Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Wielki Test Canon

Regulamin
wypożyczania sprzętu fotograficznego
EOS R marki Canon

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się  akcja promocyjna dotycząca wypożyczania sprzętu fotograficznego marki Canon (dalej: „Akcja Promocyjna”).
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542 (dalej: „Organizator”). Akcja promocyjna organizowana jest na zlecenie Canon Polska sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.
 3. Akcja promocyjna trwa od 07 marca 2022 r. do 16 września 2022 r. (czas trwania akcji z postępowaniem reklamacyjnym), przy czym okres wypożyczania Sprzętu fotograficznego, o którym mowa w § 3 ust. 1 poniżej trwa od 7 marca 2022 r. do 28 sierpnia 2022 r. (dalej: „Okres wypożyczania”).
 4. Akcja Promocyjna jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Akcji Promocyjnej.
 6. Udział w  Akcji Promocyjnej i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.

 

§2 Uczestnicy

Udział w Akcji Promocyjnej mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będące konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) (dalej „Uczestnik”).

 

§3 Zasady wypożyczania Sprzętu fotograficznego

 1. W Okresie wypożyczania Uczestnik może wypożyczyć następujące zestawy Sprzętu fotograficznego:
 2. a) u Partnera Cyfrowe.pl: 

Zestawy do wypożyczania

EOS R3 + RF24-105mm F/4 L IS USM + adapter

EOS R3 + RF24-70mm F/2.8 L IS USM + adapter

EOS R3 + RF70-200mm F/2.8 L IS USM + adapter

EOS R6 + RF50mm F/1.2 L USM + adapter

EOS R6 + RF28-70mm F/2 L USM + adapter

EOS R5 + RF85mm F1.2 L USM + adapter

EOS R5 + RF24-70mm F/2.8 L IS USM + adapter

b) u partnera Fotoforma:

Zestawy do wypożyczania

EOS R3 + RF24-105mm F/4 L IS USM + adapter

EOS R3 + RF24-70mm F/2.8 L IS USM + adapter

EOS R3 + RF70-200mm F/2.8 L IS USM + adapter

EOS R6 + RF50mm F/1.2 L USM + adapter

EOS R6 + RF28-70mm F/2 L USM + adapter

EOS R6 + RF15-35mm F/2.8 L IS USM + adapter

EOS R5 + RF70-200mm F/4 L IS USM + adapter

EOS R5 + RF85mm F1.2 L USM + adapter

EOS R5 + RF24-70mm F/2.8 L IS USM + adapter

EOS R5 + RF100mm F/2.8 L macro IS USM + adapter

 

(dalej: “Sprzęt fotograficzny”).

 1. W czasie trwania Okresu wypożyczania, Uczestnicy mogą bezpłatnie wypożyczyć Sprzęt fotograficzny w następujących terminach:

a)      11 - 13.03.2022 r.

b)      18 – 20.03.2022 r.

c)       25 – 27.03.2022 r.

d)      01 – 03.04.2022 r.

e)      08 – 10.04.2022 r.

f)       15 – 18.04.2022 r. (możliwość odbioru Sprzętu fotograficznego jedynie osobiście w punkcie Partnera)

g)      22 – 24.04.2022 r.

h)      29.04 – 01.05.2022 r.

i)        06 – 08.05.2022 r. (możliwość odbioru Sprzętu fotograficznego jedynie osobiście w punkcie Partnera)

j)        13 – 15.05.2022 r.

k)      20 – 22.05.2022 r.

l)        27 – 29.05.2022 r.

m)    03 – 05.06.2022 r.

n)      10 -12.06.2022 r.

o)      17 – 19.06.2022 r. (możliwość odbioru Sprzętu fotograficznego jedynie osobiście w punkcie Partnera)

p)      24 – 26.06.2022 r.

q)      01-03.07.2022 r.

r)       08-10.07.2022 r.

s)       15-17.07.2022 r.

t)       22-24.07.2022 r.

u)      29-31.07.2022 r.

v)      05-07.08.2022 r.

w)    12-15.08.2022 r.

x)      19-21.08.2022 r. możliwość odbioru Sprzętu fotograficznego jedynie osobiście w punkcie Partnera)

y)      26-28.08.2022 r.

u następujących partnerów Canon: Cyfrowe.pl i Fotoforma (dalej: „Partnerzy”).  Lista punktów Partnerów, u których można dokonać wypożyczenia Sprzętu fotograficznego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Wypożyczenie Sprzętu fotograficznego może nastąpić  poprzez zawarcie umowy z Partnerem:

a)      W przypadku zadeklarowania odbioru Sprzętu fotograficznego osobiście - w trakcie wizyty Uczestnika w punkcie Partnera, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Regulaminu

albo

b)      W przypadku zadeklarowania odbioru Sprzętu fotograficznego za pośrednictwem przesyłki kurierskiej – na odległość, po skontaktowaniu się z Uczestnikiem przez Partnera.

3. Z tytułu rezerwacji Sprzętu fotograficznego w terminie wybranym przez Uczestnika, pobierana jest opłata rezerwacyjna w wysokości 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych i 00/100) brutto. Opłata rezerwacyjna ulega zwrotowi na konto, z którego została wpłacona w następujących przypadkach i terminach:

a)      w przypadku faktycznego wypożyczenia Sprzętu fotograficznego w dacie zgodnej z datą rezerwacji - w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia stawienia się przez Uczestnika w wybranym przez niego terminie wypożyczenia Sprzętu fotograficznego (w przypadku zadeklarowania odbioru Sprzętu fotograficznego osobiście) lub od dnia odbioru Sprzętu  fotograficznego od kuriera (w przypadku zadeklarowania odbioru Sprzętu fotograficznego za pośrednictwem przesyłki kurierskiej);

b)      w przypadku rezygnacji z wypożyczenia Sprzętu fotograficznego zgłoszonej na adres e-mail: testcanon@uniqueone.pl na 10 dni kalendarzowych przed wybraną przez Uczestnika datą wypożyczenia Sprzętu fotograficznego – w terminie 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia maila od Uczestnika, rozumianej jako data wpłynięcia na serwer.

4. Opłata rezerwacyjna, o której mowa w ust. 4 powyżej, nie jest zwracana w sytuacji braku stawienia się Uczestnika w terminie wypożyczenia Sprzętu fotograficznego lub powiadomienia przez Uczestnika o rezygnacji z wypożyczenia Sprzętu fotograficznego na mniej niż 10 dni kalendarzowych przed wybraną przez Uczestnika datą wypożyczenia Sprzętu fotograficznego.

5. Aby dokonać rezerwacji Sprzętu fotograficznego, Uczestnik za pośrednictwem strony internetowej www.testeosr.pl (dalej: „Strona Internetowa”), musi uzupełnić formularz zgłoszeniowy (dalej: „Formularz”), w którym:

a)      Dokonuje wyboru zestawu Sprzętu fotograficznego;

b)      Deklaruje formę odbioru Sprzętu fotograficznego – stacjonarnie w punkcie Partnera albo przesyłką kurierską;

c)       W przypadku zadeklarowania odbioru stacjonarnie w punkcie Partnera dokonuje wyboru lokalizacji salonu Partnera, w którym nastąpi wypożyczenie Sprzętu fotograficznego;

d)      Dokonuje wyboru daty wypożyczenia Sprzętu fotograficznego, zgodnie z dostępnymi terminami;

e)      Podaje następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;

f)       Dokonuje akceptacji regulaminu Akcji Promocyjnej;

i wysyła za pomocą przycisku „Potwierdzam rezerwację”. Uczestnik podczas dokonywania rezerwacji może również wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych w postaci adresu poczty elektronicznej przez Canon sp. z o.o. w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Brak wyrażenia tejże zgody nie wpływa na możliwość uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.

6. Następnie Uczestnik zostaje przeniesiony na stronę operatora płatności za pomocą, której dokonuje opłaty rezerwacyjnej, o której mowa w ust. 4 powyżej. Płatność obywa się zgodnie z regulaminem płatności dostępnym na stronie: https://www.przelewy24.pl/regulamin. Opłata rezerwacyjna musi zostać dokonana w ciągu 30 minut od momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam rezerwację”, w przeciwnym razie termin powraca do puli terminów sprzętów dostępnych do wypożyczenia. Po potwierdzeniu przez operatora płatności dokonania przez Uczestnika opłaty rezerwacyjnej, Uczestnik otrzyma drogą e-mail potwierdzenie rezerwacji terminu wypożyczenia Sprzętu fotograficznego, o którym mowa w ust. 6 lit. a powyżej na adres e-mail podany w Formularzu. Potwierdzenie prawidłowo dokonanej rezerwacji wyświetli się również na Stronie Internetowej.

7. Ilość dostępnego do wypożyczenia Sprzętu fotograficznego jest ograniczona, tak więc podczas wypełniania formularza na Stronie Internetowej, Uczestnik widzi czy Sprzęt fotograficzny jest dostępny u wybranego Partnera w wybranej  przez Uczestnika dacie czy też nie jest dostępny.

8. Na Stronie Internetowej, Uczestnik dokonuje wyłącznie rezerwacji Sprzętu, wszelkie procedury związane z zawarciem umowy dotyczącej wypożyczenia Sprzętu fotograficznego dokonywane są u wybranego w Formularzu  Partnera.

9. Szczegóły dotyczące procedury związanej z wypożyczeniem Sprzętu fotograficznego, jego odbioru, zwrotu, wpłaty kaucji związanej z wypożyczeniem Sprzętu fotograficznego wynoszącej 20% wartości wypożyczonego Sprzętu fotograficznego u danego Partnera, znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Partnerów, pod adresami: http://www.cyfrowe.rent/, https://fotoforma.pl/wypozyczalnia.

10. Dany Uczestnik w trakcie trwania Akcji promocyjnej może dokonać tylko jednorazowego wypożyczenia Sprzętu fotograficznego, niezależne od rodzaju zestawu, który wybrał.

11. Dane podane w formularzu na Stronie Internetowej, muszą być całkowicie zgodne z danymi, które zostaną wpisane do umowy wypożyczenia Sprzętu fotograficznego zawieranej z wybranym Partnerem, co oznacza, że jeżeli Uczestnik w Formularzu wpisze  konkretne imię i nazwisko to dokładnie te same dane muszą znajdować się w umowie wypożyczenia, której warunkiem zawarcia jest okazanie dowodu osobistego. W przypadku jeżeli dane osobowe podane w formularzu są inne niż dane, które powinny być wpisane do umowy wypożyczenia Sprzętu fotograficznego, Partner odmawia wypożyczenia Sprzętu fotograficznego.

12. Za jednego Uczestnika na potrzeby Akcji Promocyjnej poczytuję się jedną osobę fizyczną identyfikowaną na podstawie imienia i nazwiska w powiązaniu z numerem telefonu i adresem e-mail podanym podczas rezerwacji, niezależne od tego czy w późniejszym czasie Uczestnik podał inne dane. W przypadku jeżeli Uczestnik wypożyczył już Sprzęt fotograficzny, późniejsza próba jego wypożyczenia Sprzętu fotograficznego w ramach  Akcji Promocyjnej będzie niemożliwa, tj. Partner odmawia podpisania umowy bezpłatnego wypożyczenia Sprzętu fotograficznego w ramach Akcji Promocyjnej.

13. Organizator Akcji promocyjnej nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności związane z doręczeniem i odbiorem przesyłki zawierającej Sprzęt fotograficzny przez firmę kurierską.

 

§ 4 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 2. Administratorem danych osobowych jest:

a)       W odniesieniu do danych osobowych Uczestników podanych w formularzu zgłoszeniowym do Akcji Promocyjnej – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora w celu zapewnienia możliwości rejestracji w Akcji Promocyjnej za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego oraz poinformowania Uczestnika o prawidłowej rejestracji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, polegających na prawidłowym przeprowadzeniu Akcji Promocyjnej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Organizator powierzył przetwarzanie danych osobowych Partnerom tj. Cyfrowe.pl sp. z o.o.  oraz Fotoforma sp. z o.o., którzy przetwarzają dane Uczestników w celu zawarcia umowy i wypożyczenia Sprzętu fotograficznego.

b)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO)., tj. realizacji reklamacji zgłoszonych przez Uczestnika, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;

c)       W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem, poinformowania o zasadach Akcji Promocyjnej – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Akcji Promocyjnej.

d)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestnika podanych podczas zawierania umowy wypożyczenia Sprzętu fotograficznego u wybranego Partnera, Administratorem danych osobowych jest Partner, z którym Uczestnik zawiera umowę. Cele i podstawy przetwarzania określone zostały przez Partnerów.

e)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestnika podanych w celu zapłaty opłaty rezerwacyjnej, Administratorem danych osobowych jest operator płatności, który taką płatność realizuje.  Cele i podstawy prawne przetwarzania określone zostały przez operatora płatności na stronie: https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-rodo-akceptanci

f)       W odniesieniu do danych osobowych Uczestnika, który wyraził dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej - Canon Polska sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa (dalej jako: „Canon”). Podstawą prawną przetwarzania danych podanych w celu otrzymywania informacji handlowej na adres e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO  tj.  zgoda Uczestnika, która jest dobrowolna jednak brak jej wyrażenia powoduje, iż Uczestnik nie będzie otrzymywał informacji handlowej na podany w Formularzu Zgłoszeniowym adres e-mail. Canon powierzy Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników, którzy taką zgodę wyrazili.

3. Z  Administratorem danych w postaci spółki Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl.

4. Z  Administratorem danych w postaci spółki Canon Polska Sp. z o.o., Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: rodo@canon.pl, listownie na adres: ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.

5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (co pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed złożeniem oświadczenia o cofnięciu zgody) – o ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane do firmy realizującej płatności online (dostawcy usług płatniczych) w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych udostępnianych na stronie internetowej www.testeosr.pl, w związku z wykonywaniem zwrotu opłaty rezerwacyjnej, do firmy świadczącej usługi z zakresu IT oraz firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.  Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

7. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wypożyczenia Sprzętu fotograficznego. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wypożyczenia Sprzętu fotograficznego. Podanie danych osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

8. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

10. Dane osobowe Uczestników. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

§ 5. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Akcją Promocyjną można zgłaszać na adres Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa lub za pośrednictwem e-mail na adres: testcanon@uniqueone.pl  z dopiskiem „Canon - reklamacje”.
 2. Reklamacje można zgłaszać w terminie do 7 września 2022 r. przez co rozumie się ostateczną datę wpływu do Organizatora.
 3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie (imię i nazwisko albo nazwę lub firmę) Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail podany w Zgłoszeniu, jak również opis przyczyny reklamacji oraz sprecyzowane żądanie. Dla celów dowodowych zalecana jest wysyłka pisma reklamacyjnego listem poleconym aczkolwiek forma jej dostarczenia nie ma znaczenia na rozpatrzenie.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 5. O decyzji w przedmiocie reklamacji zawiadamia się Uczestnika w takiej samej formie w jakiej reklamacja wpłynęła tj. listem pocztowym poleconym lub wiadomością e-mail.
 6. Upływ terminu do składania reklamacji lub odmowa uwzględnienia reklamacji nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

§5 Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników na stronie internetowej www.testeosr.pl
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. W związku z realizacją Akcji Promocyjnej Organizatora będzie kontaktować się z Uczestnikami zarówno po przez połącznia telefoniczne oraz wiadomości e-mail.
 4. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Lista punktów Partnerów, u których można dokonać wypożyczenia Sprzętu fotograficznego.

  

 

 

                                                                Punkty Partnera Cyfrowe.pl

1

 

Cyfrowe.pl - Salon w Gdańsku

ul. Kartuska 149 lok. 11 (wejście od ul. L. Bądkowskiego) 80-138 Gdańsk

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00
sobota: 10:00 - 14:00

2

 

Cyfrowe.pl - Salon w Katowicach

ul. Warszawska 61, 40-010 Katowice

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00

3

 

Cyfrowe.pl - Salon w Poznaniu

ul. Piątkowska 165, 60-650 Poznań

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00

4

 

Cyfrowe.pl - Salon w Warszawie
ul. Wałbrzyska 11
02-739 Warszawa
Tel.: 22 102 16 30
Centrum Handlowe LAND
Budynek B, 1 piętro, Lokal 193

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00

sobota: 10:00 - 14:00

5

Cyfrowe.pl - Salon w Warszawie

ul. Sokołowska 9 lokal U34, 01-142 Warszawa

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00

 

Punkty Partnera Fotoforma

1

Salon Fotoforma Warszawa
ul. Andersa 21, 00-159 Warszawa

Godziny pracy
poniedziałek – piątek: 10:00 – 18:00
sobota: 10:00 - 15:00

2

Salon Fotoforma Wrocław

ul. Odrzańska 24/29, 50-114 Wrocław

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 10:00 – 18:00
sobota: 10:00 - 15:00