Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria Tysiące nagród z Visa 2021

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„Tysiące nagród z Visa 2021”

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Tysiące nagród z Visa 2021”, dalej „Loteria”.

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737)
przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, dalej „Organizator”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, dalej „Regulamin”.

 

§ 4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej, dokonujące określonych w niniejszym Regulaminie Loterii transakcji uprawniających do udziału w Loterii jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), które spełnią warunki określone w § 8 Regulaminu (dalej: "Uczestnicy").
 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora, Visa Europe Management Services Limited (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, Saatchi & Saatchi Poland sp. z o.o., Starcom sp. z o.o., Alibaba.com Singapore
  E-Commerce Private Limited, Lidl Polska sp. z o. o.
 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Uczestnik może zgłosić wyłącznie swój własny udział w Loterii, m.in. nie może być pełnomocnikiem innego Uczestnika, podczas dokonywania zgłoszenia do udziału w Loterii.

 

§ 5 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego
  przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzą osoby, które posiadają zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii
  czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 6 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje
  jego treść.
 2. Udział w Loterii jest dobrowolny.
 3. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Loterii.
 4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie, a w przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 5. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia w sposób opisany
  w § 8 Regulaminu.


§ 7 Obszar, na którym jest urządzana Loteria,
czas trwania Loterii

 1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
 2. Loteria trwa od 14 kwietnia 2021 r. do 13 października 2021 r. (czas trwania Loterii
  wraz z postępowaniem reklamacyjnym), z tym, że okres dokonywania transakcji uprawniających do udziału w Loterii oraz przyjmowania zgłoszeń w Loterii rozpoczyna się 14 kwietnia 2021 r. o godz. 8:00:00 i kończy się 1 czerwca 2021 r. o godz. 23:59:59 (dalej „Okres Promocyjny”).

 

§ 8 Zasady organizacji Loterii

 1. Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik w trakcie Okresu Promocyjnego musi spełnić łącznie następujące warunki:

a)       Dokonać prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii poprzez wejście na stronę internetową https://www.visa.pl (dalej: „Strona internetowa”) i wypełnienie formularza zgłoszeniowego poprzez:

 1. Podanie numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail i powtórzenie adresu email przez Uczestnika;
 2. Wpisaniu numeru karty płatniczej Visa;
 3. Złożeniu oświadczenia o ukończeniu 18 roku życia;
 4. Złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu;
 5. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” a następnie

b)      Dokonać w Okresie Promocyjnym transakcji kupna towaru lub usługi
o wartości minimum 0,01 zł przy użyciu karty Visa, której numer został podany podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, posiadającej numer składający się z 16 (słownie: szesnastu) cyfr, wydanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która to karta jest przypisana do konta bankowego, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest Uczestnik. Transakcja kartą Visa polega na dokonaniu płatności przy użyciu jednego z poniżej opisanych sposobów:

 1. Dokonania płatności w dowolnym punkcie handlowo-usługowym, w którym znajduje się terminal płatniczy, które to płatności polegają na przybliżeniu karty Visa do czytnika i pojawienia się sygnału dźwiękowego oraz potwierdzenie zakończenia transakcji lub wsunięciu karty do terminalu płatniczego i wpisaniu kodu PIN.;
 2. Dokonania płatności kartą Visa w Internecie, w ten sposób, że Uczestnik dokonujący transakcji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza dane karty przypisanej do rachunku bankowego banku prowadzącego działalność operacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej sprzedawcy towarów lub dostawcy usług i wyraża zgodę
  na obciążenie karty Visa określoną kwotą z rachunku lub faktury za każdy okres rozliczeniowy;
 3. Użyciu smartfona, tabletu lub smartwatcha z oprogramowaniem Android, w którym do usługi Google Pay dodano używaną przez Uczestnika kartę Visa, w sposób umożliwiający płatności zbliżeniowe. Przez użycie uznaje się dokonanie poprzez Google Pay płatności zbliżeniowej (dostępne dla urządzeń z oprogramowaniem min. Android 5.0 lub Wear OS 2.0
  oraz obsługujących technologię NFC), płatności w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej (dostępne dla urządzeń z oprogramowaniem Android 5.0);
 4. Użyciu iPhone’a, Apple Watch’a, iPada lub Maca z usługą Apple Pay, w której dodano używaną przez Uczestnika kartę Visa. Apple Pay działa z iPhonem 6 i nowszymi modelami, w aplikacjach i na stronach www otwartych w przeglądarce Safari, z zegarkiem Apple Watch w sklepach
  i aplikacjach (wymagany jest iPhone 6 lub nowszy); z iPadem Pro, iPadem (5. generacji), iPadem Air 2 i iPadem mini 3 oraz nowszymi modelami w aplikacjach i na stronach www otwartych w Safari oraz z komputerami Mac (z 2012 r. lub nowszymi) w Safari, gdy dodatkowo używany jest iPhone lub Apple Watch obsługujący Apple Pay;
 5. Użyciu smartwatcha posiadającego aplikację, np. Garmin Connect lub Fitbit, do którego dodano, używaną przez Uczestnika, kartę Visa do portfela mobilnego Garmin Pay lub Fitbit Pay.
  1. Użyciu płatności mobilnej realizowanej poprzez aplikację bankowości mobilnej banków: ING Bank Śląski S.A., Bank Millennium S.A., SGB Bank S.A., w której dodano używaną przez Uczestnika kartę Visa.
  2. W trakcie dokonywania Zgłoszenia Uczestnik może także fakultatywnie wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu Zgłoszenia w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany w formularzu Zgłoszenia adres e-mail przez Visa Europe Limited z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania).
  3. W Loterii nie biorą udziału transakcje money transfer, to jest m.in. zasilenia kart Revolut
   czy konta SkyCash, Płatności Kartą Visa dokonane przez Uczestnika znajdującego się fizycznie poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania Nagród opisanych
   w § 9 ust. 2 poniżej. Za nieprawidłowe uważane są w szczególności Zgłoszenia, które
   nie zawierają wszystkich danych, o których mowa w ust. 1 powyżej lub przedmiotowe dane są nieprawdziwe / błędne.
  5. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii, Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi,
   że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
  6. Każdy Los przyznany w Okresie Promocyjnym bierze udział w jednym losowaniu Nagród Tygodniowych (opisanych w § 9 ust. 2 poniżej) w tygodniu Okresu Promocyjnego, w którym dokonano Płatności Kartą Visa, zgodnie z § 10 ust. 1, z tym zastrzeżeniem, że naliczanie Losów rozpoczyna się po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia.
  7. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem,
   że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Dany Uczestnik może wygrać w Loterii dowolną liczbę Nagród Tygodniowych opisanych w § 9 ust. 2 poniżej. Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tę samą osobę fizyczną, niezależnie, jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. posługuje się w Loterii.
  8. Dany Uczestnik może zgłosić do Loterii tylko jeden numer karty płatniczej Visa.
 1. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informację o prawidłowej rejestracji w Loterii wyświetloną na Stronie Internetowej, a także informacja o rejestracji w Loterii jest przesyłana w formie wiadomości e-mail na adres wskazany w formularzu Zgłoszenia.
 2. Po dokonaniu Zgłoszenia na Stronie Internetowej, za każdą Płatność Kartą Visa dokonaną
  przez Uczestnika w Okresie Promocyjnym jest przyznawany automatycznie jeden los w Loterii
  (dalej „Los”). Za każdą Płatność Kartą Visa za towary lub usługi
  na stronie internetowej https://pl.aliexpress.com oraz w sklepach stacjonarnych sieci Lidl (Lidl sp. z o.o. sp. k.) dokonaną przez Uczestnika w Okresie Promocyjnym są przyznawane automatycznie dwa Losy w Loterii.

 

§ 9 Wartość puli Nagród

 1. Całkowita wartość puli nagród przewidzianych przez Organizatora w Loterii wynosi: 960 287,23 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i 23/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 2.506 (słownie: dwa tysiące pięćset sześć) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:

a)       Nagroda Tygodniowa V Stopnia w postaci e-kodu do serwisu AliExpress pod adresem: https://pl.aliexpress.com o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto (dalej: „Nagroda Tygodniowa V Stopnia”). Organizator przewidział 1.750 (słownie: tysiąc siedemset pięćdziesiąt) Nagród Tygodniowych V Stopnia w Loterii.

b)      Nagroda Tygodniowa IV Stopnia w postaci karty prezentowej do sklepu Lidl o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto (dalej: „Nagroda Tygodniowa IV Stopnia”). Organizator przewidział 700 (słownie: siedemset) Nagród IV Stopnia w Loterii.

c)       Nagroda Tygodniowa III Stopnia w postaci smartphona Samsung o wartości 869,00 złotych (słownie: osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto (dalej: „Nagroda Tygodniowa III Stopnia”). Organizator przewidział 35 (słownie: trzydzieści pięć) Nagród III Stopnia w Loterii.

d)      Nagroda Tygodniowa II Stopnia w postaci telewizora Panasonic o wartości 2799,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną na poczet pokrycia podatku od nagrody, pobieraną i wpłacaną przez Organizatora na konto właściwego urzędu skarbowego w imieniu Zwycięzcy, w wysokości 311,00 zł (słownie: trzysta jedenaście złotych i 00/100) (dalej: „Nagroda Tygodniowa II Stopnia”). Łączna wartość Nagrody Tygodniowej II Stopnia wynosi 3110,00 zł (słownie: trzy tysiące sto dziesięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 14 (słownie: czternaście) Nagród Tygodniowych II Stopnia w Loterii.

e)      Nagroda Tygodniowa I Stopnia w postaci samochodu Toyota C-HR Hybrid o wartości 93 707,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedem złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną na poczet pokrycia podatku od nagrody, pobieraną i wpłacaną przez Organizatora na konto właściwego urzędu skarbowego w imieniu Zwycięzcy, w wysokości 10 411,89 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta jedenaście zł i 89/100) brutto. Łączna wartość nagrody wynosi 104 118,89 zł (słownie: sto cztery tysiące sto osiemnaście złotych i 89/100) brutto. Organizator przewidział w Loterii łącznie 7 (słownie: siedem ) Nagród Tygodniowych I Stopnia w Loterii.

zwane dalej także łącznie „Nagrodami” a każda z osobna „Nagrodą”.

 1. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać jej ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w postaci innej Nagrody.
 2. Kody rabatowe do serwisu AliExpress są ważne do 31 sierpnia 2021 r., kodów nie można
  ze sobą łączyć.
 3. Termin ważności do wykorzystania Nagrody Tygodniowej IV Stopnia zostanie wskazany na karcie prezentowej do sieci Lidl, a zasady jej realizacji znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://www.lidl.pl/informacje-dla-klienta/loterie-konkursy-i-promocje/karta-lidl
 4. Za pobranie od Zwycięzców i odprowadzenie należnego podatku od Nagród odpowiedzialny jest Organizator.
 5. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to Organizator pokrywa koszt podatku od Nagród. W takim przypadku Organizator ufunduje dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości przyznanej Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz zostanie pobrana
  przez Organizatora przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy
  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r.
  poz. 1426).

 

§10 Miejsce i termin losowań nagród

 1. Losowania Nagród Tygodniowych odbywają się w siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej,
  w następujących terminach:

 

LOSOWANIE NAGRÓD TYGODNIOWYCH:

TYDZIEŃ

Okres przyjęcia Zgłoszenia

Data losowania

TYDZIEŃ I

14.04-20.04.2021 r.

06.05.2021 r.

TYDZIEŃ II

21.04-27.04.2021 r.

12.05.2021 r.

TYDZIEŃ III

28.04 – 04.05.2021 r.

19.05.2021 r.

TYDZIEŃ IV

05.05 – 11.05.2021 r.

26.05.2021 r.

TYDZIEŃ V

12.05 – 18.05.2021 r.

02.06.2021 r.

TYDZIEŃ VI

19.05 – 25.05.2021 r.

09.06.2021 r.

TYDZIEŃ VII

26.05 – 01.06.2021 r.

16.06.2021 r.

 

 1. Losowania Nagród Tygodniowych odbywają się w następujący sposób:
  1. W każdym z losowań Nagród Tygodniowych, tj. w tygodniu od I do VII zostanie wylosowanych po 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) Laureatów Nagród Tygodniowych
   V stopnia;
  2. W każdym z losowań Nagród Tygodniowych, tj. w tygodniu od I do VII zostanie wylosowanych po 100 (słownie: sto) Laureatów Nagród Tygodniowych
   IV stopnia;
  3. W każdym z losowań Nagród Tygodniowych, tj. w tygodniu od I do VII zostanie wylosowanych po 5 (słownie: pięć) Laureatów Nagrody Tygodniowej III stopnia;

d. W każdym z losowań Nagród Tygodniowych, tj. w tygodniu od I do VII zostanie wylosowanych po 2 (słownie: dwóch) Laureatów Nagrody Tygodniowej II stopnia;

e. W każdym z losowań Nagród Tygodniowych, tj. w tygodniu od I do VII zostanie wylosowanych po 1 (słownie: jednym) Laureacie Nagrody Tygodniowej I stopnia.

 1. W trakcie losowania, po wylosowaniu zwycięskich Zgłoszeń:
  1.  w zakresie Nagród Tygodniowych IV, III i II Stopnia, losowany jest również 1 (słownie: jeden) Laureat rezerwowy do każdej Nagrody Tygodniowej IV, III i II Stopnia oznaczany jako Pierwszy Rezerwowy Laureat Nagrody Tygodniowej IV, III lub II Stopnia. Prawo do otrzymania Nagrody Tygodniowej I Stopnia przyznawane jest Pierwszemu Rezerwowemu Laureatowi Nagrody Tygodniowej IV, III lub II Stopnia pod warunkiem pozytywnego przejścia procedury weryfikacji Laureata i Zgłoszenia, o której mowa w § 11, oraz w przypadku, gdy Laureat Nagrody Tygodniowej IV, III lub II Stopnia nie spełnia warunków określonych w Regulaminie i tym samym utraci prawo do Nagrody Tygodniowej IV, III lub II Stopnia. Jeśli Pierwszy Rezerwowy Laureat Nagrody Tygodniowej IV, III lub II Stopnia również nie spełnia warunków określonych w Regulaminie i tym samym traci prawo do Nagrody Tygodniowej IV, III lub II Stopnia, to Nagroda Tygodniowa IV, III lub II Stopnia pozostaje do dyspozycji Organizatora.
  2. w zakresie Nagród Tygodniowych I Stopnia, losowanych jest również 2 (słownie: dwóch) Laureatów rezerwowych do każdej Nagrody Tygodniowej I Stopnia oznaczane w kolejności ich wylosowania, jako „Pierwszy Rezerwowy Laureat Nagrody Tygodniowej I Stopnia” i „Drugi Rezerwowy Laureat Nagrody Tygodniowej I Stopnia”. Prawo do otrzymania Nagrody Tygodniowej I Stopnia przyznawane jest Pierwszemu Rezerwowemu Laureatowi Nagrody Tygodniowej I Stopnia pod warunkiem pozytywnego przejścia procedury weryfikacji Laureata i Zgłoszenia, o której mowa w § 11, oraz w przypadku, gdy Laureat Nagrody Tygodniowej I Stopnia nie spełnia warunków określonych w Regulaminie i tym samym utraci prawo do Nagrody Tygodniowej I Stopnia. Jeśli Pierwszy Rezerwowy Laureat Nagrody Tygodniowej I Stopnia również nie spełnia warunków określonych w Regulaminie i tym samym traci prawo do Nagrody Tygodniowej I Stopnia, to w takim przypadku prawo do Nagrody Tygodniowej I Stopnia przyznawane jest Drugiemu Rezerwowemu Laureatowi Nagrody Tygodniowej I Stopnia, pod warunkiem pozytywnego przejścia procedury weryfikacji Laureata i Zgłoszenia, o której mowa w § 11. Jeżeli Drugi Rezerwowy Laureat Nagrody Tygodniowej I Stopnia nie spełni warunków otrzymania Nagrody Tygodniowej I Stopnia określonych w Regulaminie, to dana Nagroda Tygodniowa I Stopnia pozostaje
   do dyspozycji Organizatora.

 

§ 11 Miejsce i termin ogłaszania wyników oraz warunki,

miejsce i termin wydawania wygranych

 1. Uczestnicy, których Losy zostaną wylosowane podczas losowań Nagród Tygodniowych I, II, III, IV i V Stopnia określani są łącznie jako: „Laureaci”.

 

 

NAGRODY TYGODNIOWE V STOPNIA

 1. Uczestnicy, których Losy zostaną wylosowane podczas losowań Nagród Tygodniowych V Stopnia informowani są przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail podany w Zgłoszeniu, o wyniku losowania w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych licząc od dnia losowania, zgodnie z harmonogramem losowań, o którym mowa w § 10 ust. 1. W wiadomości e-mail Laureat otrzymuje także nagrodę w postaci e-kodu do serwisu AliExpress.

 

NAGRODY TYGODNIOWE IV STOPNIA

 1. Uczestnicy, których Losy zostaną wylosowane podczas losowań Nagród Tygodniowych IV Stopnia informowani są przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail podany w Zgłoszeniu, o wyniku losowania w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych licząc od dnia losowania, zgodnie z harmonogramem losowań, o którym mowa w § 10 ust. 1. W wiadomości e-mail o wygranej Laureat otrzymuje informację, w której Laureat jest proszony o przesłanie na adres promocja.visa@uniqueone.pl wiadomości e-mail zawierającej następujące dane Laureata: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowości, kodu pocztowego, województwa. Laureaci zobowiązani są do przesłania wyżej wymienionej wiadomości e-mail (będącej odpowiedzią na wiadomość Organizatora lub nową wiadomością zatytułowaną „Laureat Loterii”) w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania informacji o wygranej w wiadomości e-mail. Przez otrzymanie wiadomości e-mail rozumie się moment wpłynięcia wiadomości na serwer obsługujący pocztę elektroniczną Laureata. Uchybienie powyższemu terminowi oznacza rezygnację Laureata z Nagrody.

 

            NAGRODY TYGODNIOWE III ORAZ II STOPNIA

 1. Uczestnicy, których Zgłoszenia zostaną wylosowane podczas losowań Nagród Tygodniowych
  III i II Stopnia informowani są przez Organizatora telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu w ciągu 2 dni roboczych po danym losowaniu, zgodnie z harmonogramem losowań, o którym mowa w § 10 ust. 1 powyżej. Organizator podejmuje co najmniej 3 (słownie: trzy) próby kontaktu z Laureatem, tzn. wykonuje połączenia telefoniczne na wskazany przez Laureata numer telefonu.
 2. W przypadku braku nawiązania kontaktu z Laureatami we wskazanym w ust. 4 powyżej terminie, Organizator wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu wskazany
  w Zgłoszeniu z informacją o terminie podjęcia ostatniej próby kontaktu Organizatora
  w kolejnym dniu roboczym (treść komunikatu: „Tysiace Nagrod z Visa 2021”: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Tysiace Nagrod z Visa 2021”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Brak odebrania połaczenia telefonicznego jest rownoznaczny z utrata prawa do nagrody. Loteria
  dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.visa.pl
  - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba nawiązania kontaktu z Laureatem nie powiedzie się z przyczyn leżących po stronie Laureata,
  o których mowa w ust. 14 poniżej, traci on prawo do Nagrody. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji
  jest informowany na początku rozmowy.
 3. W toku rozmowy, o której mowa w ust. 4 lub ust. 5, powyżej, Laureaci informowani są
  przez Organizatora o konieczności przesłania za pośrednictwem wiadomości email na adres poczty elektronicznej Organizatora: promocja.visa@uniqueone.pl, zdjęcia lub skanu własnoręcznie podpisanego oświadczenia Laureata stanowiącego Załącznik nr 1 
  do Regulaminu, zawierającego dane osobowe Laureata: numer telefonu oraz adres e-mail podane w Zgłoszeniu, imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem
  domu / mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo i potwierdzenie, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody.
 4. Laureaci Nagród Tygodniowych III i II Stopnia zobowiązani są podczas rozmowy, o której mowa w ust. 4 lub ust. 5, powyżej do podania swoich danych osobowych wymaganych do potwierdzenia tożsamości Laureata (imię, nazwisko i adres).
 5. Laureaci Nagród Tygodniowych III i II Stopnia są zobowiązani do przesłania oświadczenia Laureata, o którym mowa w ust. 6 powyżej, na adres poczty elektronicznej Organizatora: promocja.visa@uniqueone.pl w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 4 lub ust. 5 powyżej. O zachowaniu terminu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data wpłynięcia e-maila na serwer Organizatora.

 

 

NAGRODY TYGODNIOWE I STOPNIA

 1. Uczestnicy, których Zgłoszenia zostaną wylosowane podczas losowań Nagród Tygodniowych
  I Stopnia informowani są przez Organizatora telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu
  o wyniku losowania w ciągu 2 dni roboczych po danym losowaniu, zgodnie z harmonogramem losowań, o którym mowa w § 10 ust. 1 powyżej. Organizator podejmuje co najmniej 3 (słownie: trzy) próby kontaktu z Laureatem, tzn. wykonuje połączenia telefoniczne na wskazany przez Laureata numer telefonu.

10.W przypadku braku nawiązania kontaktu z Laureatami we wskazanym w ust. 9 powyżej terminie, Organizator wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu wskazany
w Zgłoszeniu z informacją o terminie podjęcia ostatniej próby kontaktu Organizatora
w kolejnym dniu roboczym po terminie wskazanym w ust. 1, powyżej (treść komunikatu: „Tysiace nagrod z Visa 2021”: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Tysiace nagrod z Visa 2021”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Brak odebrania połaczenia telefonicznego jest rownoznaczny z utrata prawa do nagrody. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.visa.pl - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba nawiązania kontaktu z Laureatem nie powiedzie się z przyczyn leżących po stronie Laureata, o których mowa w ust. 14 poniżej, traci on prawo do Nagrody. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.

11.W toku rozmowy, o której mowa w ust. 9 lub ust. 10 powyżej, Laureaci informowani są
przez Organizatora o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:
(i) własnoręcznie podpisanego oświadczenia Laureata stanowiącego Załącznik nr 2 
do Regulaminu, zawierającego dane osobowe Laureata: numer telefonu oraz adres e-mail podane w Zgłoszeniu, imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem
domu / mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo i potwierdzenie, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL datę urodzenia oraz państwo urodzenia, oraz obywatelstwo, (ii) własnoręcznie podpisanego oświadczenia zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finasowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971), udostępnionym przez Organizatora
na Stronie internetowej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz (iii) skanu lub zdjęcia awersu zgłoszonej do Loterii karty Visa, na którym są widoczne wyłącznie imię i nazwisko posiadacza karty Visa oraz cztery pierwsze i cztery ostatnie cyfry numeru karty Visa.  

12.Laureaci Nagród Tygodniowych I Stopnia zobowiązani są podczas rozmowy, o której mowa w ust. 9 lub ust. 10 powyżej do podania swoich danych osobowych wymaganych do potwierdzenia tożsamości Laureata (imię, nazwisko i adres).

13.Laureaci Nagród Tygodniowych I Stopnia są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 9 lub ust. 10 powyżej, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa odpowiednio w ust. 11 powyżej. O zachowaniu terminu 3 (słownie: trzech) dni roboczych do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od rozmowy telefonicznej. Niezależnie od obowiązków, o których mowa w ust. 12 powyżej oraz w zdaniu poprzedzającym, Laureaci Nagród Tygodniowych I Stopnia oraz Rezerwowi Laureaci Nagród Tygodniowych I Stopnia są zobowiązani do przesłania skanu lub zdjęcia oświadczenia Laureata stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz skanu lub zdjęcia awersu zgłoszonej do Loterii karty Visa, na którym są widoczne wyłącznie imię i nazwisko posiadacza karty Visa oraz cztery pierwsze i cztery ostatnie cyfry numeru karty Visa, na adres email: promocja.visa@uniqueone.pl, w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od rozmowy telefonicznej o której mowa w ust. 9 lub ust. 10 powyżej.

14.Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji
i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to utratę prawa do nagrody.

15.Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z Laureatem z przyczyn leżących po stronie Laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez
co najmniej 5 (słownie: pięciu) sygnałów, włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowy przeprowadzenia rozmowy bądź braku możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem wskazanym w Zgłoszeniu z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

16.Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do Pierwszego Rezerwowego Nagrody Tygodniowej IV,III, i II Stopnia. Kontakt z Pierwszym Rezerwowym Laureatem Nagrody Tygodniowej IV, III i II Stopnia jest nawiązywany następnego dnia roboczego, po utracie przez Laureata Nagrody Tygodniowej IV, III lub II Stopnia, odpowiednio zgodnie ze schematem przedstawionym w § 10 ust. 3 lit. a. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do Pierwszego Rezerwowego Nagrody Tygodniowej I Stopnia oraz Drugiego Rezerwowego Laureata Nagrody Tygodniowej I Stopnia. Kontakt telefoniczny z Pierwszym Rezerwowym Laureatem Nagrody Tygodniowej I Stopnia jest nawiązywany następnego dnia roboczego, po utracie przez Laureata Nagrody Tygodniowej I Stopnia, zgodnie ze schematem przedstawionym w § 10 ust. 3 lit. b, a kontakt telefoniczny z Drugim Rezerwowym Laureatem Nagrody Tygodniowej I Stopnia jest nawiązywany następnego dnia roboczego, po utracie przez Pierwszego Rezerwowego Laureata Nagrody Tygodniowej I Stopnia, zgodnie ze schematem przedstawionym w § 10 ust. 3 lit. b.

17.Nawiązanie kontaktu z Laureatem w sposób opisany w powyższych ustępach oraz pozytywne przejście procedury potwierdzenia tożsamości Laureata, o której mowa w niniejszym § 11,
jest warunkiem otrzymania prawa do Nagrody przez takiego Laureata, określanego
jako „Zwycięzca”.

18.W razie podjęcia wątpliwości, czy Laureat nie narusza postanowień Regulaminu, Organizator może do dnia 11 sierpnia 2021 r. zwrócić się do Laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem
oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wiek Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte). Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika. Dokumenty muszą trafić na adres Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie do przedstawienia dokumentacji zgłaszane jest telefonicznie lub e-mailowo na numer lub adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu lub za pośrednictwem listu wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Uczestnika w Oświadczeniu Laureata.

19.Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat telefonicznym, e-mailowym lub listownym wezwaniem Organizatora, o którym mowa w ust. 18 powyżej, w formie listu poleconego na adres Organizatora, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, skutkuje niespełnieniem
przez niego warunków uczestnictwa w Loterii i oznacza utratę prawa do Nagrody.

20.Nagrody niewydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.

21.Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wyników Loterii na Stronie Internetowej Loterii lub na stronie Organizatora www.uniqueone.pl po przeprowadzeniu kompletnej procedury weryfikacji przez Organizatora, ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości i przyznanej Nagrody w zakresie Nagród Tygodniowych I, II, III i IV Stopnia na co Uczestnik wyraża zgodę.

22.Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania rozstrzyga Komisja.

23.Nagrody Tygodniowe V Stopnia wydawane są w formie wiadomości e-mail do dnia 25 czerwca 2021 r. (przez co rozumie się maksymalny termin nadania), na adres e-mail wskazany
przez Zwycięzcę w Zgłoszeniu.

24.Nagrody Tygodniowe IV Stopnia wydawane są przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 30 lipca 2021 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora)
na adres wskazany przez Laureata Nagrody w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3 powyżej.

25.Nagrody Tygodniowe III i II Stopnia wysyłane są przesyłką pocztową lub kurierską do dnia
30 lipca 2021 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora)
na adres wskazany przez Laureata Nagrody w Oświadczeniu.

26.Nagroda Tygodniowa I Stopnia wysyłana jest przesyłką pocztową lub kurierską do dnia
9 września 2021 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora)
na adres wskazany przez Laureata Nagrody Tygodniowej I Stopnia w Oświadczeniu. Wydanie następuje w postaci wydania dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu i ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. Termin wydania pojazdu zostanie indywidualnie ustalony
z Laureatem Nagrody Tygodniowej I Stopnia po zarejestrowaniu pojazdu. Za miejsce wydania uznaje się m. st. Warszawa, chyba że strony ustalą inaczej. Koszty dojazdu, noclegu itp. związane z odbiorem nagrody ponosi Zwycięzca.

27.Jednocześnie Organizator w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020
poz. 971), po pozytywnej weryfikacji Laureatów Nagród Tygodniowych I Stopnia
skontaktuje się ze Zwycięzcami na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu oraz oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 Regulaminu w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika, którego numer został podany w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe) oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika, innego niż dokument, którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej, np. prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika w sytuacji braku jego fizycznej obecności podczas wydania Nagrody. W przypadku, jeżeli Zwycięzca Nagrody Tygodniowej I Stopnia nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru nagrody musi udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) do dnia 9 września 2021 r. w dni robocze w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający jego tożsamość, a w przypadku osoby reprezentującej Zwycięzcę lub jego pełnomocnika, osoba taka powinna przedstawić Organizatorowi dokument pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem autentyczności podpisu Zwycięzcy oraz kserokopię dowodu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku jeżeli łączna wartość Nagród Tygodniowych wylosowanych przez jednego Laureata przekroczy 2000 euro, Organizator skontaktuje się na numer telefonu podany przez Zwycięzców Nagród Tygodniowych w Zgłoszeniu, i poinformuje o konieczności uzupełnienia Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków może skutkować wstrzymaniem wydania nagród lub ich niewydaniem.

28.Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 23 września 2021 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Tysiące nagród z Visa 2021 - reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres promocja.visa@uniqueone.pl i musi zawierać dane osobowe w zakresie zgodnym z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20), tj.: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowną lub wiadomości e-mail
  w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 (słownie: sześć) miesięcy od dnia wymagalności.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 13 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych), dalej „RODO”.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Visa Europe Limited spółka założona w Wielkiej Brytanii (numer rejestracji 05139966) z siedzibą pod adresem: 1 Sheldon Square, London W2 6TT, dalej „Visa”. Dane osobowe przetwarzane są przez Visa w celu zapewnienia możliwości rejestracji w Loterii za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, poinformowania Uczestnika o prawidłowej rejestracji w Loterii, informowania o trwającej Loterii oraz udostępnienia danych osobowych Uczestników Organizatorowi w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Loterii na podstawie Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania, w tym udostępnienia Organizatorowi, danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Visa oraz Organizatora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników, którzy podczas wypełniania formularza Zgłoszenia do Loterii wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany w formularzu Zgłoszenia adres e-mail jest Visa Europe Limited spółka założona w Wielkiej Brytanii (numer rejestracji 05139966) z siedzibą pod adresem: 1 Sheldon Square, London W2 6TT, dalej „Visa”. Dane osobowe przetwarzane są przez Visa w celu prowadzenia działań marketingowych produktów Visa. Podstawą prawną przetwarzania
  danych osobowych jest w tym wypadku dobrowolna zgoda Uczestnika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane osobowe Uczestnika podane w formularzu zgłoszeniowym i pozyskane przez VISA, tj. Numer karty VISA Uczestnika oraz numer telefonu i adres e-mail Uczestnika, będą przetwarzane przez powyższego administratora zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązujących przepisów prawa oraz regulacjami Polityki Prywatności Visa, zgodnie z Informacją o polityce prywatności Visa https://www.visa.pl/warunki-korzystania/centrum-prywatnosci-visa.html, wyłącznie w celach związanych z przeprowadzaniem Loterii, tj. w celu otrzymania rejestracji w Loterii, weryfikacji transakcji oraz przesłania potwierdzenia przyjęcia takiej rejestracji w Loterii.

Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Visa lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Visa Europe Management Services Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, lub mailem na adres: visawarszawa@visa.com. Dane osobowe Uczestnika Loterii zostaną udostępnione Organizatorowi Loterii tj. Unique One Sp. z o.o i mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi utrzymania i wsparcia technicznego zgłoszeń, systemów informatycznych lub serwisu zbierającego dane osobowe Uczestników Loterii.

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Unique One
  Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl w następującym zakresie:

a)       W celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów
i Zwycięzców Loterii, przyznania i wydania nagród, zapewnienia kontaktu
z Uczestnikiem, poinformowania o wyniku losowania i przyznaniu Nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze
jako na podmiocie zobligowanym do urządzenia i przeprowadzenia Loterii
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Organizator otrzyma dane osobowe Uczestników od Visa. Organizator może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych;

b)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO)., tj. realizacji reklamacji zgłoszonych przez Uczestnika, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20);

c)       W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe
i wynikające z przepisów o rachunkowości). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe oraz obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. 2020 poz. 971) w przypadku nagród o wartości 2.000,00 euro (słownie: dwa tysiące euro 00/100) w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów ustawy o grach hazardowych, ustaw podatkowych i o rachunkowości oraz ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. 2020 poz. 971), podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

d)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jakim są w tym zakresie przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

e)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO), wskazanego w zdaniu poprzednim oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone
na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Visa lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Visa Europe Management Services Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, lub mailem na adres: visawarszawa@visa.com.
 2. W zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa), można się kontaktować z Organizatorem za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl lub listem na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa.
 3. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (z tym, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych dokonywane przed złożeniem oświadczenia o wycofaniu zgody), prawo jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu
  lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać
  do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

10.Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do Laureatów i Zwycięzców) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku Laureatów i Zwycięzców) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.

11.Dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich. W takim przypadku, przekazywanie danych osobowych będzie odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

12. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów i Zwycięzców Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań / należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną
w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Loterii znajduje się na Stronie Internetowej www.visa.pl oraz stronie Organizatora www.uniqueone.pl/regulaminy.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.
 4. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
  z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - WZÓR OŚWIADCZENIA LAUREATA III I II STOPNIA

OŚWIADCZENIE LAUREATA

LOTERII PROMOCYJNEJ

„Tysiące nagród z Visa 2021”

 

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody w loterii promocyjnej „Tysiące nagród z Visa 2021 ” (dalej „Loteria”). Oświadczam, że w chwili dokonywania zgłoszenia ukończyłem/am 18 lat, jestem osobą fizyczną, posiadającą obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej, która wzięła udział w Loterii, jako konsument
w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ustęp 2 i 3 regulaminu Loterii.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisanej
w regulaminie Loterii.

 

____________________________________________________________

ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

 

____________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO

 

____________________________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

 

 

______________________________________

Data i podpis

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Organizator loterii promocyjnej „Tysiące nagród z Visa 2021”– Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. 2020 r. poz. 971.), ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094.) oraz przepisów prawa podatkowego, w szczególności ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1426) oraz przepisów o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przysługuje Ci prawo dostępu
do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Tysiące nagród z Visa 2021”,
a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcom usług, którzy zapewniają administratorowi wsparcie logistyczne i techniczne związane z organizacją loterii:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne administratora
oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego administrator korzysta w ramach działalności. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2020 r. poz. 971) oraz z przepisów prawa podatkowego.

 

Załącznik nr 2 - WZÓR OŚWIADCZENIA LAUREATA NAGRODY TYGODNIOWEJ I STOPNIA

OŚWIADCZENIE LAUREATA

LOTERII PROMOCYJNEJ

„Tysiące nagród z Visa 2021”

 

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody w loterii promocyjnej „Tysiące Nagród z Visa 2021” (dalej „Loteria”). Oświadczam, że w chwili dokonywania zgłoszenia ukończyłem/am 18 lat, jestem osobą fizyczną,  posiadającą obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej, która wzięła udział w Loterii, jako konsument
w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ustęp 2 i 3 regulaminu Loterii.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisanej
w regulaminie Loterii.

 

____________________________________________________________

ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

 

____________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO

 

____________________________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

___________________________________________________________

SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

 

____________________________________________________________

PESEL (a w razie braku numeru PESEL – data urodzenia, państwo urodzenia,)

 

____________________________________________________________
OBYWATELSTWO

 

____________________________________________________________

PODPIS I DATA

Pamiętaj o dołączeniu skanu lub zdjęcia awersu zgłoszonej
do Loterii karty Visa, na którym są widoczne wyłącznie imię i nazwisko posiadacza karty Visa oraz cztery pierwsze i cztery ostatnie cyfry numeru karty Visa.

 

OŚWIADCZENIE

 

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie
z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971)

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

** Organizator może także wezwać do uzupełnienia powyższych danych osobę będącą Laureatem Nagród Tygodniowych w przypadku jeżeli łączna wartość wszystkich wygranych przez jedną osobę nagród będzie równowartością 2 000 euro bądź większą.

 

Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje
nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje
w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

₃ osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

 a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane
z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Organizator loterii promocyjnej „Tysiące nagród z Visa 2021”– Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. 2020 r. poz. 971.), ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094.) oraz przepisów prawa podatkowego, w szczególności ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1426) oraz przepisów o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przysługuje Ci prawo dostępu
do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Tysiące nagród z Visa 2021”,
a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcom usług, którzy zapewniają administratorowi wsparcie logistyczne i techniczne związane z organizacją loterii:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne administratora
oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego administrator korzysta w ramach działalności. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2020 r. poz. 971) oraz z przepisów prawa podatkowego.