Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Weź ze sobą NESCAFE na wakacje w sieci sklepów Biedronka

Regulamin konkursu pod nazwą

„Weź ze sobą NESCAFÉ na wakacje” w sieci Biedronka

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą:
  „Weź ze sobą NESCAFÉ na wakacje” zwany dalej „Konkurs”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737)
  przy ul. Niedźwiedzia 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 01637528800000, tel.: +48 22 549 30 03, fax: +48 22 853 89 29, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Niniejszy Konkurs organizowany jest przez Organizatora na zlecenie Nestle Polska S.A.
  z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 (dalej „Nestle”).
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Okres przyjmowania zgłoszeń i sprzedaż produktów promocyjnych rozpoczyna się w dniu 21 czerwca 2019 r. i trwa do 4 lipca 2019  r. (dalej „Okres promocyjny”). Poza tym okresem produkty promocyjne dostępne są w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia
  do udziału w Konkursie.
 7. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie zgłoszenia zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 Regulaminu.
 8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określnych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 9. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza,  że jest twórcą wskazanej w Zgłoszeniu odpowiedzi na pytanie stanowiącej rozwiązanie zadania konkursowego oraz,
  że przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste
  do rozwiązania zadania konkursowego. Zapewnia, że rozwiązanie zadania konkursowego nie narusza w żaden sposób praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich i jest wyłącznie efektem osobistej działalności Uczestnika i nie zostało uprzednio nigdzie opublikowane.
 10. Uczestnictwo w Konkursie i podanie związanych z tym danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne, niemniej jest ono niezbędne dla uczestnictwa
  w Konkursie.
 11. Uczestnik Konkursu może zgłosić wyłącznie swój udział w Konkursie.
 12. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje komisja konkursowa, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji konkursowej (dalej „Komisja”).
 13. Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu, w szczególności zasad, przebiegu Konkursu, wydania nagród czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 14. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 ustawy
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 80)

 

§ 2 Uczestnicy

 1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U.
  z 2019 r. poz. 80).
 2. Uczestnikiem Konkursu jest podmiot spełniający wymagania określone w Regulaminie, który dokona prawidłowego zgłoszenia do Konkursu zgodnie z § 3 (dalej „Uczestnik”).
 3. Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestle
  Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków
  i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające
  w stosunku przysposobienia.
 4. Laureat to Uczestnik, którego praca konkursowa została wyłoniona przez Komisję zgodnie z § 6 ust. 1 i ust. 2 (dalej: „Laureat”). Przez Zwycięzcę na potrzeby Regulaminu, należy rozumieć Uczestnika, którego odpowiedź na pytanie została wybraną przez Komisję
  i któremu została wydana nagroda w Konkursie (dalej: „Zwycięzca”).

 

§ 3 Zasady konkursu – dokonywanie zgłoszeń

 1. W konkursie biorą udział następujące produkty: kawa NESCAFÉ Classic 200 g 
  i kawa NESCAFÉ Sensazione Crème 200 g (dalej „Produkty Promocyjne”), zakupione
  w jednym ze sklepów sieci Biedronka.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w Okresie promocyjnym:

a)      dokonać jednorazowo zakupu (w ramach 1 transakcji) co najmniej jednego Produktu Promocyjnego w jednym ze sklepów sieci Biedronka;

b)      zachować oryginalny paragon fiskalny potwierdzający zakup zgodny z pkt a) powyżej (dalej: „Dowód Zakupu”);

c)      wykonać zadanie konkursowe polegające na odpowiedzi na pytanie:
„Gdzie i dlaczego na wakacje zabrałbyś ze sobą kawę NESCAFÉ?” (dalej: „Zadanie Konkursowe”);

d)     dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie (dalej „Zgłoszenie”), zgodnie z postanowieniami poniższych ustępów.

 1. W celu dokonania Zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik spełniający warunki określone w § 2 Regulaminu oraz w ust. 2 powyżej, musi wysłać wiadomość SMS
  na numer 70711 (koszt wysłania wiadomości SMS to 0.50 zł netto plus podatek VAT, czyli łącznie 0,62 zł), w treści wiadomości wpisując w kolejności: NESCAFE.Numer z  paragonu.Twoja odpowiedź na pytanie – (wskazane w ust.1 pkt c).
 2. Całkowita długość treści wiadomości SMS przesłanej przez Uczestnika Konkursu
  na numer wskazany powyżej nie powinna przekroczyć 160 znaków (treść wiadomości począwszy od słowa NESCAFE, po numer dowodu zakupu i odpowiedz na pytanie konkursowe nie może przekroczyć 160 znaków). W przypadku, jeśli liczba znaków przekroczy 160 znaków (ze spacjami), Komisja wyłaniając zwycięskie odpowiedzi weźmie pod uwagę tylko pierwsze 160 znaków. W zależności od sposobu rozliczania wiadomości SMS stosowanego przez operatorów telefonii komórkowej lub/i uwarunkowań technicznych modelu telefonu użytego w tym celu przez Uczestnika, faktyczna długość wiadomości SMS zgłoszonej do Konkursu przez Uczestnika może być różna.
  W szczególności dotyczy to wiadomości SMS zawierających polskie znaki diakrytyczne. W związku z czym, przed wysłaniem Zgłoszenia, Uczestnik powinien upewnić się, że treść Zgłoszenia nie przekracza liczby znaków wskazanej powyżej.
 3. Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy. Uczestnicy nie ponoszą kosztów wiadomości zwrotnej potwierdzającej przyjęcie Zgłoszenia do Konkursu, o której mowa
  w ust. 10 poniżej.
 4. Jedno Zgłoszenie może dotyczyć tylko Produktu Promocyjnego, którego nabycie udokumentowane jest na jednym Dowodzie Zakupu.
 5. Zakup większej liczby Produktów Promocyjnych na jednym Dowodzie Zakupu,
  nie uprawnia Uczestnika do wielokrotnego zgłoszenia tego Dowodu Zakupu.
 6. Dany Dowód Zakupu można zgłosić tylko raz do Konkursu. W sytuacji ustalenia przeciwnej okoliczności przez Komisję kolejne Zgłoszenie/Zgłoszenia będą wykluczane
  z Konkursu. Komisja zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika naruszającego ww. postanowienia.
 7. W Konkursie uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce oraz korzystających z polskich zasobów numeracji, z możliwością identyfikacji numeru telefonu, w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu. Każdy Uczestnik powinien mieć wyłączoną blokadę SMS Premium.
 8. W Konkursie wezmą udział wyłącznie prawidłowe zgłoszenia, zawierające wszystkie dane i informacje, o których mowa w Regulaminie.
 9. Bezpośrednio po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informację o przyjęciu jego Zgłoszenia do Konkursu w postaci bezpłatnej zwrotnej wiadomości SMS, wysłanej przez Organizatora na numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenie.
 10. Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie Zgłoszenia do Konkursu, wyraża zgodę
  na otrzymywanie bezpłatnej wiadomości tekstowej SMS informującej o przyjęciu
  do Konkursu zgłoszenia wysłanego za pomocą wiadomości tekstowej SMS, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.
 11. Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń do Konkursu pod warunkiem,
  że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Konkursu oraz
  z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko 1 (słownie: jedną) Nagrodę. Za jednego Uczestnika na potrzeby Konkursu poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie od tego jakimi danymi identyfikacyjnym się posługuje w Konkursie. Daną odpowiedź na pytanie, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt c Uczestnik może zgłosić tylko raz w trakcie trwania całego Konkursu.
 12. Zgłoszenia niekompletnie, nieprawidłowe tj. nie spełniające warunków określonych
  w niniejszym paragrafie lub sprzeczne z postanowieniami Regulaminu lub niedopuszczalne na podstawie postanowień Regulaminu, będą wykluczane i nie będą brały udziału w Konkursie.
 13. Niedopuszczalne jest Zgłoszenie do Konkursu rozwiązania Zadania Konkursowego, które:

a)      narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i prawa pokrewne, dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej;

b)      zawiera w swojej treści wulgaryzmy, treści obraźliwe, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści o charakterze erotycznym, propagujących przemoc, sprzecznych z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszających prawa osób trzecich, w szczególności zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym.

 1. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a)      jest oryginalny, czytelny i prawdziwy, tzn. wystawiony przez jeden ze sklepów sieci Biedronka, którego dane na nim się znajdują i prowadzący sprzedaż Produktu Promocyjnego w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

b)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest: przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych paragonów;

c)      zawiera kolejny numer wydruku, NIP wystawcy paragonu fiskalnego i oznaczenie,
iż paragon został wydany w jednym ze sklepów sieci Biedronka;

d)     zawiera nazwę (rodzaj) towaru, tj. słowo lub skrót pozwalający stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu Promocyjnego. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić powyższe w sklepie, iż paragon fiskalny potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);

e)      data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem Zgłoszenia i nie wcześniej niż 21 czerwca 2019 r. o godzinie 0:00:00. 

 1. W Konkursie honorowany jest Dowód Zakupu będący oryginalnym paragonem fiskalnym, tj. nie będący kopią, skanem, zdjęciem, wydrukiem z oryginalnego paragonu fiskalnego.
 2. Jeżeli Komisja stwierdzi, że zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania lub urządzeń, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń oraz wykorzystywanie innych sposobów wysyłania zgłoszeń odmiennych niż osobiste wysłanie ich (wyklucza to korzystanie z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera), omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych
  w Regulaminie Komisja zastrzega sobie prawo do wykluczenia zgłoszeń przesyłanych
  za pomocą zakazanych w Konkursie oprogramowania lub urządzeń lub wykluczenia Uczestnika stosującego ww. metody z Konkursu.
 3. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia tych Uczestników, w stosunku,
  do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Konkursu bądź wpływają na przebieg Konkursu w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
 4. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści paragonów fiskalnych zgłoszonych do Konkursu. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi,
  iż paragon fiskalny nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim paragonem posłużył bądź usunąć Zgłoszenie obejmujące ten paragon fiskalny z Konkursu. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 19 sierpnia 2019 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich paragonów fiskalnych zgłoszonych do Konkursu. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania
  do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Konkursie oraz paragonów fiskalnych potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu)
  w nieprzekraczalnym terminie 9 dni roboczych od daty wezwania Uczestnika do ww. przez Organizatora.
 5. Organizator, działając na podstawie art. 921 §3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, zastrzega, że z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy Konkursu, nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego rozwiązania Zadania Konkursowego stanowiącego utwór, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, połączenie go z innym utworem, bez ograniczeń terytorialnych
  i czasowych, na wprowadzenie do:

a)      pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter) w taki sposób, aby dostęp do utworów przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;

b)      publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;

c)      wykorzystywanie (w całości lub w części) w celach informacyjnych, promocyjnych
i reklamowych, w szczególności poprzez umieszczenie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych.

 1. Zwycięzca dokonując Zgłoszenia ponadto zobowiązuje się upoważnić Organizatora
  do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonego do Konkursu utworu (opisu, będącego rozwiązaniem zadania konkursowego) oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem tego utworu.

 

§ 4 Nagrody

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora w Konkursie
  na wygrane wynosi 39.998,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 12 (słownie: dwanaście) sztuk.
 2. Nagrodami w Konkursie są:
  1. Nagrody I Stopnia w postaci vouchera podróżnego TravelPass o wartości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych i 00/100) wraz z kwotą przeznaczoną na poczet podatku od nagród w wysokości 889,00 zł (słownie:  osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).  Organizator przewidział po jednej Nagrodzie I Stopnia w każdym tygodniu trwania Konkursu, Organizator przewidział łącznie dwie Nagrody I Stopnia.
  2. Nagrody II Stopnia w postaci vouchera podróżnego TravelPass o wartości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) wraz z kwotą przeznaczoną na poczet podatku od nagród w wysokości 222,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa złote i 00/100). Organizator przewidział po pięć Nagród II Stopnia w każdym tygodniu trwania Konkursu. Łącznie Organizator przewidział dziesięć Nagród II Stopnia w Konkursie.
 3. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny
  lub inną nagrodę rzeczową.
 4. Termin realizacji Nagrody Tygodniowej w postaci vouchera TravelPass jest wskazany
  na awersie vouchera. Szczegóły realizacji Nagrody Tygodniowej w postaci vouchera TravelPass dostępne są w regulaminie na stronie internetowej www.travelpass.pl/regulaminy/. Organizator nie ponosi kosztów uzyskania przez Laureata dokumentów i zezwoleń  uprawniających do wyjazdu poza granicę kraju (np. paszportu lub wizy).
 5. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Konkursu, oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników
  z tytułu udziału w Konkursie. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą ponadto przetwarzane w celu wydania nagrody i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości oraz w celu wypełnienia wskazanych w ust. 3 poniżej obowiązków nałożonych na Organizatora obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administratorem danych osobowych jest:

a)             W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Konkursu – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Nestle Polska S.A., jakim jest realizacja Konkursu służącej promowaniu marek należących do Nestle. Nestle Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Konkursem Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu Nestle Polska S.A.;

b)             W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl).

c)             W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Konkursu przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Konkursu oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych
i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Nestle Polska S.A. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych Nestle Polska S.A.: DataProtectionOffice@nestle.com.
 2. Organizator  (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl
 3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursu oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub
  (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz
  (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
 6. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się
  z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 8. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny
  do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z  Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

§ 6 Przyznanie Nagród

 1. Wyboru zwycięskich Zgłoszeń w zakresie Nagród I oraz II Stopnia dokonują uprawnieni członkowie Komisji. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i atrakcyjności prac konkursowych. Organizator podejmuje próbę kontaktu
  z Laureatami Nagrody I oraz II Stopnia w terminie 2 dni roboczych od dnia wyłonienia go przez Komisję. W każdym tygodniu trwania Konkursu Komisja wybierze 5 Laureatów Nagrody II Stopnia oraz 1 Laureata Nagrody I Stopnia, zgodnie z terminami przyjęcia Zgłoszenia, wskazanymi w ust. 2 poniżej. Komisja wybiera również dwa Zgłoszenia rezerwowe do każdej Nagrody I Stopnia oraz jedno Zgłoszenie rezerwowe do każdej Nagrody II Stopnia. Komisja decyduje, które Zgłoszenie jest Zgłoszeniem zwycięskim,
  a które jest Zgłoszeniem Rezerwowym.

W skład Komisji, która wybiera zwycięskie Zgłoszenia w zakresie Nagród I oraz II Stopnia, wchodzą przedstawiciele Nestle oraz Organizatora.

 1. Nagrody I oraz II Stopnia według następującego schematu:

TYDZIEŃ

Okres przyjęcia Zgłoszenia

Data wyłonienia Laureatów

TYDZIEŃ I

21 czerwca – 27 czerwca 2019 r.

 4 lipca 2019 r.

TYDZIEŃ II

28 czerwca – 4 lipca 2019 r.

11 lipca 2019 r.

 

 1. Zgłoszenia o charakterze  wulgarnym, obraźliwym, sprzeczne z prawem lub przyjętymi
  za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszające prawa osób trzecich, prawa autorskie,  zawierające treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem, przedstawiające wykorzystywanie lub krzywdzenie zwierząt nie są brane pod uwagę
  w konkursie, ponieważ nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
 2. Zgłoszenia wypełnione nieprawidłowo, niepełne i nieczytelne, w szczególności w sposób uniemożliwiający identyfikację Uczestnika nie są brane pod uwagę w konkursie, ponieważ nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
 3. Decyzja dotycząca wyboru najciekawszego Zgłoszenia (pracy konkursowej) podjęta przez Komisję jest ostateczna, co jednak nie wyłącza prawa Uczestnika do zgłoszenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 
 4. Lista zwycięzców dostępna jest na www.uniqueone.pl w postaci imienia i pierwszej litery nazwiska laureata i rodzaju przyznanej nagrody, po przeprowadzeniu procedury weryfikacji i przyznaniu zwycięzcy prawa do Nagrody.

 

 

§ 7 Warunki wydania Nagród

 1. Laureaci Nagród I oraz II Stopnia są informowani telefonicznie o okoliczności ich wyłonienia w ciągu 2 dni roboczych od dnia, w którym ich Zgłoszenie zostało wyłonione jako zwycięskie. Z tym zastrzeżeniem, iż Laureaci rezerwowi informowani są
  o ewentualnej wygranej najwcześniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym stwierdzono niespełnienie warunków lub wymogów określonych w Regulaminie przez laureata wyłonionego w ramach zwycięskiego Zgłoszenia. Łącznie przedstawiciel Organizatora podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu.
 2. Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z laureatem Nagród I i II Stopnia na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu w godzinach 9.00-17.00 w dni robocze. Jeżeli w tym terminie o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie powiodą się trzy próby kontaktu telefonicznego, Organizator wysyła wiadomość SMS na numer telefonu podany
  w Zgłoszeniu, z informacją o podjęciu kolejnej próby połączenia w następnym dniu roboczym, w godzinach 9:00 – 17:00 r. (treść komunikatu: „NESCAFÉ: Witaj, w X podejmiemy ostatnią próbę kontaktu w związku z wylonieniem Twojego Zgloszenia w Konkursie „Weź ze sobą NESCAFÉ na wakacje”. Organizator Unique One Sp. z o. o. Regulamin: www.uniqueone.pl.”), gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i tym razem nie powiedzie się próba kontaktu, laureat traci prawo do Nagrody.
 3. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w  ust. 2 Laureaci Nagród I oraz II Stopnia są  informowani o konieczności przekazania do  Organizatora:

a)             Swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, numer telefonu podany w Zgłoszeniu,  adresu zamieszkania: ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość,
a następnie własnoręcznie podpisuje oświadczenie, iż laureata spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie, zgodnie ze wzorem „Oświadczenia” stanowiącym Załącznik nr 1, udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl.

b)             Oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego zgodny z §3.

 1. Laureaci, o których mowa w ust. 3 powyżej, są zobowiązani do przesłania na swój koszt listem poleconym, lub do osobistego doręczenia na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych
  w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust.3. O zachowaniu terminu
  do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data nadania (stempla pocztowego). Dokumenty te muszą wpłynąć do Organizatora najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych
  od przekazania laureatowi informacji o wyłonieniu jego Zgłoszenia.
 2. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości laureata, jego wieku bądź podejrzenia naruszenia zasad uczestnictwa w Konkursie, oprócz dokumentów wskazanych w powyżej Organizator może wezwać o przesłanie listem poleconym, osobiste doręczenie
  lub przesłanie skanem, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystąpienia z tym roszczeniem (data nadania) kserokopii/skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość laureata (dowodu osobistego albo paszportu zwycięzcy) w zakresie danych potwierdzających tożsamość
  i wiek (pozostałe dane mogą zostać zakryte), a także oświadczenia, iż laureat spełnia wymagania uczestnictwa w Konkursie oraz oryginałów wszystkich zgłoszonych przez laureata dowodów zakupu, z zastrzeżeniem, że muszą one wpłynąć do Organizatora najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od wystąpienia z tym roszczeniem przez Organizatora - z roszczeniem tym Organizator może wystąpić najpóźniej do 19 sierpnia 2019 r.
 3. W przypadku, gdy laureat Nagrody I lub II Stopnia nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Konkursu, w szczególności utraci prawo do Nagrody
  w przypadkach, o których mowa w Regulaminie, lub nie można się z nim skontaktować
  w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie, Nagroda przechodzi na osobę z listy rezerwowej. Postanowienia powyższe stosuje się do niej odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza próba kontaktu odbywa się z Laureatem rezerwowym następnego dnia po utracie prawa do Nagrody przez Laureata, a Organizator podejmuje próby kontaktu przez 3 dni robocze i jeśli w tym terminie nie powiedzie się próba kontaktu z przyczyn leżących po stronie laureata stosuje się postanowienia ust. 2 (komunikat SMS). W przypadku jeżeli Laureat rezerwowy również nie spełni wymagań określonych powyżej, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 4. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer) bądź brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, z którego dokonano Zgłoszenia (np. odebranie przez inną osobę).
 5. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano Laureatowi, który dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktu Promocyjnego, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu wynikająca z paragonu fiskalnego, traci on prawo do Nagrody.
 6. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano Laureatowi, należącemu do grona osób, o których mowa w §2 ust. 3, laureat taki  traci prawo do Nagrody.
 7. Przesłanie przez Laureata dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych Regulaminu Konkursu, w szczególności dowodu zakupu nieczytelnego bądź błędnego, bądź nie przesłanie kompletnej dokumentacji, o której mowa w postanowieniach Regulaminu, w tym wskazanej w ust. 3 powyżej, powoduje niespełnienie warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do Nagrody.
 8. Przesłany przez laureata dowód zakupu musi być  zgodny z dowodem zakupu załączonym podczas dokonywania wyłonionego Zgłoszenia. W przypadku braku zgodności Laureat traci prawo do Nagrody.

 

§ 8 Termin wydania Nagród

Nagrody I oraz II Stopnia są wydawane zwycięzcom przesyłką pocztową lub kurierską wysłaną na koszt Organizatora, na adres wskazany w Oświadczeniu przez Laureata. Nagrody wysyłane są do 13 września 2019 r., przez co rozumie się maksymalną datę nadania.

 

 

§ 9 Opodatkowanie Nagród

Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 752). Oznacza to, iż od wartości Nagrody Organizator pobiera kwotę na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 10% nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę.

 

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do 27 września 2019 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Konkurs Weź ze sobą NESCAFÉ na wakacje - reklamacja” i powinno zawierać: imię i nazwisko
  oraz adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu oraz Oświadczenie Laureata są dostępne do wglądu dla uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.uniqueone.pl
 2. Po zakończeniu Konkursu Organizator zaprzestanie korzystania z prac konkursowych przesłanych w ramach Konkursu, które nie zostały wyłonione jako zwycięskie,
  z zastrzeżeniem § 1 ust. 9.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 4. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator. Treść komunikatów SMS przesyłanych przez Organizatora w ramach Konkursu stanowi Załącznik nr 2.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt Organizatora w związku z realizacją Konkursu zarówno po przez połącznia telefoniczne, komunikaty SMS oraz wiadomości e-mail.
 6. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.
 7. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem świąt.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Laureata

Załącznik nr 2 – Treść komunikatów SMS przesyłanych w Konkursie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Laureata

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA

KONKURSU POD NAZWĄ „Weź ze sobą NESCAFÉ na wakacje”

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody. Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Konkursie jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 80), zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 2 ust. 3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie KONKURSU.

 

 

_________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU 

 

_________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

 

_________________________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

__________________________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

 

______________________________________

PODPIS I DATA

 

Proszę pamiętać o załączeniu oryginału paragonu fiskalnego. Prosimy o czytelne wypełnienie Oświadczenia.

 

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu  jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem konkursu pod nazwą „Weź ze sobą NESCAFÉ na wakacje” i w związku z tym ma obowiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci  prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w konkursie pod nazwą „Weź ze sobą NESCAFÉ” na wakacje , a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane  osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów obowiązujących  przepisów prawa.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu pod nazwą „Weź ze sobą NESCAFÉ na wakacje” w sieci Biedronka

KOMUNIKACJA DO KONKURSU POD NAZWĄ „Weź ze sobą NESCAFÉ na wakacje” w sieci Biedronka

Nr SMS 70711

 

OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM KONKURSU

Treść zwrotna w przypadku przeslania SMSa przed data rozpoczecia przyjmowania zgłoszeń

NESCAFE: Konkurs rozpoczyna sie 21.06.2019 r. Konkurs pow.18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin dostepny od 21.06.2019 r. na www.uniqueone.pl

OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU:                     21.06-04.07.2019 r.

Treść zwrotna w przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia

NESCAFE: Dziekujemy za zgloszenie. Zachowaj paragon. Konkurs powyżej 18 lat. SMS/0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl

Treść zwrotna w przypadku przeslania prawidłowego zgłoszenia po raz kolejny z tego samego nr MSIDN

NESCAFE: Dziekujemy za kolejne zgloszenie.Zachowaj paragon.Konkurs powyżej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT.Organizator:Unique One Sp. z o.o.Regulamin:www.uniqueone.pl

Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN

NESCAFE: Przeslana tresc wiadomosci zostala juz zgloszona.Konkurs powyżej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT.Organizator:Unique One Sp. z o.o. Regulamin:www.uniqueone.pl

Nieprawidłowa treść:                    np. zły prefiks

NESCAFE: Twoje zgloszenie jest nieprawidlowe. Konkurs powyżej 18 lat. SMS/0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl

ZAKOŃCZENIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU - SMS-y wysłane po 04.07.2019 r.

Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu

NESCAFE: Przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie 04.07.2019 r. Zapraszamy do kolejnych promocji. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl