Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

VISA bez granic

REGULAMIN KONKURSU

„VISA BEZ GRANIC”

 

 

§1    Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Visa bez granic” zwany dalej „Konkurs”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedzia 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 01637528800000,
  tel. +48 22 549 30 03, fax +48 22 853 89 29, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Niniejszy Konkurs organizowany jest przez Organizatora dla Visa Europe Management Services Limited (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, ( dalej zwana „Visa”)
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 31 maja 2019 r. i trwa do 5 grudnia 2019 r. (czas trwania konkursu wraz z postępowaniem reklamacyjnym)
 7. Agent Rozliczeniowy, Akceptant powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu.
 8. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie.

 

§ 2 Agenci Rozliczeniowi, Akceptanci

 

 1. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43¹ k.c. (Dz. U. 2018 poz. 125, t.j.), prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą, tj.:

 I.              wymienionych poniżej Agentów Rozliczeniowych współpracujących z Visa:

a)      Bank PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

b)      Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000069229, NIP: 8960001959, REGON 930603359, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 437 026 518,00 zł

c)      Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych Eservice sp. z o.o.  siedzibą w Warszawie, 01‑102 Warszawa, przy ul. Jana Olbrachta 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy XII  Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000490970, NIP: 118-14-77-610, REGON: 016107240, kapitał zakładowy 56 000 000 zł

d)     Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Tajęcinie, Tajęcina 113, 36-002 Tajęcina, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000347131, REGON 180523400, NIP 8133611149, kapitał zakładowy 40 518 444 zł.

e)      CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S A, Pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000039887, NIP 6570082274, REGON 290513140, kapitał zakładowy 830 633 400 zł

f)       Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287836, numer REGON 300649197, NIP 2090000825, kapitał zakładowy Elavon Financial Services Designated Activity Company 6.400.001,00 euro.

g)      EVO Payments International Sp. z o.o., , ul. Jana Olbrachta 94, kod 01-102 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000542735, NIP: 527-27-29-373, REGON: 360770791, wysokość kapitału zakładowego 696 400,00 zł.

h)      First Data Polska S.A al. Jerozolimskie 100, 00-870 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000061293 NIP: 5260210429, REGON: 012873434, wysokość kapitału zakładowego: 120 150 500,00 zł.

i)        ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska, nr 34, Katowice, kod 40-086, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000005459, NIP:, 6340135475, REGON: 271514909, wysokość kapitału zakładowego 130 100 000 zł.

j)        Planet Pay Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000427567, NIP 679-30-83-313, REGON 122603652, wysokość kapitału zakładowego: 9.676.750 zł.

k)      Kasa Krajowa SKOK ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, wpisana w w Sądzie Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000054951, NIP 5860103848, Regon        190123241

l)        Paysquare SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Puławska 182, kod       02-670, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000493206, NIP: 1080016391, REGON: 147053904.

m)    PayTel SA z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-230) przy ulicy Jutrzenki 118, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 332228, NIP: 527-260-66-18, REGON: 141802150, wysokość kapitału zakładowego: 46.793.181 zł

n)      Six Payment Services (Europe) S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000367560, NIP: 1070017360, REGON 142628949.

 • o)      mBank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców a Sądzie Rejonowym dla dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000025237 , NIP: 5260215088, REGON 001254524, wysokość kapitału zakładowego:169.347.928 zł.

 

 (dalej zwani „Agentami Rozliczeniowymi”).

 

 II.              Przedsiębiorcy, który zawarli z jednym z Agentów Rozliczeniowych umowę
o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych Visa (dalej zwani: „Akceptantami”).

 1. Agent Rozliczeniowy i Akceptant może wziąć udział w Konkursie za pośrednictwem organów uprawnionych do reprezentacji Agenta Rozliczeniowego lub osób umocowanych do podpisywania umów i oświadczeń w imieniu Agenta Rozliczeniowego i Akceptanta.
 2. Agent Rozliczeniowy współdziała z Organizatorem przy organizacji Konkursu, w szczególności: odpowiedzialny jest za komunikację pomiędzy Organizatorem, a Akceptantami.

 §3 Zasady prowadzenia konkursu

 

 1. Możliwość udziału Agentów Rozliczeniowych w Konkursie jest uzależniona od łącznego spełnienia przez Agenta Rozliczeniowego następujących warunków:

a)         Wypełnienia formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, (dalej „Formularz Zgłoszeniowy”) potwierdzającego uczestnictwo w Konkursie i przesłania jego skanu lub zdjęcia na adres e-mail Organizatora: visabezgranic@uniqueone.pl do dnia 10.06.2019 r. włącznie (liczy się data wpłynięcia wiadomości na serwer Organizatora);

b)        Zapoznania się i akceptacji regulaminu Konkursu;

c)         Wysyłki listu z zaproszeniem do Konkursu do Akceptantów i naklejek do Akceptantów;

d)        Przygotowywania i terminowego dostarczania Organizatorowi Raportów,
o których mowa w §4 poniżej;

e)         Spełnienia innych warunków wskazanych w Regulaminie;

f)         Udzielenia zgody na udział w Konkursie

 1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody dla 3 Agentów Rozliczeniowych, którzy w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r., osiągną największe wzrosty procentowe wartości transakcji zagranicznymi kartami płatniczymi Visa w porównaniu z okresem od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. Przy oszacowaniu wyników, będą brane pod uwagę tylko płatności zagranicznymi kartami Visa (wydanymi w innym raju niż Rzeczpospolita Polska), dokonane na terytorium Polski.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział Akceptanci, współpracujący z Agentami Rozliczeniowymi wymienionymi w § 2 ust. 1 pkt I. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

a)       Posiadanie terminala akceptującego transakcje kartami płatniczymi od jednego z wymienionych w paragrafie 2 Agentów Rozliczeniowych;

b)      Otrzymanie od Agenta Rozliczeniowego informacji o Konkursie (w tym informacji o miejscu opublikowania regulaminu) i naklejenie na drzwiach lub przy kasie punktu handlowego Akceptanta, naklejki z logo Visa przekazanej przez Agenta Rozliczeniowego informującej, że w danym punkcie można dokonać płatności kartą Visa;

c)      Wysłanie do Organizatora wiadomości e-mail na adres: visabezgranic@uniqueone.pl potwierdzającej przystąpienie do Konkursu, tj. zapoznanie się i akceptacje regulaminu Konkursu, podanie pełnej nazwy firmy (w tym formy prowadzenia działalności), Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), adresu e-mail do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie do Konkursu) i numeru telefonu, nazwy Agenta Rozliczeniowego, od którego Akceptant ma terminal i za pośrednictwem którego rozlicza transakcje kartami płatniczymi VISA oraz imienia i nazwiska osoby, uprawnionej do reprezentacji Akceptanta;

 1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody dla 30 Akceptantów, którzy w okresie od
  1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r., osiągną największe wzrosty procentowe wartości transakcji zagranicznymi kartami płatniczymi Visa. Akceptant może wysłać wiadomość e-mail, o której mowa w ust. 3 pkt c) powyżej, w terminie od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r., przy czym wartość transakcji brana pod uwagę do wyłonienia zwycięzców zliczana będzie z całego okresu trwania konkursu, czyli od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 2. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Agenta Rozliczeniowego i Akceptanta z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Agent Rozliczeniowy lub Akceptant nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w Regulaminie, w szczególności:

a)      podaje nieprawdziwe dane, w tym dane dotyczące transakcji zagranicznymi kartami płatniczymi Visa;

b)      jego działania sprzeczne są z postanowieniami umowy pomiędzy Agentem Rozliczeniowym, Akceptantem, a Organizatorem, prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.

 1. Decyzja Organizatora Konkursu w zakresie wykluczenia z Konkursu jest ostateczna.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, Agent Rozliczeniowy lub Akceptant zostanie wykluczony z Konkursu. Agent Rozliczeniowy lub Akceptant traci prawo do Nagrody w przypadku wykluczenia. Gdy Nagroda została już wydana, Agent Rozliczeniowy lub Akceptant jest zobowiązany do jej zwrotu lub jej wartości, w przypadku Nagród nierzeczowych (w przypadku wydania środków z karty przedpłaconej, Agent Rozliczeniowy lub Akceptant będzie zobowiązany do zwrotu w pieniądzu wartości wydatku).

 

§4 Raporty

 

 1. Agent Rozliczeniowy jest zobowiązany dostarczać Organizatorowi do dnia 30 września 2019 r. raport, dotyczący transakcji zagranicznymi kartami Visa za okres od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. oraz w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.  (dalej zwany: „Raportem”)
 2. Raport powinien zostać dostarczony na adres e-mail: visabezgranic@uniqueone.pl.
 3. W Raporcie muszą się znaleźć informację dotyczące:
  1. 10 Akceptantów, z którymi dany Agent Rozliczeniowy ma podpisaną umowę o współpracy, którzy odnotowali największy procentowy wzrost wartości transakcji zagranicznymi kartami płatniczymi Visa w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, czyli od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
  2. Raport zawierający wartość wszystkich transakcji Agenta Rozliczeniowego, wykonanych zagranicznymi kartami Visa w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r., oraz w analogicznym okresie roku ubiegłego, czyli od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
  3. Nieprzekazanie Raportu w terminie do 30 września 2019 r. lub wysyłka na błędny adres e-mail, będzie skutkować wykluczeniem z Konkursu.

  

§5 Nagrody

 

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora w Konkursie na wygrane wynosi 221.109,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewięć złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 33 (słownie: trzydzieści trzy) sztuki.
 2. W Konkursie Agentom Rozliczeniowym przyznawane będą następujące nagrody:

a)      Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca: nagroda pieniężna o wartości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) oraz dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczoną na poczet  podatku od wygranej w wysokości 6.667,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody 66.667,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100). Organizator przewidział jedną nagrodę w postaci karty przedpłaconej Visa o wartości 60.000,00 zł.

b)      Nagroda za zajęcie drugiego miejsca: nagroda pieniężna o wartości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych i 00/100) oraz dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona na poczet podatku od wygranej w wysokości 4.444,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote i 00/100). Łączna wartość nagrody 44.444,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote i 00/100). Organizator przewidział jedną nagrodę w postaci karty przedpłaconej Visa o wartości 40.000,00 zł.

c)      Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca: nagroda pieniężna o wartości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100) oraz dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona na poczet podatku od wygranej w wysokości 3.333,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote i 00/100). Łączna wartość nagrody 33.333,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote i 00/100). Organizator przewidział jedną nagrodę w postaci karty przedpłaconej Visa o wartości 30.000,00 zł.

 1. W Konkursie Akceptantom przyznawane będą następujące nagrody:

a)      Nagroda za zajęcie miejsc od 1 do 3: nagroda w postaci karty przedpłaconej Visa o wartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) oraz dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona na poczet podatku od wygranej w wysokości 1111,00 zł (słownie: tysiąc sto jedenaście złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody 11.111,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych i 00/100). Organizator przewidział 3 nagrody w postaci karty przedpłaconej Visa o wartości 10.000,00 zł.

b)      Nagroda za zajęcie miejsc od 4 do 6: nagroda w postaci karty przedpłaconej Visa o wartości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100) oraz dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona na poczet podatku od wygranej w wysokości 556,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody 5.556,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100). Organizator przewidział 3 nagrody w postaci karty przedpłaconej Visa o wartości 5.000,00 zł.

c)      Nagroda za zajęcie miejsc od 7 do 30: nagroda w postaci karty przedpłaconej Visa o wartości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) oraz dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona na poczet podatku od wygranej w wysokości 111,00 zł (słownie: sto jedenaście złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody 1.111,00 zł (słownie: tysiąc sto jedenaście złotych i 00/100). Organizator przewidział 24 nagrody w postaci karty przedpłaconej Visa o wartości 1.000,00 zł.

 1. Nagroda pieniężna dla Agentów Rozliczeniowych oraz dodatkowa kwota pieniężna, przypisana do nagród, o których mowa w §5  ust. 2 oraz ust. 3 przekazana jest Zwycięzcy przelewem bankowym na numer rachunku bankowego wskazanego przez Zwycięzcę. Zwycięzcy zobowiązani są dokonać rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z otrzymaniem nagrody – według właściwych dla nich zasad - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§6 Zasady wyłaniania zwycięzców

 

 1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w 3 - osobowym składzie (dalej: „Komisja”).
 2. Podczas Konkursu Komisja ustali Agentów Rozliczeniowych i Akceptantów, którym będzie przysługiwało prawo do nagród, określonych w §5, powyżej, na podstawie Raportów przygotowanych i dostarczanych przez Agenta Rozliczeniowego dotyczących wartości transakcji zagranicznymi kartami płatniczymi Visa w terminie od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. oraz w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez dwóch Agentów Rozliczeniowych, wygrywa ten, u którego dokonano większej ilości transakcji zagranicznymi kartami płatniczymi Visa w terminie od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 3. Nagrody zostaną przekazane 3 (trzem) Agentom Rozliczeniowym, którzy odnotowali największy procentowy wzrost wartości transakcji zagranicznymi kartami płatniczymi Visa w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, czyli od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. i którzy spełniają kryteria określone w Regulaminie.
 4. Każdy Agent Rozliczeniowy, biorący udział w Konkursie przekaże do Organizatora listę 10 Akceptantów, którzy odnotowali największy procentowy wzrost wartości transakcji zagranicznymi kartami płatniczymi Visa w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, czyli od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r., a następnie Komisja wybierze 30 Akceptantów, którzy osiągnęli największy procentowy wzrost wartości transakcji zagranicznymi kartami płatniczymi Visa w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, czyli od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
 5. W przypadku, gdy wyłoniony zwycięzca nie spełni warunków Regulaminu, traci on prawo do Nagrody, a dana Nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu Agentowi Rozliczeniowemu lub Akceptantowi, który uzyskał następny z kolei najlepszy wynik.

§7 Powiadomienie o wygranej i wydanie nagrody


 1. Warunkiem ogłoszenia wyników przez Organizatora jest przesłanie Raportu, o którym mowa w §4 ust. 1 Regulaminie. 
 2. Ogłoszenie wyników co do nagród dla Agentów Rozliczeniowych nastąpi do dnia 21 października 2019 roku za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanej do Agentów Rozliczeniowych na adresy e-mail, z których zostały dokonane zgłoszenia do Konkursu lub podczas zorganizowanego eventu, na który zostaną zaproszone osoby uprawnione do reprezentacji Agentów Rozliczeniowych lub które zostały upoważnione do odbioru nagrody w imieniu i na rzecz Agenta Rozliczeniowego.
 3. Organizator wyda Nagrody pieniężne dla Agentów Rozliczeniowych przelewem na rachunek konta bankowego wskazanego przez Agenta Rozliczeniowego. W takiej sytuacji Agent Rozliczeniowy zostanie poinformowany, w wiadomości e-mail, wysłanej na adres wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym o wygranej w terminie do 21 października 2019 r. W wiadomości e-mail Agent Rozliczeniowy zostanie poproszony o podanie numeru konta bankowego w celu przekazania nagrody pieniężnej oraz dodatkowej w postaci kwoty pieniężnej.
 4. Nagrody w Konkursie po wcześniejszym uzgodnieniu z Agentem Rozliczeniowym zostaną wysłane przelewem bankowym na koszt Organizatora na rachunek bankowy Agenta Rozliczeniowego wskazany przez Agenta Rozliczeniowego.
 5. Wysyłka nagród dla Agentów Rozliczeniowych nastąpi do dnia 31 października
  2019 r.
 6. Organizator wyda nagrody dla Akceptantów przesyłką pocztową lub kurierską, a dodatkowa kwota pieniężna przeznaczona na poczet podatku od wygranej, zostanie przekazana przelewem na rachunek konta bankowego. W takiej sytuacji Akceptant zostanie poinformowany o wygranej, w wiadomości e-mail, wysłanej na adres za pośrednictwem, którego dokonał zgłoszenia udziału do konkursu w terminie do 21 października 2019 r. lub adres e-mail wskazany jako adres do korespondencji. W wiadomości e-mail Akceptant zostanie poproszony o podanie, adresu do wysyłki nagrody oraz numeru konta bankowego w celu przekazania nagrody dodatkowej w postaci kwoty pieniężnej, a także dołączenia zdjęcia, które dokumentuj fakt umieszczenia naklejki otrzymanej od Agenta Rozliczeniowego na drzwiach lub przy kasie punktu handlowego Akceptanta. Akceptant ma obowiązek przekazania informacji, o których mowa w niniejszym punkcie w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania wiadomości e-mail z informacją o wygranej.
 7. Wysyłka nagród dla Akceptantów nastąpi do dnia 31 października
  2019 r.

§8 Procedura postępowania reklamacyjnego

 

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do 15 listopada 2019 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Agentom Rozliczeniowym i Akceptantom.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Konkurs Visa bez granic - reklamacja” i powinno zawierać: imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres Agenta Rozliczeniowego lub Akceptanta, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Agent Rozliczeniowy albo Akceptant wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 9 Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Visa

 

 1. Administratorem danych osobowych Agentów Rozliczeniowych i Akceptantów jest Visa Europe Management Services Limited (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy
  00-697), Al. Jerozolimskie 65/79, e-mail: visawarszawa@visa.com.
 2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Agentów Rozliczeniowych i Akceptantów przetwarzanych przez Administratora danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Visa Europe Management Services Limited (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-697), Al. Jerozolimskie 65/79 lub mailem na adres: visawarszawa@visa.com
 3. Dane osobowe Agentów Rozliczeniowych i Akceptantów, którzy zgłosili się do Konkursu oraz dane podmiotów, które zostały wyłonione jako zwycięzcy przetwarzane są przez Visa w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród oraz w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania przez Visa danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Visa (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane osobowe Agentów Rozliczeniowych i Akceptantów, którzy zgłosili się do Konkursu oraz dane podmiotów, które zostały wyłonione jako zwycięzcy mogą być ujawniane przez Visa podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności Organizatorowi, podmiotom świadczącym usługi IT, doręczania korespondencji i przesyłek, organom administracji publicznej, organom powołanym do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Agentów Rozliczeniowych, Akceptantów jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz do otrzymania nagrody lub rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz brakiem możliwości otrzymania nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.
 6. Administrator zapewnia odpowiednie środki ochrony danych Agentów Rozliczeniowych, Akceptantów odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratora oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 9. Dane osobowe Agentów Rozliczeniowych, Akceptantów przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu.. Po zakończeniu Konkursu, dane osobowe Agentów Rozliczeniowych, Akceptantów, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora w tych celach tak długo, jak wymagają tego od Administratora przepisy prawa.
 10. Agentom Rozliczeniowym i Akceptantom przysługuje prawo dostępu do danych przetwarzanych przez Visa, otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Visa, żądania ich przeniesienia (prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych przetwarzanych na podstawie umowy), jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora

 

 1.  Administratorem danych osobowych zwycięzców w zakresie wskazanym w Regulaminie jest Organizator.
 2. Z Organizatorem można się kontaktować za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl lub listem na adres Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora w następujących celach:

a)        zwycięzców – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, w tym w szczególności obowiązków wynikających z ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025);

b)        Agentów Rozliczeniowych, Akceptantów i zwycięzców – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, na potrzeby postępowania reklamacyjnego;

 1. Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora danych osobowych w celach wskazanych w ust. 9 powyżej jest:

a)        niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO), jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Konkursu oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli,

b)        niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO), tj. w celu realizacji reklamacji zgłoszonych przez Agentów Rozliczeniowych, Akceptantów, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,

c)        prawnie usprawiedliwiony interes Organizatora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

 1. Podanie danych osobowych przez Agentów Rozliczeniowych, Akceptantów jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz do otrzymania nagrody lub rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz brakiem możliwości otrzymania nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.
 2. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, archiwizacji, organom administracji publicznej, organom powołanym do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 3. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. W przypadkach, w których dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na Organizatorze, dane te będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.
 4. Agentom Rozliczeniowym oraz Akceptantom przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia (prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy), jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 

 1. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały przepisy prawa polskiego,
  w szczególności zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Pełny tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie u Agenta Rozliczeniowego
  (w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej),  w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.uniqueone.pl;
 3. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.
 4. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmiana regulaminu nie może wpływać negatywnie na prawa nabyte przez Agentów Rozliczeniowych lub Akceptantów wiadomością e-mail przesłaną na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Zmiany wchodzą w życie w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.

 

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

 

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Visa bez granic” dla Agentów Rozliczeniowych

 

Nazwa firmy Agenta Rozliczeniowego

 

 

Osoby odpowiedzialne za kontakt z Organizatorem:

Osoba kontaktowa*

 

Stanowisko

 

Telefon

 

Adres e-mail

 

 

Osoba kontaktowa*

 

Stanowisko

 

Telefon

 

Adres e-mail

 

 


* - z tymi osobami będą kontaktować się przedstawiciele Organizatora oraz Visa we wszelkich sprawach związanych z Konkursem.

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE

 1. Akceptuję Regulamin przedstawiony przez Organizatora i wyrażam zgodę na uczestnictwo w Konkursie „Visa bez granic”.
 2. Zobowiązuję się do przekazania treści Regulaminu pracownikom/ współpracownikom zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz do wywieszenia przedmiotowego Regulaminu w swojej siedzibie oraz udostępnienie go w sposób przyjęty Akceptantom.
 3. Zobowiązuję się do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za kontakt z Organizatorem lub osobą przez niego wskazaną za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku zmian zobowiązuje się zgłosić Organizatorowi wszelkie zmiany dotyczące osoby lub dane podane, jako kontaktowe w ciągu 1 dnia od nastąpienia zmiany. W przypadku nie zgłoszenia zmiany, próba kontaktu z osobą wskazaną będzie uznawana za próbę kontaktu z Agentem Rozliczeniowym.
 4. Zobowiązuję się do rzetelnego i poprawnego sporządzenia raportów zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 2 do Regulaminu Konkursu.
 5. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu zobowiązuję się do dostarczenia Organizatorowi wymaganych raportów za okres od 01.06.2019 r. do 31.08.2019 r. do dnia  30.09.2019 r.

 

Osoba uprawniona do reprezentacji firmy Agenta Rozliczeniowego:

                                                         

 

 

 

Miejscowość, Data

Podpis

 

Zgłoszenie prosimy niezwłocznie przesłać w formie scanu lub zdjęcia podpisanego Formularza do dnia 10 czerwca 2019 r. na adres e-mail: visabezgranic@uniqueone.pl, w tytule wiadomości należy wpisać: Zgłoszenie do konkursu “Visa bez granic”.

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Visa Europe Management Services Limited (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce e-mail: visawarszawa@visa.com. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie „Visa bez granic” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w Konkursie „Visa be granic”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. Organizatorowi, firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

Załącznik nr 2 – Wzór raportu

 

Wzór raportu dla Agentów Rozliczeniowych

 

Okres

Liczba transakcji dokonanych kartami zagranicznymi

Wartość transakcji dokonanych kartami zagranicznymi

czerwiec 2018

 

 

lipiec 2018

 

 

sierpień 2018

 

 

czerwiec 2019

 

 

lipiec 2019

 

 

sierpień 2019

 

 

 

Wzór raportu dla Akceptantów

 

LP

Nazwa Akceptanta

Adres i MID

Liczba transakcji dokonanych kartami zagranicznymi w okresie konkursu

Wartość transakcji dokonanych kartami zagranicznymi w okresie konkursu

Liczba transakcji dokonanych kartami zagranicznymi w poprzednim roku

Wartość transakcji dokonanych kartami zagranicznymi w poprzednim roku

% wzrost liczby transakcji 2018/2019

% wzrost liczby obrotów 2018/2019

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10