Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Regulamin loterii Na szlaku smaku w sieci Stokrotka

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą
„Na szlaku smaku w sieci Stokrotka”


§ 1 Nazwa Loterii


Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą:
„Na szlaku smaku w sieci Stokrotka”, zwana dalej „Loterią”.


§ 2 Organizator Loterii


Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512,
posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.


§ 3 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach prowadzonych
pod marką Stokrotka, których lista znajduje się na stronie www.uniqueone.pl.
3. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 października 2014 r. i kończy się ostatecznie w dniu 27
stycznia 2015 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
4. Okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 23 października 2014 r. i kończy się
5 listopada 2014 r.
5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje Wewnętrzna
Komisja Nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez
Organizatora regulaminu Wewnętrznej Komisji Nadzoru. W skład komisji wchodzi osoba
posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra właściwego do spraw
finansów publicznych.
6. Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej
w Warszawie.

§ 4 Uczestnicy Loterii i jej przebieg


1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty
promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
2. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy i członkowie rodziny pracowników
Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestle Polska S.A.,
z siedzibą w Warszawie 02-678, przy ul. Szturmowej 2.
3. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo
małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. W Loterii biorą udział wszystkie zupy, buliony i przyprawy marki Winiary oraz przyprawa
w płynie Maggi (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).
5. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w dniu 23 października 2014 r. i trwa do 5
listopada 2014 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich
zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
6. Uczestnikiem Loterii może być osoba, o której mowa w ust. 1, (dalej „Uczestnik”), która
w okresie od dnia 23 października 2014 r. do 5 listopada 2014 r. spełnia łącznie następujące
warunki:
1) Dokona jednorazowego zakupu minimum czterech Produktów Promocyjnych, w tym co
najmniej jedną Rodzinną Zupę, potwierdzonego jednym paragonem;
2) Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii (dalej „Zgłoszenie”):
a) za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej pod numer 70916 o treści
SMS-a: WINIARY.numer z paragonu (np. Winiary.123456). Koszt SMS-a to 0,50 zł
bez VAT 0,62 zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy
Loterii. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane Zgłoszenie, Uczestnicy otrzymują
zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o przyjęciu ich Zgłoszenia do
Loterii, którego treść znajduje się w Załączniku nr 1.
b) zachowa oryginał dowodu zakupu potwierdzający zakup Produktów
Promocyjnych - paragon.
7. Jeśli Uczestnik zgłosi wielokrotnie ten sam numer z paragonu, Organizator do udziału
w Loterii przyjmuje tylko jedno, pierwsze Zgłoszenie z tym numerem z paragonu. Jeśli Uczestnik
zgłosi kilka numerów z paragonu w tym samym Zgłoszeniu, Organizator do udziału
w Loterii przyjmuje pierwszy wpisany numer z paragonu, kolejne numery z paragonów
są pominięte w Loterii. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy Uczestnik
dokona wielokrotnie Zgłoszenia numeru z paragonu o tym samym ciągu alfanumerycznym,

dokonując zmian w wielkości wpisywanych liter. Oznacza to, iż tym samym Zgłoszeniem jest np.
Zgłoszenie numeru z paragonu 123ABCDE, 123abcde, 123Abcde, 123aBCDE itp.
8. Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się 23 października 2014 r. o godzinie 00:00:00 i mija
dnia 5 listopada 2014 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez
Organizatora.
9. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora,
należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego
przyjmującego Zgłoszenie.
10. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy. Oznacza to, że Uczestnik
jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, że każdorazowo
spełnione są warunki określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem brzmienia §7 ust. 4.
11. Zgłoszenia niekompletnie lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne i nie biorą udziału
w Loterii.
12. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu
komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce,
w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu.
13. W razie utraty lub zniszczenia paragonu w stopniu uniemożliwiającym spełnienie przez paragon
warunków, o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, Uczestnikowi nie przysługują
żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
14. Dowód zakupu (paragon) potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu
niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
1) paragon jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane
na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
2) paragon nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim
treści czy jego autentyczności, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty,
naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych
paragonów;
3) w liście zakupów na paragonie jest słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup
dotyczył Produktów Promocyjnych w określonej liczbie, bądź też na paragonie
widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów
Promocyjnych w określonej liczbie. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót
pozwalające stwierdzić zakup Produktów Promocyjnych w określonej liczbie,
Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, iż paragon dotyczy zakupu
Produktów Promocyjnych w określonej liczbie (pieczątka sklepu i podpis pracownika
na odwrocie paragonu);
4) data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem nagrodzonego
Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 23 października 2014 r. o godzinie 00:00:00.

§ 5 Nagrody


1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi
25.208,40 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście osiem złotych i 40/100) brutto. Liczba
nagród jest ograniczona i wynosi 56 (słownie: pięćdziesiąt sześć) sztuk.
2. Nagrodami w Loterii są:
a. Nagrody Dzienne I stopnia: Nagrodą Dzienną I stopnia jest iPad mini o wartości 1.500,60 zł
(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych i 60/100) brutto. Organizator przewidział po 1
(słownie: jednej) Nagrodzie Dziennej I stopnia w każdym losowaniu dziennym. Łącznie
Organizator przewidział 14 (słownie: czternaście) Nagród Dziennych I stopnia w całej
Loterii.
b. Nagrody Dzienne II stopnia : Nagrodą Dzienną II stopnia jest talon zakupowy do sieci
Stokrotka na kwotę 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto do realizacji w terminie
30 czerwca 2015 r. Organizator przewidział po 3 (słownie: trzy) Nagrody Dzienne
II stopnia w każdym losowaniu dziennym. Łącznie Organizator przewidział 42 (słownie:
czterdzieści dwie) Nagrody Dzienne II stopnia w całej Loterii.
3. Nagrody wygrane w Loterii nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną
nagrodę rzeczową.


§ 6 Ochrona danych osobowych


Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych
z przeprowadzeniem niniejszej Loterii. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych
jest zgodne z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014,
poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest - w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych - Organizator Unique One Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skrzetuskiego 23. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu
do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Loterii.


§ 7 Przyznawanie Nagród


1. Losowania Nagród odbywają się w siedzibie Organizatora, przy ul. Skrzetuskiego 23,
02-726 Warszawa, poprzez losowy wybór Zgłoszeń spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń
otrzymanych przez Organizatora w okresie przyjmowania Zgłoszeń zgodnie z niniejszym
Regulaminem, przez upoważnionego członka Wewnętrznej Komisji Nadzoru.

2. Losowania Nagród Dziennych I i II stopnia odbywają się codziennie w dni robocze od poniedziałku
do piątku od 24 października 2014 r. do 6 listopada 2014 r. Każdego dnia losowane są 3 (słownie:
trzy) Nagrody Dzienne II stopnia, a następnie 1 Nagroda Dzienna I stopnia, spośród prawidłowych
Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w dniu poprzedzającym losowanie od godziny 00:00:00
do godziny 23:59:59. I tak, np.: w losowaniu 24 października 2014 r. biorą udział prawidłowe
Zgłoszenia otrzymane w dniu 23 października 2014 r. od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59.
Losowania spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w piątki, soboty i niedziele odbywają się
w poniedziałki. Powyższe oznacza, iż np. w poniedziałek 27 października 2014 r. odbywają się trzy
losowania dzienne, w następującej kolejności: losowanie Nagród Dziennych II i I stopnia spośród
prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w piątek 24 października 2014 r., losowanie Nagród
Dziennych spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w sobotę 25 października 2014 r.
i losowanie Nagród Dziennych spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w niedzielę 26
października 2014 r.
3. W trakcie każdego losowania, losowana jest również Lista Rezerwowa. Na Liście Rezerwowej
znajduje się po jednej osobie rezerwowej do każdej Nagrody. Nagroda przekazywana
jest zwycięzcy z Listy Rezerwowej w przypadku, gdy zwycięzca nie spełnia warunków
uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do nagrody w Loterii
w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim
skontaktować. Jeśli zwycięzca z Listy Rezerwowej również nie spełnia warunków uczestnictwa
w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do nagrody w Loterii w przypadkach,
o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, Nagroda
pozostaje do dyspozycji Organizatora.
4. Jeden Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie jedną Nagrodę Dzienną I stopnia i trzy
Nagrody Dzienne II stopnia pod warunkiem spełnienia warunków przewidzianych niniejszym
Regulaminem.
5. Lista zwycięzców dostępna jest na www.uniqueone.pl/pl/regulaminy/ w postaci imienia,
pierwszej litery nazwiska i miejscowości, po weryfikacji zwycięzców do dnia 19 grudnia 2014 r.
i będzie aktualizowana na bieżąco.


§ 8 Warunki wydania Nagród


1. Zwycięzcy Nagród są informowani telefonicznie o wyniku losowania przez przedstawiciela
Organizatora, na numer, z którego dokonano zwycięskiego Zgłoszenia, w dniu losowania lub
w następnym dniu roboczym, w godzinach 9.00-17.00. Rozmowy ze zwycięzcą mogą być
nagrywane, o czym rozmówca jest powiadamiany.
2. Zwycięzcy podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu,
są proszeni o przesłanie listem poleconym na adres Organizatora:

a. swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia,
nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
b. oryginału dowodu zakupu, z tytułu którego zwycięzca dokonał nagrodzonego Zgłoszenia,
potwierdzającego jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z §4 ust. 6, 14;
c. oświadczenia, iż zwycięzca ukończył 18 lat oraz iż wobec zwycięzcy nie zachodzą przesłanki
określone w §4 ust. 2 i 3, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez
Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl/pl/regulaminy/.
3. Zwycięzcy są zobowiązani do przesłania listem poleconym lub do osobistego doręczenia
na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, w ciągu 3
dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu,
danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust.2. O zachowaniu
terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data
nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu
6 dni roboczych od dnia nadania. Jeśli zwycięzca nie prześle kompletnych danych niezbędnych
do wydania Nagrody w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody.
4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w §8 ust. 1, nie powiodą się dwie próby kontaktu
telefonicznego, Organizator wysyła wiadomość SMS, pod numer telefonu podany w zgłoszeniu,
z informacją o podjęciu kolejnej próby połączenia w następnym dniu roboczym, w godzinach
9.00–17.00 r. (treść komunikatu: „WINIARY: W dniu X w godz. 9-17 Organizator podejmie
kolejną próbę kontaktu telefonicznego. Organizator Unique One Sp. z o.o.”, gdzie X oznacza
dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i tym razem nie powiodą się
próby kontaktu, zwycięzca traci prawo do Nagrody.
5. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego ze zwycięzcą rozumie się nieudane próby
połączenia z powodu: nieodbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się
poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza
zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
6. W przypadku, gdy zwycięzca nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych
w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa
w Regulaminie Loterii lub nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym
w niniejszym paragrafie, Nagroda przechodzi na osobę z Listy Rezerwowej. Postanowienia ust.
1-5 powyżej stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, iż próba kontaktu ze zwycięzcą
rezerwowym podejmowana jest w dniu następującym po dniu, w którym zwycięzca utracił
prawo do nagrody lub w następnym dniu roboczym.
7. Zwycięzcy z ostatniej listy rezerwowej jest informowany o ewentualnej wygranej najpóźniej
w dniu 28 listopada 2014 r.
8. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano zwycięzcy, który dokonał
Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina

otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego
dokonania zakupu, wynikająca z dowodu dokonania zakupu, traci on prawo do Nagrody.
9. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano zwycięzcy, należącemu
do grona osób, o których mowa w §4 ust. 2 lub 3, zwycięzca taki traci prawo do Nagrody.
10. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
11. Przesłanie przez zwycięzcę paragonu niespełniającego wymagań określonych w §4 ust. 13 i 14,
w szczególności paragonu nieczytelnego bądź błędnego powoduje niespełnienie przez
zwycięzcę warunków uczestnictwa i oznacza rezygnację z Nagrody.
12. Przesłany przez zwycięzcę numer z paragonu widniejący na przesłanym paragonie musi być
zgodny z numerem z paragonu podanym w zwycięskim Zgłoszeniu. W przypadku braku
zgodności pomiędzy numerem widniejącym na paragonie przesłanym przez zwycięzcę
a numerem paragonu podanym w Zgłoszeniu, zwycięzca traci prawo do Nagrody.
13. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości Uczestnika, w szczególności
w związku z ograniczeniem wygranych, o którym mowa w §7 ust. 4, oprócz dokumentów
wskazanych w niniejszym paragrafie Organizator może poprosić o przesłanie listem poleconym
lub osobiste doręczenie, w ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia z tym roszczeniem, kserokopii
dowodu osobistego albo paszportu zwycięzcy oraz oryginałów pozostałych zgłoszonych
paragonów, z zastrzeżeniem, że kserokopia musi wpłynąć do Organizatora nie później niż
w ciągu 6 dni od dnia nadania. Z roszczeniem tym Organizator może wystąpić do 4 grudnia
2014 r.


§ 9 Termin wydania Nagród


Nagrody w Loterii wysyłane są zwycięzcom przesyłką kurierską do dnia 19 grudnia 2014 r.
na adres wskazany przez zwycięzcę zgodnie z §8 ust. 2.


§ 10 Opodatkowanie Nagród


Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym,
tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U.
2012 poz.361). Oznacza to, iż zgodnie z art. 21 ust. 6a ww. ustawy nagrody są wolne
od podatku.


§ 11 Postępowanie reklamacyjne


1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 12 stycznia 2015 r. przy czym decyduje data
stempla pocztowego (data nadania). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom
Loterii.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One
Sp. z o.o. (Warszawa 02-726, ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem „Na szlaku smaku w sieci
Stokrotka - reklamacja” i powinno zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz.
793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego
dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu
poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez
Organizatora.
5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia
wymagalności.
6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia odpowiedzi na reklamację.
7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.


§ 12 Postanowienia końcowe


1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Loterii
w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w § 2.
2. Regulamin dostępny jest również na www.uniqueone.pl/pl/regulaminy/.
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy
prawa.
4. Uczestnik Loterii, poprzez fakt przystąpienia do Loterii, tj. wysłania Zgłoszenia zgodnie
z postanowieniami §4 ust. 6 Regulaminu Loterii, wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych
wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii. W odpowiedzi na każde zgłoszenie SMS
Uczestnik otrzymuje jednego zwrotnego bezpłatnego SMS-a. Treść wszystkich komunikatów
SMS przesyłanych do Uczestników stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery
telefonów Uczestników opłaca Organizator.
6. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
7. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach
hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).
8. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem 10 listopada, 24 grudnia, 2 i 5 stycznia oraz świąt.

ORGANIZATOR
Załącznik nr 1 – Komunikacja SMS w loterii audioteksowej „Na szlaku smaku w sieci Stokrotka”
KOMUNIKACJA DO LOTERII AUDIOTEKSOWEJ "Na szlaku smaku w sieci Stokrotka"
Nr sms 70 916
Prefiks: WINIARY
OKRES PRZED
ROZPOCZĘCIEM
LOTERII
Treść zwrotna w przypadku
przeslania SMSa przed data
rozpoczecia loterii
WINIARY: Loteria rozpoczyna sie 23.10.2014
r.Uczestnikiem moze byc osoba, ktora
ukonczyla 18 lat.Organizator:Unique One Sp.
z o.o.Regulamin:www.uniqueone.pl
Treść zwrotna w przypadku
dokonania prawidłowego
zgłoszenia
WINIARY: Dziekujemy za
zgloszenie.Zachowaj paragon.Loteria powyżej
18 lat.SMS/0,62 zl z VAT.Organizator:Unique
One Sp. z o.o.Regulamin:www.uniqueone.pl
Treść zwrotna w przypadku
przeslania prawidłowego
zgłoszenia po raz kolejny z tego
samego nr MSIDN
WINIARY: Dziekujemy za
zgloszenie.Zachowaj paragon.Loteria powyżej
18 lat.SMS/0,62 zl z VAT.Organizator:Unique
One Sp. z o.o.Regulamin:www.uniqueone.pl
Treść zwrotna w przypadku
przesłania ponownie tej samej
treści z tego samego nr MSIDN
WINIARY: Przeslany nr z paragonu zostal juz
zgloszony.Loteria powyżej 18 lat.SMS/0,62 zl
z VAT.Organizator:Unique One Sp. z
o.o.Regulamin:www.uniqueone.pl
OKRES
PRZYJMOWANIA
ZGŁOSZEŃ DO
LOTERII:
23.10-05.11.2014 r.
Treść zwrotna w przypadku
wysłania nieprawidłowej treści
LOTERIA:Wyslane zgloszenie jest
nieprawidlowe. Loteria powyżej 18 lat. Koszt
SMS 0,62 zl z VAT. Organizator:Unique One
Sp. z o.o.
ZAKOŃCZENIE
PRZYJMOWANIA
ZGŁOSZEŃ DO
LOTERII - sms
wysłane po 5
listopada 2014 r.
Treść zwrotna w przypadku
nadesłania SMSa po
zakończeniu LOTERII
WINIARY: Przyjmowanie zgloszen zakonczylo
sie 05.11.2014 r. Zapraszamy do kolejnych
promocji.

Organizator:Unique One Sp. z o.o.
Regulamin:www.uniqueone.pl