Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

UNO

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„UNO”

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „UNO”, zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2  Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737)
przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 poz. 165 z późn.zm.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

 

§4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Loterii Produkty Promocyjne, jako konsumenci
  w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm. ) (dalej: "Uczestnicy").
 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora, spółki Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, a także Nestlé Serwis Konsumenta w spółce

Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa,
KRS 0000025166.

 1. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. Osoba zgłaszająca udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

 

§ 5 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 2. Udział w Loterii jest dobrowolny.
 3. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Loterii.
 4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii, a w przypadku stwierdzenia przez Komisję, o której mowa w § 6 Regulaminu, naruszenia zasad udziału
  w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 5. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia, zasady określa § 8 Regulaminu.

 

§ 6 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra do spraw finansów publicznych.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii
  czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 7 Obszar, na którym jest urządzana Loteria i czas trwania Loterii

 1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
 2. Loteria trwa od 10 stycznia 2019 r. do 5 lipca 2019 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym), tym okres sprzedaży produktów promocyjnych oraz przyjmowania zgłoszeń w rozpoczyna się  14 stycznia 2019 r. i kończy się 17 marca 2019 r. (dalej „Okres promocyjny”).

 

§ 8 Zasady organizacji Loterii

 1. W Loterii udział biorą następujące produkty:

Nestlé NESQUIK

250g

500g

Nestlé CHOCAPIC

250g

500g

Nestlé COOKIE CRISP

250g

500g

Nestlé CINI MINIS

250g

500g

Nestlé LION

500g

 

 

 

 

 

 

 

 

– płatki śniadaniowe Nestlé, które na zewnętrznej stronie posiadają naklejkę zawierającą informację o Loterii oraz posiadające kod w wewnętrznej części opakowania (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”). Opakowania niezawierające informacji i/lub kodu w wewnętrznej części opakowania nie biorą udziału w Loterii. Kod znajdujący się wewnątrz opakowania Produktu Promocyjnego jest kodem alfanumerycznym, składającym się z 14 znaków (w tym znaki w postaci „-‘’myślnika) i nadrukowany jest wewnątrz opakowania Produktu Promocyjnego określany jest w dalszych postanowieniach Regulaminu jako „Kod”.

 1. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, o której mowa w § 4 i która jednocześnie w Okresie promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki:
 1. dokona jednorazowego zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego;
 2. zachowa opakowanie  Produktu Promocyjnego z Kodem;
 3. dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pośrednictwem strony internetowej www.nestle-cereals.com/uno (dalej „Strona internetowa”).
 4. Zgłoszenie polega na:
  1. wpisaniu w formularzu unikalnego kodu z opakowania Produktu Promocyjnego;
  2. złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu;
  3. wysłaniu zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk;

  zwane dalej „Zgłoszenie”.

 1. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informację czy do przesłanego Zgłoszenia przypisana jest Nagroda Dodatkowa  (tj. czy jego zgłoszenie jest zgłoszeniem wygrywającym czy nie).
 2. Uczestnik, który otrzymał informację o przypisaniu Nagrody Dodatkowej do jego Zgłoszenia, w celu rozpoczęcia procedury wydania Nagrody dodatkowej musi wypełnić formularz, w sposób zgodny z zamieszczonymi na stronie wskazówkami tak, aby zostały zawarte minimum następujące dane: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres do wysyłki: ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto,  oraz akceptacja polityki prywatności i wysłaniu zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk  (dalej zwany „Kwestionariuszem”). O prawidłowym dostarczeniu Kwestionariusza do Organizatora Uczestnicy są informowani komunikatem wyświetlanym na stronie, mówiącym o wysłaniu Kwestionariusza, terminie wysyłki Nagrody Dodatkowej oraz o przyjęciu zgłoszenia Uczestnika do losowania Nagrody Głównej. Potwierdzenie wygranej wysyłane jest również na adres e-mail wskazany w Kwestionariuszu, po jego prawidłowym wysłaniu do Organizatora.
 3. Uczestnicy, którzy po wysłaniu Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, otrzymali  informację, że do ich Zgłoszenia nie została przypisana Nagroda Dodatkowa, mogą podać następujące dane: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko (dalej zwany „Formularzem”), Formularz, znajduje  się na stronie poniżej informacji o braku przypisania Nagrody do Zgłoszenia, i wziąć udział w Losowaniu Nagród Głównych. Niewypełnienie Formularza lub jego niepełne albo nieprawidłowe wypełnienie nie uprawnia do wzięcia udziału w losowaniu Nagród Głównych.
 4. Do Loterii dany Kod z opakowania Produktu Promocyjnego można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam Kod ewentualna nagroda z tytułu tego Kodu przysługiwać będzie tylko raz, pierwszemu prawidłowemu zwycięskiemu Zgłoszeniu.
 5. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody.
 6. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii,  Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
 7. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności Kodów i opakowań Produktów Promocyjnych zgłoszonych do Loterii. Opakowanie Produktu Promocyjnego musi być przechowywane przez Uczestnika w całości, w stanie nienaruszonym pozwalającym na weryfikację Kodu. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż opakowanie Produktu Promocyjnego nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć z Loterii Uczestnika, który się takim opakowaniem posłużył. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do dnia 20 maja 2019 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych  opakowań Produktów promocyjnych. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz opakowań Produktów Promocyjnych potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 4 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §2) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie do przedstawienia dokumentacji zgłaszane jest telefonicznie na numer wskazany w Kwestionariuszu lub w Formularzu. Postanowienia §10 ust. 2 oraz ust. 7  dotyczące procedury wykonywania połączeń stosuje się odpowiednio.
 1. Każde Zgłoszenie bierze udział w jednym losowaniu Nagród Dodatkowych, a w przypadku Zgłoszeń do których została przypisana Nagroda Dodatkowa, każde takie Zgłoszenie bierze udział w losowaniu Nagrody Głównej. W przypadku Zgłoszeń, do których nie została przypisana Nagroda Dodatkowa, Zgłoszenie takie bierze udział w losowaniu Nagrody Głównej, tylko w przypadku wypełnienia Formularza, o którym mowa w ust. 6 powyżej.  
 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii oraz z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 3 (słownie: trzy) Nagrody Dodatkowe niezależnie od stopnia) oraz maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną. Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie, jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. się posługuje w Loterii. Z jednego adresu zamieszkania może wygrać maksymalnie dwóch Uczestników.

 

§ 9 Miejsce i termin losowań Nagród

 1. Losowania nagród odbywają się w siedzibie Organizatora. Losowania godzin otwarcia zwycięskich bramek do Nagród Dodatkowych odbywają się w siedzibie Organizatora od 10 stycznia 2019 r. do 11 stycznia 2019 r., przy użyciu  urn. Nad procesem losowania czuwa Komisja.

LOSOWANIA NAGRÓD DODATKOWYCH

 1. Przyznanie Nagród Dodatkowych odbywa się zgodnie z następującą procedurą. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Loterii wyświetlany jest Uczestnikowi komunikat z informacją czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim, czy jest to Zgłoszenie niewygrywające. Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki tj. w sytuacji, kiedy dokonane zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest jako kolejne w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Odpowiednio jeśli w dwóch przedziałach czasowych nie zostanie dokonane żadne zgłoszenie, nagrody z tych przedziałów czasowych przypisywane są do kolejno drugiego i trzeciego Zgłoszenia z kolejnego przedziału czasowego itd.
  1. W Okresie promocyjnym otwartych jest  minimum 1 000  bramek. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek w celu wydania wszystkich Nagród w Loterii. Wyznaczenie dodatkowych godzin otwarcia bramek jest proceduralnie zgodne z wyznaczeniem bramek, o których mowa w zdaniu pierwszym.
  2. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek. 

 

LOSOWANIE NAGRÓD GŁÓWNYCH

 1. Nagroda Główna losowana jest według następującego schematu:

Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach którego wygenerowano ID numerze 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) ilość i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartoniku z cyfrą nie zawierającej się w katalogu wygenerowanych ID, taki  kartonik z cyfrą jest odrzucany,  a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID.

 1. Dany numer ID  może być wylosowany tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID danego Uczestnika nie jest ono uwzględniane a losowanie jest powtarzane. W losowaniu Zgłoszeń rezerwowych numery ID muszą należeć do różnych Uczestników, oznacza to,  że w przypadku wylosowania numeru ID z puli ID Uczestnika, który jest laureatem Nagrody Głównej (bądź który dokonał Zgłoszenia oznaczonego jako pierwsze zgłoszenie rezerwowe) nie jest ono uwzględniane i losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania ID innego Uczestnika.
 2. Losowanie Nagród Głównych odbywa się w dniu 20 marca 2019 r. spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym. W trakcie losowania, po wylosowaniu trzech zwycięskich Zgłoszeń, losowane są również 2 Zgłoszenia rezerwowe do każdej Nagrody Głównej oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwsze i drugie Zgłoszenie rezerwowe. Prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest pierwszemu laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest drugiemu laureatowi rezerwowemu, jeśli i on nie spełni tych wymagań Nagroda Główna pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

 

§ 10 Miejsce i termin ogłaszania wyników oraz warunki,

miejsce i termin wydawania wygranych

 1. Laureaci Nagród Dodatkowych powiadamiani są komunikatem Organizatora wyświetlanym na Stronie internetowej o okoliczności przyznania nagrody. Laureat, który otrzymał informację o przypisaniu Nagrody Dodatkowej do jego Zgłoszenia, w celu rozpoczęcia procedury wydania Nagrody musi wypełnić Kwestionariusz, zgodnie z procedurą opisaną w § 8 ust. 5 . Na podany w Kwestionariuszu adres e-mail laureata w ciągu 2 dni roboczych wysyłane jest potwierdzenie przypisania nagrody do zgłoszenia wraz z informacją o terminie wysyłki Nagrody. Jeśli laureat nie prześle w Kwestionariuszu, danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu wysyłki nagrody, , tj. wskazane przez laureata w Kwestionariuszu dane są niepełne lub nieprawidłowe, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
 2. Laureat Nagrody Głównej informowany jest telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu o wyniku losowania w dniu losowania lub następnego dnia roboczego. Organizator każdego dnia podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z Laureatem, tzn. wykonuje połączenia telefoniczne na wskazany przez Laureata numer telefonu.
 3. W przypadku braku kontaktu z laureatem Nagrody Głównej we wskazanym wyżej terminie (ust.2), Organizator ostatniego dnia wskazanego wyżej terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu  Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „LOTERIA UNO:  W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „UNO”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X  w godzinach 9:00-17:00. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.nestle-cereals.com/uno” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie  z przyczyn leżących po stronie laureata, traci on prawo do Nagrody Głównej. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.  
  1. Laureaci Nagród Głównych informowani są o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:

4.1.   własnoręcznie podpisanego Oświadczenia laureata zawierającego dane osobowe laureata: numer telefonu oraz adres e-mail podane w Zgłoszeniu, imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer  PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL datę urodzenia,  obywatelstwo, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo oraz numer konta bankowego i potwierdzenie, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody,  zgodnie z treścią wzoru „Oświadczenie” oraz złożenie oświadczenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu  (Dz.U. z 2018 poz. 1499), udostępnionym przez Organizatora na Stronie internetowej oraz stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, a także potwierdzenia rezerwacji zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu;

4.2.   opakowania Produktu Promocyjnego wraz z Kodem, z tytułu którego laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia;

 1. Laureat Nagrody Głównej dodatkowo zobowiązany jest podczas rozmowy, o której mowa w ust.2 do podania swoich danych osobowych wymaganych do identyfikacji (imię, nazwisko i adres).
 2. Laureaci Nagród Głównych, opisanych w §11  ust. 2 pkt a) są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej o danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w odpowiednio ust. 4 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak  dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od rozmowy telefonicznej. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji i  wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
 3. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem Nagrody Głównej z przyczyn leżących po stronie laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowy przeprowadzenia rozmowy bądź braku możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, wskazanym w Zgłoszeniu. 
 4. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do pierwszego  i drugiego laureata rezerwowego do Nagrody Głównej z tym zastrzeżeniem, że informacja o prawie do Nagrody Głównej przekazywana jest  następnego dnia roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez laureata bądź odpowiednio pierwszego laureata rezerwowego. W przypadku niespełnienia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez drugiego laureata rezerwowego  niewydana nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.  
 5. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez zwycięzcę (tj. pozytywnie zweryfikowanego laureata)
 6.  W przypadku, gdy laureat nagrody dodatkowej lub laureat nagrody głównej przejdzie negatywnie weryfikację (nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody lub nie można się z nim skontaktować) traci prawo do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora (z uwzględnieniem postanowień §9 ust.3 w stosunku do nagród dodatkowych).
 7. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może zwrócić się do laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych Kodów w nienaruszonych opakowaniach Produktów Promocyjnych. W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia §8 ust.10.
 8. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może do dnia 20 maja 2019 r., również zwrócić się do laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem Loterii oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte). W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia §8 ust.10.
 9. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został laureat telefonicznym wezwaniem Organizatora, o którym mowa w  § 8 ust. 10,  w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania Nagrody i oznacza utratę prawa do Nagrody.
 10. Nagrody nie wydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.
 11. Wyniki Loterii publikowane są na stronie internetowej Organizatora www.uniqueone.pl po przeprowadzeniu kompletnej  procedury weryfikacji przez Organizatora, ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości i przyznanej Nagrody.
 12. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania rozstrzyga Komisja.
 13. Nagrody Dodatkowe, o których mowa w §11 ust. 2 pkt b  wydawane są przesyłką kurierską do  dnia 7 czerwca 2019 r. (przez co rozumie się maksymalny termin nadania).
  Nagroda wysyłana zgodnie z danymi wskazanymi przez Zwycięzcę w Kwestionariuszu zgodnie z § 8 ust. 5 Regulaminu.
 14. Nagrody Główne w postaci vouchera przyznania nagrody wysyłane są Zwycięzcom przesyłką kurierską do 7 czerwca 2019 r. (przez co rozumie się maksymalny termin nadania).
  Nagroda wysyłana zgodnie z danymi wskazanymi przez Zwycięzcę zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 4.1 Regulaminu.
 15. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§11 Wartość puli Nagród

 1. Całkowita wartość puli Nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 164.882,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i 00/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 1 003 (słownie: tysiąc trzy) sztuki.
 2. Nagrodami w Loterii są:
  1. Nagroda Główna w postaci rodzinnej wycieczki do Barcelony dla 2 rodziców i 2 dzieci obejmująca:

                                                         i.            Przelot tam/i z powrotem;

                                                       ii.            Transfery z lotniska do hotelu oraz z hotelu na lotnisko;

                                                      iii.            Pięć nocy w 4* hotelu w Barcelonie wraz ze śniadaniami;

                                                     iv.            Podróż motorówką u wybrzeży Barcelony;

                                                       v.            Zwiedzanie kościoła Sagrada Familia w Barcelonie;

                                                     vi.            Rodzinną wycieczkę na Stadion FC Barcelona;

                                                    vii.            Ubezpieczenie podróżne dla wszystkich członków rodziny;

                                                  viii.            Wypłatę kieszonkowego w kwocie 2.000,00 zł.

Minimalna wartość nagrody wynosi 26.080,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych i 00/100) wraz z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 2.898,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i 00/100).

Łączna minimalna wartość nagrody wynosi 28.978,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych  i 00/100).

Maksymalna wartość nagrody wynosi 27.580,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych i 00/100) wraz z dodatkową kwotą pieniężną na refundację podatku od nagrody w wysokości 3.064,00 zł (słownie trzy tysiące sześćdziesiąt cztery złote i 00/100) przeznaczoną na refundację podatku od nagrody. Łączna maksymalna wartość nagrody wynosi 30.644,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote i 00/100).

Organizator przewidział 3 (słownie: trzy) Nagrody Główne w Loterii.

Wartość nagrody zależy od terminu realizacji nagrody.

 1. Nagroda Dodatkowa w postaci gry UNO o wartości 72,95 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa złote i 95/100) brutto. Organizator przewidział 1000 (słownie: tysiąc) Nagród  Dodatkowych w Loterii.
 2. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać wydania w innej formie niż przewidziana Regulaminem.
 3. Zwycięzcy przedstawiają, w treści Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu (zgodnie§ 10 ust. 4 pkt 4.1 Regulaminu.) swoje trzy propozycje 6-dniowego okresu pobytu w Barcelonie, jednakże wskazane terminy nie mogą być krótsze niż 60 dni, liczone  od dnia wysyłki przez Zwycięzcę przedmiotowego Oświadczenia tzn. jeżeli Oświadczenie zostało wysłane np. 25 kwietnia 2019 r. to wskazane w nim terminy wyjazdu nie mogą być wcześniejsze niż dzień 24 czerwca 2019 r. Zwycięzca może zrealizować Nagrodę Główną w terminie 12 miesięcy liczonych od dnia poinformowania Zwycięzcy o wylosowaniu jego Zgłoszenia, z wykluczeniem okresu od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. oraz od 10 grudnia 2019 r. do 5 stycznia 2020 r.
 4. Aby zrealizować Nagrodę Główną Zwycięzca oraz osoby przez niego zgłoszone muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające do wyjazdu za granicę. W przypadku osób pochodzących z Rzeczpospolitej Polskiej lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej koniecznym będzie posiadanie ważnego dowodu osobistego, a w przypadku osób pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej posiadanie ważnego paszportu. Organizator nie odpowiada za brak ważnych dokumentów przez osoby, o których mowa w zd. 1 powyżej, które to braki mogą skutkować niemożnością zrealizowania Nagrody Głównej. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z wyrobieniem dowodu osobistego, paszportu lub wizy, koniecznych do realizacji Nagrody Głównej.
 5. Zwycięzca Nagrody Głównej zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych swoich oraz osób towarzyszących w realizacji Nagrody Głównej, w pełni zgodnych z danymi znajdującymi się na dokumencie uprawniającym do przekroczenia granicy. Skutkiem podania nieprawidłowych danych może być niemożliwość realizacji Nagrody Głównej.
 6. W przypadku działania siły wyższej (m.in. trzęsienia ziemi, powodzie, pożary) Organizator ma prawo zmienić termin realizacji Nagrody Głównej, o czym poinformuje Zwycięzcę bez zbędnej zwłoki.
 7. Po przekazaniu do Organizatora, przez Zwycięzcę, listy osób towarzyszących w realizacji Nagrody Głównej, nie ma możliwości zmiany osoby lub osób przez Zwycięzcę oraz modyfikacji ich danych osobowych.
 8. Organizator dopuszcza możliwość realizacji Nagrody Głównej poprzez mniejszą liczbę osób lub inną liczbę dzieci niż osób dorosłych tj. 2 dorosłe osoby i 1 dziecko lub 1 osobę dorosłą i 2 dzieci itp., jednakże nie ma możliwości zrealizowania Nagrody Głównej przez wyłącznie osoby niepełnoletnie lub 3 lub 4 osoby pełnoletnie. W przypadku realizacji Nagrody Głównej przez mniejszą liczbę osób Zwycięzcy nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

 

 

 

§ 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Reklamacje, z wyjątkiem o którym mowa w ust. 3 poniżej, mogą być zgłaszane do dnia 21 czerwca 2019 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria UNO- reklamacja” i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.
 3. Reklamacje dotyczące Kodów z opakowań Produktów Promocyjnych mogą być zgłaszane za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: uno@uniqueone.pl, do zakończenia Okresu promocyjnego tj. 17 marca 2018 r., przy czym decyduje data wpływu wiadomości. Reklamacje zgłaszane za pośrednictwem wiadomości e-mail zostaną rozpatrzone w terminie do 2 dni roboczych od dnia wpływu wiadomości, przy czym reklamacje, które wpłyną w dniach 16 i 17 marca 2019 r. zostaną rozpatrzone jak najszybciej, bez zbędnej zwłoki, tak aby umożliwić zgłoszenie się do Loterii. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej opakowań Produktów Promocyjnych Uczestnikowi zostanie przekazany na adres e-mail wskazany w reklamacji Kod umożliwiający zgłoszenie do Loterii, warunkiem powyższego jest otrzymanie reklamacji przed upływem Okresu promocyjnego. Jednakże, jeżeli Organizator poweźmie wątpliwość co do prawdziwości zgłaszanych w ten sposób reklamacji, może zobowiązać daną osobę do przesłania zdjęcia lub skanu opakowania Produktu Promocyjnego, którego reklamacja dotyczy za pośrednictwem wiadomości e-mail, w takim przypadku, reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z procedurą opisaną w zd. 3 powyżej. W przypadku jeżeli Kod z opakowania jest nieczytelny lub uszkodzony w wyniku nieprawidłowego otwarcia opakowania Produktu Promocyjnego, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania Kodu, zgodnie z procedurą, o której mowa w zd. 2 powyżej. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

 • § 13 Dane osobowe
 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Administratorem danych osobowych jest:

a)         W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń, e-mail: administrator.danych@cpp.nestle.com. Współadministratorem danych przetwarzanych na potrzeby tej Loterii  jest CPW S.A. z siedzibą w Szwajcarii, pod adresem Chemin du Viaduc 1, 1008 Prilly., Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu współadministratorów, jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu płatków śniadaniowych Nestle. Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu.

b)        CPW S.A. może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawie, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793);

c)         W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

d)        W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165.) oraz §14 ust. 6 Regulaminu jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

e)         W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń lub mailem na adres: administrator.danych@cpp.nestle.com.
 2. Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa) wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl
 3. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
 6. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 8.  Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.
 9. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018 poz. 1509). Przyznana  nagroda pieniężna, która jest dodatkiem do Nagrody Głównej nie zostanie wypłacona zwycięzcy, tylko potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 • § 14 Postanowienia końcowe
 1. Od dnia 10 stycznia 2019 r. Regulamin Loterii znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.uniqueone.pl/regulaminy, a od dnia 14 stycznia 2019 r. Regulamin Loterii znajduję się także na stronie internetowej Loterii www.nestle-cereals.com/uno.
 2. UNO jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do spółki  Mattel, Inc. i w Loterii jest wykorzystywany wyłącznie w celach promocyjnych. Spółka Mattel, Inc. nie jest sponsorem ani współsponsorem niniejszej Loterii.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.
 5. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.