Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Wszechkoty 3

Regulamin konkursu pod nazwą

„Wszechkoty 3 ” 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Wszechkoty 3” zwany dalej „Konkurs”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedzia 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 01637528800000, tel. +48 22 549 30 03, fax +48 22 853 89 29, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Niniejszy Konkurs organizowany jest przez Organizatora na zlecenie Nestle Polska S.A. 
  z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 (dalej „Nestle”)
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Okres przyjmowania zgłoszeń i sprzedaż produktów promocyjnych rozpoczyna się w dniu 4 marca 2019 r. i trwa do 31 maja 2019  r. (dalej „Okres promocyjny”). Poza tym okresem produkty promocyjne dostępne są w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału 
  w Konkursie.
 7. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora, dalej „Komisja”.
 8. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że wobec przesłanego zgłoszenia (pracy konkursowej) przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych oraz nie naruszają one praw osób trzecich oraz oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego utworu oraz że wszystkie osoby widniejące na niej wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie.
 9. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu udziela Organizatorowi zgody na publikację przesłanej pracy na stronie www.wszechkoty.pl na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia pracy i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką.
 10. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu może wyrazić zgodę na publikację pracy w Internecie (w tym social-mediach) przez Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 32, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie rozpowszechniania utworu na publiczne wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 11. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu.
 12. Do niniejszego Regulaminu znajduje zastosowanie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
 13. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie.
 14. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszenia udziału znajdującego się stronie internetowej www.wszechkoty.pl.

§ 2 Uczestnicy

 1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. 
  z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
 2. Uczestnikiem Konkursu jest podmiot spełniający wymagania określone w Regulaminie, który dokonana prawidłowego zgłoszenia do Konkursu zgodnie z §3 (dalej „Uczestnik”).
 3. Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3 Zasady konkursu – dokonywanie zgłoszeń

 1. W Konkursie biorą udział produkty marki Purina® FELIX®  (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

1)      Dokonać jednorazowego zakupu dowolnego Produktu Promocyjnego/ Produktów Promocyjnych za kwotę minimum 10 zł brutto i zachować paragon fiskalny lub fakturę VAT;

2)      Dokonać prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie za pośrednictwem strony internetowej www.wszechkoty.pl poprzez wypełnienie formularza w sposób zgodny z zamieszczonymi na stronie wskazówkami tak, aby zostały zawarte minimum następujące dane: numer telefonu, adres e-mail, a także obligatoryjnie:

a)       w przypadku wyboru paragonu fiskalnego jako dowodu zakupu: kolejny numer wydruku z paragonu fiskalnego (numer z paragonu), data zakupu potwierdzającego zakup opisany w ust.2 pkt 1 powyżej, unikatowy numer kasy rejestrującej z paragonu fiskalnego, NIP podatnika, który wystawił paragon fiskalny

b)      w przypadku wyboru faktury VAT jako dowodu zakupu: numer faktury, data sprzedaży Produktu/Produktów Promocyjnych, NIP wystawcy faktury VAT

3)       oraz przesłać pracę konkursową (fotografię) pt. „kocie zdolności specjalne” poprzez kreator dostępny na stronie internetowej, w formacie .JPG, .PNG (wielkość pliku 50kB do 2MB) oraz nazwać „moc wszechkota” (max. 30 znaków nie licząc słowa „moc”) jaką prezentuje przesłana praca konkursowa w dedykowanym polu i podać imię kota;

4)      Złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z polityką prywatności;

5)      Złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu; (dalej „Zgłoszenie”).

 1. O prawidłowym dostarczeniu Zgłoszenia do Organizatora Uczestnicy są informowani komunikatem wyświetlanym na stronie. Po przyjęciu przez Organizatora Zgłoszenia przeprowadzana jest weryfikacja Zgłoszenia, w szczególności w celu ustalenia czy przesłana praca konkursowa nie narusza postanowień Regulaminu, a Zgłoszenie zawiera wszystkie wymagane dane. Procedura weryfikacji trwa do 24h od dnia przesłania Zgłoszenia, za wyjątkiem Zgłoszeń otrzymanych w soboty, niedziele i święta, których weryfikacja następuję w ciągu 24h licząc od następującego po nim dniu roboczym. Po przeprowadzeniu weryfikacji prawidłowe Zgłoszenia publikowane są na stronie internetowej www.wszechkoty.pl odpowiednio w galerii tygodniowej oraz galerii wszystkich prac. Publikacja Zgłoszenia (pracy konkursowej) jest jednoznaczna z przyjęciem Zgłoszenia do Konkursu.
 2. Procedura weryfikacji może zostać wydłużona do 5 dni roboczych jeśli wystąpią podejrzenia, że Zgłoszenie narusza postanowienia Regulaminu. W trakcie dodatkowej weryfikacji Organizator może zobowiązać Uczestnika do przesłania skanem paragonu fiskalnego lub faktury VAT zgłoszonego do Konkursu. Po przedstawieniu roszczenia Uczestnik musi przesłać skan lub czytelne zdjęcie w ciągu 3 dni roboczych na adres wszechkoty@uniqueone.pl. Nieprzesłanie skanu w ww. terminie oznacza negatywną weryfikację i usunięcie Zgłoszenia z Konkursu. Postanowienia §7 ust.7 stosuje się odpowiednio. Brak możliwości kontaktu oznacza negatywną weryfikację i oznacza usunięcie Zgłoszenia z Konkursu.
 3. Konkurs dzieli się na 13 (słownie: trzynaście ) etapów tygodniowych:

TYDZIEŃ

Termin

 

TYDZIEŃ I

04.03 – 10.03.2019 r.

 

TYDZIEŃ II

11.03 – 17.03.2019 r.

 

TYDZIEŃ III

 

18.03 - .24.03.2019 r.

TYDZIEŃ IV

 

25.03 – 31.03.2019 r.

TYDZIEŃ V

 

01.04 – 07.04.2019 r.

TYDZIEŃ VI

 

08.04 – 14.04.2019 r.

TYDZIEŃ VII

 

15.04 – 21.04.2019 r.

TYDZIEŃ VIII

 

22.04 – 28.04.2019 r.

TYDZIEŃ IX

 

29.04 – 05.05.2019 r.

TYDZIEŃ X

 

06.05 – 12.05.2019 r.

TYDZIEŃ XI

 

13.05 – 19.05.2019 r.

TYDZIEŃ XII

 

20.05 – 26.05.2019 r.

TYDZIEŃ XIII

 

27.05 - 31.05.2019 r.


 1. Jeden, dany paragon fiskalny lub fakturę VAT można zgłosić do Konkursu tylko raz. Jeśli Uczestnik/Uczestnicy zgłosi/zgłoszą ten sam paragon fiskalny Organizator uwzględni w Konkursie tylko jedno, pierwsze Zgłoszenie dotyczące tego paragonu fiskalnego.
 2. Termin przyjmowania Zgłoszeń rozpoczyna się 4 marca 2019 r. i mija dnia 31 maja 
  2019 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina dostarczenia Zgłoszenia do Organizatora.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy. Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie.
 4. Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieprawidłowo, nieczytelne, o niewłaściwym formacie i wielkości, zawierające treści naruszające dobre obyczaje, sprzeczne z prawem, o charakterze religijnym, nawołujące do ksenofobii, nienawiści, przemocy, wulgarne, przedstawiające treści o charakterze pornograficznym, krzywdzące zwierzęta bądź w inny sposób naruszający postanowienia Regulaminu są nieważne i nie biorą udziału w Konkursie.
 5. Faktura VAT lub paragon fiskalny potwierdza zakup Produktu/ów Promocyjnego/ych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)      potwierdza dokonanie jednorazowego zakupu za kwotę minimum 10 zł brutto przez podmiot będący konsumentem w rozumieniu art.22¹ Kodeksu Cywilnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.)

2)      jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane na nim się znajdują prowadzący faktycznie sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

3)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, która ma potwierdzać, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowodów zakupu;

4)      zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych, bądź też na fakturze VAT lub paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup spełnia wymagania opisane Regulaminem, w razie braku takiego oznaczenia Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić tą okoliczność u wystawcy  faktury VAT lub paragonu fiskalnego(sklepie);

5)      data i godzina zakupu widniejąca na fakturze VAT lub paragonie fiskalnym przypada przed wysłaniem Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 04 marca 2019 r. o godzinie 0:00:00.

 1. Uczestnik może Zgłosić daną pracę konkursową tylko raz w Konkursie. Jeśli Uczestnik prześle wielokrotnie tę samą pracę konkursową, Organizator uwzględni w Konkursie tylko pierwsze Zgłoszenie.
 2. Za tego samego Uczestnika na potrzeby Regulaminu poczytuje się tę samą osobę fizyczną niezależnie od ilości numerów telefonu/adresów e-mail jakimi się posługuje.

 

§ 4 Nagrody

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora w Konkursie na wygrane wynosi  128 603,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset trzy złote i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 16 (słownie: szesnaście ) sztuk.
 2. Nagrodami w Konkursie są:

a. Nagrody Tygodniowe:

Nagrodą Tygodniową jest drapak dla kota Ferplast Napoleon o wartości  642,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści dwa złote i 00/100) brutto oraz kwota w wysokości 71,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden złotych i 00/100). Organizator przewidział po jednej Nagrodzie Tygodniowej w każdym tygodniu Konkursu. Łącznie Organizator przewidział 13 Nagród Tygodniowych w Konkursie.

b. Nagroda Główna:

Nagrodą Główną jest 7-dniowa wycieczka dla dwóch osób do Japonii wraz z wizytą na „kociej wyspie” Tashirojima, szczegółowy plan wycieczki w załączniku nr 1, o łącznej wartości 35 800,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset złotych i 00/100) brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości 3978,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem i 00/100). Organizator przewidział po jednej Nagrodzie Głównej w każdym miesiącu Konkursu. Łącznie Organizator przewidział 3 Nagrody Główne w Konkursie. Nagroda Główna może zostać wymieniona na voucher do wykorzystania na wyjazd dla dwóch osób w biurze podróży MK Tramping Travel & Incentive sp. z o.o. o wartości 35 800,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset złotych i 00/100) brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości 3978,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem i 00/100).

 1. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową,  poza sytuacją opisaną w ust. 2 pkt b) zd. 4 powyżej.
 2. Nagroda Główna w postaci wycieczki Japonii może zostać zrealizowana wyłącznie w terminie od września do października 2019 r., termin realizacji wycieczki zaproponowany przez Laureata zgodnie z § 7 ust. 3 pkt a) może ulec nieznacznej zmianie, w zależności od dostępności biletów lotniczych, o czym Laureat zostanie poinformowany przez Organizatora. W przypadku wyboru przez Laureata Nagrody Głównej w postaci vouchera do biura podróży, termin realizacji vouchera to rok licząc od dnia wydania nagrody Laureatowi. Organizator nie ponosi kosztów uzyskania przez Laureata dokumentów i zezwoleń  uprawniających do wyjazdu poza granicę kraju (np. paszportu lub wizy).
 3. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Konkursu, oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Konkursie. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą ponadto przetwarzane w celu wydania nagrody i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości oraz w celu wypełnienia wskazanych w ust. 3 poniżej obowiązków nałożonych na Organizatora obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administratorem danych osobowych jest:

a)             W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Konkursu – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Nestle Polska S.A., jakim jest realizacja Konkursu służącej promowaniu marki Purina® FELIX®, należącej do Nestle. Nestle Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Konkursem Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu Nestle Polska S.A.;

b)             W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawie, e-mail: dane@uniqueone.pl).

c)             W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Konkursu przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Konkursu oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Nestle Polska S.A. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych Nestle Polska S.A.: DataProtectionOffice@nestle.com.
 2. Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa) wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl
 3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursu oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
 6. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 8. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu . Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z  Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

§ 6 Przyznanie Nagród

 1. Nagrody Tygodniowe przyznawane są na podstawie głosów oddanych na dane prace w odpowiednim okresie tygodniowym wskazanym w §3 ust.5. Zgłoszenie, które otrzymało najwięcej głosów otrzymuje Nagrodę Tygodniową.
 2. W przypadku wystąpienia remisu (otrzymania tyle samo głosów przez kilka prac) Organizator kwalifikuje wszystkie prace, które otrzymały największa liczbę głosów do II etapu. W II etapie wyboru zwycięskiego Zgłoszenia dokona Komisja. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i atrakcyjności prac konkursowych.
 3. Nagrody Główne przyznawane są po jednej w każdym miesiącu trwania Konkursu według następującego schematu:

a)                  Pierwsza Nagroda Główna zostanie wyłoniona spośród Zgłoszeń dodanych w terminie od 4 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r., godz. 23:59:59 – Komisja wybierze Zwycięskie zgłoszenie, oraz Zgłoszenia rezerwowe w dniu 8 kwietnia 2019 r.

b)                  Druga Nagroda Główna zostanie wyłoniona spośród Zgłoszeń dodanych w terminie od 1 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r., godz. 23:59:59 - Komisja wybierze Zwycięskie zgłoszenie oraz Zgłoszenia rezerwowe w dniu 9 maja 2019 r.

c)                  Trzecia Nagroda Główna zostanie wyłoniona spośród Zgłoszeń dodanych w terminie od 1 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r., godz. 23:59:59 - Komisja wybierze Zwycięskie zgłoszenie oraz Zgłoszenia rezerwowe w dniu 10 czerwca 2019 r.

 1. Wyboru Zgłoszeń zwycięskich w zakresie Nagrody Głównej dokonują uprawnieni członkowie Komisji. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i atrakcyjności prac konkursowych. Komisja wybiera również dwa Zgłoszenia rezerwowe do Nagrody Głównej. Komisja decyduje, które Zgłoszenie jest Zgłoszeniem Zwycięskim, a które zgłoszenia, są odpowiednio Pierwszym Zgłoszeniem rezerwowym, a które Drugim Zgłoszeniem rezerwowym.

W skład Komisji wchodzą osoby z:

Działu Komunikacji Nestle:

- Media Buying & Communication Services Specialist

 

Działu Marketingu Nestle:

– Brand Manager

 

Firmy Organizatora – Unique One:

– Senior Project Manager

– Account Supervisor

 

Firmy Wavemaker Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie,

- Digital Communication Senior Planner Buyer

 

Firmy McCann Worldgroup, z siedzibą w  Warszawie:

- Senior Account Executive

 1. Zgłoszenia o charakterze wulgarnym, obraźliwym, sprzeczne z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszające prawa osób trzecich, prawa autorskie, zawierające treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem, przedstawiające wykorzystywanie lub krzywdzenie zwierząt nie są brane pod uwagę, jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie.
 2. Zgłoszenia wypełnione nieprawidłowo, niepełne i nieczytelne, w szczególności w sposób uniemożliwiający identyfikację Uczestnika nie są brane pod uwagę, jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie.
 3. Decyzja dotycząca wyboru najciekawszego Zgłoszenia (pracy konkursowej) podjęta przez Komisję jest ostateczna, co jednak nie wyłącza prawa Uczestnika do zgłoszenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 4. Lista zwycięzców dostępna jest na www.wszechkoty.pl w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości oraz zwycięskiego zdjęcia po przeprowadzeniu procedury weryfikacji i przyznaniu zwycięzcy prawa do Nagrody.
 5. Oddawanie głosów na dane zdjęcie możliwe jest poprzez kliknięcie w ikonkę „serduszka” na stronie internetowej. Podczas oddawania głosu w Konkursie po kliknięciu pojawi się pole do wpisania adresu e-mail. Na podany adres e-mail wysyłany jest link weryfikacyjny, który należy kliknąć w celu przyjęcia głosu oddanego na pracę konkursową. Procedura linku weryfikacyjnego obowiązuje tylko przy pierwszym oddanym głosie w Konkursie, podczas oddawania głosów na kolejne pracę osoba oddająca głos zobowiązana jest wyłącznie podać swój adres email.
 6. Dana osoba fizyczna może oddać maksymalnie 1 (słownie: jeden) głos na daną pracę konkursową w trakcie Okresu promocyjnego. Głosowanie na prace konkursowe w ramach Nagród Tygodniowych odbywa się wyłącznie w odpowiednim tygodniu. Jeśli Komisja stwierdzi, że osoba oddająca głosy zmienia dane identyfikacyjne celem naruszenia postanowień zdania pierwszego, Komisja ma prawo wykluczyć głosy oddane z naruszeniem postanowień Regulaminu z Konkursu.
 7. Jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę Tygodniową 
  i 1 (jedną) Nagrodę Główną.
 8. Do każdej Nagrody Tygodniowej przypisywane są 2 Zgłoszenia rezerwowe – tj. posiadające kolejno największa liczbę głosów. W przypadku remisu zastosowanie znajduje procedura opisana  w ust. 2 powyżej, z tym zastrzeżeniem, że Komisja podejmuje decyzję, które ze Zgłoszeń otrzymuje status zwycięskiego, a które kolejno Pierwszego i Drugiego Zgłoszenia rezerwowego. Nagroda przyznawana jest Uczestnikowi, który uzyskał status Pierwszego Zgłoszenia rezerwowego, gdy Zgłoszenie zwycięskie zostanie zdyskwalifikowane lub Uczestnik, który dokonał tego Zgłoszenia nie spełni warunków wydania nagrody. W przypadku jeżeli Pierwsze Zgłoszenie Rezerwowe zostanie zdyskwalifikowane lub Uczestnik, który dokonał tego Zgłoszenia nie spełni warunków wydania nagrody, nagroda przyznawana jest Uczestnikowi, który zyskał status Drugiego Zgłoszenia Rezerwowego.

 

 

§ 7 Warunki wydania Nagród

 1. Laureat Nagrody jest informowany telefonicznie o okoliczności jego wyłonienia w ciągu 
  5 dni roboczych od wyłonienia. Z tym zastrzeżeniem, iż laureaci z list rezerwowych informowani są o ewentualnej wygranej najwcześniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym stwierdzono niespełnienie warunków lub wymogów określonych w Regulaminie przez laureata wyłonionego w ramach zwycięskiego Zgłoszenia. Łącznie przedstawiciel Organizatora podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu.
 2. Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z laureatem na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu w godzinach 9.00-17.00 w dni robocze. Jeżeli w tym terminie nie powiodą się trzy próby kontaktu telefonicznego, Organizator wysyła wiadomość SMS, na numer telefonu podany w Zgłoszeniu, z informacją o podjęciu kolejnej próby połączenia w następnym dniu roboczym, w godzinach 9.00 – 17.00 r. (treść komunikatu: „WSZECHKOTY3: Witaj, w X podejmiemy ostatnią próbę kontaktu w związku z wylonieniem Twojego Zgloszenia w Konkursie „Wszechkoty 3”. Organizator Unique One Sp. z o. o. Regulamin: www.wszechkoty.pl.”), gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i tym razem nie powiedzie się próba kontaktu, laureat traci prawo do Nagrody.
 3. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Laureat informowany jest o konieczności przekazania do Organizatora:

a)      Swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość), wraz z własnoręcznie podpisanym oświadczeniem, iż laureat spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie, a w przypadku Laureata Nagrody Głównej, wyboru rodzaju Nagrody Głównej (wycieczka lub voucher do biura podróży), jeżeli Laureat wybierze realizację Nagrody Głównej w formie wycieczki do Japonii, należy wskazać proponowany termin realizacji Nagrody Głównej oraz podać imię i nazwisko osoby towarzyszącej, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.wszechkoty.pl.

b)      W przypadku laureatów Nagrody Głównej kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek laureata, (pozostałe dane mogą być zakryte).

c)      Oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktu/ów Promocyjnego/ych zgodny z §3.

 1. Laureaci są zobowiązani do przesłania na swój koszt, listem poleconym lub do osobistego doręczenia na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust.3. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data nadania (stempla pocztowego). Dokumenty te muszą wpłynąć do Organizatora najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od przekazania laureatowi informacji o wyłonieniu jego Zgłoszenia.
 2. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości laureata, jego wieku bądź podejrzenia naruszenia zasad uczestnictwa w Konkursie, oprócz dokumentów wskazanych w powyżej Organizator może wezwać o przesłanie listem poleconym, osobiste doręczenie lub przesłanie skanem, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystąpienia z tym roszczeniem (data nadania), kserokopii/skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość laureata (dowodu osobistego albo paszportu zwycięzcy) w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek (pozostałe dane mogą zostać zakryte) - dotyczy laureatów Nagród Tygodniowych, a także oświadczenia, iż laureat spełnia wymagania uczestnictwa w Konkursie oraz oryginałów wszystkich zgłoszonych przez laureata dowodów zakupu, z zastrzeżeniem, że muszą one wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od wystąpienia z tym roszczeniem przez Organizatora, z roszczeniem tym Organizator może wystąpić najpóźniej do 20 sierpnia 2019 r.
 3. W przypadku, gdy laureat jednej z Nagród Głównych nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Konkursu, w szczególności utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie, lub nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie, Nagroda przechodzi na osobę z listy rezerwowej. Postanowienia powyższe stosuje się do niej odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza próba kontaktu odbywa się z laureatem z listy rezerwowej następnego dnia po utracie prawa do Nagrody przez laureata, a Organizator podejmuje próby kontaktu przez 3 dni robocze i jeśli w tym terminie nie powiedzie się próba kontaktu z przyczyn leżących po stronie laureata stosuje się postanowienia ust.2 (komunikat SMS). Jeśli Pierwszy Laureat z listy rezerwowej również nie spełni wymagań określonych powyżej, Nagroda przechodzi na Drugiego Laureata z listy rezerwowej, odpowiednio według procedur wskazanych w niniejszym paragrafie. W przypadku jeżeli Drugi Laureat z listy rezerwowej również nie spełni wymagań określonych powyżej, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 4. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer) bądź brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, z którego dokonano Zgłoszenia (np. odebranie przez inną osobę).
 5. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi, który dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktu/ów Promocyjnego/ych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z paragonu fiskalnego lub kwota zakupu Produktu/Produktów Promocyjnych jest niższa niż 10,00 zł brutto, traci on prawo do Nagrody.
 6. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi, należącemu do grona osób, o których mowa w §2 ust. 3, laureat taki traci prawo do Nagrody.
 7. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora. Organizator ma prawo, w przypadku braku wydania nagrody Laureatowi lub Laureatom rezerwowym, z powodu niespełnienia przez nich warunków Regulaminu lub naruszenia Regulaminu, do wyłonienia dodatkowych Laureatów, spośród wszystkich Uczestników Konkursu.
 8. Przesłanie przez laureata dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych Regulaminu Konkursu, w szczególności dowodu zakupu nieczytelnego bądź błędnego bądź nie przesłanie kompletnej dokumentacji, o której mowa w postanowieniach Regulaminu, w tym wskazanej w ust. 5 powyżej, powoduje niespełnienie warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do Nagrody.
 9. Przesłany przez laureata dowód zakupu musi być zgodny z dowodem zakupu załączonym podczas dokonywania wyłonionego Zgłoszenia. W przypadku braku zgodności laureat traci prawo do Nagrody.

§ 8 Prawa autorskie

 1. Zgłoszone oraz nagrodzone prace będą opublikowane na stronie www.wszechkoty.pl w celu ekspozycji galerii prac uczestników i podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach Konkursu. W celu opublikowania pracy w ww. sposób, Uczestnik udziela Organizatorowi licencji do swojej pracy konkursowej do realizacji ww. celu.
 2. Organizator ma prawo zweryfikować w każdym czasie fakt posiadania przez Uczestnika zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim.

§ 9 Termin wydania Nagród

 1. Nagrody Tygodniowe są wydawane zwycięzcom przesyłką pocztową lub kurierską wysłaną na koszt Organizatora, na adres wskazany w Oświadczeniu przez laureata. Nagrody wysyłane są do 10 września 2019 r., przez co rozumie się maksymalną datę nadania.
 2. Nagroda Główna wydawana jest w postaci vouchera wysłanego na koszt Organizatora, na adres wskazany w Oświadczeniu przez laureata. Nagroda Główna wysyłana jest zwycięzcy do dnia 10 września 2019 r., przez co rozumie się maksymalną datę nadania dokumentów.

§10 Opodatkowanie Nagród

Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2018 poz.200). Oznacza to, iż od wartości Nagrody Organizator pobiera kwotę na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 10% nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę.

§11 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do 26 września 2019 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Konkurs Wszechkoty 3 -reklamacja” i powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora.
 2. Regulamin dostępny jest na www.wszechkoty.pl.
 3. Oświadczenie znajduje się na stronie internetowej www.wszechkoty.pl.
 4. Po zakończeniu Konkursu Organizator zaprzestanie korzystania z prac konkursowych przesłanych w ramach Konkursu, które nie zostały wyłonione jako zwycięskie, z zastrzeżeniem §1 ust.10.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 6. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt Organizatora w związku z realizacją Konkursu zarówno po przez połącznia telefoniczne, komunikaty SMS oraz wiadomości e-mail.
 8. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.
 9. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy plan wycieczki do Japonii

Dzień 1

Odprawa na lotnisku na dwie godziny przed odlotem samolotu. Bezpośredni przelot do Tokio liniami LOT.

Dzień 2

Rano lądowanie w stolicy Japonii. Spotkanie z kierowcą i prywatny transfer do hotelu.

O godz. 13-tej spotkanie w lobby hotelu z anglojęzycznym przewodnikiem i 4-godzinna wycieczka po Tokio obejmująca jego wschodnią stronę oraz targ rybny oraz Asakusę.

Kolacja.

Dzień 3

Po śniadaniu prywatna wycieczka z anglojęzycznym przewodnikiem po zachodniej stronie miasta. Zakończenie o godzinie 13-tej.

Następnie przejazd pociągiem do Sendai – ok 1,5 godz. Przyjazd do Sendai o godz. 17:30. Kolacja i nocleg.

Dzień 4

Po śniadaniu przejazd na Wyspe Kotów Tashirojima: lokalny pociąg + prom – kursuje tylko 3 razy w ciągu dnia. Przyjazd na wsypę ok godz. 13-tej, spacer i poznanie wyspy.

Zakończenie wycieczki po wyspie o godz. 17-tej. Czas wolny.

Kolacja i nocleg w jednym z „kocich domów”.

Dzień 5

Do południa czas wolny.

Powrót do Tokio: prom, lokalny pociąg do Sendai i następnie kolejny pociąg do Tokio. Przyjazd do stolicy o godz. 18:30. Transfer do hotelu, kolacja i nocleg.

Dzień 6

Cały dzień do własnej dyspozycji. Śniadanie i kolacja w hotelu.

 

Dzień 7

Wczesnym rankiem transfer na lotnisko i bezpośredni przelot do Polski liniami LOT. Lądowanie w Warszawie.

Cena zawiera:

 • bilet lotniczy w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Tokio – Warszawa wraz z należnymi opłatami i podatkami (cena przyjęta do kalkulacji 3000 PLN / os)
 • transfery z / na lotnisko prywatnym samochodem z kierowcą
 • bilety na transport publiczny w Tokio oraz na przejazd na Wyspę Kotów: 2 x pociąg + prom
 • zakwaterowanie w Tokio w hotelu 3*
 • zakwaterowanie w Sendai w Ryokanie (tradycyjny hotel japoński)
 • zakwaterowanie na Wyspie Kotów – bardzo podstawowe wyposażenie
 • atrakcje wymienione w programie
 • opieka anglojęzycznych przewodników lokalnych
 • śniadania w hotelu, wyjątkiem jest Wyspa Kotów gdzie obiekt noclegowy nie oferuje śniadania – musi ono zostać zorganizowane we własnym zakresie (restauracja, albo zakupy na śniadanie)
 • kolacje w hotelach, wyjątkiem jest Wyspa Kotów, gdzie kolacja musi zostać zorganizowana we własnym zakresie (restauracja, albo zakupy na kolację)
 • ubezpieczenie podróżne KL NNW i bagaż
 • opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

 

Cena nie zawiera:

 • dodatkowych posiłków
 • napoi do posiłków poza śniadaniem
 • napiwków dla lokalnej obsługi
 • wydatków własnych
 • inne, niewymienione powyżej