Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Włącz się do grania z NESCAFÉ

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„Włącz się do grania z NESCAFÉ”

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą: „Włącz się do grania z NESCAFÉ”, zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.

 

§ 4 Obszar, na którym będzie urządzana loteria, czas trwania loterii i  termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej

 1. Loteria ma charakter ogólnopolski.
 2. Loteria rozpoczyna się  9 marca 2017 r. i kończy się ostatecznie 23 sierpnia 2017 r. przez co rozumie się okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym.
 3. Okres sprzedaży towarów promocyjnych umożliwiających udział w Loterii i okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się 13 marca 2017 r. i kończy się 4 czerwca 2017 r. (dalej „Okres promocyjny”).

 

§ 5 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 2. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii.
 3. Udział w Loterii jest dobrowolny.
 4. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych (numer telefonu, adres e-mail) jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Loterii.
 5. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie, w przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 6. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia. Przesyłając zgłoszenie Uczestnik potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu.
 7. W Loterii brać udziału nie mogą pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestlé Polska S.A., z siedzibą w Warszawie. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 6 Zasady prowadzenia loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Loterii produkty promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380) (dalej: "Uczestnicy").
 2. Uczestnicy Loterii, którzy nie ukończyli 18 roku życia bądź nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, potwierdzają, iż uzyskali zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Loterii dokonując zgłoszenia do Loterii. W przypadku wygranej uczestnik, zobowiązany jest przekazać oświadczenie opiekuna ustawowego potwierdzającego ww. okoliczność w wersji papierowej zgodnie z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
  1. W Loterii biorą udział saszetki kaw NESCAFÉ Classic 3in1 w specjalnie oznaczonych informacją o Loterii opakowaniach (saszetkach) promocyjnych zawierających unikatowy kod umieszczony w wewnętrznej części saszetki (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).

Produkty Promocyjne można zakupić w pojedynczych saszetkach lub torbach:

-          NESCAFÉ Classic 3in1 – torba 10 saszetek

-          NESCAFÉ Classic 3in1 – torba 20 saszetek

-          NESCAFÉ Classic 3in1 – display 28 saszetek.

 1. Poza Okresem Promocyjnym Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
  1. Uczestnikiem Loterii może być osoba, o której mowa w ust. 1, która w Okresie promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki :

1)       Dokona jednorazowego zakupu Produktu Promocyjnego potwierdzonego jednym paragonem fiskalnym;

2)       Zachowa oryginalny paragon fiskalny potwierdzający ww. zakup;

3)       Zachowa oryginalne opakowanie Produktu Promocyjnego;

4)       Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pośrednictwem strony internetowej www.wlaczsiedogrania.pl (dalej: ”Strona internetowa”). Zgłoszenia dokonuje się wypełniając na stronie formularz zwierając w nim: numer telefonu, adres e-mail, unikatowy numer kodu z wewnętrznej części saszetki Produktu Promocyjnego oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii oraz składając oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu.

 1. Po dokonaniu zgłoszenia wyświetlany jest komunikat z informacją czy do zgłoszenia uczestnika została przypisana nagroda czy nie (czy jest to zgłoszenie wygrywające czy nie). W przypadku przypisania nagrody do zgłoszenia komunikat zawiera również informacje, jaka nagroda jest przypisana i jakie warunki należy spełnić w dalszej procedurze weryfikacji i wydania nagrody.
 2. Do Loterii dany unikatowy kod z opakowania Produktu Promocyjnego można zgłosić tylko raz.
  1. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się 13 marca 2017 r. o godzinie 0:00:00 i mija 4 czerwca 2017 r. o godz. 23: 59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.
  2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ zgłoszenia na serwer systemu informatycznego przyjmującego zgłoszenia.
  3. Zgłoszenia niekompletnie lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne i nie biorą udziału
   w Loterii.
  4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii oraz z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 10 szt. (słownie: dziesięć) nagród. Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie, jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. się posługuje w Loterii. Z jednego adresu zamieszkania może wygrać maksymalnie dwóch Uczestników.
  5. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody. Jeżeli Komisja stwierdzi, że zgłoszenia dokonywane są z naruszeniem postanowień Regulaminu, w szczególności przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in. : automatyczne dokonywanie zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii, zgłoszenia te nie będą uwzględniane w Loterii i Komisja może je wykluczyć z Loterii. Powyższe odnosi się również do sytuacji powzięcia uzasadnionych podejrzeń dotyczących kodów, tj. w szczególności, że zgłaszane są kody z opakowań Produktów Promocyjnych nabytych w sposób inny niż określony w postanowieniach Regulaminu Loterii. Komisja ma prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
  6. W Loterii honorowany jest wyłącznie zakup, którego dokonanie potwierdza paragon fiskalny.
  7. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)      jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane
na nim się znajdują i prowadzący sprzedaż Produktu/ów Promocyjnego/ych w Okresie promocyjnym, nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2)      potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup Produktu Promocyjnego;

3)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

4)      zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić,

iż zakup dotyczył Produktu/ów Promocyjnego/ych, bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu/ów Promocyjnego/ych. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić zakup Produktów Promocyjnych Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, iż paragon fiskalny potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);

5)      data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem wylosowanego Zgłoszenia i nie wcześniej niż 13 marca 2017 r. o godzinie 0:00:00.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści dowodu zakupu, potwierdzającego  zakup Produktu/ów Promocyjnego/ych, z których kody zgłoszono do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie bądź Uczestnik nie przedstawi takiego dowodu zakupu, Komisja ma prawo usunąć to zgłoszenie z Loterii. Komisja może również wykluczyć z Loterii Uczestnika, który narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności dokonuje zgłoszeń z naruszeniem jego postanowień. Weryfikacja może być dokonywana począwszy od dokonania pierwszego zgłoszenia przez Uczestnika, ale nie później niż do dnia 19 czerwca 2017 r., przez co rozumie się finalny termin przedstawienia tego wezwania przez Organizatora. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich dowodów zakupu, które potwierdzają zakup Produktów Promocyjnych, z których kody zgłoszono do Loterii.
 2. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §2) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora.
 3. W Loterii uwzględniane są wyłącznie oryginalne saszetki Produktów Promocyjnych. W Loterii  nie są uwzględniane saszetki Produktów Promocyjnych, z których nie da się odczytać kodu z powodu uszkodzenia opakowania. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie rozstrzyga Komisja.

 

§ 7 Wartość puli nagród

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 226 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 1 360 (słownie: tysiąc trzysta sześćdziesiąt) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:
  1. Nagroda Główna w postaci vouchera Eventim o wartości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 100 (słownie: sto) Nagród Głównych w Loterii.
   1. Nagroda Dzienna – w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 15 (słownie: piętnaście) Nagród Dziennych w każdym dniu Okresu promocyjnego. Łącznie Organizator przewidział 1260 (słownie: tysiąc dwieście sześćdziesiąt) Nagród Dziennych w Loterii.
 3. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
 4. Vouchery nie są wydawane w formie innego ekwiwalentu pieniężnego.
 5. Nagroda Główna wydawana jest w postaci vouchera Eventim z terminem ważności do 28.02.2018 r.
 6. Regulamin korzystania z voucherów znajduje się na stronie internetowej:  http://www.eventim.pl/obj/media/PL-eventim/pdf/2016/voucher-regulamin-16082016.pdf

 

§ 8 Miejsce i termin losowań nagród oraz sposób i termin ogłaszania wyników

 1. Losowania bramek do nagród odbywają się w siedzibie Organizatora 9-10 marca 2017 r.
 2. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z następującą procedurą. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Loterii  wyświetlany jest Uczestnikowi komunikat z informacją czy jego zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim wraz ze wskazaniem, która nagroda jest przypisana do zgłoszenia. Przypisanie nagrody do zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki tj. w sytuacji, kiedy dokonane zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona zgłoszenia do  Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do drugiego zgłoszenia, w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Odpowiednio, jeśli w dwóch przedziałach czasowych nie zostanie dokonane żadne zgłoszenie, nagrody z tych przedziałów czasowych przypisywane są do kolejno drugiego i trzeciego zgłoszenia z kolejnego przedziału czasowego itd.
 3. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 1 360  bramek. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek, jeśli nagrody przypisane do wcześniej wyznaczonych bramek nie zostały przypisane do żadnego zgłoszenia.
 4. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek. 
 5. W przypadku niewydania nagród, w szczególności niespełnienia przez laureata warunków określonych Regulaminem, powracają one do puli nagród i Organizator wyznacza dodatkowe godziny otwarcia bramek dla tych nagród. Warunkiem tego jest ustalenie przez Organizatora tej okoliczności nie później niż z upływem Okresu promocyjnego.
 6. Wyniki publikowane są po zakończeniu procesu weryfikacji na Stronie internetowej w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miasta i przyznanej nagrody.

 

§ 9 Warunki, miejsce i termin wydawania wygranych

 1. Laureaci nagród powiadamiani są komunikatem Organizatora wyświetlanym na Stronie internetowej o okoliczności przyznania nagrody oraz warunkach jakie należy spełnić, aby odebrać nagrodę.  Informacja ta przesyłana jest również na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 2. Laureat zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora w wersji papierowej:

2.1.   własnoręcznie podpisanego oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata niezbędne do wydania nagrody:

2.1.1.     imienia, nazwiska, adresu e-mail przypadku laureata Nagrody Głównej;

2.1.2.     w przypadku laureata Nagrody Dziennej :

2.1.2.1.                       przy wyborze przelewu bankowego jako formy wydania nagrody:  imienia, nazwiska, numeru rachunku bankowego , adresu zamieszkania wraz

z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, województwem, kodem pocztowym;

2.1.3.                     przy wyborze przekazu pocztowego jako formy wydania nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, województwem, kodem pocztowym;

2.2.   oświadczenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody,  zgodnie ze wzorem oświadczenia udostępnionym przez Organizatora na Stronie internetowej oraz stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu;

2.3.   oryginalnego opakowania Produktu Promocyjnego z kodem z tytułu, którego przypisana została Nagroda do zgłoszenia;

2.4.   oryginalnego paragonu fiskalnego potwierdzającego nabycie tego Produktu Promocyjnego.

 1. W przypadku laureatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia bądź nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych zobowiązani są oni do przesłania dodatkowo poza dokumentami określonymi w ust.2 powyżej oświadczenia, o którym mowa w §6 ust.2 .
 2. Laureaci nagród zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych (od uzyskania informacji o przypisaniu nagrody do zgłoszenia w trybie wskazanym w ust.1), danych niezbędnych w procesie weryfikacji i przekazania nagrody, o których mowa powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak  dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od wystąpienia ww. okoliczności. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do wydania nagrody w terminie, o którym mowa powyżej oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
 3. Organizator może wystąpić do laureatów o przedstawienie wszystkich opakowań (saszetek) Produktów Promocyjnych, z których zgłoszono kody do Loterii i odpowiednio paragonów fiskalnych potwierdzających ich zakup.
 4. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu, Organizator może zwrócić się do laureata o przedstawienie kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte). W przypadku laureatów niepełnoletnich są oni zobowiązani do przedstawienia kopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 5. Do dokumentacji, o której mowa w ust.5-6 stosuje się zasady wysyłki i terminy opisane w §6 ust.15.
 6. W przypadku, gdyby okazało się, iż którykolwiek laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z paragonu fiskalnego, traci on prawo do nagrody.
 7. W przypadku, gdyby okazało się, że laureat w trakcie udziału w Loterii naruszył postanowienia Regulaminu traci prawo do nagrody.
 8. Przesłanie przez laureata dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych w Regulaminie, szczególności dokumentu niebędącego paragonem fiskalnym, czy paragonu fiskalnego nieczytelnego, podrobionego, błędnego bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji (w tym również niekompletnie wypełnionej) wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez laureata warunków określonych w Regulaminie i oznacza utratę prawa do nagrody.
 9. Przesłanie opakowania Produktu Promocyjnego niespełniającego postanowień określonych w Regulaminie, opakowania podrobionego bądź uszkodzonego w taki sposób, że niemożliwa jest weryfikacja unikatowego kodu powoduje niespełnienie przez laureata warunków określonych w Regulaminie i powoduje utratę prawa do nagrody.
 10. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 11. Nieprzesłanie do Organizatora  dodatkowej  dokumentacji wskazanej w § 6 ust.15, §9 ust.5, §9 ust.6, do której  przedstawienia zobowiązany został Uczestnik bądź laureat pisemnym wezwaniem Organizatora w formie  listu poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu, skutkuje niespełnieniem warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody.
 12. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję. Opinia wydana przez Komisję jest wiążąca, nie wyłącza jednak dochodzenia roszczeń w trybie postępowań reklamacyjnych.
 13. W przypadku, gdyby okazało się, że w Loterii wzięła udział osoba nieuprawniona traci ona prawo do nagrody.

 

§ 10 Termin wydania nagród

 1. Nagrody w Loterii wydawane są do dnia 14 lipca 2017 r. zgodnie z danymi wskazanymi przez zwycięzcę w trybie opisanym §9.
 2. Nagrody Główne przesyłane są na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
 3. Nagrody Dzienne wydawane są w formie przelewu bądź przekazu pocztowego zgodnie z wyborem laureata wskazanym w treści oświadczenia, o którym mowa w §9 ust.2.1.2.

 

§ 11 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 31 lipca 2017  r. przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Włącz się do grania z NESCAFÉ”- reklamacja” i powinna zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1.07.2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję.
  1. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
  2. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
  3. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
  4. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na Stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora. Oświadczenie dla laureatów poniżej 18 lat lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, oświadczenie dla laureata nagrody stanowi Załącznik nr 2.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 poniżej, administratorem danych osobowych uczestników Loterii jest  Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewska 32. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i rozstrzygnięciem Loterii.
 4. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Loterii.
 5. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.
 6. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) jest Organizator.
 7. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2016 poz. 2032).
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z Uczestnikami Loterii w związku z procedurą weryfikacyjną. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii. Nieodebranie telefonu nie rodzi żadnych negatywnych konsekwencji dla Uczestnika.
 9. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
 10. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 471).
 11. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy.
 12. Odbiór wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej. Na pisemny wniosek zwycięzcy Organizator na swój koszt, może odesłać oryginał paragonu pozostawiając sobie kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez członka Komisji.
 13. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego Zgłoszenie z Loterii. W przypadku wystąpienia z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań przez Uczestnika, którego zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do nagrody.
            

Załącznik nr 1 Oświadczenie
Załącznik nr 2 Oświadczenie dla laureata nagrody

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR

OŚWIADCZENIE

OPIEKUNA USTAWOWEGO

LAUREATA loterii promocyjnej pod nazwą

„Włącz się do grania z NESCAFÉ”

 

Ja niżej podpisany………………………………………………………..…………………..(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego) identyfikujący się dokumentem potwierdzającym tożsamość:……………………………………………………………………………………………………………………….., będący przedstawicielem ustawowym ……………………………………………………………………………………………..(imię i nazwisko laureata) potwierdzam wyrażenie zgody na jego udział i odebranie przyznanej nagrody w Loterii zgodnie z treścią Oświadczenie laureata.

 

______________________________________

DATA I PODPIS 

 

 

Dane osobowe przedstawiciela ustawowego laureata są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu potwierdzenia uprawnienia do otrzymania nagrody przez laureata. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

 

Załącznik nr 2
 WZÓR

OŚWIADCZENIE LAUREATA loterii promocyjnej pod nazwą

„Włącz się do grania z NESCAFÉ”

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 5 ust.7 Regulaminu.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w regulaminie loterii.

 

PONIŻEJ WYBRAĆ JEDNĄ Z OPCJI WPISUJĄC „X” W ODPOWIEDNI:

 rOświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyłem/am osiemnaście lat. 

rOświadczam, że nie posiadam pełnej zdolności do czynności prawnych ( dotyczy również osób, które ukończyły lat 16, ale nie ukończyły lat 18, chyba że posiadają zdolność prawną przyznaną im na mocy przepisów szczególnych). Do niniejszego oświadczenia załączam oświadczenie mojego przedstawiciela ustawowego potwierdzające jego zgodę na mój udział w loterii i odebranie nagrody.

 

DANE DO PRZEKAZANIA NAGRODY GŁÓWNEJ:

 

____________________________________________________________

 IMIĘ I NAZWISKO

 

___________________________________________________________

ADRES E-MAIL

 

Wybór formy przekazania NAGRODY DZIENNEJ (poniżej należy wypełnić wyłączenie pkt 1 albo pkt 2.  w zależności od formy wydania nagrody wybranej przez laureata)

 

 

 1. Wnoszę o przelanie uzyskanej nagrody na numer rachunku bankowego:

 

_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ -  _ _ _ _ -  _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

(numer rachunku bankowego)

 

____________________________________________________________

 IMIĘ I NAZWISKO

 

____________________________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDŹTWO)

 

 

 

 1. Wnoszę o przelanie uzyskanej nagrody przekazem pocztowym na adres:

 

____________________________________________________________

 IMIĘ I NAZWISKO

 

____________________________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDŹTWO)

 

 

                                                            

 

 

 

 

________________________                                              ________________________

DATA I PODPIS LAUREATA                                                                DATA I PODPIS PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO

LAUREATA

dotyczy Laureatów niepełnoletnich oraz Laureatów nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych

 

PAMIĘTAJ O ZAŁĄCZENIU DO OŚWIADCZENIA:

 • oryginalnego opakowania Produktu Promocyjnego z kodem z tytułu, którego przypisana została nagroda do zgłoszenia;
 • oryginalnego paragonu fiskalnego potwierdzającego nabycie tego Produktu Promocyjnego.