Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Z Nestle Zdrowo i Sportowo w sieci Kaufland

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą
„Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Kaufland”
§ 1
Nazwa Loterii
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Loteria audioteksowa pod nazwą „Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Kaufland” zwana dalej „Loterią”.
§ 2
Nazwa podmiotu urządzającego loterię
Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, zwana dalej „Organizatorem”.
§ 3
Wskazanie organu wydającego zezwolenie;
Obszar, na którym będzie urządzana loteria;
Czas trwania loterii
1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich sklepach sieci Kaufland.
3. Loteria rozpoczyna się w dniu 11 czerwca 2015 r. i kończy się ostatecznie w dniu 13 października 2015 r. (okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
4. Okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 11 czerwca 2015 r. i trwa do 24 czerwca 2015 r.
5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez

Organizatora Regulaminu (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca
stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra Finansów.
6. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 612) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.
7. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników
Organizatora, firmy Nestle Polska S. A., z siedzibą w Warszawie, 02-678,
przy ul. Szturmowej 2 oraz firmy Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Szybka 6-10, 50-421.
8. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 7 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków
oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
9. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii.
10. Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest
dobrowolne, ale konieczne do udziału w Loterii.
11. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.
12. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia.
§ 4
Zasady prowadzenia loterii
1. W Loterii biorą udział produkty Nestle, których lista znajduje się na stronie internetowej
www.zyjzdrowoisportowo.pl, w zakładce Kaufland, zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”
2. Udział w Loterii mogą brać tylko osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe
na terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające
określone w niniejszym Regulaminie Produkty Promocyjne jako konsument w rozumieniu
art.22[1] KC.
3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w dniu 11 czerwca 2015 r. i trwa
do 24 czerwca 2015 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak
ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
4. Uczestnikiem Loterii może być osoba, o której mowa w ust. 2, , która w okresie od dnia 11
czerwca 2015 r. do 24 czerwca 2015 r. spełni łącznie następujące warunki (dalej „Uczestnik”):
a. dokona w sklepie sieci Kaufland jednorazowo zakupu dowolnych Produktów Promocyjnych
za kwotę min. 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych i 00/100) brutto. Zakup wyżej

wymienionych Produktów Promocyjnych musi być potwierdzony jednym dowodem zakupu – paragonem;
b. zachowa oryginał dowodu zakupu – paragon;
c. dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej na numer 70816 w treści wpisując: NESTLE.numer z paragonu (np.: NESTLE.123456);
albo
dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału do Loterii za pośrednictwem strony internetowej www.zyjzdrowoisportowo.pl , poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie w zakładce Kaufland, zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami, tak aby znalazły się w nim co najmniej następujące dane: numer z paragonu, numer telefonu Uczestnika;
d. wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii.
(dalej „Zgłoszenie”).
5. Koszt wysłania SMS-a wynosi 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania SMS-a ponoszą Uczestnicy Loterii.
6. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane Zgłoszenie w formie SMS, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o przyjęciu ich Zgłoszenia do Loterii. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia na stronie internetowej następuje poprzez wyświetlenie komunikatu Organizatora.
7. O terminie dostarczenia Zgłoszenia decyduje data wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora.
8. Do Loterii dany paragon można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik zgłosi wielokrotnie ten sam paragon, Organizator do udziału w Loterii przyjmuje tylko jedno, pierwsze prawidłowe Zgłoszenie danego paragonu. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy Uczestnik dokona zmian w wielkości wpisywanych liter. Oznacza to, iż tym samym Zgłoszeniem jest np. Zgłoszenie o treści: NESTLE.1234, Nestle.1234, nestle.1234, nEsTle.1234 itp.
9. Przesłanie większej liczby numerów z paragonów w jednym Zgłoszeniu traktowane jest jako 1 (jedno) Zgłoszenie. Zgłoszeniem jest pierwszy wpisany do Zgłoszenia numer z paragonu.
10. Dokonanie zakupów na wielokrotność kwoty 20,00 zł brutto na jednym paragonie nie uprawnia do dokonania kilku Zgłoszeń z tytułu tego paragonu.
11. Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się 11 czerwca 2015 r. o godzinie 00:00:00 i mija dnia 24 czerwca 2015 r. o godz. 23:59:59.

12. Zgłoszenia niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne.
13. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer Organizatora.
14. Dowód zakupu (paragon) potwierdza zakup Produktów Promocyjnych, jeżeli spełnia następujące warunki:
a. paragon jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
b. paragon jest czytelny, nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny czy stanowi połączenie dwóch różnych paragonów;
c. w liście zakupów na paragonie powinno być słowo, skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych, bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić zakup Produktów Promocyjnych, Uczestnik powinien potwierdzić w sklepie, iż paragon dotyczy zakupu Produktów Promocyjnych (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);
d. wartość zakupów Produktów Promocyjnych na jednym paragonie wynosi minimum 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych i 00/100);
e. data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż od godziny 00:00:00 w dniu 11 czerwca 2015 r.
15. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce, w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu.
16. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy. Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do wysłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w niniejszym Regulaminie.
17. Jeżeli Organizator stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, nie będą one uwzględniane w Loterii.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Organizator stwierdzi, iż dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Loterii, a laureata pozbawić prawa do nagrody.

Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 24 sierpnia 2015r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wniosku przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §2) w nieprzekraczalnym terminie 11 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora.
19. Uczestnik Loterii poprzez fakt przystąpienia do Loterii, wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii. Treść komunikacji SMS stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
20. Na potrzeby Loterii za dowód zakupu poczytuje się tylko paragon fiskalny.
§ 5
Pula nagród
1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 43 386 ,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych i 00/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 224 (słownie: dwieście dwadzieścia cztery) szt.
2. Nagrodami w Loterii są:
a. Nagrodą Dzienną I stopnia jest rower górski o wartości 1 599 zł (słownie: tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 14 (słownie: czternaście) Nagród Dziennych I stopnia w Loterii, po jednej w każdym losowaniu dziennym.
b. Nagrodą Dzienną II stopnia jest karta podarunkowa, o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100), do zrealizowania w sieci Kaufland. Organizator przewidział po 15 (słownie: piętnaście) szt. Nagród Dziennych II stopnia w każdym losowaniu dziennym. Łącznie Organizator przewidział 210 (słownie: dwieście dziesięć) szt. Nagród Dziennych II stopnia w całej Loterii.

3. Nagrody otrzymane w Loterii wydawane są zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.
4. Zasady korzystania z kart podarunkowych określone są na stronie internetowej www.kaufland.pl.
§ 6
Zasady przyznawania Nagród oraz sposób i termin ogłaszania wyników
1. Losowania Nagród odbywają się w siedzibie Organizatora, przy ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa. Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Wewnętrznej Komisji Nadzoru, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach którego wygenerowano ID numerze 2153. W przypadku wylosowania z ostatniej urny cyfry nie zawierającej się w katalogu wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń, taka cyfra jest odrzucana, a losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania istniejącego numer ID.
2. Losowania Nagród Dziennych odbywają się począwszy od 12 czerwca, 2015r. do 25 czerwca 2015r. W losowaniu biorą udział prawidłowe Zgłoszenia otrzymane w dniu poprzedzającym losowanie, tj. np. w losowaniu w dniu 16 czerwca 2015 r. biorą udział prawidłowe Zgłoszenia otrzymane w dniu 15 czerwca 2015 r. od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59. Z tym zastrzeżeniem, że losowania spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych:
a. 12 czerwca 2015 r. (piątek) od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59, 13 czerwca 2015 r. (sobotę) od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59, 14 czerwca 2015 r. (niedzielę) od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59, odbywają się w poniedziałek 15 czerwca 2015r.

b. 19 czerwca 2015 r. (piątek) od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59, 20 czerwca 2015 r. (sobotę) od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59, 21 czerwca 2015 r. (niedzielę) od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59, odbywają się w poniedziałek 22 czerwca 2015r.
Oznacza to, iż w poniedziałki odbywają się 3 losowania (uwzględniając postanowienia ust.3), zgodnie z następującą kolejnością: losowanie spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w piątek, losowanie spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w sobotę i losowanie spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w niedzielę. W każdym losowaniu losowana jest 1 Nagroda Dzienna I stopnia i 15 Nagród Dziennych II stopnia.
3. W trakcie każdego losowania, losowana jest również Lista Rezerwowa. Na Liście Rezerwowej znajduje się 10 kolejno losowanych osób rezerwowych do Nagród II stopnia i jedna osoba do Nagrody I stopnia. Nagroda przekazana jest, zgodnie z kolejnością wylosowania, laureatowi z Listy Rezerwowej w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii, utraci prawo do nagrody w Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli laureat z Listy Rezerwowej również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii, traci prawo do Nagrody w Loterii lub nie można się z nim skontaktować. Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. W przypadku niespełnieniu wymagań i warunków określonych w Regulaminie przez laureatów i wyczerpaniu listy laureatów z Listy Rezerwowej Nagrody im przyznane pozostają do dyspozycji Organizatora.
4. Jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę Dzienną I stopnia i 3 Nagrody Dzienne II stopnia w Loterii.
5. Wyniki ogłaszane są na stronie internetowej www.zyjzdrowoisportowo.pl po przeprowadzeniu procesu weryfikacji. Lista zwycięzców, prezentowana jest w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody.
§ 7
Ochrona danych osobowych
Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1182,z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator

Unique One Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Skrzetuskiego 23. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania oraz ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Loterii.
§ 8
Warunki wydania Nagród
1. Laureat Nagrody informowany jest telefonicznie na numer, z którego dokonał Zgłoszenia bądź który wskazał w Zgłoszeniu, o wyniku losowania w dniu losowania lub w ciągu trzech następnych dni roboczych. W przypadku braku kontaktu z laureatem we wskazanym terminie, Organizator ostatniego dnia, wysyła wiadomość SMS na numer telefonu, z którego dokonano wylosowanego Zgłoszenia bądź wskazano w wylosowanym Zgłoszeniu, z prośbą o skontaktowanie się z Organizatorem najpóźniej w następnym dniu roboczym. Jeżeli laureat tego nie uczyni, traci on prawo do Nagrody (treść komunikatu: „LOTERIA NESTLE: Prosimy o telefoniczny lub osobisty kontakt z Organizatorem najpóźniej w dniu X w godz. 9-17. Organizator Unique One Sp. z o.o.”, gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.
2. Laureat podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1, jest proszony o przesłanie listem poleconym na adres Organizatora:
a. Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata niezbędne do wydania nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionego na stronie internetowej www.zyjzdrowoisportowo.pl w zakładce Kaufland;
b. oryginału dowodu zakupu, z tytułu którego laureat dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z § 4.
3. Laureaci są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust. 2. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla

pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 6 dni roboczych od dnia nadania. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do wydania Nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody.
4. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
5. W przypadku, gdy laureat nie spełni warunków wydania Nagrody lub nie można się z nim skontaktować, Nagroda przechodzi na laureata z Listy Rezerwowej zgodnie z kolejnością ich wylosowania. W przypadku, gdy laureat z Listy Rezerwowej nie spełni warunków uczestnictwa, wydania Nagrody lub nie można się z nim skontaktować, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Postanowienia ust. 1-4 powyżej stosuje się do każdego laureata z Listy Rezerwowej odpowiednio.
6. Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa w ust.2 zwrócić się do laureata o przedstawienie wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu, w szczególności w związku z postanowieniami §6 ust.4 bądź podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu, w szczególności zasad uczestnictwa w Loterii oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami §4 ust.18.
7. W przypadku, gdyby okazało się, iż którykolwiek laureat dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu dokonania zakupu, traci on prawo do Nagrody.
8. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano zwycięzcy, należącemu do grona osób, o których mowa w §3 ust. 7 lub 8, zwycięzca taki traci prawo do nagrody.
9. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
10. Zwycięzca nie może żądać wymiany Nagrody na inną.
11. Przesłanie przez laureata paragonu niespełniającego wymagań określonych w §4, w szczególności paragonu nieczytelnego bądź błędnego powoduje nie spełnienie przez laureata warunków uczestnictwa i oznacza rezygnację z Nagrody.
12. Nagrody są wydawane zwycięzcom przesyłką kurierską wysłaną na koszt Organizatora do dnia 31 sierpnia 2015 r. na adres wskazany w Oświadczeniu przez laureata.

§ 9
Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 21 września 2015 r., przy czym decyduje data nadania (data stempla pocztowego). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-726, ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem „Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Kaufland - reklamacja” i powinno zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
7. W przypadku nie uwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
§ 10 Postanowienia końcowe
1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu, jest dostępny do wglądu dla Uczestników Loterii w siedzibie Organizatora (Unique One Sp. z o.o. 02-726 Warszawa, ul. Skrzetuskiego 23).
2. Regulamin dostępny jest również na www.zyjzdrowoisportowo.pl w zakładce Kaufland oraz na www.uniqueone.pl
3. W kwestiach nieuregulowanych, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
4. Organizator kontaktuje się z laureatem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
5. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.

6. Na potrzeby Loterii dostępna jest infolinia pod numerem 800 174 902, gdzie Uczestnik może dowiedzieć się o koszcie wysłania SMS (koszt połączenia z infolinią wg stawek operatora). Infolinia czynna jest codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.
7. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 612)
8. Załącznik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
9. Na potrzeby niniejszego Regulaminu za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.