Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

WEJDŹ DOGRY.PL

Regulamin akcji  promocyjnej pod nazwą

WEJDŹ DOGRY.PL
(dalej: „Promocja”)

 

 

§ 1 Nazwa podmiotu urządzającego Promocję

Organizatorem Promocji jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Promocji, dalej określany jako „Regulamin”.
 2. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Okres sprzedaży produktów promocyjnych umożliwiających udział w Promocji trwa od 18.06.2018 – 31.12.2018 r. (dalej „Okres Promocyjny”) lub do wyczerpania puli kodów  uprawniających do odebrania nagrody, jeśli nastąpi to przed upływem ww. terminu. Okres realizacji kodów trwa od 13.08.2018 r. do 31.12.2018 r., (dalej „Okres Realizacji”) z tym zastrzeżeniem, że pula nagród w Promocji jest ograniczona i wynosi 95 238 kodów. Licznik wskazujący liczbę dostępnych do wykorzystania kodów znajduję się na stronie internetowej www.dogry.pl/lion. Po wyczerpaniu tej puli przez uczestników Promocji realizacja nagrody z tytułu kodu jest niemożliwa.
 4. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 5. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.
 6. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Promocji.
 7. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Promocji tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu bądź wpływają na jej przebieg w sposób nieuprawniony.

 

§ 3 Zasady Promocji

 1. Udział w Promocji mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polski, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1132) (dalej: "Uczestnicy").
 2. Uczestnicy Promocji, którzy nie ukończyli 18 roku życia, potwierdzają, iż uzyskali zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji. Osoba wskazana przez Organizatora może w imieniu Organizatora zażądać od Uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia, potwierdzenia, pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, najpóźniej w momencie realizacji nagrody. W przypadku wystąpienia z takim roszczeniem, Uczestnik musi przedstawić zgodę przedstawiciela ustawowego nie później niż z upływem Okresu Realizacji.
 3. Udziału w Promocji nie mogą brać: pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników Firmy Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewskiej 32. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Udział w Promocji biorą następujące produkty:

-  baton LION standard, 42 g

-  baton LION white, 42 g

-  baton LION 2 pack, 60 g

-  baton LION standard XL, 50 g

-  baton LION white XL, 50 g

-  baton LION black white, 40 g

-  baton LION Latte, 40 g

Opakowania produktów biorących udział w Promocji są oznaczone informacjami komunikującymi Promocję i zawierają w wewnętrznej części kod. Produkty biorące udział w Promocji zwane są dalej „Produktami Promocyjnymi”.

Do udziału w Promocji uprawniają tylko batony LION będące Produktami Promocyjnymi. Pozostałe produkty LION obecne na rynku w czasie trwania Promocji nie są objęte Promocją.

 1. Poza Okresem promocyjnym Produkty Promocyjne mogą być dostępne w sprzedaży, jednak nie uprawniają one do udziału w Promocji. Oznacza to, że nabycie Produktu Promocyjnego musi nastąpić w Okresie promocyjnym.
 2. W celu wzięcia udziału w Promocji należy:

1)      dokonać zakupu Produktu Promocyjnego w Okresie Promocyjnym  i otworzyć opakowanie Produktu Promocyjnego.

2)     zarejestrować w okresie 13.08.2018 r. do 31.12.2018 r. kod z wnętrza opakowania Produktu Promocyjnego zgodnie z jednym z poniższych sposobów:

                                                               i.      za pośrednictwem strony internetowej www.dogry.pl/lion klikając w przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ/ ZALOGUJ SIĘ i odpowiednio

a)       rejestracja konta dla nowych użytkowników 
użytkownik może zarejestrować konto na 3 sposoby:
-) podając adres e-mail oraz hasło;
-) rejestrując się za pomocą posiadanego konta na portalu Facebook;
-) rejestrując się za pomocą posiadanego konta Google;

b)     logowanie dla zarejestrowanych użytkowników
użytkownik może zalogować się na 4 sposoby:
-) podając adres e-mail oraz hasło;
-) logując się za pomocą posiadanego konta na portalu Facebook;
-) logując się za pomocą posiadanego konta Google;
-) wysyłając link do logowania na swój adres e-mail.

Po zalogowaniu/zarejestrowaniu się użytkownik będzie miał możliwości dokonania zgłoszenia kodu, przy jednoczesnym zaakceptowaniu postanowieniu regulaminu promocji. Po dokonaniu rejestracji i zgłoszeniu kodu Uczestnik uprawniony jest do odbioru 100 punktów do wykorzystania na platformie www.dogry.pl.

                                                             ii.      poprzez aplikację Messenger, dostępną dla zarejestrowanych do niej użytkowników (komunikator dostępny pod adresem https://pl-pl.messenger.com/). Przy dokonaniu rejestracji tą metodą Uczestnik zobowiązany jest do:

a)      kliknięcia przycisku rozpoczynającego konwersację ze stroną Dogry (@DoGry) w okresie dokonywania Zgłoszeń;

b)     zapoznania się i akceptacji Regulaminu Promocji w ten sposób, że Uczestnik po rozpoczęciu konwersacji ze stroną Dogry otrzyma wiadomość prywatną z odpowiednim linkiem do Regulaminu Promocji oraz z pytaniem czy akceptuje postanowienia Regulaminu, a następnie prześle odpowiedź twierdzącą o treści „akceptuję”,

c)      odpowiedzi na pytanie dotyczące wieku, poprzez wpisanie w odpowiedzi liczby lat, w przypadku jeżeli Uczestnik odpowiedział, że jest w wieku 13-18 lat w odpowiedzi na wiadomość prywatną z pytaniem czy bierze udział w promocji za zgodą swojego opiekuna prawnego, a następnie przesłaniu odpowiedzi „tak”  

d)     podania adresu e-mail na pytanie o adres e-mail, który jest zarejestrowany w serwisie dogry.pl;

Po dokonaniu czynności opisanych powyżej Uczestnik może zgłosić zakup Produktu Promocyjnego poprzez:

e)      wpisanie w oknie konwersacji, zgodnie z zapytaniem aplikacji, kodu z opakowania Produktu Promocyjnego, otrzymanie informacji o przyznaniu Nagrody w postaci 100 punktów do wykorzystania na platformie www.dogry.pl.

f)       przesłanie odpowiedzi „mam do odebrania więcej punktów” i wpisania kolejnego kodu z kolejnego opakowania Produktu Promocyjnego lub przesłanie odpowiedzi „Dzięki! Kończę na dziś”.

Dokonanie czynności wymienionych w lit. a)- f) powyżej konieczne jest przy okazji każdorazowej rejestracji kodu z opakowania Produktu Promocyjnego, z wyjątkiem dokonywania rejestracji kilku kodów z opakowań podczas jednej konwersacji zgodnie z procedurą opisaną w lit. f) powyżej.

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji i otrzymania nagrody w Promocji jest zarejestrowanie konta bądź zalogowanie się do konta na portalu www.dogry.pl
 2. Kod składa się z 10 znaków.
 3. Za każde wygrywające opakowanie Produktu Promocyjnego (posiadające oryginalny kod) przysługuje tylko jedna nagroda, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 3.

 

§ 4 Nagrody w Promocji

 1. Nagrodami w Promocji są punkty do wykorzystania na platformie www.dogry.pl.
 2. Każdy kod uprawnia do otrzymania na platformie www.dogry.pl 100 punktów, z tym zastrzeżeniem, że w Promocji przewidziano 95 238 nagród. Oznacza to, że po wykorzystaniu kodów przez 95 238 Uczestników Promocji kolejni nie są uprawnieni do otrzymania punków, o których mowa w zdaniu pierwszym.
 3. Zwycięzca nie ma prawa do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego równego wartości nagrody.
 4. W Promocji można wziąć udział niegraniczoną liczbę razy, z zastrzeżeniem .ust. 2 powyżej . 
 1. Kody można realizować do 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem ograniczenia obejmującego liczbę nagród przewidzianą w Promocji.

 

§ 5

Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje co do przebiegu Promocji, a także reklamacje obejmujące realizację kodów mogą być zgłaszane do dnia  14 stycznia 2019 r., przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Promocji.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „WEJDŹ DO GRY.PL - reklamacja” i musi zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail podany przy rejestracji konta na dogry.pl/lion oraz adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść roszczenia. Podczas rozpatrywania reklamacji Organizator ma prawo zwrócić się do Uczestnika, o przesłanie opakowania Produktu Promocyjnego lub o przesłanie jego zdjęcia lub skanu, jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez komisję powołaną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń w Sądzie Powszechnym.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na www.lion.pl, www.dogry.pl/lion oraz na www.uniqueone.pl w zakładce REGULAMIN, w części dedykowanej Promocji.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Pod pojęciem dni roboczych, na potrzeby Promocji, Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. W związku z formułą przeprowadzenia Promocji w trakcie jej realizacji (poza sytuacjami, w których Uczestnik podejmie kontakt z Organizatorem) dane osobowe nie są przetwarzane. Do przetwarzania danych osobowych dochodzi dopiero w chwili zarejestrowania się przez Uczestnika do portalu www.dogry.pl. Zasady przetwarzania danych opisane są w stosownych dokumentach i politykach prywatności dostępnych na portalu www.dogry.pl. Administratorem danych osobowych w serwisie www. dogry.pl jest Gamekit S.A. z siedzibą w Warszawie (00-667) przy ul. Koszykowej 61, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000698534.
 5. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych i udzielania odpowiedzi na zapytania Uczestników i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników jest Organizator. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, jakim jest rozpatrzenie reklamacji i ochrona przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procedury reklamacji bądź odpowiedzi na zadane przez Uczestnika zapytanie. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Promocji. Po zakończeniu Promocji dane osobowe Uczestników będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez Organizatora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Promocją.
 6. Informujemy, że osoba, której dane dotyczą ma  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jak również prawo otrzymania kopii swoich danych oraz (w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo)  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Udostępnione Organizatorowi przez Uczestników promocji dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, a odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.