Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Wielka bitwa influencerów

Regulamin konkursu pod nazwą

Wielka bitwa influencerów

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Wielka bitwa influencerów” (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedzia 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 01637528800000, tel.: +48 22 549 30 03, fax: +48 22 853 89 29 (dalej „Organizator”).
 3. Niniejszy Konkurs organizowany jest przez Organizatora na zlecenie Canon Polska
  sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa (dalej „Canon”).
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 5. Stroną konkursową jest strona internetowa pod adresem: www.promocjecanon.pl, (dalej „Strona Internetowa”).
 6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Konkurs rozpoczyna się w dniu 23 listopada 2019 r. i kończy się w dniu 14 lutego (czas wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 8. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora (dalej „Komisja”).
 9. Uczestnik dodając komentarz w Konkursie na Stronie Internetowej potwierdza, że wobec przesłanego komentarza (pracy konkursowej) przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych oraz nie narusza ono praw osób trzecich oraz oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego utworu (pracy konkursowej) oraz że wszystkie osoby widniejące na niej wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie.
 10. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na publikację przesłanej pracy konkursowej (dodanego komentarza) na Stronie Internetowej na potrzeby realizacji i promocji Konkursu (w tym w mediach społecznościowych), jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia pracy i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką.
 11. Uczestnik dodając komentarz podczas trwania Konkursu może wyrazić zgodę na publikację pracy konkursowej w mediach społecznościowych Canon oraz na obróbkę redakcyjną
  i komputerową, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu (pracy konkursowej) - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie rozpowszechniania utworu na publiczne wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 12. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu.
 13. Do niniejszego Regulaminu znajduje zastosowanie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).
 14. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 15. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez oddawanie głosów i dodawanie komentarzy ma Stronie Internetowej.

 

 

§ 2 Uczestnicy

 1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
 2. Uczestnikiem Konkursu jest podmiot spełniający wymagania określone w Regulaminie, który dokonana prawidłowego zgłoszenia poprzez oddawanie głosu i dodanie komentarza do Konkursu zgodnie z § 3,  który posługuje się jednym adresem e-mail i wybranym przez Uczestnika nickiem (dalej „Uczestnik”).
 3. Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Canon, a także pracownicy i członkowie rodziny  influencerów, o których mowa w § 3 ust. 5.  Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 3  Zasady konkursu

 1. Uczestnik zgłasza się do Konkursu w ten sposób, że pod materiałami umieszczonymi  na Stronie Internetowej Konkursu, o których mowa w ust. 6 oraz ust. 8 poniżej, oddaje głosy lub dodaje komentarze. 
 2. Aby oddać głos w Konkursie należy:

a)             Wpisać wybrany przez siebie nick;

b)             Wpisać swój adres e-mail;

c)              Złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu Konkursu;

d)             Kliknąć przycisk „Zagłosuj”,

(dalej „Głos”). Jednakże z jednego adresu IP w ciągu doby (tj. od godziny 00:00:00 do godz. 23:59:59 danego dnia trwania Konkursu) można oddać tylko jeden Głos niezależne od tego jakim nickiem czy adresem e-mail posługuje się Uczestnik .

 1. Aby dodać komentarz w Konkursie należy:

a)                  Wpisać wybrany przez siebie nick;

b)                 Wpisać swój adres e-mail;

c)                  Wpisać swój komentarz;

d)                 Złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu Konkursu;

e)                 Klikać przycisk „Skomentuj”,

(dalej „Komentarz”).

 1. W czasie trwania Konkursu Uczestnik ma obowiązek używać tego samego nick-u i adresu e-mail podanych podczas pierwszej aktywności na Stronie Internetowej (oddanie Głosu lub dodanie Komentarza), gdyż jest to podstawą naliczania Głosów i Komentarzy przez danego Uczestnika. Oznacza to, iż za jednego Uczestnika uważa się tę samą osobę fizyczną niezależnie od podanych danych (nick i adres e-mail). Dany nick, pod którym występował będzie Uczestnik można wybrać tylko raz, co oznacza, że podczas pierwszej aktywności, tj. oddania Głosu lub dodania Komentarza Uczestnik wpisze dany nick, i nie pojawi się komunikat, iż „Podany nick jest już zajęty. Wprowadź inny nick.”, to Uczestnik dodając swój adres e-mail i następnie oddając Głos lub dodając Komentarz przypisuje dany nick do swojej osoby, tj. inny Uczestnik nie może już wybrać tego nick-u, który w ten sposób zostaje powiązany z konkretnym adresem e-mail Uczestnika. Głosy i Komentarze oddane przez jednego Uczestnika posługującego się różnymi nick-ami i adresami e-mail nie będą sumowane, a działanie takie będzie uznawane jako naruszenie Regulaminu Konkursu i skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z Konkursu.
 2. W Konkursie Uczestnicy oddają Głosy lub dodają Komentarze na dane aktywności o których mowa w ust. 6 poniżej wykonywane przez dwóch influencerów występujących pod nazwami: Fotobłysk oraz Magdalena Mizera (dalej „Inflencerzy”). Każdy z Influencerów podczas trwania Konkursu wykonuje następujące zadania  i aktywności o nazwach: Unboxing, #1Challenge, #2 Challenge oraz Best of (dalej „Zadania”). Uczestnik oddaje Głosy i/lub dodaje Komentarze na dane Zadanie wykonane przez danego Influencera.
 3. Uczestnik w dniach od 23 listopada 2019 r., godz. 00:00:00 do dnia 30listopada 2019 r. godz. 23:59:59 spośród listy zadań opublikowanej na  Stronie Internetowej wybiera zadanie jakie będą mieli do wykonania Influencerzy i oddaje swój Głos. Uczestnik może tylko raz, w terminie wskazanym w zd. 1, oddać Głos dotyczący wyboru zadań dla Influencerów. Dwa zadania z listy, które uzyskają największą liczbę głosów będą stanowić #1 Challenge oraz #2 Challenge, które wykonywać będą Influencerzy. Ogłoszenie zwycięskich zadań, które stanowić będą  #1 Challenge oraz #2 Challenge nastąpi maksymalnie do dnia 1 grudnia 2019 r. Głos oddany na tym etapie nie jest wliczany do  rankingu, o którym mowa w ust. 7 poniżej.
 4. Każde oddanie Głosu lub dodanie Komentarza przez danego Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, na zasadach o których mowa w ust. 8 poniżej, będzie uwzględniane i przypisywane do danego Uczestnika, a następnie Organizator stworzy na Stronie Internetowej, ranking TOP 10 w którym, będzie wskazanych 10 Uczestników, którzy są najaktywniejsi w Konkursie, tj. dodali największą ilość Komentarzy i Głosów (dalej „Ranking”). Ranking będzie aktualizowany przez Organizatora na bieżąco, w uwzględnieniem procesu weryfikacji Komentarzy. W rankingu znajduję się informacja o nick-u Uczestnika, ilości  dodanych Komentarzy oraz Głosów, a także suma obu tych aktywności.
 5. Po ogłoszeniu zwycięskich zadań, których mowa w ust. 6 powyżej, następuję wykonywanie przez Influencerów Zadań. Uczestnicy mogą wykonywać następujące czynności dotyczące poszczególnych Zadań na następujących zasadach:

a)             Unboxing –  Uczestnik może dodawać wyłącznie Komentarze.

Aby dodać Komentarz Uczestnik na Stronie Internetowej:

 • klika przycisk „Stawiam na Magdalena Mizera” lub „Stawiam na Fotobłysk”,
 • wybiera zakładkę „Unboxing”,
 • dodaje Komentarz, zgodnie z ust. 3 powyżej.

Uczestnik może dodać jeden Komentarz dziennie na wyłącznie jednego z Influencerów. Komentarze można dodawać od momentu pojawienia się materiałów z wykonania przez Influencerów tegoż Zadania do dnia 31 grudnia 2019 r., godz.23:59:59.

b)             #1 Challenge:  Uczestnik może dodawać  Komentarze oraz oddawać Głosy na danego Influencera, w tym Zadaniu.

Aby dodać Komentarz Uczestnik na Stronie Internetowej:

 • klika przycisk „Stawiam na Magdalena Mizera” lub „Stawiam na Fotobłysk”,
 • wybiera zakładkę „#1 Challenge”,
 • dodaje Komentarz, zgodnie z ust. 3 powyżej z tą różnicą, że na końcu aby dodać Komentarz należy kliknąć przycisk „OK”.

Uczestnik może dodać jeden Komentarz dziennie na wyłącznie jednego z Influencerów. Komentarze można dodawać od momentu pojawienia się materiałów z wykonania przez Influencerów tegoż Zadania do dnia 31 grudnia 2019 r., godz.23:59:59.

Aby oddać Głos Uczestnik:

 • klika przycisk „Stawiam na Magdalena Mizera” lub „Stawiam na Fotobłysk”, a następnie
 • wybiera zakładkę #1 Challenge,
 • oddaje Głos w ten sposób, że wykonuje czynności z ust. 2 pkt a)-c) powyżej, a następnie zaznacza ikonę serca z napisem Zagłosuj i oddaje głos klikając przycisk „OK”.

Uczestnik może oddać jeden Głos dziennie na wyłącznie jednego z Infuencerów. Głos można oddać od momentu pojawienia się materiałów z wykonania przez Influencerów tegoż Zadania do dnia 31 grudnia 2019 r., godz.23:59:59.

c)      #2 Challenge:  Uczestnik może dodawać  Komentarze oraz oddać jeden Głos na danego Influencera, w tym Zadaniu.

Aby dodać Komentarz Uczestnik na Stronie Internetowej:

 • klika przycisk „Stawiam na Magdalena Mizera” lub „Stawiam na Fotobłysk”,
 • wybiera zakładkę „#2 Challenge”,
 • dodaje Komentarz zgodnie z ust. 3 powyżej z tą różnicą, że na końcu, aby dodać Komentarz należy kliknąć przycisk „OK”.

Uczestnik może dodać jeden Komentarz dziennie na wyłącznie jednego z Influencerów. Komentarze można dodawać od momentu pojawienia się materiałów z wykonania przez Influencerów tegoż Zadania do dnia 31 grudnia 2019 r., godz.23:59:59.

Aby oddać Głos Uczestnik:

 • klika przycisk „Stawiam na Magdalena Mizera” lub „Stawiam na Fotobłysk”, a następnie
 • wybiera zakładkę #2 Challenge,
 • oddaje Głos w ten sposób, że wykonuje czynności z ust. 2 pkt a)-c) powyżej, a następnie zaznacza ikonę serca z napisem Zagłosuj i oddaje głos klikając przycisk „OK”.

Uczestnik może oddać jeden Głos dziennie na wyłącznie jednego z Infuencerów. Głos można oddać od momentu pojawienia się materiałów z wykonania przez Influencerów tegoż Zadania do dnia 31 grudnia 2019 r., godz.23:59:59.

d)        Best Of: Uczestnik może dodawać wyłącznie Komentarze.

Aby dodać Komentarz Uczestnik na Stronie Internetowej:

 • klika przycisk „Stawiam na Magdalena Mizera” lub „Stawiam na Fotobłysk”,
 • wybiera zakładkę „Best of”,
 • dodaje Komentarz, zgodnie z ust. 3 powyżej.

Uczestnik może dodać jeden Komentarz dziennie na wyłącznie jednego z Influencerów. Komentarze można dodawać od momentu pojawienia się materiałów z wykonania przez Influencerów tegoż Zadania do dnia 31 grudnia 2019 r., godz.23:59:59.

 1. Zadania, o których mowa ust. 8 powyżej są realizowane przez Influencerów w ten sposób, że na Stronie Internetowej w zakładkach dotyczących danych Zadań znajdować się będą ikony serwisów Facebook, Instagram oraz YouTube. Uczestnik klikając w daną ikonę jest przenoszony do wybranego serwisu, na który znajduję się materiał foto lub video z wykonania danego zadania przez Influencera. Jednakże aby oddać Głos lub dodać Komentarz należy powrócić do Strony Internetowej.
 2. W przypadku #1 Challengu oraz #2 Challengu Uczestnik może jednocześnie oddać Głos i dodać Komentarz lub może wykonać tylko jedną z tych czynności, pamiętaj o ograniczeniu ilościowym do jednego Komentarza i jednego Głosu dziennie na wyłącznie jednego Influencera. Przez sformułowanie jeden dziennie Organizator rozumie przedział czasowy od godziny 00:00:00 do 23:59:59 danego dnia kalendarzowego Konkursu.
 3. Po dodaniu Komentarza nie jest on od razu publikowany na Stronie Internetowej. Po dodaniu Komentarza Organizatora przeprowadza weryfikacja Komentarza, w szczególności w celu ustalenia czy przesłany Komentarz nie narusza postanowień Regulaminu. Procedura weryfikacji trwa 1 dzień roboczy od dnia dodania Komentarza. Po przeprowadzeniu weryfikacji prawidłowe Komentarze publikowane są na Stronie Internetowej. Komentarze niekompletne, wypełnione nieprawidłowo, nieczytelne, zawierające treści naruszające dobre obyczaje, sprzeczne z prawem, o charakterze religijnym, nawołujące do ksenofobii, nienawiści, przemocy, wulgarne, przedstawiające treści o charakterze pornograficznym bądź w inny sposób naruszający postanowienia Regulaminu zostają zweryfikowane negatywnie co oznacza, że nie są publikowane na Stronie Internetowej i nie biorą udziału w Konkursie. W przypadku jeżeli Organizator po opublikowaniu danego Komentarza uzyska informacje, iż dany Komentarza jest niezgodny z prawem (np. narusza prawa autorskie osób trzecich) Organizator ma prawo usunąć taki Komentarz, ze Strony Internetowej i tym samym odliczyć go w Rankingu Uczestnikowi, który go dodał.

 

§ 4 Nagrody

 1. Całkowita maksymalna wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora w Konkursie na wygrane wynosi 4.444,00zł (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi maksymalnie 2 (słownie: dwie) sztuki.
 2. Nagrodami w Konkursie są vouchery uprawniające do spotkanie z Influencerem podczas, którego Zwycięzca będzie miał możliwość przetestowania systemu EOS R,  o wartości 2.000,00 zł brutto oraz kwota w wysokości 222,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa złote i 00/100), przeznaczoną na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w ust. 5 poniżej. Organizator przewidział maksymalnie 2 (słownie: dwie) sztuki Nagród.
 3. Zwycięzca, który zajmuje wyższe miejsce w rankingu ma prawo wybrać, z którym Influencerem, chcę się spotkać w ramach realizacji Nagrody. Zwycięzca, który jest niżej w Rankingu w ramach realizacji Nagrody spotka się z drugim Influencerem, który nie  został jeszcze wybrany. W przypadku remisu decydująca jest większa ilość Komentarzy dodana przez Uczestnika.
 4. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1387). Oznacza to, iż od wartości Nagrody Organizator pobiera kwotę na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 10% nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę, a następnie Organizator jako płatnik podatku przekazuje go do właściwego urzędu skarbowego.
 5. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
 6. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.

 

§ 5 Wyłonienie Zwycięzców i wydanie Nagród

 

 1. Wyboru Zwycięzców dokonują uprawnieni członkowie Komisji. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności, atrakcyjności i merytoryki Komentarzy, a także biorąc pod uwagę miejsce danego Uczestnika w Rankingu. Komisja dokonuje wyborów Zwycięzców terminie do dnia 7 stycznia 2020 r.  Komisja wybiera również jednego Zwycięzcę rezerwowego do każdej z nagród.
 2. Uczestnicy, którzy zostali wyłonieni przez Komisję jako Zwycięzcy są informowani
  o tym fakcie wiadomością wysyłaną na adres e-mail podany przez Zwycięzcę przy tworzeniu nick-u, pod którym występował w Konkursie. Wiadomość e-mail z informacją o wygranej wysłana jest w terminie do dnia 8 stycznia 2020 r. Jednocześnie na Stronie Internetowej zostaną opublikowane nick-i wyłonionych Zwycięzców.
 3. W wiadomości e-mail Zwycięzca otrzyma informację, o obowiązku kontaktu telefonicznego z Organizatorem, pod numerem telefonu wskazanym w wiadomości e-mail, w celu omówienia szczegółów wydania Nagrody (koszt połączenia według stawek operatora Zwycięzcy). Zwycięzca ma obowiązek kontaktu telefonicznego z Organizatorem w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania widomości e-mail o wygranej, tj. do dnia 13 stycznia 2020 r. W przypadku braku kontaktu z Organizatorem Zwycięzca traci prawo do Nagrody, a Nagroda przechodzi na Zwycięzcę rezerwowego, który w dniu 14 stycznia 2020 r. jest informowany wiadomością e- mail o otrzymaniu statusu Zwycięzcy i obowiązku kontaktu telefonicznego z Organizatorem, pod wskazany w wiadomości numer telefonu, do dnia 20 stycznia 2020 r.
 4. Nagroda będzie wydawana w ten sposób, że do dnia 21 stycznia 2020 r. Zwycięzcy otrzymają na adres e-mail, na który została wysłana wiadomość o wygranej, elektroniczny voucher z Nagrodą o której mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu.
 5. Termin realizacji Nagrody jest ustalany indywidualnie ze Zwycięzcami, ale nie może być on późniejszy niż dzień 31 stycznia 2020 r.

 

§ 6 Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Administratorem danych osobowych jest:

a)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, zwycięzców Konkursu – Canon, e-mail:rodo@canon.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora jakim jest przeprowadzenie Konkursu i promocja produktów Canon. Canon powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Konkursem Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu.

b)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl).

c)       W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Konkursu przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Konkursu oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Canon danych lub związanych z nimi praw, należy kierować mailem na adres: rodo@canon.pl
 2. Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl.
 3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie Nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz (w odniesieniu do Laureatów) do otrzymania Nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku Laureatów) brakiem możliwości otrzymania Nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
 6. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 8. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z Nagrodą uzyskaną w Konkursie. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do 5 lutego 2020 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Wielka bitwa influencerów- reklamacja” i powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 8 Postanowienia Końcowe

 

 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora, na Stronie Internetowej Konkursu oraz na stronie www.uniqueone.pl.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt Organizatora w związku z realizacją Konkursu zarówno po przez połącznia telefoniczne oraz wiadomości e-mail.
 4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.
 5. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, a jednoczenie infolinia Organizatora działa w godzinach od 9 do 17 w dni robocze.
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym Instagram, Facebook oraz serwis YouTube.