Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Smak na jesienne nagrody

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą

„Smak na jesienne nagrody”

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą: „Smak na jesienne nagrody” zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Niedźwiedzia 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym będzie urządzana loteria;

Czas trwania loterii

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471, z późń. zm.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich sklepach Biedronka bez uwzględnienia placówek objętych remontem, przebudową, zamkniętych, nowych w trakcie zatowarowania sieci Biedronka. Lista sklepów dostępna jest na stronie www.biedronka.pl.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 30 października 2017 r. i kończy się ostatecznie 14 maja 2018 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się 2 listopada 2017 r. i kończy się 29 listopada 2017 r. (dalej: „Okres promocyjny”).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra właściwego do spaw finansów publicznych.
 6. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii. Identyfikacja uczestnika na potrzeby Loterii następuje m.in. poprzez numer telefonu komórkowego, z którego przesłał on zgłoszenie. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego uczestnika.
 7. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych, jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
 8. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Prawidłowo dokonane zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.
 9. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego uczestnika z Loterii.
 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 11. Udziału w Loterii nie mogą brać pracownicy i członkowie rodziny pracowników     Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewska 32. Z udziału w Loterii wykluczeni są również pracownicy i członkowie rodziny pracowników JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000222483, NIP 7791011327.
 12. Przez członków rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, o ktrych mowa w ust. 2 poniżej, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późń. zm.).
 2. Loterią objęte są wszystkie produkty marki WINIARY dostępne w sklepach sieci Biedronka w Okresie promocyjnym (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”) .
 3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych umożliwiających udział w Loterii rozpoczyna się 2 listopada 2017 r. i trwa do 29 listopada 2017 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
 4. Uczestnikiem Loterii staje się osoba,  która w Okresie promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki (dalej „Uczestnik”):

1)       Dokona jednorazowego zakupu dowolnych Produktów Promocyjnych za min. 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych i 00/100) brutto w sklepie sieci Biedronka (potwierdzonego jednym paragonem fiskalnym);

2)       Zachowa oryginalny paragon fiskalny;

3)       Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej pod numer 70866 w treści SMS’a wpisując  numer z paragonu fiskalnego (np. 12345).

 1. Koszt SMS-a to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Loterii. Przez „numer z paragonu fiskalnego” Organizator rozumie kolejny numer wydruku paragonu znajdujący się na paragonie fisklanym.
 2. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane zgłoszenie, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o tym czy do ich zgłoszenia przypisana jest nagroda opisana w § 5 ust. 2 pkt a. czy nie (czy są zwycięskie czy nie). Treść komunikatu znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Do Loterii dany paragon fiskalny można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam paragon fiskalny ewentualna nagroda z tytułu tego paragonu fiskalanego przysługiwać będzie tylko raz, pierwszemu, prawidłowemu, zwycięskiemu zgłoszeniu.
  1. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 2 listopada 2017 r. i trwa do 29 listopada 2017 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.
  2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć jego  wpływ na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego zgłoszenie.
  3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem,
   że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Z tym zastrzeżeniem,
   że jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie 3 nagrody opisane w §5 ust.2 pkt a) i jedną Nagrodę Główną.
  4. Posiadanie paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych na wielokrotność kwoty 10,00 zł brutto nie uprawnia do dokonania większej liczby zgłoszeń z tytułu tego paragonu.
   1. Zgłoszenia niekompletnie lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
   2. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce,
    w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu czy przy użyciu robotów komputerowych itp. W Loterii uwzględniane są wyłącznie SMS wysłane z numerów korzystających z polskich zasobów numeracji.
   3. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)      jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują  i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych paragonów;

3)      potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup obejmujący wskazane na nim Produkty Promocyjne;

4)      zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych na kwotę min. 10,00 zł brutto bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych na kwotę min. 10,00 zł brutto. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić zakup Produktów Promocyjnych na określoną kwotę, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, iż paragon dotyczy zakupu Produktów Promocyjnych na określoną kwotę (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);

5)      data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem nagrodzonego zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 2 listopada 2017 r. o godzinie 0:00:00.

 1. Komisja ma prawo usunąć zgłoszenie/a Uczestnika w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
 2. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć zgłoszenie go obejmujące i/lub Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Loterii. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 30 stycznia 2018 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie Organizator może przedstawić telefonicznie, e-mailowo lub pocztowo. Postanowienia §7 ust. 5 stosuje się odpowiednio. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem Komisja ma prawo do wykluczenia podejrzanych zgłoszeń z Loterii.
 3. W Loterii uwzględniane są wyłącznie dowody zakupu w postaci paragonu fiskalnego.
 4. W razie utraty lub zniszczenia przez Uczestnika oryginału paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup zgłoszony w Loterii Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.

 

§ 5 Wartość puli nagród

 1. Wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 903 239,00 zł (słownie: dziewięćset trzy tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych  i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 2 410  (słownie: dwa tysiące czterysta dziesięć) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:
  1. Nagroda Mała w postaci karty na zakupy do sieci Biedronka na kwotę 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100). Organizator przewidział 2 400 (słownie: dwa tysiące czterysta) Nagród Małych w Loterii. Regulamin kart na zakupy znajduje się pod adresem: https://kartypodarunkowe.biedronka.pl.
  2. Nagroda Główna w postaci samochodu osobowego Peugeot 2008 o wartości 59 691,90 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i 90/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości: 6 632 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote i 00/100). Organizator przewidział 10 (słownie: dziesięć) Nagród Głównych w Loterii. Łączna wartość Nagrody Głównej to 66 323,90 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote i 90/100).
  3. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową. Zwycięzca nie może żądać wydania ekwiwalentu wartości karty w gotówce.
   1. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

 

§ 6 Miejsce i termin losowań nagród oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 1. Losowania bramek, do których będą przypisane nagrody opisane w §5 ust. 2 pkt a) odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul.Niedźwiedziej 2A w Warszawie w dniach 30-31 października 2017 r. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Loterii  Uczestnik otrzymuje wiadomość SMS z informacją czy jego zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie. Przypisanie nagrody do zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki tj. w sytuacji, kiedy dokonane zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda. Nagrody Małe są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym  przez Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd. przez cały Okres promocyjny.
 2. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek. 
 3. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 2400 bramek. Komisja w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek.
 4. W przypadku niewydania Nagród Małych, w szczególności niespełnienia przez laureata warunków uczestnictwa lub wydania Nagród Małych, powracają one do puli nagród i Komisja wyznacza dodatkowe godziny otwarcia bramek dla tych nagród. Warunkiem tego jest ustalenie przez Organizatora tej okoliczności nie później niż z upływem Okresu promocyjnego.
 5. Losowanie Nagród Głównych odbywa się w siedzibie Organizatora przy ul.Niedźwiedziej 2A w Warszawie w dniu 4 grudnia 2017 r. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym. Każdemu prawidłowemu zgłoszeniu przydzielony jest unikatowy numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach którego wygenerowano ID numerze 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) liczba i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartonika z cyfrą niezawierającą się w katalogu wygenerowanych ID, taki  kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID.
 6. Dane zgłoszenie może być w danym losowaniu wylosowane tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID zgłoszenia podczas losowania nie jest ono uwzględniane (dotyczy to też zgłoszeń rezerwowych), a losowanie jest powtarzane.  Oznacza to, iż jeśli w losowaniu rezerwowym nagrody opisanej w §5 ust. 2 pkt b) wylosowane zostanie to samo ID, co ID zwycięskiego zgłoszenia losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do  tego samego Uczestnika.
 7. Po przeprowadzeniu losowania zwycięskiego zgłoszenia do każdej Nagrody Głównej, losowane są również dwa zgłoszenia rezerwowe oznaczane zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze i drugie zgłoszenie rezerwowe.
 8. W przypadku wystąpienia podejrzeia naruszeń postanowień Regulaminu przez Uczestników losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych zgłoszeń. Udział w losowaniu biorą tylko prawidłowe zgłoszenia.
 9. Wyniki ogłaszane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody po zakończeniu procedury weryfikacji. Lista dostępna jest w siedzibie Organizatora.

 

§ 7 Warunki wydania Nagród

 1. Po otrzymaniu SMS z informacją o przypisaniu Nagrody Małej do zgłoszenia laureat ma 3 (słownie: trzy) dni robocze na kontakt z Organizatorem pod numerem telefonu: (22) 549 30 90 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora). Brak kontaktu w ciągu trzech dni roboczych oznacza rezygnację z prawa do Nagrody Małej. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.
 2. Organizator podejmuje kontakt z laureatem Nagrody Głównej na numer, z którego dokonał laureat zgłoszenia w ciągu 3 dni roboczych od przypisania Nagrody Głównej do zgłoszenia. W przypadku braku kontaktu z laureatem we wskazanym terminie, Organizator ostatniego dnia wysyła wiadomość SMS na numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenia z informacją o ostatniej próbie kontaktu  Organizatora w następnym dniu roboczym. Jeżeli i ta próba się nie powiedzie, traci on prawo do Nagrody (treść komunikatu: „Witaj w X podejmiemy ostatnia probe kontaktu w zwiazku z wylosowaniem Zgloszenia z tego numeru w loterii „Smak na jesienne nagrody” w sieci Biedronka. Organizator Unique One sp. z o. o . Regulamin: www.uniqueone.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.
 3. Laureat podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w  ust. 1 i 2, potwierdza swój udział w Loterii oraz przekazuje swoje dane osobowe wymagane do identyfikacji (imię, nazwisko, adres). Informowany jest również o konieczności przesłania na adres Organizatora:
 4. Własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata: imienia, nazwiska, numerem telefonu, z którego dokonano zwycięskiego zgłoszenia, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością,  kodem pocztowym, województwem, a w przypadku laureata Nagrody Głównej również numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość i numeru PESEL (a w razie braku numer PESEL – obywatelstwa i daty urodzenia, adresu zamieszkania) oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii,  zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl/ w zakładce REGULAMINY  w części dedykowanej Loterii, stanowi on również Załącznik nr 2 do Regulaminu;
 5.  oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał zwycięskiego zgłoszenia.
  1. Laureaci są zobowiązani do przesłania dokumentów opisanych w ust. 3 listem poleconym bądź przesyłką kurierską (zaleca się dopisek na kopercie „Loteria Smak na jesienne nagrody”) na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa. Dokumnety należy przesłać w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dokumenty te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od przekazania przez przedstawiciela Organizatora informacji, zgodnie z ust.1 lub 2 powyżej. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeporwadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
  2. Przez nieudaną próbę połączenia rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem telefonu wskazanym w  zgłoszeniu.
  3. Przesłanie przez laureata dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych w §4,
   w szczególności dokumentu niebędącego paragonem fiskalnym, bądź paragonu fiskalnego nieczytelnego, błędnego, podrobionego bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji , dokumentacji niepodpisanej, powoduje nie spełnienie przez laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody.
  4. W przypadku, gdyby okazało się, iż laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z paragonu fiskalnego, traci on prawo do Nagrody.
  5. W przypadku, gdy laureat Nagrody Głównej nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Głównej, Nagroda Główna przechodzi na pierwszego laureata rezerwowego. W przypadku, gdy on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Głównej, przechodzi ona na drugiego laureata rezerwowego. W przypadku, gdy i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Głównej, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.
  6. Do laureatów rezerwowych postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio,  z tym zastrzeżeniem, iż kontakt obejmuje łącznie 3 dni robocze, pierwszy kontakt z pierwszą osobą listy rezerwowej następuje następnego dnia roboczego po utracie prawa do Nagrody przez laureta, kontakt z drugim laureatem rezerwowym następuje wyłącznie po utracie prawa do Nagrody Głównej przez laureata i pierwszego laureata rezerwowego, kontakt następuje w dniu roboczym następującym po dniu, w którym utracił prawo pierwszy laureat rezerwowy.
  7. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez laureata, Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami  i trybem opisanym  w §4 ust. 16.
  8. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w ust. 10 powyżej i §4 ust.16, do której przedstawienia zobowiązany został laureat wezwaniem Organizatora zgodnie z postanowieniami Regulaminu w ciągu 3 dni (data nadania) od otrzymania tego wezwania skutkuje nie spełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody.
  9. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano laureatowi nie uprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
  10. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
  11. Oświadczenie, o którym mowa w powyższych ustępach może być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Musi być kompletne i podpisane.Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków powoduje utratę prawa do nagrody przez laureata, który przesłał wadliwe Oświadczenie. Przesłany paragon fiskalny musi być zgodny z paragonem fisklanym zgłoszonym w ramach zwycięskiego zgłoszenia, brak zgodności skutkuje utratą prawa do nagrody.
  12. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 8 Termin wydania Nagród

 1. Nagrody Małe w Loterii wysyłane są laureatom przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 29 marca 2018 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora)
  na adres wskazany przez laureata zgodnie z §7 ust. 3.
 2. Nagrody Główne w Loterii wysyłane są laureatom przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 29 marca 2018 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora)na adres wskazany przez laureata zgodnie z §7 ust. 3. Wydanie Nagrody Głównej następuje w postaci wydania dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu i ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. Termin wydania pojazdu zostanie indywidualnie ustalony z laureatem po zarejestrowaniu pojazdu. Za miejsce wydania uznaje się m.st.Warszawa. Koszty dojazdu, noclegu itp. związane z odbiorem Nagrody Głównej ponosi zwycięzca.
 3. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospoltej Polski.

 

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 20 kwietnia 2018 r. przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Smak na jesienne nagrody” - reklamacja” i zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793) musi zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję.
  1. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
  2. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
  3. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
  4. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i Oświadczenie dostępne są na www.uniqueone.pl w zakładce REGULAMINY w części dedykowanej Loterii oraz na www.winiary.pl. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Uczestnik Loterii, poprzez fakt przystąpienia do Loterii wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii. W odpowiedzi na każde zgłoszenie SMS Uczestnik otrzymuje bezpłatną zwrotną informację o statusie zgłoszenia. Treść wszystkich komunikatów SMS przesyłanych do Uczestników stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Administratorem danych osobowych uczestników Loterii jest  Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewska 32.
 5. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu wzięcia udziału w Loterii.
 6. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.
 7. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.) jest Organizator.
 8. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2016 poz. 2032, z późn. zm.). Przyznana nagroda pieniężna do nagrody o wartości powyżej 2 280 zł nie zostanie wypłacona zwycięzcy, tylko potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę.
 9. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii.
 10. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
 11. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.) jest Organizator.
 12. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Odbiór wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę i w sposób określony w pełnomocnictwie, jeżeli jest zgodny z Regulaminem Loterii. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
 14. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego zgłoszenie z Loterii.
  W przypadku wystąpienia z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań przez Uczestnika, którego zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do nagrody. Wniosek należy kierować na adres e-mail: office@uniqueone.pl w treści wpisując „Smak na jesienne nagrody”- usunięcie zgłoszenia”, a w treści wpisując numer z paragonu fiskalnego, datę zakupu i datę dokonania zgłoszenia, którego usunięcie ma dotyczyć.
 15. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego dane osobowe z Loterii. W przypadku wystąpienia z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań przez Uczestnika, którego zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do Nagrody. Wniosek należy kierować na adres e-mail: office@uniqueone.pl w treści wpisują „Smak na jesienne nagrody”- usuniecie danych osobowych”, a w treści składając odpowiednie oświadczenie o usunięciu i rezygnacji z prawa do nagrody, wskazując dane, których usunięcie ma dotyczyć.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Komunikacja SMS loterii audioteksowej „Smak na jesienne nagrody”

Załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia Laureata.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Loterii Audioteksowej „Smak na jesienne nagrody”

 

 

KOMUNIKACJA DO LOTERII AUDIOTEKSOWEJ „Smak na jesienne nagrody”

 

Nr sms 70866

OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM LOTERII

Treść zwrotna w przypadku przesłania SMSa przed datą rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do loterii

Wez udzial w loterii od 2.11.17r. Loteria dla os. powyzej 18 lat.Organizator: Unique One sp. z o.o.Regulamin na www.uniqueone.pl od 30.10.17r.

OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 2.11-29.11. 2017 r.

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia wygrywającego (dotyczy nagród dziennych)

Gratulacje! Zostales laureatem karty w loterii „Smak na jesienne nagrody”. Skontaktuj się z nami w ciagu 3 dni roboczych pod nr (22) 549 30 90. Zachowaj paragon.Loteria dla osob pow.18 lat.SMS 0,62 zl z VAT.Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia niewygrywającego (dotyczy nagród dziennych)

Dziekujemy za zgloszenie. Tym razem nie wygrales karty. Zachowaj paragon. Twoje zgloszenie bierze udzial w losowaniu samochodu. Loteria dla osob pow.18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www.uniqueone.pl

Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN

Przeslany nr z paragonu zostal juz zgloszony. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www.uniqueone.pl

Nieprawidłowa treść:                    -zły prefiks, pusty SMS

 Twoje zgloszenie jest nieprawidlowe. Loteria dla osob pow. 18 lat. Koszt SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www.uniqueone.pl

ZAKOŃCZENIE OKRESU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ - smsy wysłane po 29.11.2017 r.

Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po zakończeniu okresu przyjmowania zgłoszeń

Informujemy, ze przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie 29.11.2017 r. Zapraszamy do kolejnych promocji Unique One sp. z o.o. Regulamin www.uniqueone.pl

 

 

Załącznik nr 2 WZÓR OŚWIADCZENIA

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA

„Smak na jesienne nagrody”

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 495, z późn. zm.), zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust.11 i 12 Regulaminu.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane
w regulaminie loterii.

 

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO  

 

____________________________________________________________
NUMER TELEFONU 

 

____________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDŹTWO)

 

____________________________________________________________
RODZAJ i NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻASAMOŚĆ*

 

____________________________________________________________
PESEL (a w razie braku numer PESEL –data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)*

 

 

______________________________________

PODPIS I DATA

 

*DOTYCZY WYŁĄCZNIE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ-SAMOCHODU