Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Wygraj krowę z mlekiem

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą
„Wygraj krowę z mlekiem”.


§ 1 Nazwa Loterii
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą: „Wygraj krowę z mlekiem” zwana dalej „Loterią”.


§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię
Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23 , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.


§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;
Obszar, na którym będzie urządzana loteria;
Czas trwania loterii
1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.
2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2016 r. i kończy się ostatecznie 02 listopada 2016 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
4. Okres przyjmowania zgłoszeń w Loterii rozpoczyna się 1 lipca 2016 r. i kończy się 30 września 2016 r.
5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
6. Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Przystępując do Loterii uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem i akceptację jego postanowień.
7. Udział w Loterii jest dobrowolny. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii,
w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Loterii.
8. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w regulaminie Loterii.
9. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia.
10. W Loterii nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami i/lub przedstawicielami Organizatora, pracownikami i/lub przedstawicielami spółki Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu ani osoba sprawująca nadzór nad przebiegiem Loterii (wskazana w §3 punkt 5). Wyłączona jest również możliwość wzięcia udziału w Loterii przez członków najbliższej rodziny osób wskazanych w zdaniu poprzednim, tj. wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osób pozostających w stosunku przysposobienia, a także osób stale zamieszkujących z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
11. Loterii dedykowana jest strona internetowa www.win-a-cow.com (dalej: Strona Internetowa)


§ 4 Zasady prowadzenia Loterii
1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym regulaminie produkty promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 tj.).
2. W Loterii biorą udział następujące produkty: płatki śniadaniowe CINI MINIS, NESQUIK, CHOCAPIC, COOKIE CRISP, CHEERIOS, LION (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).
3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych umożliwiających udział w Loterii rozpoczyna się w dniu 17 czerwca. 2016 r. i trwa do dnia 30 września 2016 r. (dalej: „Okres promocyjny”). Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
4. Do Loterii przystępuje się przez:
4.1. dokonanie jednorazowego zakupu Produktu Promocyjnego potwierdzonego jednym paragonem fiskalnym oraz zachowanie tego paragon fiskalnego;
4.2. dokonanie prawidłowego zgłoszenia swojego udziału za pośrednictwem Strony Internetowej zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 5 poniżej.
5. Zgłoszenia dokonywane są od godziny 0:00:00 1 lipca 2016 r. do godziny 23:59:59 30 września 2016 r. W celu dokonania zgłoszenia Uczestnik musi wejść na stronę Loterii, w odpowiednim polu wpisać numer z paragonu fiskalnego i dokonać rejestracji. Rejestracji do Loterii można dokonać bezpośrednio bądź poprzez wybór jednej z dostępnych form logowania i wypełnienie formularza, wskazując w nim płeć, imię, nazwisko, adres e-mail, kraj oraz ustalone hasło (dotyczy tylko konta zakładanego bezpośrednią rejestracją). Rejestracja (danych osobowych) wymagana jest przed dokonaniem pierwszego zgłoszenia. Po dokonaniu rejestracji na adres e-mail wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji wysyłany jest link aktywacyjny. Po jego kliknięciu Uczestnik może zalogować się na swoje konto i dokonać zgłoszenia paragonu fiskalnego. Zgłaszanie kolejnych numerów z paragonów fiskalnych wymaga jedynie zalogowania się do założonego konta i wpisania numeru z paragonu fiskalnego w dedykowane pole. Podczas rejestracji składa się również oświadczenie o akceptacji postanowień regulaminu Loterii, wyraża zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby Loterii oraz składa oświadczenie, iż spełnia się warunki określone w regulaminie Loterii.
6. Po dokonaniu zgłoszenia Uczestnik informowany jest komunikatem wyświetlanym na stronie czy do jego zgłoszenia przypisana została nagroda (czy zgłoszenie jest wygrywające) czy nie. W przypadku przypisania nagrody do zgłoszenia zobowiązany jest on do uzupełnienia danych niezbędnych do wydania nagrody w panelu laureata zgodnie z zasadami opisanymi w §7.
7. Po uzupełnieniu danych, o których mowa powyżej, laureat otrzymuje, na adres e-mail podany w trakcie dokonania rejestracji, powiadomienie o przypisaniu nagrody do zgłoszenia.
8. Do Loterii dany paragon fiskalny można zgłosić tylko raz. Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko 1 (jednego) paragonu fiskalnego. Zakup kilku Produktów Promocyjnych, które potwierdza jeden paragon fiskalny nie uprawnia do dokonania większej liczby zgłoszeń z tytułu tego paragonu fiskalnego.
9. Ilekroć w niniejszym regulaminie Loterii jest mowa o otrzymaniu zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ zgłoszenia na serwer systemu informatycznego przyjmującego Zgłoszenia.
10. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy. Oznacza to,
że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby zgłoszeń, pod warunkiem,
że każdorazowo spełnione są warunki określone w regulaminie Loterii.
11. Zgłoszenia niekompletnie lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
12. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego regulaminu Loterii, jeżeli spełnia następujące warunki:
1) jest prawdziwy, tj. w szczególności wystawiony przez podmiot, którego dane na nim się znajdują i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym, nie jest podrobiony lub sfałszowany i potwierdza rzeczywiście zaistniałą transakcję, która dotyczyła Produktów Promocyjnych;
2) nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;
3) zawiera nazwę(rodzaj) towaru, tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić,
iż zakup dotyczył Produktu Promocyjnego bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo bądź skrót pozwalające stwierdzić, że zakup spełnia wymagania określone regulaminem Loterii musi to zostać potwierdzone w sklepie (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);
4) data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem wylosowanego Zgłoszenia i nie wcześniej niż 17 czerwca 2016 r. o godzinie 0:00:00.
13. Jeżeli Organizator poweźmie uzasadnione podejrzenie, że zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w regulaminie Loterii, Komisja ma prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Powyższe odnosi się również do sytuacji powzięcia uzasadnionych podejrzeń dotyczących zgłaszanych paragonów fiskalnych, tj. w szczególności, że są drukowane przez urządzenia nieuprawnione, wskazują transakcje, które miejsca nie miały czy nie dotyczyły Produktów Promocyjnych. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia regulaminu Loterii bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
14. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w regulaminie Loterii, ma ona prawo wykluczyć z Loterii Uczestnika, który się takim dowodem posłużył. Weryfikacja może być dokonywana począwszy od dodania pierwszego zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 3 października 2016 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wniosku przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 6 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora.
15. W Loterii honorowany jest wyłącznie dowód zakupu będący paragonem fiskalnym.


§ 5 Wartość puli nagród
1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 22 080,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemdziesiąt złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 2 208 (słownie: dwa tysiące dwieście osiem) sztuk.
2. Nagrodą w Loterii jest maskotka krowy i mleko 1 litr o łącznej wartości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych i 00/100).
3. Nagrody wygrane w Loterii nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
4. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.


§ 6 Miejsce i termin losowań nagród oraz miejsce i termin ogłaszania wyników
1. Losowania nagród odbywają się przy ul. Niedźwiedziej 2A, 02-737 Warszawa.
2. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z następującą procedurą. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Loterii wyświetlany jest Uczestnikowi komunikat z informacją czy jego zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie. Wraz z komunikatem informującym o przypisaniu nagrody do zgłoszenia wyświetlana jest informacja o konieczności wypełnia formularza w panelu laureata. Jego wypełnienie i odesłanie jest warunkiem rozpoczęcia procedury weryfikacji i wydania nagrody. Przypisanie nagrody do zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki tj. w sytuacji, kiedy dokonane zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana jest nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego).
3. W czasie każdego otwarcia bramki przyznawana jest jedna nagroda.
4. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek.
5. W celu wydania wszystkich nagród w okresie przyjmowania zgłoszeń mogą być otwierane dodatkowe bramki specjalne.
6. Jeden Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 5 razy. Z jednego adresu (miasto, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy) można wygrać maksymalnie 5 nagród.
7. Wyniki ogłaszane są na stronie internetowej www.uniqueone.pl/ w zakładce REGULAMINY, w części dedykowanej Loterii po przeprowadzeniu procesu weryfikacji określonego w §7. Lista zwycięzców prezentowana jest w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody.
8. Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie od liczby numerów telefonu, , IP , adresów e-mail czy formy bądź danych z kont logowania jakimi się posługuje w Loterii.
9. W przypadku niewydania nagród, w szczególności niespełnienia przez laureata warunków uczestnictwa lub wydania nagrody, powracają one do puli nagród.
Warunkiem tego jest ustalenie przez Organizatora tej okoliczności nie później niż do 29 września 2016 r.


§ 7 Warunki wydania Nagród
1. Laureat nagrody informowany jest o okoliczności przypisania nagrody do jego zgłoszenia komunikatem wyświetlanym na Stronie Internetowej . Laureat wskazuje w udostępnionym panelu laureata: numer telefonu i adres (ulica, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość i województwo). Jednocześnie na adres e-mail wskazany podczas dokonywania rejestracji wysyłana jest wiadomość z potwierdzeniem przypisania nagrody do zgłoszenia oraz informacja dotycząca procedury związanej z wydaniem nagrody.
2. Laureat przy spełnieniu wymagań określonych powyżej zobowiązany jest do przesłania czytelnego skanu/zdjęcia paragonu fiskalnego, z tytułu którego dokonał wytypowanego zgłoszenia na adres wygrajkrowe@uniqueone.pl w ciągu 5 dni od przekazania informacji o przypisaniu nagrody do zgłoszenia, w trybie określonym w § 7 ust. 1 powyżej. W tytule wiadomości e-mail należy wpisać „Skan paragonu numer …. loteria „Wygraj krowę z mlekiem””. Powyższa wiadomość e-mail musi być przesłana z adresu e-mail wykorzystywanego podczas rejestracji opisanej w § 4 ust.5.
3. Skan/zdjęcie paragonu fiskalnego musi spełniać następujące wymagania:
a. Być zapisany w formacie: jpg, png, pdf
b. Plik nie może być większy niż 5 MB
4. Przesłany skan/zdjęcie paragonu fiskalnego musi być czytelne, wyraźne i w formacie wskazanym przez Organizatora.
5. Organizator może zwrócić się do laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych paragonów fiskalnych oraz kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte), w szczególności w związku z postanowieniami §7 ust.6 bądź podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień regulaminu Loterii, w szczególności zasad uczestnictwa w Loterii. Organizator może również zobowiązać laureata do złożenia dodatkowego oświadczenia o przestrzeganiu zasad i spełnieniu wszystkich wymagań i nienaruszeniu ograniczeń opisanych w regulaminie Loterii.
6. W przypadku, gdyby okazało się, iż którykolwiek laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z paragonu fiskalnego, traci on prawo do Nagrody.
7. Nieprzesłanie skanu/zdjęcia paragonu fiskalnego, przesłanie przez laureata dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych w §4, w szczególności dokumentu niebędącego paragonem fiskalnym bądź paragonu fiskalnego nieczytelnego błędnego; nieterminowe przesłanie wiadomości e-mail zawierającej skan/zdjęcie paragonu bądź przesłanie skanu/zdjęcia niespełniającego wymagań określonych w regulaminie Loterii; czy też nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach regulaminu Loterii powoduje niespełnienie przez laureata warunków określonych w tym regulaminie i oznacza utratę prawa do nagrody.
8. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został Uczestnik pisemnym wezwaniem Organizatora w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami regulaminu, skutkuje niespełnieniem przez Uczestnika warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody.
9. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z nagród przyznano laureatowi, który nie był uprawniony do udziału w Loterii bądź otrzymania nagrody, traci on prawo do nagrody.
10. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
11. W przypadku, w którym z jednego adresu wbrew postanowieniom §6 ust.6 przyznanych jest więcej nagród, wówczas Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia i nieuwzględnienia w procedurze przyznawania nagród tych zgłoszeń, które przesłane zostały po wyczerpaniu tej puli. Decyduje w pierwszej kolejności data i godzina dokonania zgłoszenia. Nagrody niewydane w związku z zaistnieniem tej okoliczności powracają do puli.
12. W razie wątpliwości, co do spełniania wymagań określonych w regulaminie Loterii, ostateczna decyzja należy do Komisji.


§ 8 Termin wydania Nagród
1. Nagrody wydawane są laureatom, którzy uzyskali prawo do nagrody(zwycięzcom) do 13 października 2016 r. przesyłką pocztową lub kurierską zgodnie z danymi wskazanymi w trybie §4 ust.5 oraz §7 ust. 1 powyżej.


§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń
1. Wszelkie reklamacje muszą wpłynąć do Organizatora do dnia 21 października 2016 r. Prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Loterii przysługuje tylko Uczestnikom.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. , ul. Niedźwiedzia 2 A, 02-737 Warszawa z dopiskiem „Wygraj krowę z mlekiem - reklamacja” i powinno zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Organizatora.
4. Odpowiedzi na reklamację Uczestnika Komisja udziela najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź dostarczona jest na adres wskazany w reklamacji listem poleconym.
5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.


§ 10 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Loterii dostępny jest na Stronie Internetowej (www.win-a-cow.com) oraz w zakładce „REGULAMINY” w części dedykowanej Loterii na stronie internetowej www.uniqueone.pl.
2. Regulamin w pełnym brzmieniu, i dokumentacja związana z organizacją Loterii znajduje się w siedzibie Organizatora.
3. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
5. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. 2016 r. poz,471 z).
6. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Wydanie wygranej może nastąpić także na rzecz innej osoby niż zwycięzca, jeżeli przedstawi on pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę i w sposób określony w pełnomocnictwie oraz jeśli spełnia ono wymagania w zakresie danych osobowych i adresowych wskazanych w postanowieniach regulaminu Loterii. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
8. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 poz. 361) i na mocy art. 21 ust. 1 pkt 6a są wolne od podatku.
9. Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii, w tym przyjęciu Zgłoszeń i wydaniu nagród. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015, poz. 2135 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych Uczestników jest Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w Loterii.
10. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) jest Organizator.
11. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procedury reklamacji. Zakres i podstawa przetwarzania danych osobowych wskazana jest w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych.
12. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji uprawnień zwycięzców i wydania imiennego zaświadczenia o wysokości wydanej Nagrody.
13. Podmiotowi podającemu dane osobowe przysługuje prawo wglądu do udostępnionych danych, żądania ich poprawiania lub usunięcia. W takim przypadku uczestnik może kontaktować się za pomocą adresu mailowego wygrajkrowe@uniqueone.pl w temacie wiadomości wpisując słowo „dane osobowe" a w treści maila treść swojego żądania i nazwę Loterii.