Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Regulamin loterii Zabierz kaszkę na wakację

Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą

„Zabierz kaszkę na wakacje”

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą: „Zabierz kaszkę na wakacje”, zwana dalej „Loterią”.

§ 2 Organizator Loterii

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 14 lipca 2014 r. i kończy się ostatecznie w dniu 6 listopada 2014 r. (okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu Wewnętrznej Komisji Nadzoru. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 5. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

§ 4 Uczestnicy Loterii i jej przebieg

 1. Udział w Loterii mogą brad wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolnośd do czynności prawnych, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Produkty Promocyjne.
 2. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników Firmy Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-678, przy ul. Szturmowej 2.
 3. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeostwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeostwa, rodziców i rodzeostwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. W Loterii biorą udział następujące Produkty Promocyjne (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”):
  1. KASZKA DO PICIA MLECZNO-RYŻOWA Z BANANAMI 200 ml
  2. KASZKA DO PICIA MLECZNO-PSZENNA Z CZEKOLADĄ 200 ml
  3. KASZKA DO PICIA MLECZNA 8 ZBÓŻ Z MIODEM 200 ml
  4. KASZKA DO PICIA MLECZNO-PSZENNA Z HERBATNIKAMI 200 ml
 5. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w dniu 14 lipca 2014 r. i trwa do 7 września 2014 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
 6. Uczestnikiem Loterii może być osoba, o której mowa w ust. 1, (dalej „Uczestnik”), która w okresie od dnia 14 lipca 2014 r. do 7 września 2014 r. spełnia łącznie następujące warunki:
  1. Dokona jednorazowo zakupu co najmniej dwóch Produktów Promocyjnych potwierdzonych jednym paragonem;
  2. Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii:
   1. za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej na numer 70966 w treści SMS-a wpisując: kaszki.numer z paragonu, który potwierdza zakup Produktów Promocyjnych (np. kaszki.123456). Koszt SMS-a to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Loterii. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane Zgłoszenie, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o przyjęciu ich Zgłoszenia do Loterii;
   2. albo za pośrednictwem strony internetowej www.kaszkidopicia.pl poprzez zarejestrowanie się w sposób zgodny z zamieszczonymi na stronie wskazówkami tak, aby zostały zawarte minimum następujące dane: numer telefonu kontaktowego, numer z paragonu potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych – jako dane obligatoryjne. Ponadto, Uczestnik proszony jest o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania oraz imienia, płci i daty urodzenia dziecka, których to podanie jest fakultatywne. Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej, Uczestnicy są informowani o tym fakcie komunikatem wyświetlanym na stronie.
  3. Zachowa oryginał dowodu zakupu potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych - paragon.
 7. Jeśli Uczestnik prześle ten sam numer z paragonu kilkoma sposobami przyjmowania Zgłoszeń lub zgłosi wielokrotnie ten sam numer z paragonu tym samym sposobem przyjmowania Zgłoszeń, Organizator do udziału w loterii przyjmuje tylko jedno, pierwsze Zgłoszenie z tym numerem z paragonu. Jeśli Uczestnik zgłosi kilka numerów z paragonu w tym samym Zgłoszeniu, Organizator do udziału w Loterii przyjmuje pierwszy wpisany numer z paragonu, kolejne numery z paragonów są pominięte w Loterii. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy Uczestnik dokona wielokrotnie Zgłoszenia numeru z paragonu o tym samym ciągu alfanumerycznym, dokonując zmian w wielkości wpisywanych liter. Oznacza to, iż tym samym Zgłoszeniem jest np. Zgłoszenie numeru z paragonu 123ABCDE, 123abcde, 123Abcde, 123aBCDE itp.
 8. Dany paragon (numer z paragonu) można zgłosić w Loterii tylko raz. Dokonanie zakupu więcej niż dwóch Produktów Promocyjnych potwierdzonych na jednym paragonie i zgłoszenie takiego paragonu zgodnie z niniejszym Regulaminem traktowane jest jako jedno Zgłoszenie.
 9. Termin wysyłania Zgłoszeo rozpoczyna się 14 lipca 2014 r. o godzinie 00:00:00 i mija dnia 7 września 2014 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.
 10. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego Zgłoszenie - w przypadku Zgłoszenia za pomocą SMS oraz rejestrację na stronie www.kaszkidopicia.pl – w przypadku Zgłoszeń za pomocą strony internetowej.
 11. Każdy Uczestnik może wziąd udział w Loterii dowolną liczbę razy. Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie.
 12. Zgłoszenia niekompletnie lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne.
 13. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce, w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu.
 14. W razie utraty lub zniszczenia paragonu, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
 15. Dowód zakupu (paragon) potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
  1. Paragon jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
  2. Paragon nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;
  3. W liście zakupów na paragonie jest słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych w określonej ilości, bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych w określonej ilości. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić zakup Produktów Promocyjnych, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, iż paragon dotyczy zakupu Produktów Promocyjnych (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);
  4. Data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 14 lipca 2014 r. o godzinie 00:00:00.
  5. Numer z paragonu widniejący na przesłanym paragonie zgodny jest z numerem z paragonu podanym w Zwycięskim Zgłoszeniu.

§ 5 Nagrody

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi - 51 963,48 zł (słownie: pięddziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i czterdzieści osiem groszy) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 195 (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięd) sztuk.
 2. Nagrodami rzeczowymi w Loterii są:
  1. Nagrody Dzienne: Nagrodą Dzienną jest „zestaw małego podróżnika”, składający się z 4 kaszek do picia Nestle, butelki dziecięcej, kocyka i torby podróżnej, o łącznej wartości 200,94 zł (słownie: dwieście złotych i 94/100) brutto. Organizator przewidział po 3 (słownie: trzy) Nagrody Dzienne w każdym losowaniu dziennym. Łącznie Organizator przewidział 168 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem) sztuk Nagród Dziennych w całej Loterii.
  2. Nagrody Tygodniowe: Nagrodą Tygodniową jest rowerek Baby Trike o wartości 341,94 zł (słownie: trzysta czterdzieści jeden złotych i 94/100) brutto. Organizator przewidział po 3 (słownie: trzy) Nagrody Tygodniowe w każdym losowaniu tygodniowym. Łącznie Organizator przewidział 24 (słownie: dwadzieścia cztery) sztuki Nagród Tygodniowych w całej Loterii.
  3. Nagroda Główna: Nagrodą Główną jest karta przedpłacona o wartości 3.000,00 zł (słownie: trzech tysięcy złotych i 00/100) brutto oraz kwota 333,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote i 00/100), przeznaczona na refundację podatku od nagrody. Łączna wartośd Nagrody wynosi 3.333,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote i 00/100) brutto. Organizator przewidział 3 (słownie: trzy) Nagrody Główne w losowaniu Nagrody Głównej.
 3. Nagrody wygrane w Loterii nie mogą byd wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

§ 6 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926.z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Organizator Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skrzetuskiego 23. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu przeprowadzenia loterii.

§ 7 Losowanie nagród oraz sposób i termin ogłaszania wyników

 1. Losowania Nagród odbywają się w siedzibie Organizatora, przy ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa za pomocą systemu informatycznego, umożliwiającego losowy wybór Zgłoszeń spośród bazy prawidłowych Zgłoszeń.
 2. Losowania Nagród Dziennych odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku od 15 lipca 2014 r. do 8 września 2014 r., z wyłączeniem 15 sierpnia 2014 r. Każdego dnia losowane są 3 (słownie: trzy) Nagrody Dzienne spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w dniu poprzedzającym losowanie od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59. I tak, np.: w losowaniu 15 lipca 2014 r. biorą udział prawidłowe zgłoszenia otrzymane w dniu 14 lipca 2014 r. od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59. Losowania spośród zgłoszeń otrzymanych w piątki, soboty i niedziele odbywają się w poniedziałki. Przykładowo - prawidłowe zgłoszenia otrzymane 18, 19 i 20 lipca 2014 r., biorą udział w losowaniu 21 lipca 2014 r. Powyższe oznacza, iż w każdy poniedziałek odbywają się trzy losowania dzienne, w następującej kolejności: losowanie Nagród Dziennych spośród zgłoszeń otrzymanych w piątek, losowanie Nagród Dziennych spośród zgłoszeń otrzymanych w sobotę, losowanie Nagród Dziennych spośród zgłoszeń otrzymanych w niedzielę. W dniu 18 sierpnia 2014 r., przed losowaniami ze zgłoszeń otrzymanych w piątek, sobotę i niedzielę, odbywa się losowanie Nagród Dziennych spośród zgłoszeo otrzymanych 14 sierpnia 2014 r.
 3. Losowanie Nagród Tygodniowych odbywa się raz w tygodniu, za każdym razem losowane są 3 (słownie: trzy) Nagrody Tygodniowe
  1. Pierwsze losowanie odbywa się 21 lipca 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 14 lipca 2014 r. od godziny 00:00:00 do 20 lipca 2014 r. do godziny 23:59:59;
  2. Drugie losowanie odbywa się 28 lipca 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 21 lipca 2014 r. od godziny 00:00:00 do 27 lipca 2014 r. do godziny 23:59:59;
  3. Trzecie losowanie odbywa się 4 sierpnia 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 28 lipca 2014 r. od godziny 00:00:00 do 3 sierpnia 2014 r. do godziny 23:59:59;
  4. Czwarte losowanie odbywa się 11 sierpnia 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 4 sierpnia 2014 r. od godziny 00:00:00 do 10 sierpnia 2014 r. do godziny 23:59:59;
  5. Piąte losowanie odbywa się 18 sierpnia 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 11 sierpnia 2014 r. od godziny 00:00:00 do 17 sierpnia 2014 r. do godziny 23:59:59;
  6. Szóste losowanie odbywa się 25 sierpnia 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 18 sierpnia 2014 r. od godziny 00:00:00 do 24 sierpnia 2014 r. do godziny 23:59:59;
  7. Siódme losowanie odbywa się 1 września 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 25 sierpnia 2014 r. od godziny 00:00:00 do 31 sierpnia 2014 r. do godziny 23:59:59;
  8. Ósme losowanie odbywa się 8 września 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 września 2014 r. od godziny 00:00:00 do 7 września 2014 r. do godziny 23:59:59.
 4. W dni, w których odbywają się losowania zarówno Nagród Dziennych, jak i Nagród Tygodniowych, najpierw odbywa się losowanie Nagród Dziennych zgodnie z kolejnością wskazaną w ustępach powyżej, a następnie losowanie Nagród Tygodniowych.
 5. Losowanie Nagród Głównych odbywa się jako ostatnie dnia 8 września 2014 r., spośród wszystkich zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem. W losowaniu biorą udział również te zgłoszenia, które zostały wylosowane jako zwycięskie losowania Nagród Dziennych i Nagród Tygodniowych.
 6. Jeden Uczestnik może wygrad w Loterii maksymalnie 3 Nagrody Dzienne, 3 Nagrody Tygodniowe oraz 1 Nagrodę Główną pod warunkiem przysłania do Loterii odpowiedniej liczby prawidłowych Zgłoszeń.
 7. Lista zwycięzców dostępna jest na www.kaszkidopicia.pl w terminie 23 dni roboczych od daty losowania w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości.

§ 8 Warunki wydania Nagród

 1. Zwycięzcy Nagród są informowani telefonicznie o wyniku losowania przez przedstawiciela Organizatora, na numer, z którego dokonano zwycięskiego Zgłoszenia bądź na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu na stronie internetowej, w dniu losowania albo w dniu roboczym następującym po dniu losowania, w godzinach 9.00-17.00. Rozmowy ze Zwycięzcą są nagrywane, o czym Rozmówca jest powiadamiany.
 2. Zwycięzcy podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu, są proszeni o przesłanie listem poleconym na adres Organizatora:
  1. Swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowośd);
  2. Oryginału dowodu zakupu, z tytułu którego Zwycięzca dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z §4;
  3. oświadczenia, iż Uczestnik ukończył 18 lat, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.kaszkidopicia.pl;
  4. oświadczenia potwierdzającego, iż wobec Zwycięzcy nie zachodzą przesłanki określone w §4 ust. 2 i 3, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.kaszkidopicia.pl.
  Oprócz powyższych dokumentów Organizator może poprosić o przesłanie kserokopii dowodu osobistego Uczestnika.
 3. Zwycięzcy są zobowiązani do przesłania listem poleconym lub do osobistego doręczenia na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust.2. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąd do Organizatora nie później niż w ciągu 6 dni roboczych od dnia nadania. Jeśli Zwycięzca nie prześle kompletnych danych niezbędnych do wydania Nagrody w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody.
 4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w §8 ust. 1, nie powiodą się dwie próby kontaktu telefonicznego, Organizator wysyła wiadomośd SMS, na numer telefonu podany w zgłoszeniu, z informacją o podjęciu kolejnych dwóch prób połączenia w następnym dniu roboczym, w godzinach 9.00 – 17.00 r. Jeżeli i tym razem nie powiodą się próby telefonicznego skontaktowania się ze Zwycięzcą, traci on prawo do Nagrody.
 5. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego ze Zwycięzcą rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
 6. W przypadku, gdy Zwycięzca nie spełni warunków wydania Nagrody lub nie można się z nim skontaktować, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 7. Zwycięzcy z ostatniej listy wylosowanej w dniu 8 września 2014 r. są informowani o ewentualnej wygranej najpóźniej w dniu 10 września 2014 r.
 8. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano Zwycięzcy, który dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu dokonania zakupu, traci on prawo do Nagrody.
 9. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano Zwycięzcy, należącemu do grona osób, o których mowa w §4 ust. 2 lub 3, Zwycięzca taki jest przy przydziale Nagrody pomijany.
 10. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 11. Przesłanie przez Zwycięzcę paragonu niespełniającego wymagao określonych w §4, w szczególności paragonu nieczytelnego bądź błędnego powoduje nie spełnienie przez Zwycięzcę warunków uczestnictwa i oznacza rezygnację z Nagrody.

§9 Termin wydania Nagród

Nagrody w Loterii wysyłane są Zwycięzcom przesyłką kurierską do dnia 3 października 2014 r.

§ 10 Opodatkowanie Nagród

Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 poz.361). Oznacza to, że kwota wyszczególniona w §5 ust. 2 pkt c, potrącona jest przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku od ww. nagród w wysokości 10% poszczególnej nagrody, na co Zwycięzca wyraża zgodę.

§ 11 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje mogą byd zgłaszane do dnia 20 października 2014 r., przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno byd dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-726, ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem „Zabierz kaszkę na wakacje - reklamacja” i powinno zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Po przeprowadzonej procedurze reklamacyjnej, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Loterii w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w § 2. Na życzenie Uczestnika Loterii Regulamin jest wysyłany Uczestnikowi pocztą polską na wskazany przez niego adres.
 2. Regulamin dostępny jest również na www.kaszkidopicia.pl.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 4. Uczestnik Loterii, poprzez fakt przystąpienia do loterii, wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących loterii. W odpowiedzi na każde zgłoszenie SMS Uczestnik otrzymuje jednego zwrotnego bezpłatnego SMS-a. Treść wszystkich komunikatów SMS przesyłanych do Uczestników stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
 6. Organizator kontaktuje się ze Zwycięzcą tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii audioteksowej.
 7. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).
 8. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.
ORGANIZATOR

Załącznik nr 1 – Komunikacja SMS w loterii audioteksowej „Zabierz kaszkę na wakacje”.

Nr sms 70 966
Prefiks: KASZKI
OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM LOTERII Treść zwrotna w przypadku przeslania SMSa przed data rozpoczecia loterii KASZKI: Loteria rozpoczyna sie 14.07.2014 r.Uczestnikiem moze byc osoba, ktora ukonczyla 18 lat.Organizator:Unique One Sp. z o.o.Regulamin:www.kaszkidopicia.pl
OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO LOTERII: 14.07-07.09.2014 r. Treść zwrotna w przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia KASZKI: Loteria rozpoczyna sie 14.07.2014 r.Uczestnikiem moze byc osoba, ktora ukonczyla 18 lat.Organizator:Unique One Sp. z o.o.Regulamin:www.kaszkidopicia.pl
Treść zwrotna w przypadku przeslania prawidłowego zgłoszenia po raz kolejny z tego samego nr MSIDN KASZKI: Dziekujemy za zgloszenie.Zachowaj paragon.Loteria powyżej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT.Organizator:Unique One Sp. z o.o.Regulamin:www.kaszkidopicia.pl
Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN KASZKI: Przeslany nr z paragonu zostal juz zgloszony.Loteria powyżej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT.Organizator:Unique One Sp. z o.o.Regulamin:www.kaszkidopicia.pl
Treść zwrotna w przypadku wysłania nieprawidłowej treści LOTERIA:Wyslane zgloszenie jest nieprawidlowe. Loteria powyżej 18 lat. Koszt SMS 0,62 zl z VAT. Organizator:Unique One Sp. z o.o
ZAKOŃCZENIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO LOTERII - sms wysłane po 7 września2014 r. Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po zakończeniu LOTERII KASZKI: Przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie 07.09.2014 r. Zapraszamy do kolejnych promocji. Organizator:Unique One Sp. z o.o. Regulamin:www.kaszkidopicia.pl