Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Wszechkoty

Regulamin konkursu pod nazwą

„Wszechkoty”

 

§1    Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Wszechkoty” zwany dalej „Konkurs”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedzia 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 01637528800000, tel. +48 22 549 30 03, fax +48 22 853 89 29, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Niniejszy Konkurs organizowany jest przez Organizatora na zlecenie Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672( dalej „Nestle”)
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Okres przyjmowania zgłoszeń i sprzedaż produktów promocyjnych rozpoczyna się w dniu 15 stycznia 2018 r. i trwa do 31 marca 2018 r. (dalej „Okres promocyjny”). Poza tym okresem produkty promocyjne dostępne są w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Konkursie.
 7. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora, dalej „Komisja”.
 8. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że wobec przesłanego zgłoszenia (pracy konkursowej) przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych oraz nie naruszają one praw osób trzeci oraz oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego utworu oraz że wszystkie osoby widniejące na niej wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie.
 9. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu udziela Organizatorowi zgody na publikację przesłanej pracy na stronie  www.wszechkoty.pl na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia pracy i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką.
 10. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu może wyrazić zgodę na publikację pracy w Internecie ( w tym social-mediach) przez Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie(02-672), ul. Domaniewska 32,  w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie rozpowszechniania utworu na publiczne wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 11. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu.
 12. Do niniejszego Regulaminu znajduje zastosowanie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
 13. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie.
 14. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszenia udziału znajdującego się stronie internetowej www.wszechkoty.pl.

 

§2    Uczestnicy

 1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).
 2. Uczestnikiem Konkursu jest podmiot spełniający wymagania określone w Regulaminie, który dokonana prawidłowego zgłoszenia do Konkursu zgodnie  z §3 (dalej „Uczestnik”).
 3. Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§3    Zasady konkursu – dokonywanie zgłoszeń

 1. W Konkursie biorą udział produkty marki Purina Felix (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

1)       Dokonać zakupu dowolnego Produktu Promocyjnego/ Produktów Promocyjnych  
i zachować paragon fiskalny;

2)       Dokonać prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie za pośrednictwem strony internetowej www.wszechkoty.pl poprzez wypełnienie formularza w sposób zgodny z zamieszczonymi na stronie wskazówkami tak, aby zostały zawarte minimum następujące dane: numer telefonu, adres e-mail, kolejny  numer wydruku z paragonu fiskalnego (numer z paragonu), data zakupu potwierdzającego zakup opisany w ust.2 pkt 1 powyżej, unikatowy numer kasy rejestrującej z paragonu fiskalnego, NIP podatnika, który wystawił paragon fiskalny - jako dane obligatoryjne oraz przesłać pracę konkursową (fotografię) pt. „kocie zdolności specjalne” poprzez kreator dostępny na stronie internetowej,  w formacie .JPG, .PNG (wielkość pliku 50kB do 2MB) oraz nazwać „moc wszechkota” (max. 30 znaków nie licząc słowa „moc”) jaką prezentuje przesłana praca konkursowa w dedykowanym polu;

3)       Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby Konkursu

4)       Złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu;

(dalej „Zgłoszenie”).

 1. O prawidłowym dostarczeniu Zgłoszenia do Organizatora  Uczestnicy są informowani komunikatem wyświetlanym na stronie. Po przyjęciu przez Organizatora Zgłoszenia przeprowadzana jest weryfikacja Zgłoszenia, w szczególności w celu ustalenia czy przesłana praca konkursowa nie narusza postanowień Regulaminu, a Zgłoszenie zawiera wszystkie wymagane dane. Procedura weryfikacji trwa do 24h od dnia przesłania Zgłoszenia, za wyjątkiem Zgłoszeń otrzymanych w soboty, niedziele i święta, których weryfikacja następuję w ciągu 24h licząc od następującego po nim dniu roboczym. Po przeprowadzeniu weryfikacji prawidłowe Zgłoszenia publikowane są na stronie internetowej www.wszechkoty.pl odpowiednio w galerii tygodniowej oraz galerii wszystkich prac. Publikacja Zgłoszenia (pracy konkursowej) jest jednoznaczna z przyjęciem Zgłoszenia do Konkursu.
 2. Procedura weryfikacji może zostać wydłużona do 5 dni roboczych jeśli wystąpią podejrzenia, że Zgłoszenie narusza postanowienia Regulaminu. W trakcie dodatkowej weryfikacji Organizator może zobowiązać Uczestnika do przesłania skanem paragonu fiskalnego zgłoszonego do Konkursu. Po przedstawieniu roszczenia Uczestnik musi przesłać skan w ciągu 3 dni roboczych na adres wszechkoty@uniqueone.pl. Nieprzesłanie skanu w ww. terminie oznacza negatywną weryfikację i usunięcie Zgłoszenia z Konkursu. Postanowienia §7 ust.7 stosuje się odpowiednio. Brak możliwości kontaktu oznacza negatywną weryfikację i oznacza usunięcie Zgłoszenia z Konkursu.
 3. Konkurs dzieli się na 11 (słownie: jedenaście ) etapów tygodniowych:

TYDZIEŃ

Termin

TYDZIEŃ I

15.01 – 21.01.2018 r.

TYDZIEŃ II

22.01 - 28.01.2018 r.

TYDZIEŃ III

29.01 - 04.02.2018 r.

TYDZIEŃ IV

05.02 - 11.02.2018 r.

TYDZIEŃ V

12.02 - 18.02.2018 r.

TYDZIEŃ VI

19.02 - 25.02.2018 r.

TYDZIEŃ VII

26.02 - 04.03.2018 r.

TYDZIEŃ VIII

05.03 - 11.03.2018 r.

TYDZIEŃ IX

12.03 - 18.03.2018 r.

TYDZIEŃ X

19.03 - 25.03.2018 r.

TYDZIEŃ XI

26.03 - 31.03.2018 r.

 

 1. Jeden, dany paragon fiskalny można zgłosić do Konkursu tylko raz. Jeśli Uczestnik/Uczestnicy zgłosi/zgłoszą ten sam paragon fiskalny Organizator uwzględni w Konkursie  tylko jedno, pierwsze Zgłoszenie dotyczące tego paragonu fiskalnego.
 2. Termin przyjmowania Zgłoszeń rozpoczyna się 15 stycznia 2018 r. i mija dnia 31 marca 2018 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina dostarczenia Zgłoszenia do Organizatora.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy. Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie.
 4. Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieprawidłowo, nieczytelne, o niewłaściwym formacie i wielkości, zawierające treści naruszające dobre obyczaje, sprzeczne z prawem, o charakterze religijnym, nawołujące do ksenofobii, nienawiści, przemocy, wulgarne, przedstawiające treści o charakterze pornograficznym, krzywdzące zwierzęta bądź w inny sposób naruszający postanowienia Regulaminu są nieważne i nie biorą udziału w Konkursie.
 5. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktu/ów Promocyjnego/ych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)      potwierdza dokonanie zakupu przez podmiot będący konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz.  z późn. zm.)

2)       jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane
na nim się znajdują prowadzący faktycznie sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

3)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, która ma potwierdzać, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowodów zakupu;

4)      zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup  dotyczył Produktów Promocyjnych, bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup spełnia wymagania opisane Regulaminem, w razie braku takiego oznaczenia Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić tą okoliczność u wystawcy paragonu fiskalnego(sklepie);

5)      data i godzina wystawienia  przypada przed wysłaniem Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 15 stycznia 2018 r. o godzinie 0:00:00.

 1. Uczestnik może Zgłosić daną pracę konkursową tylko raz w Konkursie. Jeśli Uczestnik prześle wielokrotnie tą samą pracę konkursową, Organizator uwzględni w Konkursie tylko pierwsze Zgłoszenie.
 2. Za tego samego Uczestnika na potrzeby Regulaminu poczytuje się  tę samą osobę fizyczną niezależnie od ilości numerów telefonu/adresów e-mail jakimi się posługuje.

 

§4    Nagrody

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora w Konkursie na wygrane wynosi 66.081,36 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych i 36/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 12 (słownie: dwanaście ) sztuk.
 2. Nagrodami w Konkursie są:
  1. Nagrody Tygodniowe:

Nagrodą Tygodniową jest aparat Instax Mini 9 wraz z zestawem 20 sztuk wkładów o łącznej wartości 420,66 zł (słownie: czterysta dwadzieścia złotych i 66/100) brutto oraz kwota w wysokości 47,00 zł (słownie: czterdzieści siedem złotych i 00/100). Organizator przewidział po jednej Nagrodzie Tygodniowej w każdym tygodniu Konkursu. Łącznie Organizator przewidział 11 Nagród Tygodniowych w Konkursie.

 1. Nagroda Główna:

Nagrodą Główną jest samochód Fiat 500 mini wraz z transporterem dla kota o łącznej wartości 54 846,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć i 00/100) brutto wraz z kwotą pieniężna w wysokości 6 094,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery  i 00/100). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną w Konkursie.

 1. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
 2. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§5    Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest  zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Administratorem danych osobowych jest Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025166 NIP: 527-020-39-68, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000.000 złotych pokrytym w całości, adres e-mail i nr telefonu do kontaktów: cs@pl.nestle.com, 800 174 902. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Konkursie.

 

§6    Przyznanie Nagród

 1. Nagrody Tygodniowe przyznawane są na podstawie głosów oddanych na dane prace w odpowiednim okresie tygodniowym wskazanym w §3 ust.5. Zgłoszenie, które otrzymało najwięcej głosów otrzymuje Nagrodę Tygodniową.
 2. W przypadku wystąpienia remisu (otrzymania tyle samo głosów przez kilka prac) Organizator kwalifikuje wszystkie prace, które otrzymały największa liczbę głosów do II etapu. W II etapie wyboru zwycięskiego Zgłoszenia dokona Komisja. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i atrakcyjności prac konkursowych.
 3. Wyboru Zgłoszenia zwycięskiego w zakresie Nagrody Głównej dokonują uprawnieniu członkowie Komisji. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i atrakcyjności prac konkursowych. W ciągu 10 dni roboczych od zakończenia Okresu promocyjnego. Komisja wybiera również Zgłoszenie rezerwowe do Nagrody Głównej, postanowienia ust.11 poniżej stosuje się odpowiednio.

W skład Komisji wchodzą osoby z:

Działu Komunikacji Nestle:

- Media Buying & Communication Services Specialist

- Brand Communication Development Specialist

 

Działu Marketingu Nestle:

– Brand Manager

 

Firmy Organizatora – Unique One:

– Senior Project Manager

– Account Supervisor

 

Firmy MEC Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie,

- Strategic Planning Deputy Director

- Integrated Communication Planner Buyer

 

Firmy McCann Worldgroup, z siedzibą w  Warszawie:

- Art. Director/Head of Design

- Account Executive

 

 1.  Zgłoszenia o charakterze  wulgarnym, obraźliwym, sprzeczne z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszające prawa osób trzecich, prawa autorskie,  zawierające treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem, przedstawiające wykorzystywanie lub krzywdzenie zwierząt nie są brane pod uwagę, jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie.
 2. Zgłoszenia wypełnione nieprawidłowo, niepełne i nieczytelne, w szczególności w sposób uniemożliwiający identyfikację Uczestnika nie są brane pod uwagę, jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie.
 3. Decyzja dotycząca wyboru najciekawszego Zgłoszenia (pracy konkursowej) podjęta przez Komisję jest ostateczna, co jednak nie wyłącza prawa Uczestnika do zgłoszenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 
 4. Lista zwycięzców dostępna jest na www.wszechkoty.pl w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości oraz zwycięskiego zdjęcia po przeprowadzeniu procedury weryfikacji i przyznaniu zwycięzcy prawa do Nagrody.
 5. Oddawanie głosów na dane zdjęcie możliwe jest po przez kliknięcie w ikonkę „serduszka” na stronie internetowej. Podczas oddawania głosu w Konkursie po kliknięciu pojawi się pole do wpisania adresu e-mail. Na podany adres e-mail wysyłany jest link weryfikacyjny, który należy kliknąć w celu przyjęcia głosu oddanego na pracę konkursową. Procedura linku weryfikacyjnego obowiązuje tylko przy pierwszym oddanym głosie w Konkursie, podczas oddawania głosów na kolejne pracę osoba oddająca głos zobowiązana jest wyłącznie podać swój adres e-mail.
 6. Dana osoba fizyczna może oddać maksymalnie 1 (słownie: jeden) głos na daną pracę konkursową w trakcie Okresu promocyjnego. Głosowanie na prace konkursowe w ramach Nagród Tygodniowych odbywa się wyłącznie w odpowiednim tygodniu. Jeśli Komisja stwierdzi, że osoba oddająca głosy zmienia dane identyfikacyjne celem naruszenia postanowień zdania pierwszego, Komisja ma prawo wykluczyć głosy oddane z naruszeniem postanowień Regulaminu z Konkursu.
 7. Jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę Tygodniową i Nagrodę Główną.
 8. Do każdej Nagrody Tygodniowej przypisywane jest Zgłoszenie rezerwowe – tj. posiadające kolejno największa liczbę głosów. W przypadku remisu zastosowanie znajduje procedura opisana  w ust.2 powyżej, z tym zastrzeżeniem, że Komisja podejmuje decyzję, które ze Zgłoszeń otrzymuje status zwycięskiego, a które Zgłoszenia rezerwowego. Nagroda przyznawana jest Uczestnikowi, który uzyskał status Zgłoszenia rezerwowego, gdy Zgłoszenie zwycięskie zostanie zdyskwalifikowane lub Uczestnik, który dokonał tego Zgłoszenia nie spełni warunków wydania nagrody.

 

§7    Warunki wydania Nagród

 1. Laureat Nagrody jest informowany telefonicznie o okoliczności jego wyłonienia w ciągu 5 dni roboczych od wyłonienia. Z tym zastrzeżeniem, iż laureat z list rezerwowych informowani są o ewentualnej wygranej najwcześniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym stwierdzono niespełnienie warunków lub wymogów określonych w Regulaminie przez laureata wyłonionego w ramach zwycięskiego Zgłoszenia. Łącznie przedstawiciel Organizatora podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu, .
 2. Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z laureatem na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu w godzinach 9.00-17.00 w dni robocze. Jeżeli w tym terminie nie powiodą się trzy próby kontaktu telefonicznego, Organizator wysyła wiadomość SMS, na numer telefonu podany w Zgłoszeniu, z informacją o podjęciu kolejnej próby połączenia w następnym dniu roboczym, w godzinach 9.00 – 17.00 r. (treść komunikatu: „WSZECHKOTY: Witaj, w  X podejmiemy ostatnią próbę kontaktu w związku z wylonieniem Twojego Zgloszenia w Konkursie „Wszechkoty”. Organizator Unique One Sp. z o. o. Regulamin: www.wszechkoty.pl.”), gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i tym razem nie powiedzie się próba kontaktu, laureat traci prawo do Nagrody.
 3. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w  ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu informowany jest o konieczności przekazania do  Organizatora:

a)        Swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość), wraz z  własnoręcznie podpisanym oświadczeniem, iż laureata spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.wszechkoty.pl.

b)        Oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktu/ów Promocyjnego/ych zgodny z §3.

c)W przypadku laureata Nagrody Głównej kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek laureata.

 1. Laureaci są zobowiązani do przesłania na swój koszt,  listem poleconym lub do osobistego doręczenia na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust.3. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data nadania (stempla pocztowego). Dokumenty te muszą wpłynąć do Organizatora najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od przekazania laureatowi informacji o wyłonieniu jego Zgłoszenia.
 2. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości laureata, jego wieku bądź podejrzenia naruszenia zasad uczestnictwa w Konkursie, oprócz dokumentów wskazanych w powyżej Organizator może wezwać o przesłanie listem poleconym, osobiste doręczenie lub przesłanie skanem, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystąpienia z tym roszczeniem(data nadania), kserokopii/skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość laureata (dowodu osobistego albo paszportu zwycięzcy) w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek (pozostałe dane mogą zostać zakryte) - dotyczy laureatów Nagród Tygodniowych, a także oświadczenia, iż laureat spełnia wymagania uczestnictwa w Konkursie oraz oryginałów wszystkich zgłoszonych przez laureata dowodów zakupu, z zastrzeżeniem, że muszą one wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od wystąpienia z tym roszczeniem przez Organizatora, z roszczeniem tym Organizator może wystąpić najpóźniej do 1 czerwca 2018 r.
 3. W przypadku, gdy laureat Nagrody Głównej nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Konkursu, w szczególności utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie lub nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie, Nagroda przechodzi na osobę z listy rezerwowej. Postanowienia powyższe stosuje się do niej odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza próba kontaktu odbywa się z laureatem z listy rezerwowej następnego dnia po utracie prawa do Nagrody przez laureata, a Organizator podejmuje próby kontaktu przez 3 dni robocze i jeśli w tym terminie nie powiedzie się próba kontaktu z przyczyn leżących po stronie laureata stosuje się postanowienia ust.2 (komunikat SMS). Jeśli laureat z listy rezerwowej również nie spełni wymagań określonych powyżej, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 4. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer) bądź brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, z którego dokonano Zgłoszenia (np. odebranie przez inną osobę).
 5. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi, który dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktu/ów Promocyjnego/ych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z paragonu fiskalnego, traci on prawo do Nagrody.
 6. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi, należącemu do grona osób, o których mowa w §2 ust. 3, laureat taki  traci prawo do Nagrody.
 7. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 8. Przesłanie przez laureata  dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych Regulaminu Konkursu, w szczególności dowodu zakupu nieczytelnego bądź błędnego bądź nie przesłanie kompletnej dokumentacji, o której mowa w postanowieniach Regulaminu, w tym wskazanej w ust. 5 powyżej, powoduje niespełnienie warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do Nagrody.
 9. Przesłany przez laureata dowód zakupu musi być  zgodny z dowodem zakupu załączonym podczas dokonywania wyłonionego Zgłoszenia. W przypadku braku zgodności laureat traci prawo do Nagrody.

 

§8    Prawa autorskie

 1. Zgłoszone oraz nagrodzone prace będą opublikowane na stronie www.wszechkoty.pl w celu ekspozycji galerii prac uczestników i podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach Konkursu. W celu opublikowania pracy w ww. sposób, Uczestnik udziela Organizatorowi  licencji do swojej pracy konkursowej do realizacji ww. celu.  
 2. Organizator ma prawo zweryfikować w każdym czasie fakt posiadania przez Uczestnika zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim.

 

§9    Termin wydania Nagród

 1. Nagrody Tygodniowe są wydawane zwycięzcom przesyłką pocztową lub kurierską wysłaną na koszt Organizatora, na adres wskazany w Oświadczeniu przez laureata. Nagrody wysyłane są do 29 czerwca 2018 r., przez co rozumie się maksymalną datę nadania.
 2. Nagroda Główna wydawana jest w postaci dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu, przesyłanych przesyłką pocztową lub kurierską wysłaną na koszt Organizatora, na adres wskazany w Oświadczeniu przez laureata. Nagroda Główna wysyłana jest zwycięzcy do dnia 27 lipca 2018 r., przez co rozumie się maksymalną datę nadania dokumentów. Po rejestracji pojazdu strony ustalą termin przekazaniu pojazdu. Za miejsce przekazania pojazdu przyjmuję się m.st. Warszawa. Koszty przyjazdu, noclegu itp. ponosi zwycięzca.

 

§10 Opodatkowanie Nagród

 1. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2016 poz.2032). Oznacza to, iż od wartości Nagrody Organizator pobiera kwotę na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 10% nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę.

 

§11 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do 24 sierpnia 2018 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Konkurs Wszechkoty-reklamacja” i powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu  jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora.
 2. Regulamin dostępny jest  na www.wszechkoty.pl.
 3. Oświadczenie znajduje się na stronie internetowej www.wszechkoty.pl.
 4. Po zakończeniu Konkursu Organizator zaprzestanie korzystania z prac konkursowych przesłanych w ramach Konkursu, które nie zostały wyłonione jako zwycięskie, z zastrzeżeniem §1 ust.10.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają  obowiązujące przepisy prawa.
 6. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt Organizatora w związku z realizacją Konkursu zarówno po przez połącznia telefoniczne, komunikaty SMS oraz wiadomości e-mail.
 8. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.
 9. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.