Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Wszechkoty 2

Regulamin konkursu pod nazwą

„Wszechkoty 2”

 

 • §1    Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Wszechkoty 2” zwany dalej „Konkurs”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedzia 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 01637528800000, tel. +48 22 549 30 03, fax +48 22 853 89 29, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Niniejszy Konkurs organizowany jest przez Organizatora na zlecenie Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 (dalej „Nestle”)
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Okres przyjmowania zgłoszeń i sprzedaż produktów promocyjnych rozpoczyna się w dniu 3 września 2018 r. i trwa do 30 listopada 2018 r. (dalej „Okres promocyjny”). Poza tym okresem produkty promocyjne dostępne są w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Konkursie. 
 7. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora, dalej „Komisja”.
 8. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że wobec przesłanego zgłoszenia (pracy konkursowej) przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych oraz nie naruszają one praw osób trzecich oraz oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego utworu oraz że wszystkie osoby widniejące na niej wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie.
 9. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu udziela Organizatorowi zgody na publikację przesłanej pracy na stronie  www.wszechkoty.pl na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia pracy i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką.
 10. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu wyraża zgodę na publikację pracy w Internecie (w tym social-mediach) przez Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 32, w czasie trwania Konkursu, a także po jego zakończeniu, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie rozpowszechniania utworu na publiczne wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 11. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu.
 12. Do niniejszego Regulaminu znajduje zastosowanie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
 13. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie.
 14. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszenia udziału znajdującego się stronie internetowej www.wszechkoty.pl.

 

 • §2    Uczestnicy
 1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).
 2. Uczestnikiem Konkursu jest podmiot spełniający wymagania określone w Regulaminie, który dokonana prawidłowego zgłoszenia do Konkursu zgodnie  z §3 (dalej „Uczestnik”).
 3. Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 • §3    Zasady konkursu – dokonywanie zgłoszeń
 1. W Konkursie biorą udział produkty marki Purina® FELIX® (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

1)       Dokonać zakupu dowolnego Produktu Promocyjnego/ Produktów Promocyjnych  
i zachować paragon fiskalny;

2)       Dokonać prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie za pośrednictwem strony internetowej www.wszechkoty.pl poprzez wypełnienie formularza w sposób zgodny z zamieszczonymi na stronie wskazówkami tak, aby zostały zawarte minimum następujące dane: numer telefonu, adres e-mail, kolejny  numer wydruku z paragonu fiskalnego (numer z paragonu), data zakupu potwierdzającego zakup opisany w ust.2 pkt 1 powyżej, unikatowy numer kasy rejestrującej z paragonu fiskalnego, NIP podatnika, który wystawił paragon fiskalny, a także imię kota, znajdującego się na pracy konkursowej - jako dane obligatoryjne oraz przesłać pracę konkursową (fotografię) pt. „kocie zdolności specjalne” poprzez kreator dostępny na stronie internetowej,  w formacie .JPG, .PNG (wielkość pliku 50kB do 2MB) oraz nazwać „moc wszechkota” (max. 30 znaków nie licząc słowa „moc”) jaką prezentuje przesłana praca konkursowa w dedykowanym polu;

3)       Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby Konkursu

4)       Złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu;

(dalej „Zgłoszenie”).

 1. O prawidłowym dostarczeniu Zgłoszenia do Organizatora  Uczestnicy są informowani komunikatem wyświetlanym na stronie. Po przyjęciu przez Organizatora Zgłoszenia przeprowadzana jest weryfikacja Zgłoszenia, w szczególności w celu ustalenia czy przesłana praca konkursowa nie narusza postanowień Regulaminu, a Zgłoszenie zawiera wszystkie wymagane dane. Procedura weryfikacji trwa do 24h od dnia przesłania Zgłoszenia, za wyjątkiem Zgłoszeń otrzymanych w soboty, niedziele i święta, których weryfikacja następuję w ciągu 24h licząc od następującego po nim dniu roboczym. Po przeprowadzeniu weryfikacji prawidłowe Zgłoszenia publikowane są na stronie internetowej www.wszechkoty.pl odpowiednio w galerii dziennej, galerii tygodniowej oraz galerii wszystkich prac. Publikacja Zgłoszenia (pracy konkursowej) jest jednoznaczna z przyjęciem Zgłoszenia do Konkursu.
 2. Procedura weryfikacji może zostać wydłużona do 5 dni roboczych jeśli wystąpią podejrzenia, że Zgłoszenie narusza postanowienia Regulaminu. W trakcie dodatkowej weryfikacji Organizator może zobowiązać Uczestnika do przesłania skanem paragonu fiskalnego zgłoszonego do Konkursu. Po przedstawieniu roszczenia Uczestnik musi przesłać skan w ciągu 5 dni roboczych na adres wszechkoty@uniqueone.pl. Nieprzesłanie skanu w ww. terminie oznacza negatywną weryfikację i usunięcie Zgłoszenia z Konkursu. Postanowienia §7 ust.7 stosuje się odpowiednio. Brak możliwości kontaktu oznacza negatywną weryfikację i oznacza usunięcie Zgłoszenia z Konkursu.
 3. Konkurs dzieli się na 13 (słownie: trzynaście) etapów tygodniowych:

TYDZIEŃ

Termin

TYDZIEŃ I

03.09 – 09.09.2018 r.

TYDZIEŃ II

10.09 – 16.09.2018 r.

TYDZIEŃ III

17.09 – 23.09.2018 r.

TYDZIEŃ IV

24.09 – 30.09.2018 r.

TYDZIEŃ V

01.10 – 07.10.2018 r.

TYDZIEŃ VI

08.10 – 14.10.2018 r.

TYDZIEŃ VII

15.10 – 21.10.2018 r.

TYDZIEŃ VIII

22.10 – 28.10.2018 r.

TYDZIEŃ IX

29.10 – 04.11.2018 r.

TYDZIEŃ X

05.11  - 11.11.2018 r.

TYDZIEŃ XI

12.11 – 18.11.2018 r.

TYDZIEŃ XII

19.11  - 25.11.2018 r.

TYDZIEŃ XIII

26.11 – 30.11.2018 r.

 

 1. Jeden dany paragon fiskalny można zgłosić do Konkursu tylko raz. Jeśli Uczestnik/Uczestnicy zgłosi/zgłoszą ten sam paragon fiskalny Organizator uwzględni w Konkursie  tylko jedno, pierwsze Zgłoszenie dotyczące tego paragonu fiskalnego.
 2. Termin przyjmowania Zgłoszeń rozpoczyna się 3 września 2018 r. i mija dnia  30 listopada 2018 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina dostarczenia Zgłoszenia do Organizatora.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy. Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie.
 4. Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieprawidłowo, nieczytelne, o niewłaściwym formacie i wielkości, zawierające treści naruszające dobre obyczaje, sprzeczne z prawem, o charakterze religijnym, nawołujące do ksenofobii, nienawiści, przemocy, wulgarne, przedstawiające treści o charakterze pornograficznym, krzywdzące zwierzęta bądź w inny sposób naruszający postanowienia Regulaminu są nieważne i nie biorą udziału w Konkursie.
 5. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktu/ów Promocyjnego/ych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)      potwierdza dokonanie zakupu przez podmiot będący konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz.  z późn. zm.)

2)       jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot (którego dane
na nim się znajdują) prowadzący faktycznie sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

3)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, którą ma potwierdzać, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowodów zakupu;

4)      zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup  dotyczył Produktów Promocyjnych, bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup spełnia wymagania opisane Regulaminem. W razie braku takiego oznaczenia Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić tą okoliczność u wystawcy paragonu fiskalnego (w sklepie);

5)      data i godzina wystawienia  przypada przed wysłaniem Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 3 września 2018 r. o godzinie 0:00:00.

 1. Uczestnik może Zgłosić daną pracę konkursową tylko raz w Konkursie. Jeśli Uczestnik prześle wielokrotnie tę samą pracę konkursową, Organizator uwzględni w Konkursie tylko pierwsze Zgłoszenie.
 2. Za tego samego Uczestnika na potrzeby Regulaminu poczytuje się  tę samą osobę fizyczną niezależnie od ilości numerów telefonu/adresów e-mail jakimi się posługuje.

 

 • §4    Nagrody
 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora w Konkursie na wygrane wynosi 38 005,50 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięć złotych i 50/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 105 (słownie: sto pięć) sztuk.
  1. Nagrodami w Konkursie są:
  2. NAGRODY DZIENNE: srebrna bransoletka z kotem marki Minty Dot o wartości 98,40 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem złotych i 40/100) brutto z kwotą przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 11 zł (słownie: jedenaście złotych). Organizator przewidział 89 nagród dziennych.
  3. NAGRODY TYGODNIOWE: nagrodą tygodniową jest kamera PetCube Play Smart dla kotów o wartości 1230,00 zł (słownie: tysiąc dwieście trzydzieści złotych i 00/100) brutto z kwotą przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 137,00 zł (słownie: sto trzydzieści siedem). Organizator przewidział 13 nagród tygodniowych.
  4. NAGRODY GŁÓWNE: nagrodą główną jest iRobot Roomba 980 o wartości 3 149,30 zł (słownie: trzy tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych i 30/100) brutto z kwotą przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych). Organizator przewidział 3 nagrody główne.
  5. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
  6. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 • §5    Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest  Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025166 NIP: 527-020-39-68, o kapitale zakładowym w wysokości 48.378.300 złotych pokrytym w całości, adres e-mail i nr telefonu do kontaktów: cs@pl.nestle.com, 800 174 902, który powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników.
 3. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych oraz wydania nagród jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie na potrzeby Konkursu i zostaną usunięte po zakończeniu okresu wymagalności roszczeń, chyba że do ich przechowywania Organizator zobowiązany jest przepisami prawa. W dalszym okresie przetwarzanie danych zwycięzców odbywa się na podstawie przepisów prawa usprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Konkursu (tj. obejmujących kontrolę podatkową) oraz ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa.
 4. Podstawą przetwarzania podanych danych jest dobrowolna zgoda Uczestnika, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia uwzględnienie zgłoszenia w Konkursie. Przysługuje Uczestnikowi prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również skarga do organu nadzorczego.
 5. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego dane osobowe z Konkursu. Wystąpienie przez Uczestnika z wnioskiem o cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie i prawa do ewentualnej nagrody. Wniosek należy złożyć poprzez wysłanie maila na adres dane@uniqueone.pl o tytule „Usunięcie danych osobowych w konkursie pod nazwą „Wszechkoty 2” ze wskazaniem w treści danych osobowych podlegających usunięciu. W przypadku jeżeli z wnioskiem o cofnięcie zgody wystąpi Uczestnik, który nabył prawo do otrzymania nagrody, ale wniosek został złożony przed momentem wydania Nagrody, Uczestnik taki traci prawo do wydania nagrody.
 6. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego dane osobowe z Konkursie. W przypadku wystąpienia z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury głosowania, lub wyboru przez Komisję zwycięskiego Zgłoszenia, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do Nagrody. Wniosek należy kierować na adres e-mail: dane@uniqueone.pl w treści wpisując „Wszechkoty 2 - usunięcie danych osobowych”, wskazując dane, których usunięcie ma dotyczyć.
 7. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane poczcie polskiej lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Nagrody są przekazywane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. m.in. z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 poz. 200).

 

 • §6    Przyznanie Nagród
 1. Wyboru zwycięskich Zgłoszeń w zakresie Nagród Dziennych dokonują uprawnieni członkowie Komisji. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i atrakcyjności prac konkursowych. Komisja dokonuje wyborów zwycięskich Zgłoszeń w zakresie Nagród Dziennych następnego dnia roboczego po dokonaniu weryfikacji Zgłoszeń za dany dzień, przykładowo, Zgłoszenia dodane w poniedziałek, zostają zweryfikowane najpóźniej następnego dnia tj. we wtorek, a Organizator podejmuje próbę kontaktu z laureatem Zwycięskiego Zgłoszenia najpóźniej w środę. Zgłoszenia dodane w piątki, soboty, niedziele lub dni świąteczne są weryfikowane następnego dnia roboczego, a wyłonienie Zwycięskich Zgłoszeń dodanych w ww. dni następuje kolejnego dnia roboczego po weryfikacji Zgłoszeń przez Komisję. Komisja wybiera również dwa Zgłoszenia rezerwowe do każdej Nagrody Dziennej. Komisja decyduje, które Zgłoszenie jest Zgłoszeniem Zwycięskim, a które zgłoszenia są odpowiednio Pierwszym Zgłoszeniem rezerwowym, a które Drugim Zgłoszeniem rezerwowym.

W skład Komisji, która wybiera zwycięskie Zgłoszenia w zakresie Nagród Dziennych, wchodzą osoby z:

Działu Marketingu Nestle:

– Product Manager

 

Firmy Organizatora – Unique One:

– Account Supervisor

 

Firmy Organizatora – Unique One:

– Senior Project Manager

 

 1. Nagrody Tygodniowe przyznawane są na podstawie głosów oddanych na dane prace w odpowiednim okresie tygodniowym wskazanym w §3 ust.5. Zgłoszenie, które otrzymało najwięcej głosów otrzymuje Nagrodę Tygodniową. W przypadku wystąpienia remisu (otrzymania tyle samo głosów przez kilka prac) Organizator kwalifikuje wszystkie prace, które otrzymały największa liczbę głosów do II etapu. W II etapie wyboru zwycięskiego Zgłoszenia dokona Komisja. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i atrakcyjności prac konkursowych.

 

 1. Nagrody Główne przyznawane są po jednej w każdym miesiącu trwania Konkursu według następującego schematu:

a)                   Pierwsza Nagroda Główna zostanie wyłoniona spośród Zgłoszeń dodanych w terminie od 3 września 2018 r. do 30 września 2018 r., godz. 23:59:59 – Komisja wybierze Zwycięskie zgłoszenie, oraz Zgłoszenia rezerwowe w dniu 8 października 2018 r.

b)                 Druga Nagroda Główna zostanie wyłoniona spośród Zgłoszeń dodanych w terminie od 1 października 2018 r. do 31 października 2018 r., godz. 23:59:59 - Komisja wybierze Zwycięskie zgłoszenie oraz Zgłoszenia rezerwowe w dniu 9 listopada 2018 r.

c)                  Trzecia Nagroda Główna zostanie wyłoniona spośród Zgłoszeń dodanych w terminie od 1 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r., godz. 23:59:59 - Komisja wybierze Zwycięskie zgłoszenie oraz Zgłoszenia rezerwowe w dniu 10 grudnia 2018 r.

 1. Wyboru zwycięskich Zgłoszeń w zakresie Nagród Głównych dokonują uprawnieni członkowie Komisji. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i atrakcyjności prac konkursowych. Komisja wybiera również dwa Zgłoszenia rezerwowe do Nagrody Głównej. Komisja decyduje, które Zgłoszenie jest Zgłoszeniem Zwycięskim, a które zgłoszenia, są odpowiednio Pierwszym Zgłoszeniem rezerwowym, a które Drugim Zgłoszeniem rezerwowym.

W skład Komisji, która wybiera zwycięskie Zgłoszenia w zakresie Nagród Głównych, wchodzą osoby z:

Działu Komunikacji Nestle:

- Media Buying & Communication Services Specialist

- Brand Communication Development Specialist

 

Działu Marketingu Nestle:

– Brand Manager

 

Firmy Organizatora – Unique One:

– Senior Project Manager

– Account Supervisor

 

Firmy Wavemaker Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie,

- Strategic Planning Deputy Director

- Integrated Communication Planner Buyer

 

Firmy McCann Worldgroup, z siedzibą w  Warszawie:

- Art. Director/Head of Design

- Account Executive

 1.  Zgłoszenia o charakterze  wulgarnym, obraźliwym, sprzeczne z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszające prawa osób trzecich, prawa autorskie,  zawierające treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem, przedstawiające wykorzystywanie lub krzywdzenie zwierząt nie są brane pod uwagę w konkursie, ponieważ nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
 2. Zgłoszenia wypełnione nieprawidłowo, niepełne i nieczytelne, w szczególności w sposób uniemożliwiający identyfikację Uczestnika nie są brane pod uwagę w konkursie, ponieważ nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
 3. Decyzja dotycząca wyboru najciekawszego Zgłoszenia (pracy konkursowej) podjęta przez Komisję jest ostateczna, co jednak nie wyłącza prawa Uczestnika do zgłoszenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 
 4. Lista zwycięzców dostępna jest na www.wszechkoty.pl w postaci imienia laureata, imienia kota, miejscowości oraz zwycięskiego zdjęcia po przeprowadzeniu procedury weryfikacji i przyznaniu zwycięzcy prawa do Nagrody. Na stronie internetowej konkursu będą znajdować się 3 rodzaje galerii prac: dzienna galeria prac, tygodniowa galeria prac oraz galeria wszystkich prac konkursowych. Każda z prac zgłoszonych do Konkursu będzie publikowana odpowiednio w każdej galerii prac.
 5. Oddawanie głosów na dane zdjęcie możliwe jest poprzez kliknięcie w ikonkę „serduszka” na stronie internetowej. Podczas oddawania głosu w Konkursie po kliknięciu pojawi się pole do wpisania adresu e-mail. Na podany adres e-mail wysyłany jest link weryfikacyjny, który należy kliknąć w celu przyjęcia głosu oddanego na pracę konkursową. Procedura linku weryfikacyjnego obowiązuje tylko przy pierwszym oddanym głosie w Konkursie, podczas oddawania głosów na kolejne prace osoba oddająca głos zobowiązana jest wyłącznie podać swój adres e-mail.
 6. Dana osoba fizyczna może oddać maksymalnie 1 (słownie: jeden) głos na daną pracę konkursową w trakcie Okresu promocyjnego. Głosowanie na prace konkursowe w ramach Nagród Tygodniowych odbywa się wyłącznie w odpowiednim tygodniu. Jeśli Komisja stwierdzi, że osoba oddająca głosy zmienia dane identyfikacyjne celem naruszenia postanowień zdania pierwszego, Komisja ma prawo wykluczyć głosy oddane z naruszeniem postanowień Regulaminu z Konkursu.
 7. Jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę Dzienną, 1 (słownie: jedną) Nagrodę Tygodniową i 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną.
 8. Do każdej Nagrody Tygodniowej przypisywane są 2 Zgłoszenia rezerwowe – tj. posiadające kolejno największa liczbę głosów. W przypadku remisu zastosowanie znajduje procedura opisana  w ust. 2 powyżej, z tym zastrzeżeniem, że Komisja podejmuje decyzję, które ze Zgłoszeń otrzymuje status zwycięskiego, a które kolejno Pierwszego i Drugiego Zgłoszenia rezerwowego. Nagroda przyznawana jest Uczestnikowi, który uzyskał status Pierwszego Zgłoszenia rezerwowego, gdy Zgłoszenie zwycięskie zostanie zdyskwalifikowane lub Uczestnik, który dokonał tego Zgłoszenia nie spełni warunków wydania nagrody. W przypadku jeżeli Pierwsze Zgłoszenie Rezerwowe zostanie zdyskwalifikowane lub Uczestnik, który dokonał tego Zgłoszenia nie spełni warunków wydania nagrody, nagroda przyznawana jest Uczestnikowi, który zyskał status Drugiego Zgłoszenia Rezerwowego.

 

 • §7    Warunki wydania Nagród
 1. Laureaci Nagród Dziennych są informowani telefonicznie o okoliczności ich wyłonienia w dniu następującym po dniu, w którym Zgłoszenie zostało wyłonione jako zwycięskie. Z tym zastrzeżeniem, iż laureat z list rezerwowych informowani są o ewentualnej wygranej najwcześniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym stwierdzono niespełnienie warunków lub wymogów określonych w Regulaminie przez laureata wyłonionego w ramach zwycięskiego Zgłoszenia. Łącznie przedstawiciel Organizatora podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu.
 2. Laureaci Nagród Tygodniowych i Nagród Głównych są informowani telefonicznie o okoliczności ich wyłonienia w ciągu 5 dni roboczych od wyłonienia. Z tym zastrzeżeniem, iż laureat z list rezerwowych informowani są o ewentualnej wygranej najwcześniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym stwierdzono niespełnienie warunków lub wymogów określonych w Regulaminie przez laureata wyłonionego w ramach zwycięskiego Zgłoszenia. Łącznie przedstawiciel Organizatora podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu .
 3. Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z laureatem Nagród Dziennych, Tygodniowych oraz Głównych na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu w godzinach 9.00-17.00 w dni robocze. Jeżeli w tym terminie nie powiodą się trzy próby kontaktu telefonicznego, Organizator wysyła wiadomość SMS na numer telefonu podany w Zgłoszeniu, z informacją o podjęciu kolejnej próby połączenia w następnym dniu roboczym, w godzinach 9.00 – 17.00 r. (treść komunikatu: „WSZECHKOTY: Witaj, w  X podejmiemy ostatnią próbę kontaktu w związku z wylonieniem Twojego Zgloszenia w Konkursie „Wszechkoty 2”. Organizator Unique One Sp. z o. o. Regulamin: www.wszechkoty.pl.”), gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i tym razem nie powiedzie się próba kontaktu, laureat traci prawo do Nagrody.
 4. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w  ust. 1 Laureaci Nagród Dziennych są informowani o konieczności przesłania do Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres wszechkoty@uniqueone.pl skanów:

a)             wzoru „Oświadczenia” udostępnionego przez Organizatora na stronie internetowej www.wszechkoty.pl, w którym Uczestnik uzupełni swoje dane osobowe i adresowe niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość), wraz z podpisanym oświadczeniem, iż laureata spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie,

b)            Oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktu/ów Promocyjnego/ych zgodny z §3.

Wiadomość e-mail, o której mowa powyżej musi zostać wysłana do Organizatora w ciągu 2 dni roboczych od dnia rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu.

 1. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w  ust. 2 Laureaci Nagród Tygodniowych i Głównych są  informowani o konieczności przekazania do  Organizatora:

a)             Swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość), wraz z  własnoręcznie podpisanym oświadczeniem, iż laureata spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.wszechkoty.pl.

b)             Oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktu/ów Promocyjnego/ych zgodny z §3.

c)             W przypadku laureata Nagrody Głównej kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek laureata.

 1. 6.    Laureaci, o których mowa w ust. 5 powyżej, są zobowiązani do przesłania na swój koszt listem poleconym, lub do osobistego doręczenia na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust.5. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data nadania (stempla pocztowego). Dokumenty te muszą wpłynąć do Organizatora najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od przekazania laureatowi informacji o wyłonieniu jego Zgłoszenia.
 2. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości laureata, jego wieku bądź podejrzenia naruszenia zasad uczestnictwa w Konkursie, oprócz dokumentów wskazanych w powyżej Organizator może wezwać o przesłanie listem poleconym, osobiste doręczenie lub przesłanie skanem, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystąpienia z tym roszczeniem (data nadania) kserokopii/skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość laureata (dowodu osobistego albo paszportu zwycięzcy) w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek (pozostałe dane mogą zostać zakryte) - dotyczy laureatów Nagród Dziennych i Tygodniowych, a także oświadczenia, iż laureat spełnia wymagania uczestnictwa w Konkursie oraz oryginałów wszystkich zgłoszonych przez laureata dowodów zakupu, z zastrzeżeniem, że muszą one wpłynąć do Organizatora najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od wystąpienia z tym roszczeniem przez Organizatora, z roszczeniem tym Organizator może wystąpić najpóźniej do 8 lutego 2019 r.
 3. W przypadku, gdy laureat Nagrody Głównej nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Konkursu, w szczególności utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie, lub nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie, Nagroda przechodzi na osobę z listy rezerwowej. Postanowienia powyższe stosuje się do niej odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza próba kontaktu odbywa się z laureatem z listy rezerwowej następnego dnia po utracie prawa do Nagrody przez laureata, a Organizator podejmuje próby kontaktu przez 3 dni robocze i jeśli w tym terminie nie powiedzie się próba kontaktu z przyczyn leżących po stronie laureata stosuje się postanowienia ust.2 (komunikat SMS). Jeśli Pierwszy Laureat z listy rezerwowej również nie spełni wymagań określonych powyżej, Nagroda przechodzi na Drugiego Laureata z listy rezerwowej, odpowiednio według procedur wskazanych w niniejszym paragrafie. W przypadku jeżeli Drugi Laureat z listy rezerwowej również nie spełni wymagań określonych powyżej, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 4. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer) bądź brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, z którego dokonano Zgłoszenia (np. odebranie przez inną osobę).
 5. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi, który dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktu/ów Promocyjnego/ych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu wynikająca z paragonu fiskalnego, traci on prawo do Nagrody.
 6. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi, należącemu do grona osób, o których mowa w §2 ust. 3, laureat taki  traci prawo do Nagrody.
 7. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 8. Przesłanie przez laureata  dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych Regulaminu Konkursu, w szczególności dowodu zakupu nieczytelnego bądź błędnego, bądź nie przesłanie kompletnej dokumentacji, o której mowa w postanowieniach Regulaminu, w tym wskazanej w ust. 5 powyżej, powoduje niespełnienie warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do Nagrody.
 9. Przesłany przez laureata dowód zakupu musi być  zgodny z dowodem zakupu załączonym podczas dokonywania wyłonionego Zgłoszenia. W przypadku braku zgodności laureat traci prawo do Nagrody.

 

 • §8    Prawa autorskie
 1. Zgłoszone oraz nagrodzone prace będą opublikowane na stronie www.wszechkoty.pl w celu ekspozycji galerii prac uczestników i podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach Konkursu. W celu opublikowania pracy w ww. sposób, Uczestnik udziela Organizatorowi  licencji do swojej pracy konkursowej do realizacji ww. celu.  
 2. Organizator ma prawo zweryfikować w każdym czasie fakt posiadania przez Uczestnika zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim.

 

 • §9    Termin wydania Nagród
 1. Nagrody Dzienne są wydawane zwycięzcom przesyłką pocztową lub kurierską wysłaną na koszt Organizatora, na adres wskazany w Oświadczeniu przez laureata. Nagrody wysyłane są do 18 stycznia 2019 r., przez co rozumie się maksymalną datę nadania.
 2. Nagrody Tygodniowe oraz Nagrody Główne są wydawane zwycięzcom przesyłką pocztową lub kurierską wysłaną na koszt Organizatora, na adres wskazany w Oświadczeniu przez laureata. Nagrody wysyłane są do 28 lutego 2019 r. , przez co rozumie się maksymalną datę nadania.

 

 • §10 Opodatkowanie Nagród
 1. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2018 poz.200). Do każdej nagrody przyznawana jest nagroda pieniężna w wysokości 10% wartości nagrody, oznacza to, iż od wartości Nagrody Organizator pobiera tę kwotę na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród, na co zwycięzca wyraża zgodę.

 

 • §11 Postępowanie reklamacyjne
 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do 21 marca 2019 r., przy czym decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Konkurs Wszechkoty 2 - reklamacja” i powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

 • §12 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu  jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora.
 2. Regulamin dostępny jest  na www.wszechkoty.pl.
 3. Oświadczenie znajduje się na stronie internetowej www.wszechkoty.pl.
 4. Po zakończeniu Konkursu Organizator zaprzestanie korzystania z prac konkursowych przesłanych w ramach Konkursu, które nie zostały wyłonione jako zwycięskie, z zastrzeżeniem §1 ust.10.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają  obowiązujące przepisy prawa.
 6. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt Organizatora w związku z realizacją Konkursu zarówno po przez połącznia telefoniczne, komunikaty SMS oraz wiadomości e-mail.
 8. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.
 9. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.