Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Wielka Loteria Felix

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą
„Wielka Loteria Felix”

§ 1 
Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą: „Wielka Loteria Felix” (zwana dalej „Loterią”).

§ 2 
Organizator Loterii

Organizatorem Loterii jest UNIQUE ONE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542.

§ 3

Wskazanie organu wydającego zezwolenie;
Obszar, na którym będzie urządzana Loteria;
Czas trwania Loterii;
Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847), zezwolenia wydanego
przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Loteria rozpoczyna się w dniu 27 lipca 2020 r. i kończy się 26 stycznia 2021 r.
(czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
4. Okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się
3 sierpnia 2020 r. i kończy się 31 października 2020 r. (dalej „Okres promocyjny”).
5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, w skład której wchodzą osoby, które posiadają zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii. Komisja jest powołana przez Organizatora i działa na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”).
6. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest
do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii.
7. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych,
jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
8. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Prawidłowo dokonane zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.
9. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii,
czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
11. W Loterii nie mogą wziąć udziału:
a. pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz
b. pracownicy i członkowie rodziny pracowników Nestlé Polska S. A., Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025166,NIP: 527-020-39-68, REGON: 010006420, kapitał zakładowy 48.378.300 zł w pełni opłacony (dalej „Nestle”), a także
c. osoby wydające paragony fiskalne potwierdzające zakup Produktów Promocyjnych osoby widniejące na fakturze Vat jako jej wystawcy oraz osoby nabywające Produkty Promocyjne w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.
Przez członków rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
12. Za laureata należy uznać Uczestnika, którego zgłoszenie zostało wylosowane jako zwycięskie, w zakresie nagród o których mowa w § 5 ust. 2, ale nie zostało jeszcze pozytywnie zweryfikowane zgodnie z § 7 Regulaminu, tj. nie otrzymał prawa
do wydania nagrody (dalej: „Laureat”).

§ 4
Zasady prowadzenia Loterii

1. W Loterii mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone
w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, o których mowa w ust. 2 poniżej,
jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).
2. Loterią objęte są produkty marki Purina Felix (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).
3. Okres sprzedaży promocyjnej rozpoczyna się 3 sierpnia 2020 r. i kończy się
31 października 2020 r., poza wskazanym okresem sprzedaży Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
4. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki
(dalej „Uczestnik”):
a) Dokona jednorazowego zakupu Produktu/Produktów Promocyjnych o wartości min. 10 zł brutto, w okresie wskazanym w ust. 3 powyżej;
b) Zachowa paragon fiskalny lub fakturę Vat potwierdzające zakup Produktu/Produktów Promocyjnych;
c) Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii, w Okresie promocyjnym, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu, zgodnie z postanowieniami poniższych ustępów (dalej „Zgłoszenie”).
5. Zgłoszenie do Loterii polega na uzupełnieniu poprawnie oraz kompletnie formularza dostępnego na stronie internetowej www.loteriafelix.pl (dalej: „Strona Internetowa”) i wysłaniu go (zgodnie z funkcjonalnością strony internetowej) do Organizatora. Wypełniając formularz należy zawrzeć minimum następujące dane: numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, powtórz adres e-mail, a także obligatoryjnie:
a) w przypadku wyboru paragonu fiskalnego jako dowodu zakupu: kolejny numer wydruku z paragonu fiskalnego (numer z paragonu), NIP podatnika, który wystawił paragon fiskalny, unikatowy numer kasy rejestrującej z paragonu fiskalnego, data zakupu potwierdzającego zakup opisany w ust.2 powyżej;
b) w przypadku wyboru faktury Vat jako dowodu zakupu: numer faktury, NIP wystawcy faktury Vat, data sprzedaży Produktu/Produktów Promocyjnych;
a następnie złożyć oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z polityką prywatności Nestlé, odznaczyć ReCAPTCHA, wysłać zgłoszenie poprzez dedykowany przycisk (dalej „Formularz”).
6. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlony na stronie internetowej z informacją czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora
oraz o tym czy jest ono zwycięskie, czy też nie, w zakresie nagród opisanych w
§5 ust.2 pkt a) - c). Laureat zwycięskiego Zgłoszenia otrzymuje również informację o warunkach i terminach weryfikacji prawa do wydania nagrody, opisanej §5 ust.2
pkt a) - c). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną również przesłane wiadomością elektroniczną na adres e-mail, który Laureat wskazał, dokonując zwycięskiego Zgłoszenia.
7. Prawidłowe Zgłoszenie bierze udział w 3 (słownie: trzech) losowaniach nagród opisanych w §5 ust.2 pkt a) do e), tj. jednym losowaniu nagród typu instant win, jednym losowaniu nagrody tygodniowej odpowiednio według daty przesłania prawidłowego Zgłoszenia oraz jednym losowaniu nagrody głównej odpowiednio według daty przesłania prawidłowego Zgłoszenia . 
8. Do Loterii dany paragon fiskalny lub fakturę Vat można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam paragon fiskalny lub fakturę Vat, jako prawidłowe będzie traktowane pierwsze Zgłoszenie dokonane na podstawie danego paragonu fiskalnego lub faktury Vat, które wpłynie na serwer Organizatora. Pozostałe Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora z tytułu tego samego paragonu fiskalnego lub faktury Vat będą uznawane za nieprawidłowe i naruszające zapisy Regulaminu w związku z tym ewentualna nagroda przyznana takiemu Zgłoszeniu nie zostanie wydana.
9. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 3 sierpnia 2020 r., godz. 00:00:00
i trwa do 31 października 2020 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora. O chwili przyjęcia Zgłoszenia decyduje jego wpływ na serwer Organizatora przyjmującego Zgłoszenia.
10. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Z tym zastrzeżeniem, że 1 (słownie: jeden) Uczestnik może wygrać maksymalnie: 2 (słownie: dwie ) nagrody instant win opisane w §5 ust. 2 pkt a), 1 (słownie: jedną) nagrodę instant win opisaną w §5 ust. 2 pkt b), 1 (słownie: jedną) nagrodę instant win opisaną w §5 ust. 2 pkt c), 1 (słownie: jedną) nagrodę tygodniową opisaną w §5 ust. 2 pkt d), 1 (słownie: jedną) nagrodę główną opisaną w §5 ust. 2 pkt e) w Loterii. Z jednego adresu mogą wygrać maksymalnie 2 (słownie: dwie) osoby, z tym ograniczeniem, że z jednego adresu nagrody opisane w §5 ust. 2 pkt e) może wygrać tylko 1 (słownie: jedna) osoba. Pod pojęciem „adres”, Organizator rozumie ten sam adres zamieszkania, korespondencyjny lub zameldowania Uczestników Loterii. Wszelkie próby naruszenia powyższego ograniczenia stanowią podstawę do odebrania Uczestnikowi/om prawa do nagrody jako próby naruszenia postanowień Regulaminu i działań nieuczciwych.
11. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
12. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Organizator zastrzega prawa do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności
w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
13. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Zgłoszeń.
Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Zgłoszenie nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć dane Zgłoszenie
i/lub Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia z naruszeniem postanowień Regulaminu (w szczególności nie przedstawił paragonu fiskalnego lub faktury Vat zgłoszonej do Loterii). Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji Laureatów, ale nie później niż do dnia 10 grudnia 2020 r.
(tj. ostateczny termin przedstawienia wezwania przez Organizatora). W terminie wskazanym powyżej Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii paragonów fiskalnych lub faktur Vat potwierdzających zakup Produktów Promocyjnych.
14. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz odpowiednio paragonów fiskalnych lub faktur Vat potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o., Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie Organizator może przedstawić w formie pisemnej (listem poleconym lub elektronicznie) bądź telefonicznie zgodnie z danymi przedstawionymi przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego Zgłoszenia z Loterii, postanowienia § 7 ust. 9 stosuje się odpowiednio.
15. Faktura Vat lub paragon fiskalny potwierdza zakup Produktu/ów Promocyjnego/ych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
a) potwierdza dokonanie jednorazowego zakupu za kwotę minimum 10 zł brutto (przez co rozumie się ostateczną kwotę do zapłaty po odliczeniu wszelkich ewentualnych rabatów i promocji) przez podmiot będący konsumentem w rozumieniu art.22¹ Kodeksu Cywilnego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.);
b) jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane na nim się znajdują prowadzący faktycznie sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
c) nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, którą ma potwierdzać, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowodów zakupu;
d) zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych, bądź też na fakturze Vat lub paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup spełnia wymagania opisane Regulaminem, w razie braku takiego oznaczenia Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić tą okoliczność u wystawcy faktury Vat lub paragonu fiskalnego (w sklepie). Jako potwierdzenie Organizator akceptuje podpis sprzedawcy i pieczątkę sklepu na paragonie fiskalnym lub fakturze Vat;
e) data i godzina zakupu widniejąca na fakturze Vat lub paragonie fiskalnym przypada przed wysłaniem Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 3 sierpnia 2020 r. o godzinie 0:00:00.
Jednakże to Komisja ostatecznie podejmuję decyzję czy przedstawiony przez Uczestnika paragon fiskalny lub faktura Vat spełniają warunki wynikające z niniejszego Regulaminu, w przypadkach, w których przedstawiony paragon fiskalny lub faktura Vat są w jakikolwiek sposób uszkodzone.
16. W razie utraty lub zniszczenia paragonu fiskalnego lub faktury Vat, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
17. Przez danego Uczestnika rozumie się daną osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby Loterii. Działania danej osoby fizycznej, polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień Regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika jako działanie nieuczciwe i naruszające postanowienia Regulaminu.
18. Do Loterii może zgłosić się wyłącznie osoba posiadająca istniejący (a podawany podczas dokonywania Zgłoszenia) adres e-mail.
19. Wszelkie próby ataku, modyfikacji lub manipulacji w systemie lub platformie lub na serwerze generują natychmiastową dyskwalifikację z Loterii Uczestnika je stosującego lub je zlecającego.
20. Uczestnicy są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ jest to jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej, przeprowadzenia procedur weryfikacyjnych i kontaktu Organizatora z Uczestnikiem.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem
w skutek podania nieprawdziwych lub niepoprawnych danych.

§ 5 
Wartość puli nagród

1. Wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 133 575,50 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i 50/100) zł brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 1.201 (słownie: tysiąc dwieście jeden) sztuk.
2. W Loterii przewidziano następujące nagrody:
a) Nagroda typu instant win III Stopnia: zestaw produktów Felix o wartości 26,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1000 (słownie: tysiąc) sztuk nagród typu instant win III Stopnia w Loterii.
b) Nagroda typu instant win II Stopnia: przekąskołapacz 49,90 zł (słownie: czterdzieści dziewięć złotych i 90/100) brutto. Organizator przewidział 85 (słownie: osiemdziesiąt pięć) nagród typu instant win II Stopnia w Loterii.
c) Nagroda typu instant win I Stopnia: Instax Mini 11 o wartości 339,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 100 (słownie: sto) nagród typu instant win I Stopnia w Loterii.
d) Nagroda Tygodniowa: Lenovo IdeaPad C340 o wartości 2.499,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 278,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100) przeznaczoną na pokrycie należnego podatku od nagrody. Łączna całkowita wartość Nagrody Tygodniowej 2.777,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem złotych i 00/100). Organizator przewidział 13 (słownie: trzynaście) nagród tygodniowych, po 1 (słownie: jednej) sztuce w każdym losowaniu tygodniowym;
e) Nagroda Główna: kwota pieniężna w wysokości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 1.111,00 zł (słownie: tysiąc sto jedenaście złotych i 00/100) przeznaczoną na pokrycie należnego podatku od nagrody. Łączna całkowita wartość Nagrody Głównej 11.111,00 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych i 00/100). Organizator przewidział 3 (słownie: trzy) sztuki Nagród Głównych w Loterii, po 1 (słownie: jednej) sztuce w każdym losowaniu Nagród Głównych.
3. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce ani przelewem bankowym, za wyjątkiem Nagrody Głównej, ani w inny sposób.
4. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
6. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym,
tj. z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019 poz. 1387). Przyznana nagroda pieniężna, która jest dodatkiem do Nagrody Głównej nie zostanie wypłacona zwycięzcy, tylko potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 6 
Miejsce i termin losowań nagród
oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

1. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody opisane w §5 ust.2 pkt a) - c) odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie, w okresie od 27 lipca do 31 lipca 2020 r., przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia do Loterii Uczestnikowi wyświetla się komunikat na stronie internetowej zawierający informację czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie, w zakresie nagród opisanych w §5 ust.2 pkt a) - c). Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Komisję. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd. przez cały Okres promocyjny.
2. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 1185 bramek.
3. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek. W przypadku niewydania nagród, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt a) - c), w szczególności niespełnienia przez Laureata warunków uczestnictwa lub ich wydania, powracają one do puli nagród i Organizator wyznacza dodatkowe godziny otwarcia bramek dla tych nagród. Warunkiem tego jest ustalenie przez Organizatora tej okoliczności nie później niż z upływem Okresu promocyjnego.
4. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek, jednakże bramki są otwarte w godzinach od 08:00 do 22:59:59, każdego dnia Okresu Promocyjnego.
5. Losowania nagród tygodniowych i nagród głównych odbywają w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.
6. Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przypisywany jest unikalny numer ID. W danym losowaniu numer ID może być wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to również numerów ID zgłoszeń rezerwowych do danej nagrody.
W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności, ID nie są uwzględniane, a losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym nagrody opisanej w §5 ust. 2 pkt d) lub pkt e) wylosowane zostanie to samo ID, co ID zwycięskiego Zgłoszenia losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do tego samego Uczestnika.
7. W każdym losowaniu Nagród Tygodniowych (§5 ust. 2 pkt d) losowana jest jedna Nagroda Tygodniowa.
8. Losowania Nagród Tygodniowych opisanych w §5 ust. 2 pkt d) obywają się w następującej kolejności. Losowania odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem:
TYDZIEŃ Okres przyjęcia Zgłoszenia Data losowania
TYDZIEŃ I 03.08 – 09.08.2020 r. 12.08 2020 r.
TYDZIEŃ II 10.08 – 16.08.2020 r. 19.08.2020 r.
TYDZIEŃ III 17.08 – 23.08.2020 r. 26.08.2020 r.
TYDZIEŃ IV 24.08 – 30.08.2020 r. 02.09.2020 r.
TYDZIEŃ V 31.08 – 06.09.2020 r. 09.09.2020 r.
TYDZIEŃ VI 07.09 – 13.09.2020 r. 16.09.2020 r.
TYDZIEŃ VII 14.09 – 20.09.2020 r. 23.09.2020 r.
TYDZIEŃ VIII 21.09 – 27.09.2020 r. 30.09.2020 r.
TYDZIEŃ IX 28.09 – 04.10.2020 r. 07.10.2020 r.
TYDZIEŃ X 05.10 – 11.10.2020 r. 14.10.2020 r.
TYDZIEŃ XI 12.10 – 18.10.2020 r. 21.10.2020 r.
TYDZIEŃ XII 19.10 – 25.10.2020 r. 28.10.2020 r.
TYDZIEŃ XIII 26.10 – 31.10.2020 r. 03.11.2020 r.

9. W każdym losowaniu Nagród Głównych, opisanych w§5 ust. 2 pkt e) losowana jest jedna Nagroda Główna.
10. Losowania Nagród Głównych opisanych w §5 ust. 2 pkt e) obywają się w następującej kolejności. Losowania odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem:
TYDZIEŃ Okres przyjęcia Zgłoszenia Data losowania
MIESIĄC I 03.08 – 31.08.2020 r. 02.09.2020 r.
MIESIĄC II 01.09 – 30.09.2020 r. 02.10.2020 r.
MIESIĄC III 01.10 – 31.10.2020 r. 03.11.2020 r.

11. Po wylosowaniu zwycięskich ID w zakresie Nagród Tygodniowych i Nagród Głównych, losowane są ID rezerwowe, po 2 (słownie: dwa) do każdej Nagrody Tygodniowej opisanej w §5 ust. 2 pkt d), po 2 (słownie: dwa) do każdej Nagrody Głównej opisanej w §5 ust. 2 pkt e), oznaczone zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze i drugie. Prawo do nagrody przyznawane jest zwycięzcy rezerwowemu jeśli zwycięzca nie spełni wymagań określonych Regulaminem.
12. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników Loterii postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń.
13. Wyniki ogłaszane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości po zakończeniu procedury weryfikacji Zwycięzców. Lista dostępna będzie na stronie www.loteriafelix.pl.

 

§ 7 
Warunki wydania Nagród

1. Laureaci nagród typu instant win, opisanych w §5 ust.2 pkt a) – c)
są informowani o wygranej poprzez wyświetlony komunikat oraz wiadomość e-mail zgodnie z procedura opisaną w § 4 ust. 6 Regulaminu, a także są zobowiązani do zachowania zgłoszonego Paragonu fiskalnego lub faktury Vat w terminie do dnia 10 grudnia 2020 r., w celu wskazanym w § 4 ust. 12 zd. 4 Regulaminu. W wyświetlonym komunikacie oraz wiadomości e-mail Laureaci Nagród typu instant win są informowani o konieczności przesłania do Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres loteriafelix@uniqueone.pl skanów lub zdjęć następujących dokumentów:
a) własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe
i adresowe Laureata oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.loteriafelix.pl oraz stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu;
b) oryginału paragonu fiskalnego lub faktury Vat, z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.

Wiadomość e-mail, o której mowa powyżej musi zostać wysłana do Organizatora
w ciągu 3 dni roboczych od dnia poinformowania Laureata o wygranej (tj. od momentu wyświetlenia komunikatu o wygranej).
2. Laureaci Nagród Tygodniowych i Nagród Głównych opisanych w §5 ust.2 pkt d), oraz e) informowani są przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w ciągu 2 dni roboczych po losowaniu. Przedstawiciel Organizatora potwierdza udział w Loterii i przekazuje informacje jakie warunki musi spełnić Laureat celem otrzymania nagrody. W przypadku braku kontaktu z Laureatem Zwycięskiego Zgłoszenia we wskazanym powyżej terminie, tj. w następnym dniu roboczym po dniu losowania Nagrody Głównej, Organizator wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „Loteria Felix: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w „Loteria Felix”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.loteriafelix.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do Nagrody Tygodniowej lub Nagrody Głównej. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Na początku rozmowy Laureat jest informowany, że rozmowa jest nagrywana, a także, że podczas rozmowy niezbędne jest przekazanie danych osobowych koniecznych do weryfikacji osoby Laureata (imię, nazwisko, adres, numer telefonu). Podczas rozmowy Przedstawiciel Organizatora przekazuje Laureatowi informację o numerze paragonu fiskalnego lub faktury Vat, który został podany w wylosowanym Zgłoszeniu. Laureat podczas rozmowy informowany jest o dokumentach jakie należy wysłać do Organizatora w celu otrzymania Nagrody, przekazywana jest także informacja o terminach wysyłki dokumentów i adresie do wysyłki. W przypadku nieudanej próby połączenia z Laureatem traci on prawo do nagrody. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem (tj. uszkodzenie/wada telefonu).
3. Laureaci Nagród Tygodniowych oraz Nagród Głównych oraz opisanych w §5 ust.2 pkt c), oraz d) zobowiązani są do przesłania dokumentów opisanych w ust.4 poniżej do Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy o której mowa w § 7 ust. 2 powyżej. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia kontaktu przedstawiciela Organizatora. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania)
4. Laureat nagrody opisanej w §5 ust. 2 pkt d) oraz e) zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora:
a) własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe
i adresowe Laureata oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii, zgodnie
ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.loteriafelix.pl oraz stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu;
b) oryginału paragonu fiskalnego lub faktury Vat, z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.
5. Laureaci są zobowiązani do przesłania dokumentów opisanych w ust. 4 listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A,
02-737 Warszawa. Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody, w terminie o którym mowa w ust. 3, oznacza
to rezygnację z prawa do nagrody.
6. Przesłanie przez Laureata dokumentów niespełniających wymagań określonych Regulaminem, w szczególności nieprawidłowego dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (przez to rozumie się również błędnego, podrobionego, uszkodzonego paragonu fiskalnego lub faktury Vat) bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez Laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody.
7. W przypadku, gdyby okazało się, iż Laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktu Promocyjnego, traci on prawo do Nagrody.
8. W przypadku wystąpienia okoliczności niezgodności treści wskazanej w Zgłoszeniu a treścią paragonu fiskalnego lub faktury Vat, Zgłoszenie jest dyskwalifikowane jako naruszające postanowienia Regulaminu, a Laureat traci prawo do nagrody.
9. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Laureata, Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się
do Laureata o przedstawienie części lub wszystkich dowodów zakupu Produktów Promocyjnych (paragonów fiskalnych lub faktur Vat) zgłoszonych do Loterii (dotyczy również Laureata nagród opisanej w §5 ust. 2 pkt a) – c)) oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami i trybem opisanym w § 4 ust. 11-13.
10. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w ust. 9 powyżej i § 4 ust. 11-13, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat wezwaniem Organizatora w ciągu 3 dni roboczych (data nadania) od otrzymania tego wezwania skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza rezygnację z prawa do nagrody. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów, za pośrednictwem listu poleconego lub osobiście na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora.
11. Przez brak możliwości kontaktu rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem telefonu wskazanym w Zgłoszeniu.
12. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano Laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
13. W przypadku, w którym Laureat Nagrody Tygodniowej lub Nagrody Głównej opisanych w §5 ust.2 pkt d) - e) nie spełnia warunków opisanych w Regulaminie, nagroda przechodzi na Pierwszego Rezerwowego Laureata Nagrody Tygodniowej lub Głównej, jeśli i on nie spełni warunków opisanych w Regulaminie nagroda przechodzi na Drugiego Rezerwowego Laureata Nagrody Tygodniowej lub Głównej. Kontakt telefoniczny
z Pierwszym i Drugim Rezerwowym Laureatem Nagrody Tygodniowej oraz Pierwszym i Drugim Rezerwowym Laureatem Nagrody Głównej jest nawiązywany równocześnie, następnego dnia roboczego, po utracie prawa do nagrody przez Laureata Nagrody Tygodniowej oraz Laureata Nagrody Głównej, zgodnie ze schematem przedstawionym
w § 10 ust. 3.
14. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
15. Oświadczenia, o których mowa w powyższych ustępach mogą być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Muszą być kompletne i podpisane.
16. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane
są przez Komisję.
17. Jednocześnie Organizator w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115 ze zm.), do dnia 10 grudnia 2020 r. skontaktuje się ze Zwycięzcami Nagród Głównych, opisanych w § 5 ust. 2 pkt e) na numer telefonu podany w Zgłoszeniu przez Zwycięzcę w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o.,
ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe), oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np. prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy w sytuacji braku jego fizycznej obecności u Organizatora podczas wydania nagrody głównej.
W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru nagrody musi udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) do dnia 31 grudnia 2020 r. w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi. Brak przedstawienie ww. dokumentów może skutkować wstrzymaniem lub niewydaniem Nagrody Głównej Zwycięzcy.
18. Nagrody wydawane są pozytywnie zweryfikowanym Laureatom, dalej określanym jako „Zwycięzcy”.

 

 


§ 8 
Termin wydania Nagród

1. Nagrody opisane w §5 ust.2 pkt a)-d) wysyłane są przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 31 grudnia 2020 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres wskazany przez Zwycięzcę w Oświadczeniu.
2. Nagrody Główna, opisana w §5 ust.2 pkt e) wysyłana jest Zwycięzcom przelewem bankowym do dnia 31 grudnia 2020 r., (przez co rozumie się maksymalną datę dokonania dyspozycji bankowej przez Organizatora). Nagroda wysyłana zgodnie z danymi wskazanymi przez Zwycięzcę w Oświadczeniu Laureata, o którym mowa w § 7 ust. 4.
3. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na konta bankowe prowadzone przez banki znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9 
Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

1. Reklamacje, z wyjątkiem o którym mowa w ust. 3 poniżej, mogą być zgłaszane do dnia
14 stycznia 2020 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria Felix - reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres loteriafelix@uniqueone.pl i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20): imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowną lub w wiadomości e-mail w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 8 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.


§ 10
Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Administratorem danych osobowych jest:
a) W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu produktów Nestle. Nestle powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu. Nestle Polska S.A. może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych.
b) W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr z 2019 poz. 20);
c) W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe
i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o.,
ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.
d) W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej,
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847.) jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową oraz kontrole związaną z ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115 ze zm.) ) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.
e) W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.
2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Nestle Polska S.A. lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych Nestle Polska S.A.: DataProtectionOffice@nestle.com
3. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Organizatora (Unique One Sp. z o.o.) lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa).
4. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Administrator – Nestlé Polska S.A. powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Laureatów mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane,
w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
6. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne
do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
7. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
9. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny
do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych
z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.


§ 11
Postanowienia końcowe

1. Regulamin od dnia 27 lipca 2020 r. dostępny jest na stronie www.uniqueone.pl, a od dnia 3 sierpnia 2020 r. jest również dostępny na www.loteriafelix.pl. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
3. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii.
4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
5. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia Laureata Nagrody Instant Win
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Laureata Nagrody Tygodniowej oraz Nagrody Głównej

Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagród Instant Win

WZÓR OŚWIADCZENIA DLA
LAUREATÓW NAGRÓD INSTANT WIN

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.
Oświadczam, że ukończyłem/am najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust.11 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.
________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL PODANY W ZGŁOSZENIU

________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

_______________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

_______________________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

________________________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)


______________________________________

PODPIS I DATA

Proszę pamiętać o załączeniu zdjęcia lub skanu Dowodu Zakupu, z tytułu którego przypisana została Nagroda.

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Wielka Loteria Felix” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Wielka Loteria Felix”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) oraz z przepisów prawa podatkowego.
Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagród Tygodniowych oraz Nagród Głównych

WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA
LAUREATÓW NAGRÓD TYGODNIOWYCH
ORAZ NAGRÓD GŁÓWNYCH

Oświadczam, że ukończyłem/am najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust.11 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.


Poniże dane uzupełnią zarówno Laureaci Nagród Tygodniowych oraz Nagród Głównych

____________________________________________________________
ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

___________________________________________________________
SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

____________________________________________________________
PESEL (a w razie braku numer PESEL – data urodzenia, państwo urodzenia)

 

Uzupełniają wyłącznie Laureaci Nagród Tygodniowych


____________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)


Uzupełniają wyłącznie Laureaci Nagród Głównych

____________________________________________________________
(NUMER RACHUNKU BANKOWEGO)

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO POSIADACZA RACHUNKU BANKOWEGO

____________________________________________________________
OBYWATELSTWO

_____________________________________
PODPIS I DATA

Proszę pamiętać o załączeniu oryginału Dowodu Zakupu, z tytułu którego przypisana została Nagroda.

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Wielka Loteria Felix” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Wielka Loteria Felix”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 poz. 1115) oraz z przepisów prawa podatkowego.


Poniższe Oświadczenie uzupełniają wyłącznie Laureaci Nagrody Głównej

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 poz. 1115).
2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 poz. 1115).
3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 poz. 1115)
4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


______________________________________
Data i podpis
* niepotrzebne skreślić
** Organizator może także wezwać do uzupełnienia poniższych danych osobę będącą Laureatami Nagród Gwarantowanych I i II oraz III Stopnia (vouchery) w przypadku jeżeli łączna wartość wszystkich wygranych przez jedną osobę nagród będzie równowartością 2 000 euro bądź większą.

₁ Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
c) członków organów zarządzających partii politycznych,
d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje w tych organizacjach,
i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
₂ członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
₃ osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;