Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Szczęśliwy traf

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„Szczęśliwy Traf”

 

§ 1 Nazwa Loterii

 1. Niniejszy regulamin (dalej: ”Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą  „Szczęśliwy Traf” zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2 Organizator Loterii

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie, obszar, czas i sposób zapewnienia prawidłowości urządzenia Loterii

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich halach MAKRO Cash and Carry Polska S.A.  oraz w punkcie MAKRO Cash and Carry Polska S.A w Słupsku (łącznie określane jako „sklepy MAKRO”).
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 marca 2017 r. i kończy się ostatecznie w dniu 9 sierpnia 2017 r. (okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej uprawniający do otrzymywania losów w Loterii trwa od 17 marca 2017  do 30 kwietnia2017 r. (dalej: „Okres promocyjny”).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 6. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016 poz. 471) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie, oraz niniejszego Regulaminu.
 7. Loteria dedykowana jest dla uczestników zarejestrowanych na serwisie makro-bonusy.pl. 
 8. Na potrzeby Regulaminu pod poniższymi pojęciami rozumie się:

1. Karta MAKRO – karta umożliwiająca dokonywanie zakupów w MAKRO uzyskana zgodnie z procedurami określonymi przez MAKRO Cash and Carry Polska S.A.;

2. Uczestnik – osoba fizyczna będąca konsumentem albo przedsiębiorca w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2016 poz. 380) będący posiadaczem jednej z obowiązujących w sklepach MAKRO Karty MAKRO spełniający wymagania określone w Regulaminie;

3. Konto – konto Uczestnika założone wraz z rejestracją  na platformie makro-bonusy.pl.

 1. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przystąpiła do Loterii, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii.  Przystępując do Loterii, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem.
 2. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer Karty MAKRO, jaką się posługuje podczas dokonywania zakupu.
 3. Podanie danych osobowych wskazanych w §4 ust.2. związanych z udziałem w Loterii jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
 4.  Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii.
 5.  Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 6.  Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu, rozstrzygane są przez Komisję.
 7.  Udziału w Loterii nie mogą brać pracownicy Organizatora oraz  członkowie rodzin pracowników Organizatora. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Produktami umożliwiającymi udział w Loterii są produkty stanowiące asortyment sklepów MAKRO dostępne w Okresie promocyjnym (dalej „Produkty Promocyjne”). Z Loterii wykluczony jest zakup:

1)      tytoniu, wyrobów tytoniowych, wyrobów tytoniowych bezdymnych,  rekwizytów tytoniowych w rozumieniu Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (Dz.U. 2015, poz. 1916);

2)      alkoholu wysokoprocentowego w postaci „czystej” wódki;

3)      paliw dostępnych na stacjach paliw MAKRO;

4)      kart GSM;

5)      depozytów.

Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.

 1. Uczestnikiem Loterii staje się podmiot, o który mowa w §3 ust.8 pkt 2, który w Okresie promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki:

1)      zarejestruje się na platformie www.makro-bonusy.pl tworząc konto podając minimum następujące dane: numer telefonu, adres e-mail, numer Karty MAKRO, numer NIP i ustali hasło do swojego konta;

2)      Zgłosi się do Loterii za pośrednictwem podstrony internetowej dedykowanej Loterii, która znajduje się na platformie www.makro-bonusy.pl poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz  wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby  Loterii.

 1. Po spełnieniu wymagań określonych w ust.2 pkt 1-2, za każdy zakup Produktów Promocyjnych na kwotę co najmniej 300,00 zł netto, dokonany w piątek, sobotę lub niedzielę przypisany jest do Konta Uczestnika 1 los w Loterii. Za zakupy na wielokrotność 300 zł netto Uczestnik otrzymuje odpowiednią liczbę losów, np. za zakupy za 600 zł netto – 2 losy, za zakupy za 900 zł netto –3 losy itd. Zakupy dokonane w inne dni niż wymienione w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie są gratyfikowane losami. Uczestnik zobowiązany jest zachować dowody zakupu z tytułu których otrzymał losy w Loterii w celach weryfikacyjnych.
 2. Losy przypisywane są do automatycznie w ciągu 48 h od dokonania zakupu bazując na numerze Karty MAKRO, którą posługuje się Uczestnik w Loterii podczas zakupów.
 3. Każdy Uczestnik Loterii może brać udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że jeden Uczestnik może wygrać tylko 1 nagrodę. Oznacza to, że losy Uczestnika nie są uwzględniane w kolejnych losowaniach następujących po przyznaniu mu prawa do nagrody.

 

§ 5 Wartość puli nagród

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 86 338,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych i 00/100) brutto. W Loterii przewidziano 14 Nagród.
 2. Nagrodą w Loterii jest voucher wycieczkowy na Kos dla dwóch osób o  wartości 5 550,00 zł  (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto wraz z kwotą przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 617 zł. Łączna wartość nagrody to 6 167,00 brutto. Organizator przewidział 14 nagród w Loterii, po dwie nagrody w każdym losowaniu tygodniowym.
 3. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody rzeczowej  na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
 4. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

 

 

§ 6 Miejsce i termin losowań Nagród oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 1. Losowania odbywają się w biurze Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie.
 2. Losowania odbywają się spośród losów przyznanych za zakupy w okresie od piątku do niedzieli Okresu promocyjnego. Każde losowanie obejmuje 2 (słownie: dwie) nagrody. Losowania odbywają się w środę  (z wyjątkiem losowania 4 maja 2017 r.) następującą po tygodniu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, tj:

2.1.   Pierwsze losowanie odbywa się 22 marca 2017 r. spośród losów przyznanych w okresie od 17 marca 2017 r. do 19 marca 2017 r.

2.2.   Drugie losowanie odbywa się 29 marca 2017 r. spośród losów przyznanych w okresie od 24 marca 2017 r. do 26 marca 2017 r.

2.3.   Trzecie losowanie odbywa się 5 kwietnia 2017 r. spośród losów przyznanych w okresie od 31 marca 2017 r. do 2 kwietnia 2017 r.

2.4.   Czwarte losowanie odbywa się 12 kwietnia 2017 r. spośród losów przyznanych w okresie od 7 kwietnia 2017 r. do 9 kwietnia 2017 r.

2.5.   Piąte losowanie odbywa się 19 kwietnia 2017 r. spośród losów przyznanych w okresie od 14 kwietnia 2017 r. do 16 kwietnia 2017 r.

2.6.   Szóste losowanie odbywa się 26 kwietnia 2017 r. spośród losów przyznanych w okresie od 21 kwietnia 2017 r. do 23 kwietnia 2017 r.

2.7.   Siódme losowanie odbywa się 4 maja 2017 r. spośród losów przyznanych w okresie od 28 kwietnia 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r.

 1. Każdemu wygenerowanemu losowi w Loterii przydzielony jest unikalny numer (ID).
 2. Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID  tak, by każda urna zawierała kartonik z cyfrą, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy itd. Np., gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie kartoników z cyframi będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek itd. Przykład: gdy kartonik z cyfrą wylosowany w pierwszej urnie to 3, kartonik z cyfrą wylosowany w drugiej urnie to 5, kartonik z cyfrą wylosowany w trzeciej urnie to 1, kartonik z cyfrą wylosowany w czwartej urnie to 2, a kartonik z cyfrą wylosowany w piątej urnie to 0, zwycięskim losem będzie los dla którego wygenerowano ID numer 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) liczba i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartonika z cyfrą niezawierającą się w katalogu wygenerowanych ID, taki  kartonik z cyfrą jest odrzucany,  a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numeru ID.
 3. W trakcie losowania, losowane są po dwa rezerwowe numery ID przypisane do każdej nagrody, oznaczone chronologicznie względem kolejności wylosowania jako pierwsze i drugie. Numery rezerwowe ID nie mogą należeć do laureata nagrody.
 4. Dany Uczestnik może w Loterii wygrać tylko raz.
 5. W przypadku podejrzenia naruszania zasad udziału i dokonywania zgłoszeń do Loterii z naruszeniem postanowień Regulaminu losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych zgłoszeń.
 6. Wyniki ogłaszane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, bądź w przypadku przedsiębiorcy w postaci trzech pierwszych cyfr numer NIP, miejscowości oraz wylosowanej nagrody po kompletnym zakończeniu procedury weryfikacji. Lista zwycięzców dostępna jest na www.makro-bonusy.pl.

 

§ 7 Miejsce i termin wydawania wygranych

 1. Laureat i laureaci rezerwowych losów powiadamiani są telefonicznie przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w ciągu 3 dni roboczych następujących po losowaniu na numer wskazany podczas rejestracji na platformie makro-bonusy.pl. Po pierwszej nieudanej próbie kontaktu Organizator wysyła do laureata bezpłatną wiadomość SMS „Szczesliwy Traf. W związku z wylosowaniem Twojego zgłoszenia w loterii »Szczesliwy Traf «, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X  w godzinach 9:00-17:00. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.makro-bonusy.pl.” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości. Organizator podejmuje min. trzy próby połączenia telefonicznego z laureatem. Jeżeli w terminie wskazanym powyżej nie powiedzie się żadna z prób telefonicznego skontaktowania się z laureatem, traci on prawo do nagrody. Kontakt następuje w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.
 2. Laureat podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w  ust. 1, przekazuje swoje dane osobowe wymagane do identyfikacji (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu), informowany jest o tym czy jest laureatem czy jego los wylosowany został jako rezerwowy odpowiednio pierwszy lub drugi oraz jest informowany o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:

2.1.   własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata:

2.1.1.     w przypadku konsumenta: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem, numerem Karty MAKRO, numerem PESEL, rodzajem i numerem dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku braku numeru PESEL (adresu zamieszkania, daty urodzenia i obywatelstwa) oraz potwierdzeniem, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii,  zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na www.makro-bonusy.pl,

2.1.2.     przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: nazwę przedsiębiorstwa, NIP-u przedsiębiorstwa, imienia, nazwiska osoby uprawnionej do reprezentacji, adresu wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem, numerem Karty MAKRO oraz potwierdzeniem, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody określone Regulaminem Loterii,  zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na www.makro-bonusy.pl,

2.1.3.     przypadku przedsiębiorców innych niż wymienionych w ust.2.1.2. powyżej: nazwę firmy, NIP-u przedsiębiorstwa, imienia, nazwiska osoby uprawnionej do reprezentacji, adresu wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, województwem, kodem pocztowym, numerem Karty MAKRO, numerem rachunku bankowego oraz potwierdzeniem, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody określone Regulaminem Loterii,  zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na www.makro-bonusy.pl,

2.2.   kopii Karty MAKRO z widocznym numerem Klienta oraz imieniem i nazwiskiem/firmą na Karcie MAKRO, w przypadku Karty Przyjaciela MAKRO z widocznym numerem Karty bądź skanu górnej części faktury z widocznymi danymi wystawcy faktury oraz numerem klienta nadanym w systemie delivery w przypadku klientów dokonujących zakupów w tej opcji.

 1. Laureaci są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 4 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie weryfikacji i wydania nagrody, o których mowa w ust. 2. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak  dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od przekazania przez przedstawiciela Organizatora informacji zgodnie z ust.1 powyżej. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i  wydania nagrody w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z nagrody.
 2. W przypadku, gdy laureaci nie spełnią warunków uczestnictwa lub wydania nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 3. Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem telefonu wskazanym podczas rejestracji na platformie makro-bonusy.pl.
 4. W razie powzięcia wątpliwości dotyczących przestrzegania zasad udziału w Loterii, Organizator może wystąpić do laureata do 25 maja 2017 r. o przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających uprawnienie laureata do dokonywania zakupów w MAKRO Cash and Carry Polska S.A bądź złożenia oświadczeń potwierdzających nienaruszanie postanowień Regulaminu przez laureata. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został laureat pisemnym wezwaniem Organizatora, w formie listu poleconego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu w ciągu 3 dni roboczych (data nadania) od otrzymania tego wezwania, skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody. Dokumenty te nie mogą wpłynąć również później niż z upływem 10 dni roboczych od przedstawienia roszczenia przez Organizatora.
 5. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z nagród przyznano laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
 6. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do pierwszego i drugiego laureata rezerwowych numerów ID.
 7. Przyznanie nagrody następuje jeśli:

9.1.1.     laureat, którego los został wylosowany jako zwycięski przeszedł pozytywnie weryfikację. W przypadku, gdy przeszedł negatywnie weryfikację traci prawo do Nagrody;

9.1.2.     Uczestnik Loterii, którego los został wylosowany jako rezerwowy los chronologicznie pierwszy, przeszedł pozytywnie weryfikację:

9.1.2.1.           a laureat, którego los został wylosowany jako zwycięski los przeszedł negatywnie weryfikację, przyznawana jest mu nagroda;

9.1.2.2.           a laureat, którego los został wylosowany jako zwycięski los przeszedł pozytywnie weryfikację, traci prawo do nagrody.

9.1.3.      Uczestnik Loterii, którego los został wylosowany jako rezerwowy chronologicznie drugie przeszedł pozytywnie weryfikację:

9.1.3.1.           a Uczestnicy Loterii, których losy zostały wylosowane jako zwycięski los i rezerwowy los chronologicznie pierwszy, przeszli negatywnie weryfikację, przyznawana jest mu nagroda,

9.1.3.2.           a którykolwiek z Uczestników Loterii, którego los został wylosowany jako zwycięski los i rezerwowy los chronologicznie pierwszy przeszedł pozytywnie weryfikację, traci prawo do nagrody.

 1. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
  1. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.1., może być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Musi być kompletne i podpisane własnoręcznie przez laureata/ osobę uprawniona do reprezentacji laureata.
  2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 8 Termin wydania Nagród

 1. Nagroda w Loterii wysyłana jest zwycięzcy przesyłką kurierską do dnia 30 czerwca 2017 r. na adres wskazany przez laureata zgodnie z §7 ust. 2.
 2. Nagroda wysyłana jest wyłącznie na adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 20 lipca 2017 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora.
 2. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 3. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria Szczęśliwy traf - reklamacja” i zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793) musi zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
 4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
  1. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
  2. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
  3. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
  4. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i Oświadczenie dostępne są na www.makro-bonusy.pl.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest  MAKRO Cash and Carry Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-183, przy al. Krakowskiej 61.
 4. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) jest Organizator.
 5. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.
 6. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) jest Organizator.
 7. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Loterii.
 8. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
 9. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471).
 10. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy.
 11. Wygraną odebrać w imieniu zwycięzcy może również inna osoba, pod warunkiem, że przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy.
 13. Nieodebranie nagrody w terminie dostarczenia jej przez Organizatora oznacza rezygnację z prawa do nagrody.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE LAUREATA
loterii promocyjnej pod nazwą„Szczęśliwy Traf”

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w regulaminie loterii.

 • o Oświadczam, że wziąłem/wzięłam udział w Loterii jako konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
 • o Oświadczam, że wziąłem/wzięłam udział w Loterii jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
 • o Oświadczam, że wziąłem/wzięłam udział w Loterii jako przedsiębiorca (inny niż wyżej wymieniony)

 

PONIŻEJ NALEŻY WYPEŁNIĆ ODPOWIEDNIĄ, JEDNĄ CZĘŚĆ OŚWIADCZENIA:

CZĘŚĆ I - DLA KONSUMENTA:

 

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

ADRES:

____________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDŹTWO)

 

____________________________________________________________
NUMER KARTY MAKRO

 

____________________________________________________________
NUMER PESEL, RODZAJ I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO

TOŻSAMOŚĆ

(w razie braku numeru PESEL: adres zamieszkania, obywatelstwo i data urodzenia)

 

 

 

______________________________________

PODPIS I DATA

 

 

CZĘŚĆ II - DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:

 

 ____________________________________________________________

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

 

____________________________________________________________
NIP PRZEDSIĘBIORSTWA

 

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

ADRES:

____________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDŹTWO)

 

____________________________________________________________
NUMER KARTY MAKRO

 

Potwierdzam, że spełniam wymagania opisane w Regulaminie Loterii, w tym wymagania uczestnictwa i warunki wydania nagrody.

 

______________________________________

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTACJI I DATA

 

 

CZĘŚĆ III - DLA POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW:

 

____________________________________________________________

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

 

____________________________________________________________
NIP PRZEDSIĘBIORSTWA

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

ADRES:

____________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDŹTWO)

 

____________________________________________________________
NUMER KARTY MAKRO

 

____________________________________________________________
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

Potwierdzam, że spełniam wymagania opisane w Regulaminie Loterii, w tym wymagania uczestnictwa i warunki wydania nagrody.

______________________________________

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTACJI I DATA