Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Wybierz NESTLÉ, wybierz nagrodę

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą

„Wybierz NESTLÉ, wybierz nagrodę”

 

§ 1 Nazwa Loterii

 

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą: „Wybierz NESTLÉ, wybierz nagrodę” (zwana dalej „Loterią”).

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

 

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.  

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym będzie urządzana loteria;

Czas trwania loterii

 

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847, z późń. zm.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich sklepach sieci Kaufland.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 4 września 2019 r. i kończy się ostatecznie 10 kwietnia 2020 r. 
  (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się 5 września 2019 r. i kończy się 11 września 2019 r. (dalej „Okres promocyjny”).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 6. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego przesłał on zgłoszenie. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika.
 7. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych, jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
 8. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Prawidłowo dokonane zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału 
  w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.
 9. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 11. W Loterii nie mogą wziąć udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestle Polska S.A. 
  z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewska 32  oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników Kaufland Polska Markety sp. z o. o. sp. k.  z siedzibą we Wrocławiu, przy Alei Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław, KRS 0000237036, NIP: 8992367273.
 12. Przez członków rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

 

 1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, o ktrych mowa w ust. 2 poniżej, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z późń. zm.).
 2. Loterią objęte są produkty marek Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Nescore, Caro, napoje Nesquik, batony Lion, batony Kit Kat, wafle Princessa, wafle Nesquik, Nestlé Aero, Orion, After Eight, Smarties, Jojo, Bon Pari, Winiary, Maggi, Nesvita dostępne w sklepach sieci Kaufland (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”), których lista stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych umożliwiających udział w Loterii rozpoczyna się w dniu 
  5 września 2019 r. i trwa do 11 września 2019 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne 
  są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
 4. Uczestnikiem Loterii staje się osoba,  która w Okresie promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki (dalej „Uczestnik”):

1)       Dokona jednorazowego zakupu dowolnych Produktów Promocyjnych za min. 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) brutto w sklepie sieci Kaufland (potwierdzonego jednym paragonem fiskalnym);

2)       Zachowa oryginalny paragon fiskalny;

3)       Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pomocą wiadomości  tekstowej SMS, wysłanej pod numer 70916 o treści SMS-a: numer z paragonu fiskalnego.pierwsza litera wybranej nagrody S (samochód) albo K (kasa) 

 1. Koszt SMS-a to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Loterii.
 2. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane zgłoszenie, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o tym czy do ich zgłoszenia przypisana jest nagroda opisana w § 5 ust.2 pkt a czy nie (czy są zwycięskie czy nie). Treść komunikatu wygrywającego: 
  „NESTLE: Gratulacje! Zostales laureatem karty podarunkowej w loterii: Wybierz NESTLE, wybierz nagrode. Skontaktujemy sie z Toba w ciagu 3 dni roboczych. Zachowaj paragon. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl”. Treść komunikatu niewygrywającego: „NESTLE: Dziekujemy za zgloszenie. Tym razem nie wygrales karty podarunkowej. Zachowaj paragon. Twoje zgloszenie bierze udzial w losowaniu nagrody glownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www.uniqueone.pl”.
 3. Do Loterii dany paragon fiskalny można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam paragon fiskalny ewentualna nagroda z tytułu tego paragonu fiskalanego przysługiwać będzie tylko raz, pierwszemu, prawidłowemu, zwycięskiemu zgłoszeniu. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji, 
  kiedy dokonana jest zmiana w wielkości wpisywanych liter w treści SMS’a.
  1. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 5 września 2019 r. i trwa do 11 września 
   2019 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.
  2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć jego  wpływ na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego zgłoszenie.
  3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem, 
   że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Z tym zastrzeżeniem, 
   że 1 Uczestnik może wygrać maksymalnie 3 Nagrody Dzienne w Loterii, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt a) i jedną Nagrodę Główną, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt b). Jednakże z zastrzeżeniem, iż z jednego adresu zamieszkania mogą wygrać maksymalnie cztery osoby.
  4. Posiadanie paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych na wielokrotność kwoty 20,00 zł brutto nie uprawnia do dokonania większej liczby zgłoszeń z tytułu tego paragonu.
   1. Zgłoszenia niekompletnie lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
   2. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce, w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu czy przy użyciu robotów komputerowych. W Loterii uwzględniane są wyłącznie SMS wysłane z numerów korzystających z polskich zasobów numeracji.
   3. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)      jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują  i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych paragonów;

3)      potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup obejmujący wskazane na nim Produkty Promocyjne;

4)      zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych na kwotę min. 20,00 zł brutto bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych na kwotę min. 20 zł brutto;

5)      data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem nagrodzonego zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 5 września 2019 r. o godzinie 0:00:00.

 1. Komisja ma prawo usunąć zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie zgłoszeń. 
  Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, 
  w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
 2. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Loterii. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 13 listopada 2019 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii dowodów zakupu. 
  W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o. 
  Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 9 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora.
 3. W Loterii uwzględniane są wyłącznie dowody zakupu w postaci paragonu fiskalnego.
 4. W razie utraty lub zniszczenia przez Uczestnika oryginału paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup zgłoszony w Loterii Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia 
  z tego tytułu wobec Organizatora.
 5. Uczestnik dokonując Zgłoszenia, składa deklarację dotyczącą rodzaju nagrody głównej, którą wybiera w przypadku wyłonienia jego Zgłoszenia jako zwycięskiego w losowaniu nagrody głównej. Uczestnik po oddaniu Zgłoszenia nie może zmienić deklaracji w zakresie wyboru rodzaju nagrody głównej, jednakże w przypadku jeżeli dany Uczestnik w Loterii dokona kilku Zgłoszeń, w każdym Zgłoszeniu może dokonać wyboru różnych rodzajów nagrody głównej, jednakże, otrzyma ten rodzaja nagrody głownej, który wybrał w Zgłoszeniu, które zostało wyłonione jako zwycięskie w zakreie nagrody głównej.

 

§ 5 Wartość puli nagród

 

 1. Maksymalna wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 86.667,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dzieśćdziesiąt siedem złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 201 (słownie: dwieście jeden) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:
  1. Nagroda Dzienna w postaci karty podarunkowej do sieci Kaufland na kwotę 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100). Organizator przewidział 200 (słownie: dwieście) Nagród Dziennych w całej Loterii.
  2. Nagroda Główna w postaci samochodu Renault Capture o wartości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) brutto lub kwota pieniężna w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) do obu rodzajów nagród jest przyznawana dodatkowa kwota pieniężna przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości: 6.667,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną w Loterii. Łączna wartość Nagrody Głównej to 66.667,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100 ).
  3. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową,  wyłączeniem nagrody głównej o której mowa w § 5 ust. 2 pkt b). Zwycięzca nie może żądać wydania ekwiwalentu wartości karty podarunkowej w gotówce.
   1. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
   2. Szczegóły dotyczące realizacji kart podarunkowych określa regulamin dostępny pod adresem: https://www.kaufland.pl/dla-klienta/bony.html
   3. Organizator  zobowiązuje się do rozliczenia ewentualnych zobowiązań podatkowych z tytułu niniejszej Loterii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

§ 6 Miejsce i termin losowań nagród oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 

 1. Wyniki ogłaszane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody po zakończeniu procedury weryfikacji. Lista dostępna jest w siedzibie Organizatora.
 2. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody opisane w §5 ust.2 pkt a) odbywają się 
  w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie w dniu 4 września 2019 r., przy użyciu urn, przez uprawnonego członka Komisji. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z następującą procedurą. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Loterii Uczestnik otrzymuje wiadomość SMS z informacją czy jego zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie. Przypisanie nagrody do zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym  przez Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd.
 3. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 200 bramek. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek. W przypadku niewydania Nagród Dziennych, w szczególności niespełnienia przez laureata warunków uczestnictwa lub wydania Nagród Dziennych, powracają one do puli nagród i Organizator wyznacza dodatkowe godziny otwarcia bramek dla tych nagród. Warunkiem tego jest ustalenie przez Organizatora tej okoliczności nie później niż z upływem Okresu promocyjnego.
 4. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A 
  w Warszawie w dniu 16 września 2019 r. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym. Każdemu prawidłowemu zgłoszeniu przydzielony jest unikatowy numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników 
  z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, 
  cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach którego wygenerowano ID numerze 2153. 
  Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) liczba i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki 
  z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartonika z cyfrą niezawierającą się w katalogu wygenerowanych ID, taki  kartonik z cyfrą jest odrzucany, 
  a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID. 
  Dane zgłoszenie może być w danym losowaniu wylosowane tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID zgłoszenia podczas losowania nie jest ono uwzględniane (dotyczy to też zgłoszeń rezerwowych), a losowanie jest powtarzane. 
 5. Po przeprowadzeniu losowania zwycięskiego zgłoszenia do Nagrody Głównej, losowane są również dwa zgłoszenia rezerwowe oznaczane zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze i drugie zgłoszenie rezerwowe.
 6. W przypadku wystąpienia podejrzeia naruszeń postanowień Regulaminu przez Uczestników losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych zgłoszeń. Udział w losowaniu biorą tylko prawidłowe zgłoszenia.

 

§ 7 Warunki wydania Nagród

 

 1. Organizator podejmuje kontakt z laureatem na numer, z którego laureat dokonał zgłoszenia 
  w ciągu 3 dni roboczych od przypisania nagrody do zgłoszenia (Nagroda Dzienna) 
  lub wylosowania zgłoszenia (Nagroda Główna). W przypadku braku kontaktu z laureatem 
  we wskazanym terminie, Organizator ostatniego dnia wysyła wiadomość SMS na numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenia z informacją o ostatniej próbie kontaktu  Organizatora w następnym dniu roboczym. Jeżeli i ta próba się nie powiedzie, traci on prawo do Nagrody (treść komunikatu: „Loteria Nestle w Kaufland: Witaj w X podejmiemy ostatnia probe kontaktu w zwiazku z wylosowaniem Zgloszenia z tego numeru w loterii „Wybierz Nestle,wybierz nagrodę” w sieci Kaufland. Organizator Unique One sp. z o. o . Regulamin: www.uniqueone.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy, w którym nastąpi ostatnia próba kontaktu). Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.
 2. Laureat podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w  ust. 1, potwierdza swój udział w Loterii oraz przekazuje swoje dane osobowe wymagane do identyfikacji (imię, nazwisko, adres zamieszkania). Informowany jest również o konieczności przesłania na adres Organizatora:
 3. Własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością,  kodem pocztowym, województwem, a w przypadku laureata Nagrody Głównej również numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość i numeru PESEL (a w razie braku numer PESEL – obywatelstwa i daty urodzenia, adres zamieszkania), a w przypadku wyboru przez Laureata Nagrody Głównej gotówki numeru konta bankowego oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii oraz złożeniem oświadczenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu  (Dz.U. z 2018 poz. 1499), zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl/ w zakładce REGULAMINY w części dedykowanej Loterii;
 4.  oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał zwycięskiego zgłoszenia.
  1. Laureaci są zobowiązani do przesłania dokumentów opisanych w ust. 2 listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa. Dokumenty należy przesłać w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dokumenty te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od przekazania przez przedstawiciela Organizatora informacji, zgodnie z ust. 1 powyżej. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprwadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
  2. Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem telefonu wskazanym w  zgłoszeniu.
  3. Przesłanie przez laureata dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych w § 4, w szczególności dokumentu niebędącego paragonem fiskalnym, bądź paragonu fiskalnego nieczytelnego, błędnego bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody.
  4. W przypadku, gdyby okazało się, iż laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z paragonu fiskalnego, traci on prawo do Nagrody.
  5. W przypadku, gdy laureat Nagrody Głównej nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Głównej, Nagroda Główna przechodzi na pierwszego laureata rezerwowego. W przypadku, gdy on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Głównej, przechodzi ona na drugiego laureata rezerwowego. W przypadku, gdy i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Głównej, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.
  6. Do laureatów rezerwowych postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio,  z tym zastrzeżeniem, iż kontakt obejmuje łącznie 3 dni robocze, pierwszy kontakt z pierwszą osobą listy rezerwowej następuje następnego dnia roboczego po utracie prawa do Nagrody przez laureta, kontakt z drugim laureatem rezerwowym następuje wyłącznie po utracie prawa do Nagrody Głównej przez laureata i pierwszego laureata rezerwowego, kontakt następuje w dniu roboczym następującym po dniu, w którym utracił prawo pierwszy laureat rezerwowy.
  7. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez laureata, Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami  i trybem opisanym  w §4 ust. 16.
  8. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w w ust. 9 powyżej 
   i §4 ust. 16, do której przedstawienia zobowiązany został laureat pisemnym wezwaniem Organizatora w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu w ciągu 3 dni (data nadania) od dnia otrzymania tego wezwania skutkuje nie spełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody.
  9. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano laureatowi nie uprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
  10. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
  11. Oświadczenie, o którym mowa w powyższych ustępach może być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Musi być kompletne i podpisane.
  12. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
  13. Jednocześnie Organizator  w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.), po doręczeniu do Organizatora dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej 
    i pozytywnej weryfikacji Laureata skontaktuje się ze Zwycięzcą Nagrody Głównej na numer telefonu podany w Zgłoszeniu przez Zwycięzcę w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku  przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa  kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3 (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe), oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np.  prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika w sytuacji braku jego fizycznej obecności podczas wydania nagrody. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru Nagrody Głównej musi udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) do dnia 26 marca 2020 r., w dni robocze w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi.

 

§ 8 Termin wydania Nagród

 

 1. Nagrody Dzienne w Loterii wysyłane są laureatom przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 31 grudnia 2019 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres wskazany przez laureata zgodnie z §7 ust. 2.
 2. Wydanie Nagrody Głównej w postaci samochodu następuje poprzez wydanie dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu i ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych, przedmiotowe dokumenty , wysyłane są laureatowi przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 26 marca 2020 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres wskazany przez laureata zgodnie z §7 ust. 2. Termin wydania pojazdu zostanie indywidualnie ustalony z laureatem po zarejestrowaniu pojazdu. Za miejsce wydania uznaje się m.st. Warszawa. Koszty dojazdu, noclegu itp. związane z odbiorem Nagrody Głównej ponosi zwycięzca. W przypadku wyboru Nagrody Głównej w postaci gotówki nagroda zostanie wydana  przelewem na numer konta wskazany w Oświadczeniu, zgodnie z §7 ust. 2 do dnia 26 marca 2020  r. (przez co rozumie się maksymalny wysłania przelewu).
 3. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospoltej Polski.
 4. Nagrody wysyłane są wyłącznie na numery kont w bankach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 30 marca 2020 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Wybierz NESTLÉ, wybierz nagrodę - reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres loteriawybierznestle@uniqueone.pl, która musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20): imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowna lub wiadomości e-mail w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 9 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin i Oświadczenie dostępne są na www.uniqueone.pl w zakładce REGULAMINY 
  w części dedykowanej Loterii. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Uczestnik Loterii, poprzez fakt przystąpienia do Loterii wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii. W odpowiedzi na każde zgłoszenie SMS Uczestnik otrzymuje bezpłatną zwrotną informację. Treść wszystkich komunikatów SMS przesyłanych do Uczestników stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii.
 5. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847). Odbiór zaświadczenia, o kórym mowa powyże, a także samej wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę i w sposób określony w pełnomocnictwie, jeżeli jest zgodny z Regulaminem Loterii.

 

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 . o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .
  1. Administratorem danych osobowych jest:

a)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Nestle Polska S.A., jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu marek należących do Nestle. Nestle Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu Nestle Polska S.A.

b)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawie, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 20).

c)       W odniesieniu do danych osobowych laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

d)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847.) oraz §14 ust. 6 Regulaminu jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednik przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa usprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

e)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednik przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa usprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Nestle Polska S.A. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych Nestle Polska S.A.: DataProtectionOffice@nestle.com.
 2. Z Organizatorem (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa) w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych można się kontaktować za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl
 3. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi. Dane osobowe laureatów zostaną przekazane operatorowi pocztowemu, który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
 6. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 8. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z  Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

 

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1 – Lista Produktów Promocyjnych

Załącznik nr 2 – Komunikacja SMS loterii audioteksowej „Wybierz NESTLÉ, wybierz nagrodę”.

Załącznik nr 3 – Wzór Oświadczenia Laureata.

 

 

 

Załącznik nr 1 – Lista Produktów Promocyjnych

L.p.

Produkt

1

Caro rozpuszczalna kawa zbożowa 200 g

2

Nescafe Azera Americano kawa rozp. 100g

3

Nescafe Gold Espresso Original

4

Nescafe Gold Espresso Intenso

5

Nescafe Classic kawa rozpusz.200g

6

Nescafe Gold Intense kawa rozp. 200g

7

Nescafe Gold kawa rozpuszczalna 200g

8

Nescafe Gold Crema kawa rozp. 200g

9

NESCAFE 2in1 Torba 20x8g

10

Nescafe Class 3w1 kawa rozp.18g DISPLAY

11

Nescafe Clasic 3 w 1 20x 18 g torba

12

Nescafe 3w1 BrazowyCukier 10x17g

13

Nescafe Class 3w1 kawa rozp.10 x 18g

14

Nescore kawa rozpuszczalna 260g puszka

15

Nescafe Creme Sensazione kawa inst 200g

16

Nescafe Creme Sens. kawa inst. 100g

17

NESCAFE CLASSIC 100g

18

NESCAFÉ CLASSIC Bez Kofeiny 100g

19

WINIARY KOGUTEK rosól drobiowy 108g

20

2/WINIARY KOGUTEK bulion warzywny 108g

21

WINIARY Rosół Warzywny 120g

22

Winiary Rosół drobiowy kostka 120g

23

Winiary Rosół wołowy kostka 120g

24

3/Winiary Kostka mięsna 120g

25

3/Winiary bulion drob. z ziel.ang120g

26

Winiary Bulion na żeberkach kostka 120g

27

Winiary Bulion cielęcy  12 kostek 120g

28

Domowa Kuchnia rosół drobiowo-wołowy 120

29

Domowa Kuchnia rosół drobiowy z włosz120

30

Winiary Rosół Wołowy 180g

31

Winiary Rosół drobiowy kostka 180g

32

Winiary Rosół drobiowy kostka 60g

33

Winiary Bulion warzywny 60g

34

Winiary Kostka mięsna 60g

35

WiniaryRosółdrobiowo-ziołowy kost.60g

36

Winiary Bulion na żeberkach kostka 60g

37

Domowa Kuchnia rosół drobiowy z włosz60g

38

3/Domowa Kuchnia bulion z grzybami 60g

39

Danie w 5 minut Puree+grzanki+cebula 57g

40

Danie w 5 minut makaron z sos.piecz.50g

41

Danie w 5 minut Spaghetti po boloń 55g

42

Danie w 5 minut Puree bekon. z grza. 51g

43

POMYSL NA Kremowo-Serowy Garnek 34g

44

Pomysł na Kurczaka W Sosie Serowym 28g

45

POMYSŁ NA Spaghetti Carbonara 34g

46

POMYSŁ NA Kurczaka Z Mozarellą 35g

47

Winiary Pomysł na Spaghetti Ser-Śmieta31

48

WINIARY Kaszotto Bulgur SosCukiSzpina230

49

WINIARY Kaszotto Jaglana Sos 4 Sery 239g

50

WINIARY Kaszotto Pęczak SosBorowikowy232

51

WINIARY Kaszotto Pęczak SosBuraczany 248

52

WINIARY Kaszotto Pęczak JarmużCzos233g

53

Pomysł na gulasz Paprykowy 41g

54

Winiary Pomysł na...Kotlety mielone 69g

55

Winiary Pomysł na.Spaghetti po bolońs44g

56

Winiary Pomysł na . Spaghetti Napoli 47g

57

Winiary Pomysł na..Kurcz w sos. śm-zio30

58

Winiary Pomysł na...Zapiekankę serową47g

59

Winiary Pomysł na...Kurczaka z piecza32g

60

Winiary Pomysł na...Zapiek.z szynką 35g

61

Winiary Pomysł na.Rybę w sos.śmie-kop32g

62

Winiary Pomysł na..Zapiekankę z kieł.41g

63

Winiary Pomysł na...Zapiekankę z mielon

64

Winiary Pomysł na... chłopski garnek 40g

65

Winiary Pomysł na... boloński garnek 45g

66

Winiary Pomysł na ... Gulasz 47g

67

POMYSL NA Papirus Czosnkowy 25g

68

POMYSL NA Papirus Paprykowy 23,2g

69

POMYSL NA Papirus Prowansalski 23,4g

70

Winiary POMYSŁ Pierś w susz pomid 24,4g

71

Pomysł na Soczystego Kurcz.z rozmar.36g

72

3/Pomysł Na Kotleciki schab w s. z piepr

73

Pomysł Na Klopsiki w sosie bolońskim 37g

74

Pomysł Na Steki z karkówki w s.z tymian

75

Winiary Pomysł na...Kurczaka z czosn36g

76

Winiary Pomysł na...Kurczaka z papry 28g

77

Winiary Pomysł na Soczyste skrzydełka28g

78

Winiary  Pomysł na Soczyste Żeberka30g

79

Winiary Pomysł na socz.karkówkę ziem30g

80

Winiary Majonez dekoracyjny 250ml

81

WINIARY Majonez Lekki 300ml

82

WINIARY Majonez Sałatkowy 300ml

83

WINIARY Majonez Delikatny 300ml

84

Majonez Dekoracyjny 350ml

85

Winiary Majonez dekoracyjny 400ml

86

Winiary majonez dekor. 700ml

87

2/ZIARENKA SMAKU Drobiowe 120g

88

Winiary Ziarenka Smaku 200g

89

Winiary Przyprawa do zup,sosów,sałat210g

90

Winiary Przyprawa w płynie 1000ml

91

Winiary Ziarenka smaku 75g

92

2/Winiary Ziarenka Smaku Drobiowe 200g

93

Winiary Ziarenka Smaku 120g

94

Winiary Jarzynka przyprawa uniwers.200g

95

Maggi przyprawa w płynie 200g

96

Maggi Przyprawa w płynie 960g

97

SOS ITALIA Pieczarkowo-Serowy 35g

98

Winiary Sos Italia neapolitański 48g

99

Winiary Sos Italia 4 sery 37g

100

Winiary Sos Italia boloński 46g

101

Winiary Sos czosnkowy 250ml

102

Winiary Sos tatarski 250ml

103

Winiary Sos ziołowy z nutą czosnku 240ml

104

Winiary Sos Czosnkowy 350ml