Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Urodzinowa Loteria zdrAPKOWA

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„Urodzinowa Loteria zdrAPKOWA”

 

§ 1 

Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą  „Urodzinowa Loteria zdrAPKOWA” zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2 

Organizator Loterii

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3

 Wskazanie organu wydającego zezwolenie,

obszar, czas i sposób zapewnienia prawidłowości urządzenia Loterii

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich halach MAKRO Cash and Carry Polska S.A. oraz w punkcie MAKRO Cash and Carry Polska S.A., w Słupsku (łącznie określane jako „sklepy MAKRO”, „MAKRO”).
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 27 sierpnia 2018 r. i kończy się ostatecznie w dniu 28 lutego 2019 r. (okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej uprawniający do otrzymywania dowodu udziału w grze w postaci ulotki (dalej: „Ulotka”) trwa od 28 sierpnia 2018 r. do 8 października 2018 r. (dalej: „Okres promocyjny”), lub do wyczerpania puli ulotek. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyczerpanie nakładu Ulotek przewidzianego w niniejszej Loterii. Organizator przewidział nakład 1 300 000 (słownie: milion trzysta tysięcy) szt. Ulotek.
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, w skład której wchodzą osoby, które posiadają zaświadczenia
  o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów,
  w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem
  i prowadzeniem Loterii. Komisja jest powołana przez Organizatora i działa na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej: „Komisja”).
 6. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 165), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
 7. Na potrzeby Regulaminu pod poniższymi pojęciami rozumie się:

7.1.   Karta MAKRO – karta umożliwiająca Klientom MAKRO oraz Posiadaczom Karty Klienta MAKRO dokonywanie zakupów w MAKRO uzyskana zgodnie z procedurami określonymi przez MAKRO Cash and Carry Polska S.A.;

7.2.   Klient MAKRO – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie będąca konsumentem, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca nr Klienta MAKRO, dokonująca zakupów w sieci MAKRO Cash and Carry Polska S.A. na cele związane z działalnością gospodarczą,

7.3.   Posiadacz Karty Klienta MAKRO – osoba fizyczna upoważniona przez Klienta MAKRO do dokonywania zakupów w MAKRO lub osoba posiadająca inny rodzaj karty MAKRO niż ten, o którym mowa w pkt. 7.2 powyżej, która to karta uprawnia do dokonywania zakupów w MAKRO,

7.4.   Uczestnik – posiadacz Karty MAKRO, który spełnił łącznie wymagania uczestnictwa opisane w § 4 Regulaminu.

 1. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przystąpiła do Loterii, zgodnie
  z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik powinien zapoznać się
  z Regulaminem Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść.
 2. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer Karty MAKRO, jaką się posługuje podczas dokonywania zakupu.
 3. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, czy postanowień Regulaminu, rozstrzygane są przez Komisję.
 5. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin pracowników Organizatora. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 4 

Zasady prowadzenia Loterii

 1. Produktami umożliwiającymi udział w Loterii są produkty stanowiące asortyment sklepów MAKRO dostępne w Okresie promocyjnym (dalej: „Produkty Promocyjne”), z wyłączeniem:
  1. tytoniu, wyrobów tytoniowych, wyrobów tytoniowych bezdymnych, rekwizytów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2017, poz. 957);
  2. alkoholu wysokoprocentowego w postaci „czystej” wódki;
  3. paliw dostępnych na stacjach paliw MAKRO;
  4. kart GSM;
  5. depozytów.
 2. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, która w Okresie promocyjnym, tj. od 28 sierpnia 2018 r. do 8 października 2018 r.:

a)      dokonana jednorazowo zakupu Produktów Promocyjnych o wartości co najmniej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych i 00/100) brutto w MAKRO;

b)     odbierze w kasie MAKRO ulotkę z unikalnym kodem (dalej „Ulotka”);

c)      dokona zgłoszenia do Loterii zgodnie z postanowieniami ust. 3 poniżej (dalej „Zgłoszenie”)

d)     zachowa Ulotkę

 1. Zgłoszenia do Loterii można dokonać za pośrednictwem aplikacji mobilnej MAKRO dostępnej na system operacyjny IOS i Android. W celu dokonania Zgłoszenia należy otworzyć/ lub ściągnąć i zainstalować aplikację mobilną MAKRO, a następnie w zakładce „Ponad 100 000 nagród do drapnięcia” w dedykowanym polu wpisać unikalny kod z Ulotki i wysłać Zgłoszenie zgodnie z funkcjonalnością aplikacji. Podczas wypełniania formularza należy złożyć również oświadczenie o akceptacji Regulaminu. Wpisanie przez Uczestnika kodu z Ulotki w aplikacji mobilnej MAKRO może nastąpić tylko w Okresie promocyjnym, tj. w dniach od 28 sierpnia 2018 r. do 8 października 2018 r.
 2. Po dokonaniu Zgłoszenia Uczestnikowi Loterii wyświetlana jest informacja, czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora oraz o tym, czy jest ono zwycięskie, czy też nie (jeśli Zgłoszenie jest zwycięskie zawarta jest również informacja, która nagroda z §5 ust. 2 pkt a) – l) została przypisana do Zgłoszenia). Wraz z powyższym komunikatem Uczestnik otrzymuje również informację o konieczności podjęcia pozostałych niezbędnych kroków do otrzymania nagrody (§6) .
 3. Oprócz Ulotki otrzymanej za spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnik otrzymuje dodatkową  Ulotkę, jeżeli dokona jednorazowego zakupu produktów należących do portfolio marki Coca-Cola (wszystkie smaki i pojemności: Coca-Cola,  Fanta, Sprite, Tonik Kinley, Cappy, Fuzetea, Powerade, Monster, Burn, Kropla Beskidu) o wartości minimum 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto.
 4. Jeżeli osoba obsługująca kasę MAKRO nie wyda Uczestnikowi Ulotki, przy spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie, Uczestnik powinien upomnieć się o prawo  otrzymania Ulotki zaraz po dokonaniu płatności za zakupy i otrzymaniu dowodu zakupu.
 5. Po odejściu od kasy Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania Ulotki w późniejszym okresie.
 6. W aplikacji mobilnej Uczestnik, po wysłaniu Zgłoszenia, otrzymuje jeden z poniższych komunikatów:

1)      „WYGRAŁEŚ BATON ROSHEN” oznacza, iż Uczestnik wygrał jedną z nagród określonych w § 5 ust. 2 pkt a);

2)      „WYGRAŁEŚ 4 PODSTAWKI COCA-COLA” oznacza, iż Uczestnik wygrał jedną z nagród określonych w § 5 ust. 2 pkt b);

3)      „WYGRAŁEŚ PUSZKĘ FUZETEA CYRYNOWA” oznacza, iż Uczestnik wygrał jedną z nagród określonych w § 5 ust. 2 pkt c);

4)      „WYGRAŁEŚ PUSZKĘ FUZETEA BRZOSKWINIOWA” oznacza, iż Uczestnik wygrał jedną z nagród określonych w § 5 ust. 2 pkt d);

5)      „WYGRAŁEŚ PUSZKĘ COCA-COLA ORIGINAL” oznacza, iż Uczestnik wygrał jedną z nagród określonych w § 5 ust. 2 pkt e);

6)      „WYGRAŁEŚ PUSZKĘ COCA-COLA ZERO CUKRU” oznacza, iż Uczestnik wygrał jedną z nagród określonych w § 5 ust. 2 pkt f);

7)      „WYGRAŁEŚ PUSZKĘ KINLEY TONIC WATER ” oznacza, iż Uczestnik wygrał jedną z nagród określonych w § 5 ust. 2 pkt g);

8)      „WYGRAŁEŚ PUSZKĘ KINLEY VIRGIN MOHITO” oznacza, iż Uczestnik wygrał jedną z nagród określonych w § 5 ust. 2 pkt h);

9)      „WYGRAŁEŚ UKŁADANKĘ LOGICZNĄ” oznacza, iż Uczestnik wygrał jedną z nagród określonych w § 5 ust. 2 pkt i);

10)   „WYGRAŁEŚ SZKLANKĘ COLA-COLA” oznacza, iż Uczestnik wygrał jedną z nagród określonych w § 5 ust. 2 pkt j);

11)   „WYGRAŁEŚ ZESTAW SŁOMEK COCA-COLA” oznacza, iż Uczestnik wygrał jedną z nagród określonych w § 5 ust. 2 pkt k);

12)   „WYGRAŁEŚ VOUCHER WYCIECZKOWY” oznacza, iż Uczestnik wygrał jedną z nagród określonych w § 5 ust. 2 pkt l);

13)  „TYM RAZEM SIĘ NIE UDAŁO. PAMIĘTAJ NADAL BIERZESZ UDZIAŁ W LOSOWANIU SAMOCHODU OPEL CROSSLAND X” oznacza, iż Uczestnik nie wygrał żadnej nagrody w opisanej w §5 ust. 2 pkt a)- l).

Komunikaty, o których mowa w ust. 4 powyżej wyświetlane są po dokonaniu czynności na podstawie treści komunikatów wyświetlanych w aplikacji. Każde prawidłowe Zgłoszenie to jeden los w losowaniu nagrody opisanej w § 5 ust. 2 pkt m).

 1. W  Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Ulotki. Ulotki podrobione, przerobione,

zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności, a        także, co do których można mieć uzasadnione podejrzenia, że nie są oryginalne lub nie zostały uzyskane przez Uczestnika w sposób przewidziany Regulaminem, nie uprawniają do udziału w Loterii i otrzymania którejkolwiek  z nagród przewidzianych w Regulaminie.

 1. Każdy Uczestnik Loterii może wpisać maksymalnie 84 Kody z Ulotek podczas trwania Okresu Promocyjnego. Z tytułu zakupu Produktów Promocyjnych na wielokrotności 10,00 zł brutto w ramach jednego zakupu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania wielokrotności Ulotek z tego tytułu, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 5 powyżej. Z tytułu zakupu Produktów Promocyjnych marki Coca-Cola na wielokrotności 50,00 zł brutto w ramach jednego zakupu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania wielokrotności Ulotek z tego tytułu. Dany Uczestnik może otrzymać maksymalnie 2  Ulotki w danym dniu Okresu promocyjnego.
 2. W razie utraty lub zniszczenia Ulotki Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
 3. W celu odbioru nagrody Uczestnik Loterii musi zachować Ulotkę, postanowienia paragrafów następnych stosuje się odpowiednio.
 4. Unikalny kod alfanumeryczny na Ulotce, składa się z 8 (słownie: ośmiu) znaków.
 5. Do celów procedury weryfikacyjnej Uczestnicy do dnia 27 grudnia 2018 r. zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych w Loterii Ulotek. W przypadku jeżeli powołana przez Organizatora Komisja stwierdzi, że dany Uczestnik wprowadza kody niepochodzące z Ulotek, a powstałe w wyniku np. użycia niedozwolonego oprogramowania lub innych niezgodnych z niniejszym Regulaminem działań, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.

 

§ 5 

Wartość puli nagród

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 419.006,28 zł (słownie: czterysta dziewiętnaście tysięcy sześć złotych i 28/100) brutto. W Loterii przewidziano 106 596 (słownie: sto sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) nagrody.
 2. Nagrodami w Loterii są:

a)    Baton Roshen  o  wartości 0,84 zł  (słownie: zero złotych i 84/100) brutto. Organizator przewidział  20 010 (słownie: dwadzieścia tysięcy dziesięć) nagród w postaci Batonów Roshen w Loterii;

b)   Opakowanie podstawek pod napój Coca-Cola (4 sztuki) o  wartości 1,20 zł  (słownie: jeden złoty i 20/100) brutto. Organizator przewidział  4 900 (słownie: cztery tysiące dziewięćset) nagród w postaci Opakowania podstawek pod napój Coca-Cola Lime w Loterii;

c)    Puszka napoju Fuzetea Cytrynowa z Trawą Cytrynową (0,33 l) o  wartości 1,99 zł  (słownie: jeden złoty 99/100) brutto. Organizator przewidział 4 176 (słownie: cztery tysiące sto siedemdziesiąt sześć) nagród w postaci puszek napoju Fuzetea Cytrynowa z Trawą Cytrynową w Loterii;

d)   Puszka napoju Fuzetea Brzoskwiniowa z Hibiskusem  (0,33 l) o  wartości 1,99 zł  (słownie: jeden złoty 99/100) brutto. Organizator przewidział 4 176 (słownie: cztery tysiące sto siedemdziesiąt sześć) nagród w postaci puszek napoju Fuzetea Brzoskwiniowa z Hibiskusem w Loterii;

e)    Puszka napoju Coca-Cola Original (0,33 l) o  wartości 2,19 zł  (słownie: dwa złote i 19/100) brutto. Organizator przewidział 16 704 (słownie: szesnaście tysięcy siedemset cztery) nagród w postaci puszek napoju Coca-Cola Original w Loterii;

f)    Puszka napoju Coca-Cola Zero Cukru (0,33 l) o  wartości 2,19 zł  (słownie: dwa złote i 19/100) brutto. Organizator przewidział 16 704 (słownie: szesnaście tysięcy siedemset cztery) nagród w postaci puszek napoju Coca-Cola Zero Cukru w Loterii;

g)   Puszka napoju Kinley Tonic Water (0,33 l) o  wartości 2,19 zł  (słownie: dwa złote i 19/100) brutto. Organizator przewidział 4 176 (słownie: cztery tysiące sto siedemdziesiąt sześć) nagród w postaci puszek napoju Kinley Tonic Water w Loterii;

h)   Puszka napoju Kinley Virgin Mojito (0,33 l) o  wartości 2,19 zł  (słownie: dwa złote i 19/100) brutto. Organizator przewidział 4 176 (słownie: cztery tysiące sto siedemdziesiąt sześć) nagród w postaci puszek napoju Kinley Virgin Mojito w Loterii;

i)     Układanka logiczna, o wartości 3,00 zł (słownie trzy złote i 00/100) brutto. Organizator przewidział 800 (słownie: osiemset) nagród w postaci Układanki logicznej w Loterii;

j)     Szklanka Coca-Cola, o wartości 4,00 zł (słownie: cztery złote i 00/100) brutto. Organizator przewidział  30 000 (słownie: trzydzieści tysięcy) nagród w postaci Szklanki Coca-Cola w Loterii;

k)   Paczka 24 sztuk zakręconych słomek Coca-Cola, o wartości 24,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote i 00/100) brutto. Organizator przewidział  753 (słownie: siedemset pięćdziesiąt trzy) nagrody w postaci Paczki 24 sztuk zakręconych słomek Coca-Cola w Loterii;

l)Voucher wycieczkowy o wartości  3 000,00 zł  (słownie: trzy tysiące złotych i 00/100) brutto wraz z kwotą przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 333,00 zł. Łączna wartość nagrody to 3333,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote i 00/100) brutto. Organizator przewidział 20 (słownie: dwadzieścia) nagród w postaci voucherów wycieczkowych w Loterii;

m)  Samochód Opel Crossland X o wartości 73 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych i 00/100) brutto wraz z kwotą przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 8 111,00 zł. Łączna wartość nagrody to 81 111,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sto jedenaście złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) nagrodę w postaci samochodu w Loterii.

 1. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
 2. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
 3. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.
 4. W sytuacji, gdy Zwycięzcą jest Posiadacz Karty Klienta MAKRO lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, który zgodnie z przepisami podatkowymi zobowiązany jest do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509) kwotę, o której mowa w § 5 ust. 2  pkt l) oraz m) Organizator jako płatnik rozlicza, ww. podatek  i przekazuje do właściwego urzędu skarbowego.
 5. W przypadku, gdy Zwycięzcą Loterii jest przedsiębiorca inny niż wskazany w ust. 6 powyżej, dodatkowa kwota, o której mowa w § 5  ust. 2 pkt l) oraz m) przekazana jest Zwycięzcy przelewem bankowym na numer rachunku bankowego wskazanego przez Zwycięzcę zgodnie ze wzorem Oświadczenia (stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu). Zwycięzcy zobowiązani są dokonać rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z otrzymaniem nagrody – według właściwych dla nich zasad - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 6 

Miejsce, termin, losowania i warunki  wydawania nagród oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 1. Nagrody opisane w § 5 ust. 2 pkt a) - l) przypisane są do konkretnych kodów znajdujących się na Ulotkach. Losowanie kodów, do których przypisane są nagrody odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie przy pomocy urządzenia losującego w dniu 27 sierpnia 2018 r. Uczestnicy nie są informowani, jakie nagrody przypisane są do kodów z Ulotek. Uczestnik może zweryfikować, czy do jego kodu z Ulotki przypisana jest nagroda opisana w § 5 ust. 2 pkt a) - l) postępując zgodnie z procedurą wskazaną w § 4 ust. 3 - 8.
 2. Losowanie nagrody opisanej w § 5 ust. 2 pkt m) odbywa się w siedzibie Organizatora w dniu 11 października 2018 r. Losowanie odbywa się spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym. Każdemu wygenerowanemu losowi w Loterii przydzielony jest unikalny numer (dalej „ID”). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID  tak, by każda urna zawierała kartonik z cyfrą, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie przyznanych losów wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie kartoników z cyframi będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek itd. Przykład: gdy kartonik z cyfrą wylosowany w pierwszej urnie to 3, kartonik z cyfrą wylosowany w drugiej urnie to 5, kartonik z cyfrą wylosowany w trzeciej urnie to 1, kartonik z cyfrą wylosowany w czwartej urnie to 2, a kartonik z cyfrą wylosowany w piątej urnie to 0, zwycięskim losem będzie los dla którego wygenerowano ID numer 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru ID liczba i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru ID, np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru ID wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartonika z cyfrą niezawierającą się w katalogu wygenerowanych ID, taki kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numeru ID.
 3. Numer ID może być w losowaniu wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID losów uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Oznacza to, iż jeśli w losowaniu rezerwowym, opisanym w ust. 4 poniżej, wylosowane zostanie to samo ID, co ID w ramach zwycięskiego Zgłoszenia, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie, tj. ID nie należy do  tego samego Uczestnika.
 4. Po przeprowadzeniu losowania zwycięskiego ID, losowane są dwa ID rezerwowe do nagrody opisanej w § 5 ust. 2 pkt m) oznaczane zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze i drugie „ID Rezerwowe”. W przypadku, gdy laureat nagrody opisanej w § 5 ust. 2 pkt m) (dalej: „Laureat”) nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody, nagroda przypada Laureatowi Pierwszego ID Rezerwowego. Jeśli i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody, nagroda przypada drugiemu Laureatowi ID Rezerwowego. Jeśli i on nie spełni warunków wydania nagrody, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora. Do Laureatów ID Rezerwowych stosuje się postanowienia jak do laureata, z tym zastrzeżeniem, że Laureaci ID Rezerwowych informowani są odpowiednio, następnego dnia roboczego po utracie prawa do nagrody przez Laureata i odpowiednio pierwszego laureata ID Rezerwowego, według schematu opisanego w ust. 5 poniżej.
 5. W przypadku wystąpienia podejrzenia naruszeń postanowień Regulaminu przez Uczestników, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń. Udział w losowaniu biorą tylko prawidłowe Zgłoszenia.
 6. Laureaci zwycięskich Zgłoszeń w zakresie nagród opisanych  w § 5 ust. 2 pkt a) do k) celem jej odbioru zobowiązani są udać się do sklepu MAKRO do Działu Kas i Obsługi Klienta MAKRO (dalej „DKiOK”) w terminie od 28 sierpnia 2018 r. do 23 października 2018 r. Laureat w celu odbioru nagrody musi przekazać pracownikowi DKiOK Ulotkę oraz okazać informację o wygranej nagrodzie w aplikacji mobilnej na urządzeniu mobilnym oraz spełnić wymagania opisane w § 7 ust. 2.
 7. Laureat zwycięskiego Zgłoszenia w zakresie nagrody opisanej w § 5 ust. 2 pkt l) zobowiązany jest do:

a)      kontaktu z infolinią Organizatora pod numerem + 48 22 549 30 60 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora), w ciągu 5 dni roboczych od wyświetlenia komunikatu w aplikacji mobilnej z informacją o przypisaniu nagrody do Zgłoszenia. Kontakt może odbywać się w godzinach pracy infolinii, tj. w dni robocze od 09:00 do 17:00. Na początku rozmowy Laureat jest informowany, że rozmowa jest nagrywana, a także, że podczas rozmowy niezbędne jest przekazanie danych osobowych koniecznych do weryfikacji osoby Laureata (imię, nazwisko, adres, numer telefonu). Podczas rozmowy następuje również przekazanie informacji o numerze kodu z Ulotki oraz danych z Karty MAKRO. Na potrzeby niniejszej Loterii, za „dni robocze” przyjmuje się pracujące poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki. Oznacza to, iż infolinia jest nieczynna w soboty, niedziele i święta;

b)      dostarczenia oświadczenia potwierdzającego, iż wobec Zwycięzcy nie zachodzą przesłanki określone w § 3 ust. 12 oraz potwierdzającego, iż Zwycięzca jest Uczestnikiem Loterii spełniającym wymagania określone w Regulaminie oraz danych osobowych i adresowych wymaganych do wydania nagrody, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Organizatora na stronie www.uniqueone.pl i stanowiącym Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu;

c)      dostarczenia oryginału Ulotki z kodem;

d)     dostarczenia wyraźnej kopii Karty MAKRO z widocznym numerem Karty,

 1. Laureat nagrody opisanej w § 5 ust. 2 pkt m) powiadamiany jest za pomocą komunikatu wyświetlanego w aplikacji od dnia 12 października 2018 r. do dnia 18 października
  2018 r., a Uczestnicy, których Zgłoszenia zostały wylosowane jako pierwsze i drugie ID Rezerwowe (dalej „Laureaci Rezerwowi”) również powiadamiani są za pomocą komunikatu wyświetlanego w aplikacji, w ten sposób, że Pierwszy Laureat Rezerwowy jest powiadamiany o fakcie przyznania prawa do nagrody za pomocą komunikatu wyświetlanego w aplikacji od dnia 7 listopada 2018 r. do dnia 13 listopada 2018 r., w przypadku, gdy Laureat nagrody opisanej w § 5 ust. 2 pkt m) nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody, a Drugi Laureat Rezerwowy jest powiadamiany o fakcie przyznania prawa do nagrody za pomocą komunikatu wyświetlanego w aplikacji od dnia 30 listopada 2018 r. do dnia 6 grudnia 2018 r. w przypadku gdy Pierwszy Laureat Rezerwowy nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody. Do Laureatów ID Rezerwowych stosuje się postanowienia dotyczące sposobu i terminów kontaktu i wysyłki, zgodnie z postanowieniami ust. 9-10 poniżej. Laureat zwycięskiego Zgłoszenia oraz Laureaci Rezerwowi, w zakresie nagrody opisanej w § 5 ust. 2 pkt m) zobowiązani są do kontaktu z infolinią Organizatora pod numerem + 48 22 549 30 60(koszt połączenia zgodny z taryfą operatora), maksymalnie do dnia 22 października 2018 r. w przypadku Laureata, w przypadku Laureata Pierwszego ID Rezerwowego maksymalnie do dnia 15 listopada 2018 r., a w przypadku Laureata Drugiego ID Rezerwowego maksymalnie do dnia 10 grudnia 2018 r.  Kontakt może odbywać się w godzinach pracy infolinii, tj. w dni robocze od 09:00 do 17:00. Podczas rozmowy Laureat oraz Laureaci Rezerwowi są informowani, że rozmowa jest nagrywana, a także, że podczas rozmowy niezbędne jest przekazanie danych osobowych koniecznych do weryfikacji osoby Laureata oraz Laureatów Rezerwowych. Podczas rozmowy następuje również  przekazanie informacji o numerze kodu z Ulotki oraz danych z Karty MAKRO. Na potrzeby niniejszej Loterii, za „dni robocze” przyjmuje się pracujące poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki. Oznacza to, iż infolinia jest nieczynna w soboty, niedziele i święta. Jeżeli w terminie wskazanym powyżej Laureat oraz Laureaci Rezerwowi nie skontaktują się z Organizatorem, tracą oni prawo do nagrody.
  1. Laureat nagrody opisanej w § 5 ust. 2 pkt m) oraz Laureaci Rezerwowi podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust.7, przekazują swoje dane osobowe wymagane do identyfikacji (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, dane z Karty MAKRO) oraz jest informowany o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:

a)      własnoręcznie podpisanego oświadczenia zawierającego dane osobowe
i adresowe laureata oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii,  zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na www.uniqueone.pl i stanowiącego Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu;

b)      wyraźnej kopii Karty MAKRO z widocznym numerem Karty;

c)      dostarczenia oryginału Ulotki z kodem.

 1. Laureaci nagród opisanych w § 5 ust. 2 l) są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2 A, 02-737 Warszawa, w ciągu 4 dni roboczych od  rozmowy telefonicznej dokumentów niezbędnych w procesie weryfikacji i wydania nagrody, o których mowa odpowiednio w ust. 6 i 8 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych dokumentów decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak muszą one jednocześnie wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od rozmowy telefonicznej. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z nagrody.
 2. W razie powzięcia wątpliwości dotyczących przestrzegania zasad udziału w Loterii, Organizator może wystąpić do laureata nagrody opisanej w § 5 ust. 2 pkt l) do m) do 27 grudnia 2018 r. o przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających uprawnienie laureata do dokonywania zakupów w MAKRO Cash and Carry Polska S.A bądź złożenia oświadczeń potwierdzających nienaruszanie postanowień Regulaminu przez laureata, w tym do przedstawienia wszystkich zgłoszonych do Loterii Ulotek z kodem. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został laureat podczas rozmowy telefonicznej z Organizatorem w ciągu 2 dni roboczych (data nadania) od otrzymania tego wezwania, skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody. Dokumenty te nie mogą wpłynąć również później niż z upływem 9 dni roboczych od przedstawienia roszczenia przez Organizatora. Organizator kontaktuje się z laureatem telefonicznie, podejmując do 3 prób kontaktu, każdego dnia. Organizator podejmuje wyżej opisane próby kontaktu w ciągu kolejnych 3 dni roboczych, w ten sposób, że w godzinach działania Infolinii tj. od godziny 9:00 do godziny 17:00, każdego dnia będą podejmowane 3 próby kontaktu telefonicznego, w odstępach czasu nie mniejszych niż 2 godziny pomiędzy kolejnym połączeniem.
 3. W przypadku nieudanej próby połączenia z laureatem traci on prawo do nagrody. Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem (tj. uszkodzenie/wada telefonu). Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca informowany jest na początku rozmowy.
 4. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z nagród przyznano laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
 5. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 6. Oświadczenie, o którym mowa w powyższych ustępach, może być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Musi jednak być kompletne i czytelne, własnoręcznie podpisane przez laureata (osobę uprawnioną do jego reprezentacji zgodnie z przepisami ogólnie obowiązującymi). Laureaci zobowiązani są do weryfikacji danych podanych w Oświadczeniu przed jego wysłaniem do Organizatora, gdyż dane w jego treści podane stanowią podstawę do wydania nagrody i przeprowadzenia rozliczeń podatkowych.
 7. Przesłanie Ulotki, naruszającej postanowienia Regulaminu, przesłanie nieczytelnej kopii Karty MAKRO oznacza niespełnienie warunku udziału/wydania nagrody w Loterii i oznacza rezygnację z prawa do nagrody.
 8. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu, rozstrzygane są przez Komisję.
 9. Wyniki w zakresie nagród opisanych w § 5 ust. 2 pkt l) - do m) ogłaszane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, bądź w postaci trzech pierwszych cyfr numeru NIP, miejscowości oraz wylosowanej nagrody po kompletnym zakończeniu procedury weryfikacji. Lista Zwycięzców dostępna jest na www.uniqueone.pl.

 

§ 7 Termin wydania nagród

 1. Nagrody wydawane są pozytywnie zweryfikowanym laureatom – Zwycięzcom.
 2. Nagrody opisane w § 5 ust. 2 pkt a) do k) można odebrać w DKiOK w terminie od 28 sierpnia 2018 r. do 23 października 2018 r. Warunkiem odebrania nagrody jest pozostawienie pracownikowi DKiOK Ulotki, przedstawienie informacji o przyznanej nagrodzie w aplikacji mobilnej oraz złożenie podpisu w dedykowanym polu na liście przedstawionej przez pracownika DKiOK, zwierając w niej informację o numerze Karty MAKRO.
 3. Nagrody opisane w § 5 ust. 2 pkt l) wysyłane są przesyłką pocztową lub kurierską na adres wskazany przez Zwycięzcę w Oświadczeniu po przejściu pozytywnie procedury weryfikacji najpóźniej do 21 stycznia 2019 r. (przez co rozumie się ostateczny termin nadania przesyłki z nagrodą).
 4. Nagroda opisana w § 5 ust. 2 pkt m) wysyłana jest przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 21 stycznia 2019 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres wskazany przez laureata w Oświadczeniu. Wydanie następuje w postaci wydania dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu i ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. Termin wydania pojazdu zostanie indywidualnie ustalony z laureatem po zarejestrowaniu pojazdu. Za miejsce wydania uznaje się m. st. Warszawa, chyba że strony ustalą inaczej. Koszty dojazdu, noclegu itp. związane z odbiorem nagrody ponosi Zwycięzca.
 5. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

 

§ 8 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Loterii mogą być zgłaszane do dnia 8 lutego 2019 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Urodzinowa Loteria zdrAPKOWA - reklamacja” i zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793) musi zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
  1. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
  2. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
  3. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
  4. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Loterii oraz wzory Oświadczeń stanowiące do niego załączniki, dostępne są na www.uniqueone.pl, w zakładce REGULAMINY.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Koszt połączenia z infolinią wg stawek operatora Uczestnika. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na rzecz Uczestników są dla nich bezpłatne. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
 4. Dane osobowe Laureatów Loterii przetwarzane są na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) . Administratorem danych osobowych Laureatów Loterii jest Organizator. Przetwarzanie obejmuje w szczególności przeprowadzenie procedury weryfikacji Laureatów i wydania nagród i jest podstawą do przetwarzania  podanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń w Loterii, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo ich przeniesienia. Dane osobowe nie są profilowane. Uczestnikowi przysługuje również skarga do organu nadzorczego.  Podanie danych jest wymogiem wynikającym z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) i jest niezbędne do wydania nagrody, a niepodanie danych uniemożliwia wydanie nagrody w Loterii.  
 5. Dane osobowe Zwycięzców Loterii zostaną przekazane operatorowi pocztowemu,
  który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Dane osobowe mogą być przekazane MAKRO Cash and Carry Polska S.A celem przeprowadzenia procedury weryfikacji uprawnień Laureata do wydania nagrody.
 6. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych
  jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych następuje na potrzeby przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych i następuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793). Dane są przetwarzane w okresie 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 7. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165.) jest Organizator.
 8. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165).
 9. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
  o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) jest Organizator.
 10. Przetwarzanie danych osobowych opisanych w ust. 6 - 9 następuje na podstawie ustawy
  z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) oraz w dalszym okresie na podstawie przepisów prawa usprawniających organy państwowe
  do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa. Dane Zwycięzców będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym zakończyła się Loteria.
 11. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego dane osobowe z Loterii.
  Wystąpienie przez Uczestnika z wnioskiem o cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii i prawa do ewentualnej nagrody. Wniosek należy złożyć poprzez wysłanie maila na adres makro@uniqueone.pl o tytule „Usunięcie danych osobowych w Loterii » Urodzinowa Loteria zdrAPKOWA «” ze wskazaniem w treści danych osobowych podlegających usunięciu. W przypadku jeżeli w wnioskiem o cofnięcie zgody wystąpi Uczestnik, który nabył prawo do otrzymania nagrody, ale wniosek został złożony przed momentem wydania Nagrody, Uczestnik taki traci prawo do wydania nagrody przez Organizatora. Jeżeli z wnioskiem o cofnięcie zgody wystąpi Zwycięzca, który otrzymał już nagrodę, jego dane zostaną usunięte z bazy danych Uczestników Loterii, jednakże na podstawie i w terminie wskazanym w art. 20 ust. 6 ustawy o grach o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165), Organizator nadal będzie miał obowiązek przechowywać dane tego Uczestnika w związku z prowadzoną ewidencją wygranych (wydanych) nagród w Loterii.
 12. W niniejszym Regulaminie, na potrzeby niniejszej Loterii, za „dni robocze” przyjmuje się pracujące poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki.
 13. Wygraną odebrać w imieniu Zwycięzcy może również inna osoba, pod warunkiem, że przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez Zwycięzcę. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.
 15. Organizator ponosi odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenie podatkowe Loterii zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1Oświadczenie - Część dla Posiadaczy Kart Klienta MAKRO oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Załącznik nr 2 - Oświadczenie - Część dla osób prawnych


 

Załącznik nr 1 - WZÓR OŚWIADCZENIA

 

Dotyczy Posiadaczy Kart Klienta MAKRO oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

 

W związku z wygraną Nagrody Rzeczowej w Loterii promocyjnej pod nazwą „Urodzinowa Loteria zdrAPKOWA” podaję dane wymagane do wydania nagrody.  

Potwierdzam, iż zgodnie z Regulaminem, nie  jestem pracownikiem Organizatora oraz członkiem rodzin pracowników Organizatora.

 

Potwierdzam, że spełniam wszystkie wymagania opisane w Regulaminie Loterii.

 

…………………………………………...……………………………………………………………...…………………………………………...….

Numer Karty MAKRO

 

…………………………………………...……………………………………………………………...…………………………………………...….

Imię i nazwisko widniejące na Karcie MAKRO

…………………………………………...……………………………………………………………...…………………………………………...….

Imię i nazwisko/ Firma

…………………………………………...……………………………………………………………...…………………………………………...….

Adres (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo)

…………………………………………...……………………………………………………

Numer dokumentu potwierdzającego tożsamość/ NIP firmy*

…………………………………………...……………………………………………………

Numer PESEL (w razie braku – adres zamieszkania, datę urodzenia, obywatelstwo)/ *

…………………………………………...………………………………………………………

Numer telefonu

 

*dotyczy wyłącznie laureata nagrody opisanej w § 5 ust. 2 pkt l) oraz m)

 

 

Załącznik nr 2 - WZÓR OŚWIADCZENIA

 

Dotyczy osób prawnych

 

W związku z wygraną Nagrody Rzeczowej w  Loterii promocyjnej pod nazwą „Urodzinowa Loteria zdrAPKOWA” podaję dane wymagane do wydania nagrody.  

Potwierdzam, iż zgodnie z  Regulaminem, nie  jestem pracownikiem Organizatora oraz członkiem rodzin pracowników Organizatora.

Potwierdzam, że spełniam wszystkie wymagania opisane w Regulaminie Loterii.

 

…………………………………………...………………………………………………………

Numer Karty MAKRO

 

…………………………………………...………………………………………………………

Imię i nazwisko widniejące na Karcie MAKRO

 

Wnoszę o przekazanie dodatkowej  kwoty przypisanej do nagrody przelewem bankowym na numer rachunku bankowego wskazany poniżej*

 

_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ -  _ _ _ _ -  _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

 (numer rachunku bankowego)

 

Dane posiadacza rachunku*: .……………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………...……………………………………………………………...…………………………………………...….

Firma

 

…………………………………………...……………………………………………………………...…………………………………………...….

Ulica, numer domu/mieszkania  

 

…………………………………………...……………………………………………………………...…………………………………………...….

Kod pocztowy, miejscowość

 

…………………………………………...……………………………………………………………...…………………………………………...….

Województwo

 

…………………………………………...……………………………………………………………...…………………………………………...….

NIP*

 

…………………………………………...……………………………………………………………...…………………………………………...….

…………………………………………...………………………………………………………

Numer telefonu

 

 

Zgodnie z art. 20 Ustawy o grach hazardowych w celach ewidencjonowania wypłaconych i wydanych wygranych należy wskazać adres siedziby przedsiębiorcy. Jeśli adres wydania wygranej ma być inny niż adres siedziby należy złożyć osobne oświadczenie zawierające adres dostarczenia nagrody. W przypadku braku dodatkowego oświadczenia nagroda zostanie wysłana na adres wskazany w treści oświadczenia.

*dotyczy wyłącznie laureata nagrody opisanej w § 5 ust. 2 pkt l) oraz m)