Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Wielki Test Canon

 Regulamin konkursu pod nazwą

"Wielki Test systemu EOS R"


                                                                                §1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Wielki test systemu EOS R” (dalej „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedzia 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 01637528800000, tel.: +48 22 549 30 03, fax: +48 22 853 89 29 (dalej „Organizator”).
3. Niniejszy Konkurs organizowany jest przez Organizatora na zlecenie Canon Polska sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa (dalej „Canon”).
4. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
5. Stroną konkursową jest strona internetowa pod adresem: www.canon.pl/wielkitesteosr (dalej „Strona Internetowa”).
6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Okres przyjmowania zgłoszeń do Konkurs rozpoczyna się w dniu 07.01.2020 r., godz.00:00:00 i kończy się w dniu 21.04.2020 r. godz. 23:59:59 (dalej: „Okres Promocyjny”).
8. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora (dalej „Komisja”).
9. Uczestnik dodając zdjęcie w Konkursie na Stronie Internetowej potwierdza, że wobec przesłanego zdjęcia (pracy konkursowej) przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych oraz nie narusza ono praw osób trzecich oraz oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego utworu (pracy konkursowej) oraz że wszystkie osoby widniejące na niej wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie.
10. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na publikację przesłanej pracy konkursowej (dodanego zdjęcia) na Stronie Internetowej na potrzeby realizacji i promocji Konkursu (w tym w mediach
UNIQUE ONE Sp. z o.o. / because everybody is unique…
Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, Polska / www.uniqueone.pl
społecznościowych), jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia pracy i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką.
11. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu.
12. Do niniejszego Regulaminu znajduje zastosowanie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).
13. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
14. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez wypożyczenie sprzętu fotograficznego zgodnie z § 3 i dodawanie pracy konkursowej ma Stronie Internetowej.

                                                                                                       §2 Uczestnicy
1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będące konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), którzy skorzystali z możliwości wypożyczenia sprzętu fotograficznego zgodnie z § 3.
2. Uczestnikiem Konkursu jest podmiot spełniający wymagania określone w Regulaminie, który dokonana prawidłowego zgłoszenia do Konkursu poprzez dodanie pracy konkursowej zgodnie z § 4 (dalej „Uczestnik”).
3. Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Canon. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
UNIQUE ONE Sp. z o.o. / because everybody is unique…
Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, Polska / www.uniqueone.pl


                                                                                      §3 Zasady wypożyczenia sprzętu fotograficznego
1. Uczestnicy mogą za darmo wypożyczyć sprzęt fotograficzny na okres 3 dni w terminie od 07.01.2020 r. do 14.04.2020 r. (z wyłączeniem okresów 2-5 kwietnia i 8-15 kwietnia 2020 r.), u następujących partnerów Canon: Cewe/Fotojoker, Fotoplus, Fotoforma oraz Cyfrowe.pl, (dalej: „Partnerzy”), lista punktów Partnerów, u których można dokonać wypożyczenia sprzętu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Aby dokonać wypożyczenia Uczestnik w okresie od 07.01.2020 r. do 05.04.2020 r., za pośrednictwem strony internetowej www.canon.pl/wielkitesteosr, klikając w przycisk „Biorę udział w teście” musi uzupełnić formularz, w którym:
a) Dokonuje wyboru Partnera;
b) Dokonuje wyboru adresu salonu wybranego Partnera, w którym nastąpi wypożyczenie sprzętu fotograficznego;
c) Dokonuje wyboru jednego z zestawów, o których nowa w ust. 3 poniżej;
d) Dokonuje wyboru daty wypożyczenia sprzętu, zgodnie z dostępnymi terminami;
e) Podaje następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;
f) Dokonuje akceptacji regulaminu Akcji Promocyjnej;
g) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
h) fakultatywnie wyraża zgodę na przesyłanie komunikacji marketingowej.
3. Sprzęt fotograficzny jaki Uczestnik może wypożyczyć obejmuje następujące zestawy:
a) body Canon EOS R + obiektyw RF 24-105 mm F4L IS USM + adapter mocowania EF – EOS R;
b) body Canon EOS R + obiektyw RF 24-240 mm F4-6.3 IS USM + adapter mocowania EF – EOS R;
c) body Canon EOS RP + obiektyw RF 24-105 mm F4L IS USM + adapter mocowania EF – EOS R;
d) body Canon EOS RP + obiektyw RF 24-240 mm F4-6.3 IS USM + adapter mocowania EF – EOS R;
4. Ilość dostępnego do wypożyczenia sprzętu jest ograniczona, tak więc podczas wypełniania formularza na stronie internetowej www.canon.pl/wielkitesteosr, Uczestnik widzi czy sprzęt jest
UNIQUE ONE Sp. z o.o. / because everybody is unique…
Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, Polska / www.uniqueone.pl
dostępny u wybranego Partnera w wybranym przez Uczestnika terminie czy też nie jest dostępny.
5. Na stronie internetowej www.canon.pl/wielkitesteosr, Uczestnik dokonuje wyłącznie rezerwacji sprzętu, wszelkie procedury związane z zawarciem umowy dotyczącej wypożyczenia sprzętu fotograficznego dokonywane są u wybranego w formularzu Partnera.
6. Szczegóły dotyczące procedury związanej z wypożyczeniem sprzętu fotograficznego np. wpłata kaucji, znajdują się na stronach internetowych poszczególnych partnerów, pod adresami:
https://wypozyczalnia.fotojoker.pl/
https://www.fotoplus.pl/wypozyczalnia-sprzetu
https://fotoforma.pl/wypozyczalnia
http://www.cyfrowe.rent/
7. Dany Uczestnik w terminie wskazanym w ust. 1 może dokonać tylko jednorazowego wypożyczenia sprzętu fotograficznego, niezależne od rodzaju zestawu, który wybrał.
8. Dane podane w formularzu na stronie internetowej www.canon.pl/wielkitesteosr, muszą być całkowicie zgodne z danymi, które zostaną wpisane do umowy wypożyczenia sprzętu fotograficznego zawieranej u wybranego Partnera, co oznacza, że jeżeli Uczestnik w formularzu wpiszę konkretne imię i nazwisko to dokładnie te same dane muszą znajdować się w umowie wypożyczenia, której warunkiem zawarcia jest okazanie dowodu osobistego. W przypadku jeżeli dane osobowe podane w formularzu są inne niż dane, które powinny być wpisane do umowy wypożyczenia sprzętu fotograficznego, Partner odmawia wypożyczenia sprzętu.
9. Za jednego Uczestnika ma potrzeby Akcji Promocyjnej poczytuję się jedną osobę fizyczną identyfikowaną na podstawie imienia i nazwiska w powiązaniu z numerem telefonu i adresem e-mail podanym podczas pierwszego zgłoszenia się zgodnie z ust. 2 powyżej, niezależne od tego czy w późniejszym czasie Uczestnik podał inne dane. W przypadku jeżeli Uczestnik wypożyczył już sprzęt, późniejsza próba jego wypożyczenia sprzętu w ramach Akcji Promocyjnej będzie niemożliwa, tj. Partner omawia podpisania umowy bezpłatnego wypożyczenia sprzętu w ramach Akcji Promocyjnej.

                                                                                                     §4 Zasady konkursu
1. Uczestnik, aby wziąć udział w konkursie musi spełnić następujące warunki:
a) Dokonać wypożyczenia sprzętu fotograficznego z § 3 Regulaminu;
b) Wykonać zadania konkursowe przy użyciu wypożyczonego sprzętu fotograficznego;
c) Dokonać zgłoszenia do Konkursu w Okresie Promocyjnym.
2. Aby dokonać zgłoszenia do Konkursu należy w Okresie Promocyjnym:
a) Za pośrednictwem strony internetowej www.canon.pl/wielkitesteosr, klikając w przycisk „Biorę udział w konkursie” uzupełnić formularz zgłoszeniowy wpisując następujące dane:
i. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;
ii. dodać pracę konkursową (fotografię), która przedstawia jeden z następujących tematów: nocny portret lub dynamiczne ujęcie lub światła miasta lub kreatywne oświetlenie lub fotografia krajobrazowa i przyrodnicza poprzez kreator dostępny na stronie internetowej, w formacie JPG. wielkość pliku do 10 MB);
b) Złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu Konkursu;
c) Kliknąć przycisk „Zgłoś się”
dalej „Zgłoszenie”.
3. O prawidłowym dostarczeniu Zgłoszenia do Organizatora Uczestnicy są informowani komunikatem wyświetlanym na stronie oraz wiadomością e-mail przesyłaną na adres podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Po przyjęciu przez Organizatora Zgłoszenia przeprowadzana jest weryfikacja Zgłoszenia, w szczególności w celu ustalenia czy przesłana praca konkursowa nie narusza postanowień Regulaminu, a Zgłoszenie zawiera wszystkie wymagane dane.
4. Dane wskazane w Formularzu Zgłoszeniowym do Konkursu, o których mowa w ust. 2 lit. a) pkt i tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail muszą być dokładnie takie same ja dane podane przez Uczestnika w formularzu podczas wypożyczenia sprzętu, o których mowa w §3 ust.2, gdyż jest to podstawą weryfikacji prawidłowości dokonanego Zgłoszenia, gdyż tylko Uczestnicy, którzy dokonali wypożyczenia sprzętu fotograficznego mogą wziąć udział w Konkursie.
5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz. Jednakże podczas oddawania tego Zgłoszenia może dołączyć od 1 do 3 zdjęć.
6. Konkurs dzieli się na 3 etapy:
ETAPY
TERMINY
I Etap
07.01.2020 r. – 09.02.2020 r.
II Etap
10.02.2020 r. – 15.03.2020 r.
III Etap
16.03.2020 r. - 21.04.2020 r.
7. Zgłoszenia ( w tym dodane opinie o wypożyczonym sprzęcie fotograficznym) niekompletne, wypełnione nieprawidłowo, nieczytelne, o niewłaściwym formacie i wielkości, zawierające treści naruszające dobre obyczaje, sprzeczne z prawem, o charakterze religijnym, nawołujące do ksenofobii, nienawiści, przemocy, wulgarne, przedstawiające treści o charakterze pornograficznym, krzywdzące zwierzęta bądź w inny sposób naruszający postanowienia Regulaminu, w tym wykonane przed rozpoczęciem Konkursu lub wykonane innym sprzętem fotograficznym niż wskazany w § 3 ust. 3 są nieważne i nie biorą udziału w Konkursie.
8. Uczestnik może Zgłosić daną pracę konkursową tylko raz w Konkursie. Jeśli Uczestnik prześle wielokrotnie tę samą pracę konkursową, Organizator uwzględni w Konkursie tylko pierwsze Zgłoszenie.
9. Za tego samego Uczestnika na potrzeby Regulaminu poczytuje się tę samą osobę fizyczną niezależnie od ilości numerów telefonu/adresów e-mail jakimi się posługuje , zgodnie z § 3 ust. 8-9 Regulaminu.

 

                                                                                                          § 5 Nagrody
1. Całkowita maksymalna wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora w Konkursie na wygrane wynosi 6.666,00zł (słownie: sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi maksymalnie 3 (słownie: trzy) sztuki.
2. Nagrodami w Konkursie są vouchery uprawniające do zakupu aparatu lub obiektywu systemu EOS R u jednego z Partnerów, o wartości 2.000,00 zł brutto oraz kwota w wysokości 222,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa złote i 00/100), przeznaczona na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w ust. 3 poniżej. Organizator przewidział
maksymalnie łącznie 3 (słownie: trzy) sztuki Nagród, po jednej w każdym etapie trwania Konkursu.
3. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1387). Oznacza to, iż od wartości Nagrody Organizator w imieniu Canon pobiera kwotę na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 10% nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę, a następnie Canon jako płatnik podatku przekazuje go do właściwego urzędu skarbowego.
4. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
5. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
           

                                                                                      § 6 Wyłonienie Zwycięzców i wydanie Nagród
1. Wyboru Zwycięzców dokonują uprawnieni członkowie Komisji. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i atrakcyjności prac konkursowych. Komisja dokonuje wyborów 3 Zwycięzców, po jednym w każdym etapie Konkursu, w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu danego etapu Konkursu, zgodnie z terminami wskazanymi w § 4 ust. 6, i tabeli poniżej. Komisja wybiera również jednego Zwycięzcę rezerwowego do każdej z nagród.

ETAP

TERMIN WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY
I Etap (07.01.2020 r. – 09.02.2020 r.)
18.02.2020 r.

II Etap (10.02.2020 r. – 15.03.2020 r.)
24.03.2020 r.

III Etap (16.03.2020 r. - 21.04.2020 r.)
30.04.2020 r.
2. Laureaci Nagród są informowani telefonicznie o okoliczności ich wyłonienia w ciągu 3 dni roboczych od wyłonienia. Z tym zastrzeżeniem, iż laureaci z list rezerwowych informowani są o ewentualnej wygranej najwcześniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym
UNIQUE ONE Sp. z o.o. / because everybody is unique…
Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, Polska / www.uniqueone.pl
stwierdzono niespełnienie warunków lub wymogów określonych w Regulaminie przez laureata wyłonionego w ramach zwycięskiego Zgłoszenia. Łącznie przedstawiciel Organizatora podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu.
3. Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z laureatem Nagród na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu w godzinach 9.00-17.00 w dni robocze. Jeżeli w tym terminie nie powiodą się trzy próby kontaktu telefonicznego, Organizator wysyła wiadomość SMS na numer telefonu podany w Zgłoszeniu, z informacją o podjęciu kolejnej próby połączenia w następnym dniu roboczym, w godzinach 9.00 – 17.00 r. (treść komunikatu: „WIELKI TEST SYSTEMU EOS R: Witaj, w X podejmiemy ostatnią próbę kontaktu w związku z wyłonieniem Twojego Zgłoszenia w Konkursie „Wielki test systemu EOS R”. Organizator Unique One Sp. z o. o. Regulamin: www.uniqueone.pl) gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i tym razem nie powiedzie się próba kontaktu, laureat traci prawo do Nagrody.
4. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 Laureaci Nagród są informowani o konieczności przesłania do Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres kontakt@promocjecanon.pl skanu wzoru „Oświadczenia” stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu, w którym Uczestnik uzupełni swoje dane osobowe i adresowe niezbędne do wydania Nagrody: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu wraz z oświadczeniem, iż laureat spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie.– Oświadczenie może zostać przekopiowane do treści wiadomości e-mail.
5. Wiadomość e-mail, o której mowa powyżej musi zostać wysłana do Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od dnia rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
6. W przypadku, gdy laureat Nagrody nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Konkursu, w szczególności utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie, lub nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie, Nagroda przechodzi na osobę z listy rezerwowej. Postanowienia powyższe stosuje się do niej odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza próba kontaktu odbywa się z laureatem z listy rezerwowej następnego dnia po utracie prawa do Nagrody przez laureata, a Organizator podejmuje próby kontaktu przez 3 dni robocze i jeśli w tym terminie nie powiedzie się próba kontaktu z przyczyn leżących po stronie laureata stosuje się postanowienia ust. 3 (komunikat SMS).
7. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer) bądź brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, z którego dokonano Zgłoszenia (np. odebranie przez inną osobę).
8. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi, należącemu do grona osób, o których mowa w §2 ust. 3, laureat taki traci prawo do Nagrody.
9. Nagrody jest wydawana w terminie do dnia 22 maja 2020 r. Zwycięzcy otrzymają na adres e-mail podany w Oświadczeniu Laureata, elektroniczny voucher z Nagrodą, o której mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu.


                                                                                             § 7 Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Administratorem danych osobowych jest:
a) W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu wypożyczenia sprzętu fotograficznego Canon, e-mail:rodo@canon.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku zgoda wyrażona przez Uczestnika. . Canon powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Konkursem Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu, oraz Partnerom którzy przetwarzają dane w celu zawarcia umowy i wypożyczenia sprzętu. W odniesieniu do danych osobowych Uczestnika podanych podczas zawierania umowy wypożyczenia sprzętu u wybranego Partnera, Administratorem danych osobowych jest Partner, z którym Uczestnik zawiera umowę, a podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik.
b) W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, zwycięzców Konkursu – Canon, e-mail:rodo@canon.pl.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora jakim jest przeprowadzenie Konkursu i promocja produktów Canon. Canon powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Konkursem Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu.
c) W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl).
d) W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Konkursu przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Konkursu oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.
2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Canon danych lub związanych z nimi praw, należy kierować mailem na adres: rodo@canon.pl
3. Z Organizatorem (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl.
4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
6. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wypożyczenia sprzętu fotograficznego, wzięcia udziału w Konkursie oraz (w odniesieniu do Laureatów) do otrzymania Nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wypożyczenia sprzętu fotograficznego, uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku Laureatów) brakiem możliwości otrzymania Nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
7. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
9. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy wypożyczenia sprzętu i realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z Nagrodą uzyskaną w Konkursie. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.
       

                                                                                                          §8 Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do 29 maja 2020 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Wielka test systemu EOS R- reklamacja” i powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
§9 Postanowienia Końcowe
1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora, na Stronie Internetowej Konkursu oraz na stronie www.uniqueone.pl.
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt Organizatora w związku z realizacją Konkursu zarówno po przez połącznia telefoniczne oraz wiadomości e-mail.
4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.
5. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, a jednoczenie infolinia Organizatora działa w godzinach od 9 do 17 w dni robocze.
Załączniki:
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Laureata
OŚWIADCZENIE LAUREATA
KONKURSU POD NAZWĄ „WIELKI TEST SYSTEMU EOS R”
Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody. Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Konkursie jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 2 ust.3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie KONKURSU.
____________________________________________________________
NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU
____________________________________________________________ ADRES E-MAIL
____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO
Informujemy, że:
Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem konkursu pod nazwą „Wielki test systemu EOS R” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w, konkursu pod nazwą „Wielki test systemu EOS R”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.