Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Super Szansa na wygraną

Regulamin Loterii promocyjnej pod nazwą
„Super Szansa na wygraną – loteria dla kolektorów”


§1 Nazwa Loterii i nazwa podmiotu urządzającego loterię
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Super Szansa na wygraną – loteria dla kolektorów” (dalej: „Loteria)”.
2. Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, (dalej : „Organizator”).


§2 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;
obszar, na którym będzie urządzana Loteria;
czas i sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Loteria rozpoczyna się 7 czerwca 2016 r. i kończy się ostatecznie 21 października 2016 r. (przez co rozumie się okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym). Okres promocyjny trwa od 7 czerwca 2016 r. do wyczerpania puli nagród nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2016 r.
4. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji nadzoru (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
5. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016, poz. 471) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.
6. W Loterii nie mogą brać udziału członkowie organów spółek (rada nadzorcza, zarząd): Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Totalizator Sportowy”), GTECH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Organizatora .
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych uczestników, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu bądź wpływają na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony.
8. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego uczestnika z Loterii.
9. Loteria ma na celu promowanie nowej gry liczbowej „Super Szansa”, której organizatorem jest Totalizator Sportowy.


§3 Definicje i ogólne zasady udziału w Loterii
1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumie się:
a. Produkt Promocyjny – Lotto, Mini Lotto, Multi Multi, Kaskada, Ekstra Pensja, do których została dokupiona gra Super Szansa. Potwierdzeniem zawarcia zakładu Super Szansy jest treść na kuponie Produktu Promocyjnego „SUPER SZANSA: TAK”;
b. Okres Promocyjny/Okres sprzedaży promocyjnej – okres od 7 czerwca 2016 r. do wyczerpania puli nagród nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2016 r., w którym za sprzedaż Produktów Promocyjnych przydzielane są losy w Loterii;
c. Kolektor (Sprzedawca)/Uczestnik – jest to osoba fizyczna, która posiada aktualne uprawnienia do sprzedaży produktów Totalizatora Sportowego oraz prowadzi aktywną sprzedaż produktów Totalizatora Sportowego w Okresie Promocyjnym;
d. Laureat – Uczestnik wyłoniony zgodnie z Regulaminem, potencjalny zwycięzca nagrody;
e. Zwycięzca – zweryfikowany pozytywnie Laureat pod kątem spełniania wymagań uczestnictwa i wydania nagrody;
f. Lista Oczekujących – lista Laureatów, którzy sprzedali wygrywający zakład (kupon).
2. Loteria skierowana jest tylko i wyłącznie do Kolektorów. Uczestniczyć w niej mogą Kolektorzy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz aktualne uprawnienia do sprzedaży produktów Totalizatora Sportowego, którzy zapoznają się z informacją o starcie Loterii wyświetloną na ekranie swojego terminala, a następnie zamkną ten komunikat.
3. Sprzedaż Produktu Promocyjnego odbywa się w kolekturach Totalizatora Sportowego oraz przez terminale Samoobsługowe Totalizatora Sportowego na terenie całej Polski w Okresie Promocyjnym. Uczestnikiem Loterii staje się Kolektor, który zalogowany jest na terminalu w chwili sprzedaży Produktów Promocyjnych. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wydania nagrody, jeśli dokonał sprzedaży poprzez konto innego Kolektora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności związane ze sprzedażą Produktów Promocyjnych za pośrednictwem konta Kolektora przez osoby nieupoważnione bądź nieuprawnione.
4. Aby wziąć udział w Loterii należy sprzedawać Produkty Promocyjne. Każdy sprzedany Produkt Promocyjny to 1 los w Loterii.

5. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Loterii. W takim przypadku powinien skontaktować się z Organizatorem za pomocą infolinii Loterii pod numerem 22 549 30 30 w godzinach jej pracy, tj. od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-17:00 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres rezygnacja@uniqueone.pl w treści wpisując oświadczenie o rezygnacji z udziału w Loterii oraz podając dane identyfikacyjne (tj. w szczególności numer kolektora, imię i nazwisko).


§4 Wartość puli nagród

1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 53 333,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote i 00/100). Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 23 (słownie: dwadzieścia trzy) sztuki. Nagrody są wydawane do wyczerpania puli nagród.
2. Nagrodami w Loterii są:
a. kwota pieniężna w wysokości 1 000,00 zł (słownie : jeden tysiąc złotych i 00/100). Organizator przewidział 20 (słownie: dwadzieścia) nagród w Loterii;
b. kwota pieniężna w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) wraz z dodatkową kwotą pieniężną 1 111,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody to 11 111, 00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych i 00/100). Organizator przewidział trzy nagrody w Loterii.
3. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią. Zwycięzca nie może zamienić otrzymanej nagrody na inną.
4. Nagrody nie są podzielne.
5. Zasady wydawania nagród opisane są w § 6 i 7.


§ 5 Sposób urządzania loterii

1. Jeśli od 7 czerwca 2016 r. do 1 września 2016 r. w grze Super Szansa, w wyniku losowania, wystąpi wygrana I stopnia, to los w Loterii przypisany do tego wygrywającego zakładu (kuponu) również jest wygrywający (w Loterii). Oznacza to, iż Uczestnik, który wystawił ten kupon z wygrywającym zakładem umieszczany jest na Liście Oczekujących do nagrody o której mowa w §4 ust. 2b). Z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy sprzedany Produkt Promocyjny bierze udział w losowaniach następujących po 1 września 2016 r., wyniki te nie są już uwzględniane w Loterii.
2. Jeśli od 7 czerwca 2016 r. do 1 września 2016 r. w grze Super Szansa w wyniku losowania wystąpi wygrana II stopnia, to los w Loterii przypisany do tego wygrywającego zakładu (kuponu) również jest wygrywający (w Loterii). Oznacza to, iż Uczestnik, który wystawił ten kupon z wygrywającym zakładem umieszczany jest na Liście Oczekujących do nagrody o której mowa w §4 ust. 2a). Z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy sprzedany Produkt Promocyjny bierze udział w losowaniach następujących po 1 września 2016 r., wyniki te nie są już uwzględniane w Loterii.
3. Warunkiem pozytywnego przejścia procedury weryfikacji jest spełnienie wymagań określonych w §6 poniżej.
4. Pula nagród jest ograniczona. Nagrody w Loterii są przydzielane wg kolejności wystąpienia wygranych I i II stopnia w grze Super Szansa. O dalszej kolejności przyznania nagrody w Loterii decyduje czas sprzedaży (data i godzina) zwycięskiego zakładu (kuponu). Oznacza to, że w sytuacji wystąpienia większej liczby wygranych I i II stopnia w grze Super Szansa niż pozostało nagród w puli, o przydziale nagrody decyduje przede wszystkim pozytywne przejście procedury opisanej w § 6, następnie czas sprzedaży (data i godzina) zwycięskiego zakładu (kuponu). Np. jeżeli w puli nagród o wartości 1 000 zł pozostały 2 nagrody, a w kolejnym losowaniu Super Szansy wystąpiły 4 wygrane II stopnia to na Liście Oczekujących umieszczani są 4 Laureaci. Zwycięzcami w Loterii zostaną ci dwaj , którzy przeszli pozytywnie weryfikację i jako pierwsi w kolejności sprzedali zwycięskie zakłady (kupony).
5. Nagrody przyznawane są do wyczerpania ich puli w Okresie promocyjnym,


§ 6 Sposób i termin ogłaszania wyników; Warunki wydania nagród

1. Laureaci nagród są powiadamiani o wygranej komunikatem wyświetlonym na ekranie swojego terminala w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia przez Totalizator Sportowy wyników gry Super Szansa, w której udział brał wystawiony zakład (kupon). Komunikat jest wyświetlany Laureatowi dwukrotnie. Komunikat zawiera informację o działaniach, jakie musi spełnić Laureat, aby odebrać nagrodę tj. informację o potrzebie skontaktowania się z infolinią Loterii pod nr: (22) 549 30 30, w ciągu 3 dni od momentu otrzymania komunikatu. W przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony Laureata w ww. terminie, zostają podjęte 2 kolejne próby poinformowania Laureata o wygranej za pośrednictwem terminala, w ciągu kolejnych 2 dni roboczych. Jeżeli w terminie wskazanym powyżej Laureat nie skontaktuje się z Organizatorem traci on prawo do nagrody.
2. Infolinia jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Koszt połączenia z infolinią (zgodny z taryfą operatora) ponoszą Laureaci.
3. Laureaci podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej, są informowani o konieczności przesłania listem poleconym oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe: imienia, nazwiska, adresu (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy), numeru rachunku bankowego oraz oświadczenia potwierdzającego, iż Laureat spełnia wymagania określone w Regulaminie. Oświadczenie musi być kompletnie i czytelnie wypełnione oraz podpisane. Może być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Treść oświadczenia musi być zgodna z wzorem udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.loteriadlakolektorow.pl bądź pod numerem infolinii 22 549 30 30 (koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora).
4. Laureaci nagród są zobowiązani do przesłania listem poleconym na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej, danych, niezbędnych w procesie weryfikacji i wydania nagrody (decyduje data stempla pocztowego), z tym zastrzeżeniem, iż dane te muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w terminie 9 dni roboczych od tej rozmowy telefonicznej.
5. Jeśli Laureat nie prześle kompletnych danych, o których mowa w ustępach powyższych bądź nie prześle ich w terminie, o którym mowa w ust. 4, oznacza to rezygnację z nagrody.
6. W sytuacji, w której okaże się, że Laureat nie spełnia wymagań Regulaminu bądź wziął udział w Loterii naruszając postanowienia Regulaminu, a także uzyskał prawo do nagrody z naruszeniem postanowień Regulaminu czy przepisów prawa, traci on prawo do nagrody.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Laureata do dnia 23 września 2016 r. z roszczeniem o przesłanie skanu świadectwa zawodowego potwierdzającego jego uprawnienia do obsługi terminali Totalizatora Sportowego. Skan ten musi wpłynąć do Organizatora na adres e-mail kontakt@loteriadlakolektorow.pl do dnia 27 września 2016 r. W temacie wiadomości należy wpisać „Skan świadectwa zawodowego – Loteria Super Szansa”.
8. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
9. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z nagród przyznano osobie nieuprawnionej do udziału w Loterii bądź, osobie która uzyskała nagrodę z naruszeniem postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, traci ona prawo do nagrody


§ 7 Miejsce i termin wydawania wygranych
1. Nagrody wydawane są przelewem bankowym zgodnie z danymi wskazanymi przez Zwycięzcę w § 6 ust. 3. Nagrody wydawane są do 29 września 2016 r. Na pisemną prośbę Zwycięzcy Organizator może wydać nagrodę w postaci przekazu pocztowego.


§ 8 Tryb i miejsce rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 10 października 2016 r., przy czym decyduje data wpływu reklamacji do biura
6
Organizatora. Reklamacje należy składać na adres Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A). Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym z dopiskiem „Super Szansa na wygraną – loteria dla kolektorów - reklamacja”.
2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję.
4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 9 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora na adres wskazany w reklamacji.
5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
8. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.


§9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin i wzór oświadczenia dostępne są na www.loteriadlakolektorow.pl oraz na stronie www.uniqueone.pl w zakładce regulaminy w części dedykowanej Loterii.
2. Dokumentacja związana z organizacją Loterii, w zakresie określonym w przepisach prawa, w pełnym brzmieniu, znajduje się w Unique One Sp. z o.o. 02-737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 2A.
3. Pod pojęciem dni roboczych na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Na potrzeby Loterii dostępna jest infolinia pod numerem 22 549 30 30. Koszt połączenia z infolinią jest zgody z taryfą operatora i ponoszony jest przez uczestnika. Infolinia czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
6. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
7. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
8. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem/Laureatem/Zwycięzcą tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
9. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 2016, poz. 471).
10. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 poz. 361). Przyznana nagroda pieniężna określona w § 4 ust. 2 pkt b) nie zostanie wypłacona Zwycięzcy tylko jest potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego na co Zwycięzca wyraża zgodę.
11. Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii, w szczególności przeprowadzenia procedury weryfikacji, wydania nagród i ogłoszenia wyników i nie dłużej niż do zakończenia Loterii chyba, że administrator zobowiązany jest przetwarzać te dane dłużej. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 tj.). Administratorem danych osobowych jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000007411, NIP 525-00-10-982, o kapitale zakładowym w wysokości 115 000 000 zł. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
12. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) jest Organizator.
13. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procedury reklamacji. Zakres i podstawa przetwarzania danych osobowych wskazana jest w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych.
14. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji uprawnień Uczestników i wydania imiennego zaświadczenia o wysokości wydanej nagrody.