutto do numeru Karty MAKRO przypisywany jest 1 (słownie: jeden) los w Loterii, z tym zastrzeżeniem, że w jednym dniu Okresu promocyjnego Uczestnik może otrzymać tylko 1 (słownie: jeden) los w Loterii za zakupy Produktów Promocyjnych, niezależnie od ilości dokonanych w danym dniu zakupów. Losy przyznawane są za pierwszy zakup w danym dniu Okresu promocyjnego.
 2. Jeśli Uczestnik założył Konto przed zakupem Produktów Promocyjnych, losy przypisywane są do niego zgodnie z procedurą opisaną w ust. 3 powyżej. Jeśli Konto nie zostało jeszcze założone przez potencjalnego Uczestnika, losy za zakupy Produktów Promocyjnych pozostają nieaktywne do momentu spełnienia przez Uczestnika wszystkich wymagań określonych w ust. 2 powyżej, z tym zastrzeżeniem, że losy przyznawane są wyłącznie za umowy sprzedaży zawarte w Okresie promocyjnym.
 3. Usługobiorcy Konta, którzy chcą wziąć udział w Loterii nie dotyczy obowiązek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej.
 4. Losy przypisywane są do Konta Uczestnika, założonego podczas rejestracji, a ich finalna liczba będzie opublikowana dla każdego Konta do 14 września 2017 r. Każdy Uczestnik Loterii może brać udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie. Niemniej jednak, jeden Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 1 (słownie: jedną) nagrodę.

 

§ 5 Wartość puli nagród

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych i 00/100) brutto. W Loterii przewidziano 23 (słownie: dwadzieścia trzy) nagrody.
 2. Nagrodami w Loterii są bony towarowe do MAKRO o wartości 1000,00 zł (słownie:  tysiąc złotych i 00/100), zwane dalej „bony towarowe”, lub „bony”, lub „nagroda”.
 3. Bony towarowe mogą być zrealizowane jedynie w sklepie MAKRO, w którym zostały wydane.
 4. Bony przewidziane w Loterii zachowują swoją ważność do 31 grudnia 2017 r., po tej dacie ich realizacja jest niemożliwa.
 5. Bon może być zrealizowany także w formie częściowej zapłaty ceny za umowę sprzedaży towarów. Pozostałą część ceny okaziciel bonu jest zobowiązany zapłacić w innej formie np. gotówką, kartą płatniczą. Jednakże w przypadku skorzystania z częściowej zapłaty ceny za umowę sprzedaży mniejszą niż wartość bonu, pozostałą wartość bonu uczestnik traci. Oznacza to, że przykładowo, jeżeli uczestnik dokona zakupów na kwotę 600 zł (słownie: sześćset złotych) i zdecyduje się za nie zapłacić bonem, którego wartość równa jest 1000 zł (słownie: tysiąc złotych), pozostała wartość 400 zł (słownie: czterysta złotych) bonu przepada posiadaczowi tego bonu.
 6. Bon towarowy nie może być zrealizowany, jeśli nosi oznaki fałszerstwa lub zniszczenia (zamazania, kreślenia, klejenia, itp.).
 7. W przypadku zniszczenia bonu, jego duplikat nie będzie wydawany.
 8. Zwycięzca nie może żądać wymiany bonu na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
 9. Zwycięzca nie może przenieść prawa do bonu na osoby trzecie.
 10. Zasady realizacji bonu przekazane są wraz z bonem.

 

§ 6 Miejsce i termin losowań nagród oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 1. Losowanie odbywa się 15 września 2017 r. w biurze Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie.
 2. Losowanie odbywa się spośród losów przyznanych w Okresie promocyjnym. Każdemu wygenerowanemu losowi w Loterii przydzielony jest unikalny numer (dalej, „ID”).
 3. Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID  tak, by każda urna zawierała kartonik z cyfrą, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy itd. Np., gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie przyznanych losów wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie kartoników z cyframi będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek itd. Przykład: gdy kartonik z cyfrą wylosowany w pierwszej urnie to 3, kartonik z cyfrą wylosowany w drugiej urnie to 5, kartonik z cyfrą wylosowany w trzeciej urnie to 1, kartonik z cyfrą wylosowany w czwartej urnie to 2, a kartonik z cyfrą wylosowany w piątej urnie to 0, zwycięskim losem będzie los dla którego wygenerowano ID numer 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) liczba i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartonika z cyfrą niezawierającą się w katalogu wygenerowanych ID, taki  kartonik z cyfrą jest odrzucany,  a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numeru ID.
 4. Numer ID  może być w losowaniu wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID losów uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności, ID nie są uwzględniane a losowanie jest powtarzane.
 5. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników Loterii postanowień Regulaminu losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych zgłoszeń.
 6. Wyniki ogłaszane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, bądź w postaci trzech pierwszych cyfr numeru NIP, miejscowości oraz wylosowanej nagrody po kompletnym zakończeniu procedury weryfikacji. Lista zwycięzców dostępna jest na www.makro-bonusy.pl.

 

§ 7 Miejsce i termin wydawania wygranych

 1. Uczestnik, którego ID zostało wylosowane, dalej zwany „laureatem”, powiadamiany jest telefonicznie przez Organizatora o wyniku losowania w dniu losowania bądź w ciągu 3 następnych dni roboczych. Po pierwszej nieudanej próbie kontaktu Organizator wysyła do laureata bezpłatną wiadomość SMS „LOTERIA MAKRO „Zakupy z VISA na piatke”. W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X  w godzinach 9:00-17:00. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin: www.makro-bonusy.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości. Jeżeli w terminie wskazanym powyżej nie powiedzie się żadna z prób telefonicznego skontaktowania się z laureatem, traci on prawo do Nagrody. Kontakt następuje w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.
 2. Laureat podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1, przekazuje swoje dane osobowe wymagane do identyfikacji (imię, nazwisko(osoby uprawnionej do reprezentowania Uczestnika zgodnie z przepisami prawa), adres, adres e-mail, numer telefonu) oraz jest informowany o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:
  1. własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata: imienia, nazwiska (firmy), ulicy i numeru domu/mieszkania, miejscowości, kodu pocztowego, numeru Karty MAKRO, numeru NIP, wyboru sklepu MAKRO, w którym nastąpi odebranie nagrody oraz potwierdzenie, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii,  zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na www.makro-bonusy.pl oraz w siedzibie Organizatora;
  2. kserokopii Karty MAKRO z widocznym numerem klienta MAKRO oraz imieniem i nazwiskiem na Karcie MAKRO, w przypadku Karty Przyjaciela MAKRO z widocznym numerem Karty .
  3. Laureaci są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 4 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie weryfikacji i wydania nagrody, o których mowa w ust. 2 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak  dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od przekazania przez przedstawiciela Organizatora informacji, zgodnie z ust.1 powyżej. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i  wydania nagrody w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z nagrody.
  4. W przypadku, gdy laureat nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
  5. Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem rozumie się: nieodbieranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem telefonu wskazanym zgodnie z trybem opisanym w §4 ust. 2 pkt 1).
  6. W razie powzięcia wątpliwości dotyczących przestrzegania zasad udziału w Loterii, Organizator może wystąpić do laureata do 11 października 2017 r. o przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających uprawnienie laureata do dokonywania zakupów w MAKRO Cash and Carry Polska S.A bądź złożenia oświadczeń potwierdzających nienaruszanie postanowień Regulaminu przez laureata. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został laureat telefonicznym wezwaniem Organizatora, zgodnie z postanowieniami Regulaminu w ciągu 3 dni roboczych (data nadania przez Uczestnika/laureata) od otrzymania tego wezwania, skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody. W opisanej ww. czynności, zastosowanie znajduje §7 ust. 5. Dokumenty opisane w niniejszym ustępie nie mogą wpłynąć również później niż z upływem 9 dni roboczych od przedstawienia roszczenia przez Organizatora.
  7. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z nagród przyznano laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
  8. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
  9. Oświadczenie, o którym mowa w powyższych ustępach, może być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Musi być kompletne i czytelnie, własnoręcznie podpisane przez laureata (osobę uprawnioną do jego reprezentacji zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi).
  10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu, rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 8 Termin wydania nagród

 1. Odbiór Nagród przyznanych pozytywnie zweryfikowanym laureatom (dalej „Zwycięzca”) możliwy jest przez nich w terminie do 15 listopada 2017 r. w sklepie MAKRO wskazanym przez nich w oświadczeniu laureata.
 2. Organizator najpóźniej do 27 października 2017 r., podejmie próbę telefonicznego skontaktowania się ze Zwycięzcą. Podczas rozmowy telefonicznej Organizator przekaże Zwycięzcy informację o prawidłowym przejściu procedury weryfikacji, równoznacznej z przyznaniem nagrody, a także przekaże szczegóły dotyczące daty wydania bonów. W opisanej ww. czynności, zastosowanie znajduje §7 ust. 5.

 

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Loterii mogą być zgłaszane do dnia 5 grudnia 2017 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Zakupy z VISA na piątkę - reklamacja” i zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793) musi zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję.
  1. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
  2. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
  3. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
  4. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Loterii oraz wzór oświadczenia, stanowiący do niego załącznik, dostępne są na www.makro-bonusy.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest MAKRO Cash and Carry Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-183, przy al. Krakowskiej 61.
 4. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, ze zm.) jest Organizator.
 5. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.
 6. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, ze zm.) jest Organizator.
 7. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu wzięcia udziału w Loterii.
 8. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.
 9. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
 10. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, ze zm.).
 11. Na wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego zgłoszenie z Loterii.
  W przypadku wystąpienia przez Uczestnika z wnioskiem po przyznaniu nagrody, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do nagrody. Wniosek należy złożyć poprzez wysłanie maila na adres makro@uniqueone.pl o tytule „Usunięcie Zgłoszenia w Loterii »Zakupy z VISA na piątkę«” ze wskazaniem w treści numeru karty MAKRO, daty zakupu, numeru dowodu zakupu, którego usunięcie ma dotyczyć.
 12. Na wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego dane osobowe z Loterii.
  W przypadku wystąpienia przez Uczestnika z wnioskiem cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii i ewentualnej nagrody. Wniosek należy złożyć poprzez wysłanie maila na adres makro@uniqueone.pl o tytule „Usunięcie danych osobowych w Loterii »Zakupy z VISA na piątkę«” ze wskazaniem w treści danych osobowych podlegających usunięciu.
 13. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Nagrodę odebrać w imieniu Zwycięzcy może również inna osoba, pod warunkiem, że przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez Zwycięzcę. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej nagrodzie.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.

Załącznik nr 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA LAUREATA.

Załącznik:

Załącznik nr 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA LAUREATA.

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA
„Zakupy z Visa na piątkę”

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii, a ponadto, że nie należę do grona osób wymienionych w §3 ust. 12 regulaminu.

 

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO /FIRMA

____________________________________________________________
(ULICA I NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ)

 

____________________________________________________________
WYBRANY SKLEP MAKRO, W KTÓRYM NASTĄPI ODBIÓR NAGRODY (ADRES)

 

 

____________________________________________________________
NUMER KARTY MAKRO

 

____________________________________________________________
NUMER NIP

 

 

 

 

______________________________________

PODPIS I DATA