Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Zakręć kubkiem NESCAFÉ po nagrody

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą „Zakręć kubkiem Nescafé po nagrody”.

§ 1 Nazwa Loterii
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą: „Zakręć kubkiem Nescafé po nagrody” zwana dalej „Loterią”.

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię
Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;
Obszar, na którym będzie urządzana loteria;
Czas trwania loterii
1. Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 612 z późn.zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.
2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Loteria rozpoczyna się w dniu 15 stycznia 2016 r. i kończy się ostatecznie 28 czerwca 2016 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
4. Okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się 15 stycznia 2016 r. i kończy się 15 marca 2016 r.
5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.
6. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii.
7. Udział w Loterii jest dobrowolny. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii,
w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Loterii.
8. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.
9. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia (dalej „Uczestnik”).
10. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestlé Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-678.
11. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 10 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców
i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii
1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polski, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 tj.).
2. W Loterii biorą udział wszystkie produkty marki Nescafé (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).
3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych umożliwiających udział w Loterii oraz okres przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się o godzinie 0:00:00 w dniu 15 stycznia 2016 r. i trwa do godziny 23:59:59 dnia 15 marca 2016 r. (dalej : „Okres promocyjny”) Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
4. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest spełnienie łącznie następujących:
4.1. Dokonanie jednorazowego zakupu dowolnych Produktów Promocyjnych na kwotę min. 25 zł brutto potwierdzonego jednym paragonem fiskalnym oraz zachowanie otrzymanego paragon fiskalnego potwierdzającego ten zakup.
4.2. Dokonanie prawidłowego zgłoszenia swojego udziału za pośrednictwem strony internetowej www.zakreckubkiem.pl poprzez wypełnienie i wysłanie (kliknięcie w przycisk „Zakręć kubkiem i weź udział w loterii”) formularza przyjmującego zgłoszenia do loterii, wskazując w nim :
4.2.1. numer telefonu, adres e-mail;
4.2.2. dane z paragonu fiskalnego: kolejny numer wydruku, unikatowy numer kasy rejestrującej, datę zakupu, NIP podatnika wystawiającego paragon fiskalny;
4.2.3. oraz składając oświadczenie o akceptacji Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii;
zwane dalej „Zgłoszenie”.
5. Po dokonaniu Zgłoszenia Uczestnik informowany jest komunikatem wyświetlanym na stronie czy do jego Zgłoszenia przypisana została nagroda (czy Zgłoszenie jest wygrywające w zakresie Nagród opisanych w §5 ust. 2.2) czy nie. W przypadku przypisania nagrody do Zgłoszenia komunikat zawiera również informacje o warunkach jakie musi spełnić laureat w celu wydania nagrody. Jednocześnie na adres e-mail podany w trakcie dokonywania Zgłoszenia wysyłane jest powiadomienie o przypisaniu nagrody do Zgłoszenia.
6. Do Loterii dany paragon fiskalny można zgłosić tylko raz. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy dokonana jest zmiana w wielkości wpisywanych liter w formularzu, zmianie adresu e-mail Uczestnika bądź numeru telefonu.
7. Jedno Zgłoszenie może dotyczyć tylko 1 (jednego)paragonu fiskalnego. Zakup Produktów Promocyjnych na wielokrotność kwoty 25 zł nie uprawnia do dokonania większej liczby Zgłoszeń w Loterii.
8. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu informatycznego przyjmującego Zgłoszenia.
9. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy. Oznacza to,
że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem,
że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie.
10. Zgłoszenia niekompletnie lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
11. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
1) jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot którego dane na nim się znajdują i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
2) nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;
3) zawiera nazwę(rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić,
iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych na kwotę min. 25 zł brutto, bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych na wskazaną kwotę. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić zakup Produktów Promocyjnych
na określoną kwotę, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie,
iż paragon fiskalny potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);
4) data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem wylosowanego Zgłoszenia i nie wcześniej niż 15 stycznia 2016 r. o godzinie 0:00:00.
12. Jeżeli Organizator stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń nie będą one uwzględniane w Loterii. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników,
w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu.
W szczególności w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Organizator stwierdzi, iż dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Loterii. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 26 kwietnia 2016 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wniosku przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §2)
w nieprzekraczalnym terminie 11 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora.
14. W Loterii honorowany jest wyłącznie dowód zakupu będący paragonem fiskalnym.

§ 5 Wartość puli nagród
1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 400 899,00 zł (słownie: czterysta tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 1 383 (słownie: tysiąc trzysta osiemdziesiąt trzy) sztuki.
2. Nagrodami w Loterii są:
2.1. Nagroda Główna: wycieczka do Brazylii o wartości 24 600 zł brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 2 733 zł (słownie: dwa tysiące siedemset trzydzieści trzy złote). Łączna wartość Nagrody Głównej to 27 333 zł. Organizator przewidział 3 (słownie: trzy) Nagrody Główne w Loterii.
2.2. Nagrody II stopnia:
2.2.1. O wartości 100 zł (słownie: sto złotych). Organizator przewidział 500 nagród puli;
2.2.2. O wartości 200 zł(słownie: dwieście złotych). Organizator przewidział 500 nagród puli;
2.2.3. O wartości 300 zł(słownie: trzysta złotych). Organizator przewidział 150 nagród puli;
2.2.4. O wartości 500 zł(słownie: pięćset złotych). Organizator przewidział 100 nagród puli;
2.2.5. O wartości 1 000 zł(słownie: tysiąc złotych) Organizator przewidział 30 nagród puli;
2.2.6. ekspres Nescafe Dolce Gusto Mini Me o wartości 439 zł (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 100 nagród puli.
3. Nagrody wygrane w Loterii nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową z zastrzeżeniem postanowień §9 ust. 3.
4. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

§ 6 Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii, w tym przyjęciu Zgłoszeń, kontaktu z laureatami i wydaniu nagród. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych Uczestników jest Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-678), ul. Szturmowa 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025166, NIP: 527-020-39-68, REGON: 010006420, kapitał zakładowy 50.000.000 zł w pełni opłacony. Podanie danych jest dobrowolne.
2. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.) jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procedury reklamacji. Zakres i podstawa przetwarzania danych osobowych wskazana jest w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych.
4. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.) jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji uprawnień Uczestników i wydania imiennego zaświadczenia o wysokości wydanej nagrody.
5. Podmiotowi podającemu dane osobowe przysługuje prawo dostępu oraz poprawiania danych osobowych.
6. Dane z paragonów fiskalnych : unikatowy numer kasy rejestrującej i NIP podatnika wystawiającego paragon fiskalny wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji Loterii i przeprowadzenia procedury weryfikacji Zgłoszeń.

§ 7 Miejsce i termin losowań nagród oraz miejsce i termin ogłaszania wyników
1. Losowania Nagród odbywają się w siedzibie Organizatora, przy ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa.
2. Przyznanie Nagród II stopnia odbywa się zgodnie z poniższą procedurą:
2.1. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia do Loterii wyświetlany jest Uczestnikowi komunikat z informacja czy jego Zgłoszenie jest Zgłoszeniem zwycięskim w zakresie Nagrody II stopnia wskazanej w §5 ust.2.2 wraz z wskazaniem, która Nagroda jest przypisana do Zgłoszenia. Przypisanie Nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze po upływie daty i godziny, do której jest przypisana Nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana Nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna Nagroda. Do Zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna Nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego).
3. W Okresie promocyjnym otwartych jest 1 380 bramek. W czasie każdego otwarcia bramki przyznawana jest jedna nagroda.
4. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek.
5. Nagrody Główne losowane są według następującego schematu:
5.1. Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Wewnętrznej Komisji Nadzoru, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach którego wygenerowano ID numerze 2153. W przypadku wylosowania z ostatniej urny cyfry nie zawierającej się w katalogu wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń, taka cyfra jest odrzucana, a losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania istniejącego numer ID .
6. Losowanie Nagród Głównych odbywa się w dniu 18 marca 2016 r. spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym. W
trakcie losowania, po wylosowaniu trzech zwycięskich Zgłoszeń, losowana jest również Lista Rezerwowa. Na Liście Rezerwowej znajduje się po jednej osobie rezerwowej kolejno przypisanej do danej Nagrody Głównej. Nagroda przekazywana jest osobie z Listy Rezerwowej w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli osoba z Listy Rezerwowej również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nią skontaktować, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
7. Jeden Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie jedną Nagrodę Główną oraz trzy Nagrody II stopnia. Z jednego adresu ( miasto, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy) można wygrać maksymalnie dwie Nagrody Główne oraz sześć Nagród II stopnia.
8. Wyniki ogłaszane na stronie internetowej www.zakreckubkiem.pl po przeprowadzeniu procesu weryfikacji określonego w §8. Lista zwycięzców prezentowana jest w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody.
9. Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie od liczby numerów telefonu lub e-mail jakimi się posługuje w Loterii.

§ 8 Warunki wydania Nagród
1. Laureat Nagrody Głównej informowany jest telefonicznie na numer, z którego dokonał Zgłoszenia o wyniku losowania w dniu losowania bądź następnego dnia roboczego.
W przypadku braku kontaktu z laureatem we wskazanym terminie, Organizator ostatniego dnia wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym. Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie laureata, traci on prawo do Nagrody (treść komunikatu: „NESCAFE. W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Zakrec kubkiem z Nescafe po nagrody”, podejmiemy 2 proby polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin:zakreckubkiem.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.
Laureat Nagrody II stopnia informowany jest o okoliczności przypisania Nagrody do jego Zgłoszenia komunikatem wyświetlanym na stronie internetowej przyjmującej Zgłoszenia. Jednocześnie na adres e-mail wskazany podczas dokonywania Zgłoszenia wysyłana jest wiadomość z potwierdzeniem przypisania Nagrody do Zgłoszenia.
2. Laureat Nagrody II stopnia informowany jest o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:
a. Własnoręcznie podpisanego Oświadczenia laureata Nagrody II stopnia zawierającego dane osobowe laureata: imienia, nazwiska oraz danych adresowych laureata: adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym bądź w przypadku wyboru wydania Nagrody określonej w § 5 ust. 2.2.1.-2.2.5. przelewem bankowym danych posiadacza i numeru rachunku bankowego i potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody, zgodnie treścią wzoru „Oświadczenie laureata Nagrody II stopnia” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.zakreckubkiem.pl;
b. oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał Zgłoszenia, do którego przypisana została Nagroda potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z § 4.
3. Laureat Nagrody Głównej informowany jest o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:
a. Własnoręcznie podpisanego Oświadczenia laureata Nagrody Głównej zawierającego dane osobowe laureata: imienia, nazwiska, numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL daty urodzenia, obywatelstwa oraz danych adresowych: adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, a w przypadku wyboru wydania Nagrody przelewem bankowym danych posiadacza i numeru rachunku bankowego i potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody, zgodnie treścią wzoru „Oświadczenie laureata Nagrody Głównej” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.zakreckubkiem.pl;
b. oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał wylosowanego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z § 4, chyba że ten paragon fiskalny został już przesłany do Organizatora w związku z przypisaniem Nagrody II stopnia do Zgłoszenia, stosując wówczas adnotacje „paragon fiskalny przesłany do Organizatora” w treści Oświadczenia laureata Nagrody Głównej.
4. Laureaci są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, w ciągu 4 dni roboczych od rozmowy telefonicznej (w przypadku laureatów Nagrody Głównej) bądź wyświetlenia komunikatu o przypisaniu Nagrody do Zgłoszenia, zgodnie z §7 ust. 2.1. (Nagrody II stopnia) danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w odpowiednio ust. 2 lub 3. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni
roboczych od uzyskania informacji określonej w ust.1.powyżej. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji i wydania Nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody.
5. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem z przyczyn po stronie laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowę przeprowadzenia rozmowy bądź brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, z którego dokonano Zgłoszenia (np. odebranie przez inną osobę).
6. W przypadku, gdy laureat Nagrody Głównej nie spełni warunków wydania Nagrody lub nie można się z nim skontaktować, Nagroda przechodzi na osobę z Listy Rezerwowej.
W przypadku, gdy laureat z Listy Rezerwowej nie spełni warunków uczestnictwa, wydania Nagrody lub nie można się z nim skontaktować, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
7. Postanowienia ust. 1-5 powyżej stosuje się do laureata z Listy Rezerwowej odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że pierwsza próba kontaktu odbywa się następnego dnia roboczego po utracie prawa do Nagrody przez laureata, tj. 7 kwietnia 2016 r.
8. Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu oraz kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte), w szczególności w związku z postanowieniami §7 ust.7 bądź podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu, w szczególności zasad uczestnictwa w Loterii oraz złożenia dodatkowego oświadczenia o przestrzeganiu zasad opisanych w Regulaminie.
9. W przypadku, gdyby okazało się, iż którykolwiek laureat dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z paragonu fiskalnego, traci on prawo
do Nagrody.
10. Przesłanie przez laureata dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych
w §4, w szczególności dokumentu niebędącego paragonem fiskalnym, bądź paragonu fiskalnego nieczytelnego błędnego, bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu powoduje nie spełnienie przez laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do Nagrody.
11. W przypadku braku przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został Uczestnik pisemnym wezwaniem Organizatora w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu, skutkuje nie
spełnieniem przez Uczestnika warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do Nagrody.
12. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi, należącemu do grona osób, o których mowa w §3 ust. 10-11, traci on prawo do nagrody.
13. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.

§ 9 Termin wydania Nagród
1. Nagrody wydawane są laureatom, którzy uzyskali prawo do Nagrody( zwycięzcom). do 10 maja 2016 r.
2. Nagrody II stopnia, o których mowa §5 ust.2 pkt 2.2.1-2.2.5 w wydawane są przekazem pocztowym bądź przelewem bankowym. Nagrody II stopnia, o których mowa §5 ust.2 pkt 2.2.6 wydawane są przesyłką kurierską. Nagrody wydawane są zgodnie z treścią oświadczenia zwycięzcy wskazanym w Oświadczeniu laureata Nagrody II stopnia.
3. Nagrody Główne wydawane są w formie vouchera albo przekazu pocztowego albo przelewu bankowego- zgodnie z wyborem zwycięzcy określonym w Oświadczeniu laureata Nagrody Głównej.

§ 10 Opodatkowanie Nagród
Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 poz. 361). Przyznana nagroda pieniężna przypisana do nagrody głównej nie jest wypłacana zwycięzcy, tylko potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę.

§ 11 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń
1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 31 maja 2016 r. przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-726, ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem „Zakręć kubkiem z Nescafe - reklamacja” i powinno zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry
hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
§ 12 Postanowienia końcowe
1. Regulamin i Oświadczenia dostępne są na stronie www.zakreckubkiem.pl oraz w zakładce „regulaminy” w części dedykowanej Loterii na stronie internetowej www.uniqueone.pl. .
2. Regulamin, w pełnym brzmieniu, dostępny jest w siedzibie Organizatora.
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
5. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. 2015 r. poz,612 z późn.zm.).
6. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.
7. Na pisemny wniosek Uczestnika Loterii Organizator usuwa niezwłocznie jego Zgłoszenie z Loterii.
8. Wydanie wygranej może nastąpić także na rzecz innej osoby niż zwycięzca, jeżeli przedstawi on pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę i w sposób określony w pełnomocnictwie oraz jeśli spełnia ono wymagania w zakresie danych osobowych i adresowych wskazanych w postanowieniach Regulaminu. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.