Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Śniadaniowe wspomnienia

Regulamin konkursu pod nazwą

„Śniadaniowe wspomnienia”

 

 

§1    Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą:
  „Śniadaniowe Wspomnienia” zwany dalej „Konkurs”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedzia 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 01637528800000,
  tel.: +48 22 549 30 03, fax: +48 22 853 89 29, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Niniejszy Konkurs organizowany jest przez Organizatora na zlecenie Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Szosa Lubicka 38/58, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
  pod numerem KRS 0000012733, NIP 8790168725, REGON 005725720, wysokość kapitału zakładowego: 14.572.838,00 zł  zwanej dalej „CPP”.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Sprzedaż produktów promocyjnych rozpoczyna się 1 sierpnia 2019 r.
  i trwa do 31 października 2019 r. Poza tym okresem produkty promocyjne dostępne
  są w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Konkursie.
  Okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 1 sierpnia 2019 r.
  i trwa do 31 października 2019 r., zwany dalej „Okres promocyjny”.
 7. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisja”.
 8. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że wobec przesłanego zdjęcia (pracy konkursowej) przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych
  oraz nie narusza ono praw osób trzecich oraz oświadcza, że przysługują mu wyłączne
  i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego utworu oraz że wszystkie osoby widniejące na niej wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie.
 9. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu udziela Organizatorowi zgody na publikację przesłanej pracy na stronie www.nestle-cereals.com/pl/25lat na potrzeby realizacji i promocji Konkursu (w tym w mediach społecznościowych), jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia pracy i realizacji Konkursu,
  w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką.
 10. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu może wyrazić zgodę na publikację pracy w mediach społecznościowych CPP oraz na obróbkę redakcyjną i komputerową,
  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie rozpowszechniania utworu
  na publiczne wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu
  w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 11. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem
  do Konkursu.
 12. Do niniejszego Regulaminu znajduje zastosowanie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).
 13. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie.
 14. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych
  w Regulaminie. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszenia udziału znajdującego się stronie internetowej www.nestle-cereals.com/pl/25lat.

 

§2 Uczestnicy

 1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U.
  z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).
 2. Uczestnikiem Konkursu jest podmiot spełniający wymagania określone
  w Regulaminie, który dokonana prawidłowego zgłoszenia do Konkursu zgodnie z §3, dalej „Uczestnik”.
 3. Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy CPP, a także Nestlé Serwis Konsumenta w spółce Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
  ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, KRS 0000025166. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§3   Zasady konkursu – dokonywanie zgłoszeń

 1. W Konkursie biorą udział następujące produkty, płatki śniadaniowe Nestlé: CINI MINIS, STRAWBERRY MINIS, CINI MINIS Crazy Crush, CINI MINIS Granola, NESQUIK, NESQUIK ALPHABET, NESQUIK DUO, NESQUIK Cocoa Crush, NESQUIK Granola, CHOCAPIC, CHEERIOS MIODOWY, COOKIE CRISP, LION, LION Wild Crush, LION Granola, CORN FLAKES, CORN FLAKES CHOCO, CORN FLAKES HONEY AND NUT, FITNESS, FITNESS FRUITS, FITNESS YOGHURT, FITNESS CHOCOLATE, FRUTINA, KANGUS, MUSLI TRADITIONAL, MUSLI TROPICAL oraz batony zbożowe Nestlé: NESQUIK, NESQUIK Delicé, CINI MINIS, CHOCAPIC, CHEERIOS, LION, linia FITNESS (wszystkie smaki), linia MUSLI (wszystkie smaki) zwane dalej jako „Produkty Promocyjne”.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

1)      Dokonać jednorazowego zakupu dowolnego Produktu Promocyjnego i zachować paragon fiskalny;

2)      Dokonać prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie za pośrednictwem strony internetowej www.nestle-cereals.com/pl/25lat poprzez wypełnienie formularza w sposób zgodny z zamieszczonymi na stronie wskazówkami tak, aby zostały zawarte minimum następujące dane: miasto, numer telefonu, adres e-mail, kolejny numer wydruku z paragonu fiskalnego (numer paragonu), data zakupu potwierdzającego zakup opisany w ust.2 pkt 1 powyżej, unikatowy numer kasy rejestrującej z paragonu fiskalnego, NIP podatnika,
który wystawił paragon fiskalny - jako dane obligatoryjne oraz przesłać pracę konkursową (fotografię) pt. „Pokaż śniadaniowe wspomnienia z dawnych lat
lub sprzed chwili” poprzez kreator dostępny na stronie internetowej, w formacie JPG. wielkość pliku do 30MB);

3)      Złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z polityką prywatności;

4)      Złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu;

5)      Odznaczyć przycisk ReCAPTCHA
dalej „Zgłoszenie”.

 1. O prawidłowym dostarczeniu Zgłoszenia do Organizatora Uczestnicy są informowani komunikatem wyświetlanym na stronie oraz wiadomością e-mail przesyłaną na adres podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Po przyjęciu przez Organizatora Zgłoszenia przeprowadzana jest weryfikacja Zgłoszenia, w szczególności w celu ustalenia czy przesłana praca konkursowa nie narusza postanowień Regulaminu, a Zgłoszenie zawiera wszystkie wymagane dane.  
 2. Konkurs dzieli się na 13 (słownie: trzynaście) etapów tygodniowych:

TYDZIEŃ

Termin

TYDZIEŃ I

01.08 - 08.08.2019 r.

TYDZIEŃ II

09.08 - 15.08.2019 r.

TYDZIEŃ III

16.08 - 22.08.2019 r.

TYDZIEŃ IV

23.08 - 29.08.2019 r.

TYDZIEŃ V

30.08 - 05.09.2019 r.

TYDZIEŃ VI

06.09 - 12.09.2019 r.

TYDZIEŃ VII

13.09 - 19.09.2019 r.

TYDZIEŃ VIII

20.09 - 26.09.2019 r.

TYDZIEŃ IX

27.09 - 03.10.2019 r.

TYDZIEŃ X

04.10 - 10.10.2019 r.

TYDZIEŃ XI

11.10 - 17.10.2019 r.

TYDZIEŃ XII

18.10 - 24.10.2019 r.

TYDZIEŃ XIII

25.10 - 31.10.2019 r.

 

 1. Jeden, dany paragon fiskalny można zgłosić do Konkursu tylko raz. Jeśli Uczestnik/Uczestnicy zgłosi/zgłoszą ten sam paragon fiskalny Organizator uwzględni w Konkursie tylko jedno, pierwsze Zgłoszenie dotyczące tego paragonu fiskalnego.
 2. Termin przyjmowania Zgłoszeń rozpoczyna się 1 sierpnia 2019 r. i mija dnia 31 października 2019 r., o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina dostarczenia Zgłoszenia do Organizatora.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy. Oznacza to,
  że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie 10 (słownie: dziesięć) Nagród Dziennych, 3 (słownie: trzy) Nagrody Tygodniowe i 1 (słownie: jedną) Nagrodę Miesięczną.
 4. Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieprawidłowo, nieczytelne, o niewłaściwym formacie i wielkości, zawierające treści naruszające dobre obyczaje, sprzeczne
  z prawem, o charakterze religijnym, nawołujące do ksenofobii, nienawiści, przemocy, wulgarne, przedstawiające treści o charakterze pornograficznym, krzywdzące zwierzęta bądź w inny sposób naruszający postanowienia Regulaminu są nieważne
  i nie biorą udziału w Konkursie.
 5. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)      potwierdza dokonanie zakupu przez podmiot będący konsumentem
w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.)

2)       jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane
na nim się znajdują prowadzący faktycznie sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

3)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, która ma potwierdzać, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowodów zakupu;

4)      zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych, bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup spełnia wymagania opisane Regulaminem, w razie braku takiego oznaczenia Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić tę okoliczność u wystawcy paragonu fiskalnego (sklepie);

5)      data i godzina wystawienia przypada przed wysłaniem Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 1 sierpnia 2019 r. o godzinie 0:00:00.

 1. Uczestnik może Zgłosić daną pracę konkursową tylko raz w Konkursie. Jeśli Uczestnik prześle wielokrotnie tę samą pracę konkursową, Organizator uwzględni w Konkursie tylko pierwsze Zgłoszenie.
 2. Za tego samego Uczestnika na potrzeby Regulaminu poczytuje się tę samą osobę fizyczną niezależnie od ilości numerów telefonu/adresów e-mail jakimi się posługuje.
  1. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności paragonów fiskalnych zgłoszonych w Konkursie. Paragony fiskalne zgłoszone do Konkursu, muszą być czytelne i niezniszczone, pozwalające na weryfikacje autentyczności oraz danych
   w nich zawartych. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż paragon fiskalny nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć
   z Konkursu Uczestnika, który się takim paragonem fiskalnym posłużył. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do dnia 9 stycznia 2020 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych paragonów fiskalnych. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Konkursu oraz paragonów fiskalnych potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg
   w terminie 4 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Komisję.
   Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §2) w nieprzekraczalnym terminie
   10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie
   do przedstawienia dokumentacji zgłaszane jest telefonicznie lub e-mailowo na numer
   lub adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu lub za pośrednictwem listu wysłanego
   za pośrednictwem poczty polskiej na adres wskazany przez Uczestnika
   w Oświadczeniu Laureata.

§4 Nagrody

 

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora w Konkursie
  na wygrane wynosi 132.535,85 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych i 85/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi
  715 (słownie: siedemset piętnaście) sztuk.
 2. Nagrodami w Konkursie są:
  1. NAGRODY DZIENNE: zbożowe płatki śniadaniowe Nestlé: 1x CORN FLAKES 250g o wartości 4,58 zł (słownie: cztery złote i 58/100) brutto i 1x NESQUIK 500g o wartości 10,12 zł (słownie: dziesięć złotych i 12/100) brutto oraz batonik zbożowy Nestlé CINI MINIS o wartości 1,15 zł (jeden złoty i 15/100) brutto. Łączna wartość Nagrody Dziennej to 15,85 zł (słownie: piętnaście złotych i 85/100) brutto wraz z kwotą przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 2 zł (słownie: dwa złote). Organizator przewidział 500 nagród dziennych,
   po 6 nagród dziennie przez pierwsze 40 dni trwania konkursu, następnie
   po 5 nagród dziennie przez pozostałe 52 dni trwania Konkursu.
  2. NAGRODY TYGODNIOWE: nagrodą tygodniową jest aparat Instax Mini 9 
   o wartości 369 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto (dalej: „Nagroda Tygodniowa”) z kwotą przeznaczoną na refundację podatku
   od nagrody w wysokości 41 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych). Organizator przewidział 200 nagród tygodniowych, po 15 nagród przez osiem pierwszych tygodni konkursu oraz po 16 nagród w  pięciu ostatnich tygodniach trwania Konkursu.
  3. NAGRODY MIESIĘCZNE: nagrodą miesięczną jest projektor Epson o wartości 2 496,90 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i 90/100) brutto (dalej: „Nagroda Miesięczna”) z kwotą przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 277 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem złotych). Organizator przewidział 15 nagród miesięcznych, po 5 nagród w każdym miesiącu trwania Konkursu.
  4. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
  5. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§5 Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Konkursu, oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników
  z tytułu udziału w Konkursie. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą ponadto przetwarzane w celu wydania nagrody i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości oraz w celu wypełnienia wskazanych w ust. 3 poniżej obowiązków nałożonych na Organizatora obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administratorem danych osobowych jest:

a)         W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Konkursu – Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Szosa Lubicka 38/58, e-mail: administrator.danych@cppl.nestle.com. Współadministratorem danych przetwarzanych na potrzeby tej Loterii jest CPW S.A. z siedzibą w Szwajcarii, pod adresem Chemin du Viaduc 1, 1008 Prilly. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Sp. z o.o., jakim jest realizacja Konkursu służącej promowaniu płatków śniadaniowych Nestlé. Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Sp. z o.o. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Konkursem Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Sp. z o.o.;

b)        W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawie, e-mail: dane@uniqueone.pl);

c)         W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Konkursu przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Konkursu oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń lub mailem na adres: administrator.danych@cppl.nestle.com.
 2. Z Organizatorem (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa), można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych, adres e-mail: dane@uniqueone.pl
 3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty świadczące usługi IT dla Organizatora. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursu oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
 6. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się
  z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 8. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny
  do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników,
  w tym laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z  Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

§6 Przyznanie Nagród

 

 1. Wyboru zwycięskich Zgłoszeń w zakresie Nagród Dziennych dokonują uprawnieni członkowie Komisji. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i atrakcyjności prac konkursowych. Komisja dokonuje wyborów zwycięskich Zgłoszeń w zakresie Nagród Dziennych następnego dnia roboczego po oddaniu Zgłoszenia w danym dniu trwania Konkursu. Przykładowo: Zgłoszenia dodane w piątki, soboty, niedziele lub dni świąteczne są weryfikowane następnego dnia roboczego, a wyłonienie Zwycięskich Zgłoszeń dodanych w ww. dni następuje kolejnego dnia roboczego. Komisja wybiera również jedno Zgłoszenia rezerwowe
  do każdej Nagrody Dziennej. Komisja decyduje, które Zgłoszenie jest Zgłoszeniem Zwycięskim, a które zgłoszenia jest Pierwszym Zgłoszeniem rezerwowym.
 2. W skład Komisji, która wybiera zwycięskie Zgłoszenia w zakresie Nagród Dziennych, wchodzą osoby z CPP oraz Organizatora.
 3. W każdym z etapów tygodniowych wskazanych w § 3 ust. 4 Komisja wybiera
  15 Zgłoszeń w tygodniach od I do VIII, i po 16 Zgłoszeń w tygodniach IX do XIII, które po pozytywnej weryfikacji otrzymają Nagrodę Tygodniową. Komisja dokonuje wyboru Zgłoszeń, których autorzy po pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia otrzymają Nagrodę w danym etapie tygodniowym, w najbliższą środę po zakończeniu danego etapu, według terminów wskazanych w tabeli poniżej. Komisja wybiera również jedno Zgłoszenie rezerwowe do każdej Nagrody Tygodniowej, postanowienia ust. 9 poniżej stosuje się odpowiednio.

 

TYDZIEŃ

TERMIN WYBORU LAUREATÓW

TYDZIEŃ I (01.08 – 08.08.2019 r.)

14.08.2019 r.

TYDZIEŃ II (09.08 - 15.08.2019 r.)

21.08.2019 r.

TYDZIEŃ III (16.08 - 22.08.2019 r.)

28.08.2019 r.

TYDZIEŃ IV (23.08 - 29.08.2019 r.)

04.09.2019 r.

TYDZIEŃ V (30.08 - 05.09.2019 r.)

11.09.2019 r.

TYDZIEŃ VI (06.09 - 12.09.2019 r.)

18.09.2019 r.

TYDZIEŃ VII (13.09 - 19.09.2019 r.)

25.09.2019 r.

TYDZIEŃ VIII (20.09 - 26.09.2019 r.)

02.10.2019 r.

TYDZIEŃ IX (27.09 - 03.10.2019 r.)

09.10.2019 r.

TYDZIEŃ X (04.10 - 10.10.2019 r.)

16.10.2019 r.

TYDZIEŃ XI (11.10 - 17.10.2019 r.)

23.10.2019 r.

TYDZIEŃ XII (18.10 - 24.10.2019 r.)

30.10.2019 r.

TYDZIEŃ XIII (25.10 - 31.10.2019 r.)

06.11.2019 r.

 

 1. W każdym z etapów miesięcznych Komisja wybiera 5 Zgłoszeń, które po pozytywnej weryfikacji otrzymają Nagrodę Miesięczną. Komisja dokonuje wyboru Zgłoszeń, których autorzy po pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia otrzymają Nagrodę Miesięczna w danym miesiącu kalendarzowym trwania Konkursu, według terminów wskazanych w tabeli poniżej. Komisja wybiera również dwa Zgłoszenia rezerwowe do każdej Nagrody Miesięcznej, Komisja decyduje, które Zgłoszenie jest Zgłoszeniem Zwycięskim, a które zgłoszenia jest Pierwszym Zgłoszeniem rezerwowym, a które Drugim Zgłoszeniem rezerwowym, postanowienia ust.9 poniżej stosuje się odpowiednio.

 

TYDZIEŃ

TERMIN WYBORU LAUREATÓW

MIESIĄC I  (01.08 – 31.08.2019 r.)

09.09.2019 r.

MIESIĄC II (01.09 – 30.09.2019 r.)

07.10.2019 r.

MIESIĄC III (01.10 – 31.10.2019 r.)

08.11.2019r.

 

 1. Zgłoszenia o charakterze wulgarnym, obraźliwym, sprzeczne z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszające prawa osób trzecich, prawa autorskie, zawierające treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem, przedstawiające wykorzystywanie lub krzywdzenie zwierząt nie są brane pod uwagę, jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie.
 2. Zgłoszenia wypełnione nieprawidłowo, niepełne i nieczytelne, w szczególności
  w sposób uniemożliwiający identyfikację Uczestnika nie są brane pod uwagę,
  jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie.
 3. Decyzja dotycząca wyboru najciekawszego Zgłoszenia (pracy konkursowej) podjęta przez Komisję jest ostateczna, co jednak nie wyłącza prawa Uczestnika do zgłoszenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 
 4. Lista zwycięzców dostępna jest w galerii na www.nestle-cereals.com/pl/25lat
  w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości oraz zwycięskiego zdjęcia po przeprowadzeniu procedury weryfikacji opisanej w § 7 i przyznaniu zwycięzcy prawa do Nagrody.
 5. Do każdej Nagrody Dziennej i Nagrody Tygodniowej przypisywane jest Zgłoszenie rezerwowe, wybrane przez Komisję. Nagroda przyznawana jest Uczestnikowi, który uzyskał status Zgłoszenia rezerwowego, gdy Zgłoszenie zwycięskie zostanie zdyskwalifikowane lub Uczestnik, który dokonał tego Zgłoszenia nie spełni warunków wydania nagrody. W Przypadku Nagrody Miesięcznej Komisja wybiera dwa Zgłoszenia rezerwowe oznaczone jako Pierwsze i Drugie Zgłoszenie Rezerwowe. Nagroda przyznawana jest Uczestnikowi, który uzyskał status Pierwszego Zgłoszenia rezerwowego, gdy Zgłoszenie zwycięskie zostanie zdyskwalifikowane lub Uczestnik, który dokonał tego Zgłoszenia nie spełni warunków wydania nagrody.
  Nagroda przyznawana jest Uczestnikowi, który uzyskał status Drugiego Zgłoszenia rezerwowego, gdy Laureat Pierwszego Zgłoszenie Rezerwowego zostanie zdyskwalifikowany lub Uczestnik, który dokonał tego Zgłoszenia nie spełni warunków wydania nagrody.

 

 • §7 Warunki wydania Nagród
 1. Laureaci Nagród Dziennych są informowani telefonicznie o okoliczności
  ich wyłonienia w dniu następującym po dniu, w którym Zgłoszenie zostało wyłonione jako zwycięskie. Z tym zastrzeżeniem, iż laureat z list rezerwowych informowany jest o ewentualnej wygranej najwcześniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym stwierdzono niespełnienie warunków lub wymogów określonych w Regulaminie przez laureata wyłonionego w ramach zwycięskiego Zgłoszenia. Łącznie przedstawiciel Organizatora podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu.
 2. Laureaci Nagród Tygodniowych i Nagród Głównych są informowani telefonicznie
  o okoliczności ich wyłonienia w ciągu 5 dni roboczych od wyłonienia.
  Z tym zastrzeżeniem, iż laureaci z list rezerwowych informowani są o ewentualnej wygranej najwcześniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym stwierdzono niespełnienie warunków lub wymogów określonych w Regulaminie przez laureata wyłonionego w ramach zwycięskiego Zgłoszenia. Łącznie przedstawiciel Organizatora podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu.
 3. Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z laureatem Nagród Dziennych, Tygodniowych oraz Głównych na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu
  w godzinach 9.00-17.00 w dni robocze. Jeżeli w tym terminie nie powiodą się trzy próby kontaktu telefonicznego, Organizator wysyła wiadomość SMS na numer telefonu podany w Zgłoszeniu, z informacją o podjęciu kolejnej próby połączenia
  w następnym dniu roboczym, w godzinach 9.00 – 17.00 r. (treść komunikatu: „SNIADANIOWE WSPOMNIENIA: Witaj, w X podejmiemy ostatnią próbę kontaktu w związku z wylonieniem Twojego Zgloszenia w Konkursie „Sniadaniowe Wspomnienia”. Organizator Unique One Sp. z o. o. Regulamin: www.nestle-cereals.com/pl/25lat) gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i tym razem nie powiedzie się próba kontaktu, laureat traci prawo do Nagrody.
 4. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 Laureaci Nagród Dziennych są informowani o konieczności przesłania do Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres konkurs25lat@uniqueone.pl skanów:

a)             wzoru „Oświadczenia” udostępnionego przez Organizatora na stronie internetowej www.nestle-cereals.com/pl/25lat w którym Uczestnik uzupełni swoje dane osobowe i adresowe niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu
i lokalu, kod pocztowy, miejscowość), wraz z podpisanym oświadczeniem, iż laureata spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie,

b)             Oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktu/ów Promocyjnego/ych zgodny z §3.

Wiadomość e-mail, o której mowa powyżej musi zostać wysłana do Organizatora w ciągu 2 dni roboczych od dnia rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu.

 1. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w  ust. 2 Laureaci Nagród Tygodniowych i Głównych są informowani o konieczności przekazania do  Organizatora:

a)             Swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu
i lokalu, kod pocztowy, miejscowość), wraz z własnoręcznie podpisanym oświadczeniem, iż laureata spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora
na stronie internetowej www.nestle-cereals.com/pl/25lat

b)             Oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktu/ów Promocyjnego/ych zgodny z §3.

 1. Laureaci, o których mowa w ust. 5 powyżej, są zobowiązani do przesłania na swój koszt listem poleconym, lub do osobistego doręczenia na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust.5. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data nadania (stempla pocztowego). Dokumenty te muszą wpłynąć
  do Organizatora najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od przekazania laureatowi informacji o wyłonieniu jego Zgłoszenia.
 2. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości laureata, jego wieku bądź podejrzenia naruszenia zasad uczestnictwa w Konkursie, oprócz dokumentów wskazanych w powyżej Organizator może wezwać o przesłanie listem poleconym, osobiste doręczenie lub przesłanie skanem, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystąpienia z tym roszczeniem (data nadania) kserokopii/skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość laureata (dowodu osobistego albo paszportu zwycięzcy) w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek (pozostałe dane mogą zostać zakryte) - dotyczy laureatów Nagród Dziennych i Tygodniowych,
  a także oświadczenia, iż laureat spełnia wymagania uczestnictwa w Konkursie
  oraz oryginałów wszystkich zgłoszonych przez laureata dowodów zakupu,
  z zastrzeżeniem, że muszą one wpłynąć do Organizatora najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od wystąpienia z tym roszczeniem przez Organizatora z roszczeniem tym Organizator może wystąpić najpóźniej do 9 stycznia 2020 r.
 3. W przypadku, gdy laureat Nagrody Głównej nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Konkursu, w szczególności utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie, lub nie można się
  z nim skontaktować w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie, Nagroda przechodzi na osobę z listy rezerwowej. Postanowienia powyższe stosuje się do niej odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza próba kontaktu odbywa się
  z laureatem z listy rezerwowej następnego dnia po utracie prawa do Nagrody przez laureata, a Organizator podejmuje próby kontaktu przez 3 dni robocze i jeśli w tym terminie nie powiedzie się próba kontaktu z przyczyn leżących po stronie laureata stosuje się postanowienia ust.2 (komunikat SMS). Jeśli Pierwszy Laureat z listy rezerwowej również nie spełni wymagań określonych powyżej, Nagroda przechodzi na Drugiego Laureata z listy rezerwowej, odpowiednio według procedur wskazanych w niniejszym paragrafie. W przypadku jeżeli Drugi Laureat z listy rezerwowej również nie spełni wymagań określonych powyżej, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 4. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia
  z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer) bądź brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, z którego dokonano Zgłoszenia (np. odebranie przez inną osobę).
 5. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi, który dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktu/ów Promocyjnego/ych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu wynikająca
  z paragonu fiskalnego, traci on prawo do Nagrody.
 6. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi, należącemu do grona osób, o których mowa w §2 ust. 3, laureat taki traci prawo do Nagrody.
 7. Przesłanie przez laureata dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych Regulaminu Konkursu, w szczególności dowodu zakupu nieczytelnego bądź błędnego, bądź nie przesłanie kompletnej dokumentacji, o której mowa
  w postanowieniach Regulaminu, w tym wskazanej w ust. 5 powyżej, powoduje niespełnienie warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do Nagrody.
 8. Przesłany przez laureata dowód zakupu musi być zgodny z dowodem zakupu załączonym podczas dokonywania wyłonionego Zgłoszenia. W przypadku braku zgodności laureat traci prawo do Nagrody.

§8 Prawa autorskie

 

1.  Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie www.nestle-cereals.com/pl/25lat  
w celu ekspozycji galerii prac uczestników i podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach Konkursu. W celu opublikowania pracy w ww. sposób, Zwycięzca udziela Organizatorowi licencji do swojej pracy konkursowej do realizacji ww. celu. 

2.  Organizator ma prawo zweryfikować w każdym czasie fakt posiadania przez Uczestnika zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim.

 

§9 Termin wydania Nagród

 

Nagrody są wydawane zwycięzcom przesyłką kurierską wysłaną na koszt Organizatora, na adres wskazany w Oświadczeniu przez laureata. Nagrody wysyłane są do 27 stycznia 2020 r., przez co rozumie się maksymalną datę nadania.

 

§10 Opodatkowanie Nagród

 

Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2016 poz.2032). Oznacza to, iż od wartości Nagrody Organizator pobiera kwotę na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród
w wysokości 10% nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę.

 

§11 Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do 10 lutego 2020 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Śniadaniowe Wspomnienia - reklamacja” i powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§12 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora.
 2. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych www.nestle-cereals.com/pl/25lat oraz www.uniqueone.pl.
 3. Oświadczenie znajduje się na stronach internetowych: www.nestle-cereals.com/pl/25lat oraz www.uniqueone.pl.
 4. Po zakończeniu Konkursu Organizator nie będzie korzystał z prac konkursowych przesłanych w ramach Konkursu, które nie zostały wyłonione jako zwycięskie,
  z zastrzeżeniem §1 ust.10.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt Organizatora w związku z realizacją Konkursu zarówno po przez połącznia telefoniczne, komunikaty SMS oraz wiadomości e-mail.
 8. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.
 9. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Laureata

 

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA

KONKURSU POD NAZWĄ „ŚNIADANIOWE WSPOMNIENIA”

 

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody. Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Konkursie jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 2 ust.3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie KONKURSU.

____________________________________________________________

ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU 

____________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO 

____________________________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

____________________________________________________________

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

______________________________________

PODPIS I DATA

Proszę pamiętać o załączeniu oryginału paragonu fiskalnego. Prosimy o czytelne wypełnienie Oświadczenia.

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu  jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem konkursu pod nazwą „Śniadaniowe wspomnienia” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w, konkursu pod nazwą „Śniadaniowe wspomnienia”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane  osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.