Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Urodzinowa Loteria MAKRO

 Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„Urodzinowa Loteria MAKRO”

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą  „Urodzinowa Loteria MAKRO” zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2 Organizator Loterii

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie,

obszar, czas i sposób zapewnienia prawidłowości urządzenia Loterii

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich halach MAKRO Cash and Carry Polska S.A. oraz w punkcie MAKRO Cash and Carry Polska S.A
  w Słupsku (łącznie określane jako „sklepy MAKRO”, „MAKRO”).
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 29 sierpnia 2017 r. i kończy się ostatecznie w dniu 13 marca 2018 r. (okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej uprawniający do otrzymywania losów w Loterii trwa od 29 sierpnia 2017 r. do 23 października 2017 r. (dalej: „Okres promocyjny”).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 6. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016 poz. 471, z późn. zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, oraz niniejszego Regulaminu.
 7. Na potrzeby Regulaminu pod poniższymi pojęciami rozumie się:

7.1.    Karta MAKRO – karta umożliwiająca dokonywanie zakupów w MAKRO uzyskana zgodnie z procedurami określonymi przez MAKRO Cash and Carry Polska S.A.;

7.2.    Uczestnik – posiadacz Karty MAKRO, który spełnił łącznie wymagania uczestnictwa opisane w § 4 Regulaminu;

7.3.    Konto – konto założone podczas rejestracji na platformie www.makro-bonusy.pl  za pośrednictwem, którego Uczestnik może dowiedzieć się o posiadanej liczbie losów
w Loterii.

 1. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przystąpiła do Loterii, zgodnie
  z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik powinien zapoznać się
  z Regulaminem Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść.
 2. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer Karty MAKRO, jaką się posługuje podczas dokonywania zakupu.
 3. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu, rozstrzygane są przez Komisję.
 5. Udziału w Loterii nie mogą brać pracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin pracowników Organizatora. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Produktami umożliwiającymi udział w Loterii są produkty stanowiące asortyment sklepów MAKRO dostępne w Okresie promocyjnym (dalej „Produkty Promocyjne”), z wyłączeniem:
  1. tytoniu, wyrobów tytoniowych, wyrobów tytoniowych bezdymnych, rekwizytów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2017, poz. 957);
  2. napoi alkoholowych;
  3. paliw dostępnych na stacjach paliw MAKRO;
  4. kart GSM;
  5. depozytów.

Zakup Produktów Promocyjnych poza Okresem promocyjnym nie uprawnia do udziału
w Loterii.

 1. Uczestnikiem Loterii staje się podmiot, który w Okresie promocyjnym:

a)     założy Konto na platformie www.makro-bonusy.pl podając minimum następujące dane: numer telefonu, adres e-mail, numer Karty MAKRO, NIP i ustali hasło do Konta;

b)     na stronie dedykowanej Loterii złoży oświadczenie o akceptacji treści Regulaminu oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby  Loterii;

c)     dokonana zakupu Produktów Promocyjnych w MAKRO na kwotę minimum 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych i 00/100) netto.

 1. Za każdy zakup Produktów Promocyjnych na kwotę minimum 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych i 00/100) netto, do numeru Karty MAKRO przypisywany jest 1 (słownie: jeden) los w Loterii, z tym zastrzeżeniem, że w danym dniu Okresu promocyjnego Uczestnik może otrzymać tylko 1 (słownie: jeden) los w Loterii za zakupy Produktów Promocyjnych, niezależnie od ilości dokonanych w danym dniu zakupów.
 2. Jeśli Uczestnik założył Konto przed zakupem Produktów Promocyjnych, losy przypisywane są do niego zgodnie z procedurą opisaną w ust. 3 powyżej, co oznacza że warunkiem przypisania losu do Konta jest zakup Produktów Promocyjnych na kwotę minimum 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych i 00/100) netto. Jeśli Konto nie zostało jeszcze założone przez potencjalnego Uczestnika, losy za zakupy Produktów Promocyjnych pozostają nieaktywne do momentu spełnienia przez niego wszystkich wymagań określonych w ust. 2 powyżej, z tym zastrzeżeniem, że losy przyznawane są wyłącznie za zakupy w Okresie promocyjnym.
 3. Posiadaczy Kont, którzy chcą wziąć udział w Loterii nie dotyczy obowiązek, o którym mowa w ust. 2 pkt. a powyżej.
 4. Losy przypisywane są do Konta Uczestnika, w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dokonania zakupu. Finalna liczba losów będzie opublikowana dla każdego Konta do :

a)      15 września w przypadku losów zebranych za okres od 29 sierpnia 2017 r. do 11 września 2017 r.

b)     29 września w przypadku losów zebranych za okres od 12 września 2017 r. do 25 września 2017 r.

c)      13 października w przypadku losów zebranych za okres od 26 września 2017 r. do 9 października 2017 r.

d)     27 października w przypadku losów zebranych za okres od 10 października 2017 r. do 23 października 2017 r.

 1. Każdy Uczestnik Loterii może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem spełnienia każdorazowo wymogów określonych w Regulaminie.
 2. Uczestnicy, którzy wyrazili w Okresie promocyjnym fakultatywną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez MAKRO otrzymują dodatkowy los w Loterii.

 

§ 5 Wartość puli nagród

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 305 593,00  zł (słownie: trzysta pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i 00/100) brutto. W Loterii przewidziano 24 (słownie: dwadzieścia cztery) nagrody.
 2. Nagrodami w Loterii są:

a)    Samochód Skoda Fabia III w wersji Ambition o wartości 41 820,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i 00/100) wraz z kwotą przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości
4 647 zł. Łączna wartość nagrody to 46 467,00 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 4 (słownie: cztery) nagrody w postaci samochodu Skoda Fabia III w wersji Ambition w Loterii;

b)   voucher wycieczkowy do Rzymu dla dwóch osób o  wartości 5 680,00 zł  (słownie: pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych i 00/100) brutto wraz z kwotą przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 631 zł. Łączna wartość nagrody to 6 311,00 (słownie: sześć tysięcy trzysta jedenaście złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 5 nagród w postaci vouchera wycieczkowego do Rzymu w Loterii;

c)    voucher wycieczkowy do Paryża dla dwóch osób o  wartości 4 740,00 zł  (słownie: cztery tysiące  siedemset czterdzieści złotych i 00/100) brutto wraz z kwotą przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 527 zł. Łączna wartość nagrody to 5 267,00 (słownie: pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 5 nagród w postaci vouchera wycieczkowego do Paryża w Loterii;

d)   voucher wycieczkowy do Aten dla dwóch osób o wartości 4 850,00 zł  (słownie: cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto wraz z kwotą przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 539 zł. Łączna wartość nagrody to 5 389,00 (słownie: pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział
5 nagród w postaci vouchera wycieczkowego do Aten w Loterii;

e)   voucher wycieczkowy do Madrytu dla dwóch osób o  wartości 6 280,00 zł  (słownie: sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych i 00/100) brutto wraz z kwotą przeznaczoną na refundację podatku od nagrody
w wysokości 698 zł. Łączna wartość nagrody to 6 978,00 (słownie: sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 5 nagród w postaci vouchera wycieczkowego do Madrytu w Loterii.

 

 1. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
 2. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
 3. Zasady realizacji nagrody przekazane są wraz z nagrodą.

 

§ 6 Miejsce i termin losowań Nagród oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 1. Losowanie odbywa się w biurze Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie.
 2. Losowanie odbywa się spośród losów przyznanych w Okresie promocyjnym, z zastrzeżeniem że:

a)      W pierwszym losowaniu, które odbywa się 19 września 2017 r. uwzględniane są losy zebrane za okres od 29 sierpnia 2017 r. do 11 września 2017 r. W losowaniu losowana jest 1 (słownie: jedna) nagroda opisana w §5 ust. 2 pkt a) oraz 5 (słownie: pięć) nagród opisanych w §5 ust. 2 pkt b);

b)     W drugim losowaniu, które odbywa się 3 października 2017 r. uwzględniane są losy zebrane za okres od 12 września 2017 r. do 25 września 2017 r.
W losowaniu losowana jest 1 (słownie: jedna) nagroda opisana w §5 ust. 2 pkt a) oraz 5 (słownie: pięć) nagród opisanych w §5 ust. 2 pkt c);

c)      W trzecim losowaniu, które odbywa się 17 października 2017 r. uwzględniane są losy zebrane za okres od 26 września 2017 r. do 9 października 2017 r.
W losowaniu losowana jest 1 (słownie: jedna) nagroda opisana w §5 ust. 2 pkt a) oraz 5 (słownie: pięć) nagród opisanych w §5 ust. 2 pkt d);

d)     W czwartym losowaniu, które odbywa się 31 października 2017 r. uwzględniane są losy zebrane za okres od 10 października 2017 r. do 23 października 2017 r. W losowaniu losowana jest 1 (słownie: jedna) nagroda opisana w §5 ust. 2 pkt a) oraz 5 (słownie: pięć) nagród opisanych w §5 ust. 2 pkt e).

 1.  Każdemu wygenerowanemu losowi w Loterii przydzielony jest unikalny numer (dalej „ID”).
 2. Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID  tak, by każda urna zawierała kartonik z cyfrą, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy itd. np., gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie przyznanych losów wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie kartoników z cyframi będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek itd. Przykład: gdy kartonik z cyfrą wylosowany w pierwszej urnie to 3, kartonik z cyfrą wylosowany w drugiej urnie to 5, kartonik z cyfrą wylosowany w trzeciej urnie to 1, kartonik z cyfrą wylosowany w czwartej urnie to 2, a kartonik z cyfrą wylosowany w piątej urnie to 0, zwycięskim losem będzie los dla którego wygenerowano ID numer 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru ID liczba i wartość kartoników
  z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru ID, np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru ID wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartonika z cyfrą niezawierającą się w katalogu wygenerowanych ID, taki  kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numeru ID.
 3. Numer ID może być w losowaniu wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID losów uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to również numerów ID zgłoszeń rezerwowych do nagrody określonej
  w odpowiednich punktach §5 ust. 2. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności, ID nie są uwzględniane a losowanie jest powtarzane.
 4. Losowania zwycięskich zgłoszeń przeprowadzane są w następującej kolejności: najpierw losowanie nagrody opisanej w §5 ust. 2 pkt a), a następnie losowanie nagród opisanych odpowiednio w §5 ust. 2 pkt b)-e).
 5. Po wylosowaniu zwycięskich zgłoszeń losowane są zgłoszenia rezerwowe, po 1 (słownie: jednym) do każdej nagrody. Nagroda przyznawana jest zwycięzcy rezerwowemu jeśli zwycięzca nie spełni wymagań określonych Regulaminem.
 6. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników Loterii postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych zgłoszeń.
 7. Wyniki ogłaszane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, bądź w postaci trzech pierwszych cyfr numer NIP, miejscowości oraz wylosowanej nagrody po kompletnym zakończeniu procedury weryfikacji. Lista zwycięzców dostępna jest na www.makro-bonusy.pl.

 

§ 7 Miejsce i termin wydawania wygranych 

 1. Laureat powiadamiany jest telefonicznie przez Organizatora o wyniku losowania w dniu losowania bądź w ciągu 3 następnych dni roboczych. Po pierwszej nieudanej próbie kontaktu Organizator wysyła do laureata bezpłatną wiadomość SMS „URODZINOWA LOTERIA MAKRO. W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Urodzinowa Loteria MAKRO”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X  w godzinach 9:00-17:00. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin: www.makro-bonusy.pl.” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości. Jeżeli w terminie wskazanym powyżej nie powiedzie się żadna z prób telefonicznego skontaktowania się
  z laureatem, traci on prawo do nagrody. Kontakt następuje w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.
 2. Laureat podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1, przekazuje swoje dane osobowe wymagane do identyfikacji (imię, nazwisko adres, adres e-mail, numer telefonu) oraz jest informowany o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:
  1. własnoręcznie podpisanego oświadczenia zawierającego dane osobowe
   i adresowe laureata: imienia, nazwiska/firmy, adresu zamieszkania/siedziby wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem, numeru Karty MAKRO oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii,  zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na www.makro-bonusy.pl;
  2. kopii Karty MAKRO z widocznym numerem Klienta oraz imieniem i nazwiskiem na Karcie MAKRO, w przypadku Karty Przyjaciela MAKRO z widocznym numerem Karty bądź skanu górnej części faktury z widocznymi danymi wystawcy faktury oraz numerem klienta nadanym w systemie delivery
   w przypadku klientów dokonujących zakupów w tej opcji.
  3. Laureaci zobowiązani są również do podania numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość i numeru PESEL (a w razie braku numer PESEL – obywatelstwa i daty urodzenia). W przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru REGON.
  4. Laureaci są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 5 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie weryfikacji i wydania nagrody, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 11 dni roboczych od przekazania przez przedstawiciela Organizatora informacji, zgodnie z ust. 1 powyżej. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody
   w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z nagrody.
  5. W przypadku, gdy laureat nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody, nagroda przypada laureatowi rezerwowego zgłoszenia. Jeśli i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
  6. Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia
   z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem telefonu wskazanym zgodnie z trybem opisanym
   w §4 ust. 2 pkt a).
  7. W razie powzięcia wątpliwości dotyczących przestrzegania zasad udziału w Loterii, Organizator może wystąpić do laureata do 15 grudnia 2017 r. o przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających uprawnienie laureata do dokonywania zakupów w MAKRO Cash and Carry Polska S.A bądź złożenia oświadczeń potwierdzających nienaruszanie postanowień Regulaminu przez laureata. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został laureat pisemnym wezwaniem Organizatora, w formie listu poleconego, zgodnie
   z postanowieniami Regulaminu w ciągu 3 dni roboczych (data nadania) od otrzymania tego wezwania, skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody. Dokumenty te nie mogą wpłynąć również później niż z upływem 9 dni roboczych od przedstawienia roszczenia przez Organizatora.
  8. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z nagród przyznano laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
  9. Do laureata zgłoszenia rezerwowego postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio.
  10. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
  11. Oświadczenie, o którym mowa w powyższych ustępach, może być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Musi być kompletne i czytelnie, własnoręcznie podpisane przez laureata (osobę uprawnioną do jego reprezentacji zgodnie z przepisami ogólnie obowiązującymi).
  12. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu, rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 8 Termin wydania nagród

 1. Nagrody wydawane są pozytywnie zweryfikowanym laureatom – zwycięzcom.
 2. Nagroda opisana w §5 ust. 2 pkt a) wysyłana jest przesyłką pocztową lub kurierską na adres wskazany przez zwycięzcę w oświadczeniu po przejściu pozytywnie procedury weryfikacji najpóźniej do 31 stycznia 2018 r. (przez co rozumie się ostateczny termin nadania przesyłki z nagrodą). Nagroda w postaci samochodu wydawana jest zwycięzcy w formie dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu. Dokumenty wymagane do rejestracji są wysłane zwycięzcy przesyłką kurierską. Za rejestrację pojazdu i ich ubezpieczenie z tytułu OC jest odpowiedzialny zwycięzca. Po dokonaniu rejestracji zwycięzca wraz z Organizatorem Loterii ustalą termin i miejsce przekazania samochodu. Za miejsce przekazania nagrody ustala się Warszawę. Koszty związane z odbiorem Nagrody, tj. dojazdu, ewentualnego noclegu ponosi Zwycięzca.
 3. Organizator najpóźniej do 19 stycznia 2018 r., przekaże zwycięzcy informację
  o prawidłowym przejściu procedury weryfikacji. Powyższa informacja może zostać przekazana w rozmowie telefonicznej lub poprzez konto na www.makro-bonusy.pl.
 4. Nagrody opisane w §5 ust. 2 pkt b)-e) wysyłane są przesyłką pocztową lub kurierską na adres wskazany przez zwycięzcę w oświadczeniu po przejściu pozytywnie procedury weryfikacji najpóźniej do 31 stycznia 2018 r. (przez co rozumie się ostateczny termin nadania przesyłki z nagrodą).

 

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Loterii mogą być zgłaszane do dnia 20 lutego 2018 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Urodzinowa Loteria MAKRO - reklamacja” i zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793) musi zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
  1. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
  2. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
  3. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
  4. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Loterii oraz wzór Oświadczenia, stanowiący do niego załącznik, dostępne są na www.makro-bonusy.pl.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest MAKRO Cash and Carry Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-183, przy al. Krakowskiej 61.
 4. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu wzięcia udziału
  w Loterii. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, o której mowa w §4  ust. 8 nie jest konieczne do wzięcia udziału w Loterii.
 5. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
  o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) jest Organizator.
 6. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.
 7. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) jest Organizator.
 8. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.
 9. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
 10. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.).
 11. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego dane osobowe z Loterii.
  Wystąpienia przez Uczestnika z wnioskiem cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii i prawa do ewentualnej nagrody. Wniosek należy złożyć poprzez wysłanie maila na adres makro@uniqueone.pl o tytule „Usunięcie danych osobowych w Loterii »Urodzinowa Loteria MAKRO«” ze wskazaniem w treści danych osobowych podlegających usunięciu.
 12. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Wygraną odebrać w imieniu zwycięzcy może również inna osoba, pod warunkiem, że przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy.

 

Załącznik:

Załącznik nr 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA.

 

Załącznik:

Załącznik nr 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA
„Urodzinowa Loteria MAKRO”

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane
w Regulaminie Loterii, a ponadto, że nie należę do grona osób wymienionych w §3 ust. 12 Regulaminu.

 

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO  / FIRMA
ADRES:

____________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

____________________________________________________________
NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻASAMOŚĆ/ NIP

 

____________________________________________________________
PESEL (a w razie braku numer PESEL – data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)/REGON


____________________________________________________________
NUMER KARTY MAKRO

 

 

 

 

______________________________________

PODPIS I DATA