Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Regulamin loterii Men Expert

Regulamin Loterii Audioteksowej
 „Loteria Men Expert2014”

 § 1

Nazwa Loterii

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa „Loteria Men Expert2014”zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2 

Organizator Loterii

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 7 lipca 2014 r. i kończy się ostatecznie w dniu 26 listopada 2014 r. (okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 7 lipca 2014 r. i kończy się 31 sierpnia 2014 r.
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 6. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

 

§ 4 

Uczestnicy Loterii, zasady i jej przebieg

 1. Udział w Loterii mogą brać tylko osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat,  zamieszkałe
  na terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające określone w niniejszym regulaminie Produkty Promocyjne.
 2. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników Organizatora oraz Firmy L'ORÉAL Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Daniszewska 4,
  03-230 w Warszawie.
 3. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców
  i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. W Loterii biorą udział produkty marki L'ORÉAL MEN EXPERT, zwane „Produktami Promocyjnymi”.
 5. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w dniu 7 lipca 2014 r. i trwa do 31 sierpnia 2014 r.  Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
 6. Uczestnikiem Loterii może być każda osoba fizyczna, o której mowa w  ust. 1, (dalej „Uczestnik”), która w okresie od dnia 7 lipca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. spełnia łącznie następujące warunki:

1)     Dokona zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego potwierdzonego dowodem zakupu - paragonem.

2)     Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej na numer 70966 o następującej treści: EXPERT.Numer
z paragonu (np.: EXPERT.1234567). Koszt SMS to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Loterii. W odpowiedzi
na prawidłowo przesłane Zgłoszenie, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o przyjęciu ich Zgłoszenia do Loterii  (dalej „Zgłoszenie”);

3)     Zachowa oryginał dowodu zakupu – paragon.

O terminie dostarczenia Zgłoszenia decyduje data wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora.

 1. Jeden paragon uprawnia do dokonania jednego Zgłoszenia w Loterii.  Jeśli Uczestnik zgłosi wielokrotnie ten sam numer z paragonu, Organizator do udziału w Loterii przyjmuje tylko jedno, pierwsze prawidłowe Zgłoszenie z tym numerem z paragonu. Kolejne Zgłoszenia
  z tym samym numerem z paragonu są pomijane w Loterii.
  1. Przesłanie większej liczby numerów z paragonów w jednym Zgłoszeniu za pomocą wiadomości tekstowej SMS, traktowane jest jako 1 (jedno) Zgłoszenie. Zgłoszeniem jest pierwszy wpisany do Zgłoszenia numer z paragonu.
  2. Do udziału w Loterii Organizator przyjmuje Zgłoszenia zawierające zarówno małe,
   jak i duże litery. W rozumieniu niniejszego Regulaminu, pojęcie „takie samo Zgłoszenie” oznacza Zgłoszenie o tym samym ciągu literowo-numerycznym, niezależnie od wielkości wpisanych liter, np. EXPERT.1234567, expert.1234567, Expert.1234567, eXPERT.1234567 itd.
  3. Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się 7 lipca 2014 r. o godzinie 00:00:00 i mija 31 sierpnia 2014 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.
  4. Zgłoszenia niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne.
  5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego Zgłoszenie.
  6. Dowód zakupu (paragon) potwierdza zakup Produktu Promocyjnego, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)     Paragon jest prawdziwy, tzn.  został wystawiony przez sklep, którego nazwa i adres się na nim znajdują  i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2)     Paragon jest czytelny, nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości
co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny czy stanowi połączenie dwóch różnych paragonów;

3)     W liście zakupów na paragonie widnieje oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego, w przypadku braku możliwości stwierdzenia,
iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego - oznaczenie w postaci pieczęci sklepu
i podpisu pracownika na odwrocie paragonu;

4)     Data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem Zgłoszenia,
ale nie wcześniej niż od godziny 00:00:00 7 lipca 2014 r.

 1. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce,
  w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu.
 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy. Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie.
 3. Uczestnik Loterii poprzez fakt przystąpienia do Loterii, wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii. W odpowiedzi na każde zgłoszenie SMS Uczestnik otrzyma jednego zwrotnego bezpłatnego SMS-a. Dodatkowo
  w okresie przyjmowania zgłoszeń Uczestnik otrzyma jedną bezpłatną wiadomość SMS przypominającą o Loterii. Treść wszystkich komunikatów SMS przesyłanych
  do Uczestników stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 § 5

 Nagrody

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 73.414,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta czternaście złotych
  i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi  232 (słownie: dwieście trzydzieści dwie) sztuki.
 2. Nagrodami w Loterii są:

1)     Nagrody Dzienne:

a)      I stopnia:  Nagrodą Dzienną I stopnia jest Lenovo Yoga Tablet o  wartości 830,25 zł (słownie: osiemset trzydzieści złotych i 25/100) brutto. Organizator przewidział łącznie 56 (słownie: pięćdziesiąt sześć) Nagród Dziennych I stopnia w Loterii, po 1 Nagrodzie Dziennej I stopnia w każdym losowaniu dziennym;

b)     II stopnia: Nagrodą Dzienną II stopnia jest nagroda w postaci zestawu  kosmetyków marki L'Oreal Men Expert zawierającego: Men Expert Hydra Energetic Aqua-Gel 50 Ml, Men Expert Hydra Energetic X-Treme Żel Oczyszający 150 ml, o wartości 65,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział łącznie 168 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem) Nagród Dziennych II stopnia w Loterii, po 3 Nagrody Dzienne II stopnia w każdym losowaniu dziennym;

2)   Nagrody Tygodniowe: Nagrodą Tygodniową jest kwota w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100) brutto, którą można wydać, np. na rower. Organizator przewidział łącznie 8 Nagród Tygodniowych, po 1 Nagrodzie Tygodniowej w każdym losowaniu tygodniowym.

 1. Nagrody wygrane w Loterii nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

 

§ 6 

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych
z przeprowadzeniem niniejszej Loterii. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest  zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926. z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  - Organizator Unique One Sp. z o.o. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu
do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Loterii.

 

§ 7

Zasady przyznawania Nagród

oraz sposób i termin ogłaszania wyników

 1. Losowania nagród odbywają w siedzibie Organizatora, przy ul. Skrzetuskiego 23,
  02-726 Warszawa za pomocą systemu teleinformatycznego, umożliwiającego losowy wybór Zgłoszeń spośród bazy Zgłoszeń dopuszczonych do losowania.
 2. Losowania Nagród Dziennych odbywają się codziennie w dni robocze od 8 lipca 2014 r.
  do 1 września 2014 r. (łącznie 56 losowań). W każdym losowaniu dziennym biorą udział prawidłowe Zgłoszenia otrzymane przez Organizatora w dniu poprzedzającym losowanie od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59, z wyjątkiem Zgłoszeń otrzymanych 14 sierpnia 2014 r., których losowanie odbywa się 18 sierpnia 2014 r. Losowania spośród Zgłoszeń nadesłanych w piątek, sobotę i niedzielę odbywają się w poniedziałek. I tak na przykład, prawidłowe Zgłoszenia nadesłane 11 lipca 2014 r. (piątek), 12 lipca 2014 r. (sobota)
  i 13 lipca 2014 r. (niedziela) biorą udział w losowaniu 14 lipca 2014 r. Powyższe oznacza, iż w każdy poniedziałek odbywają  się 3 losowania dzienne: losowanie Zwycięzcy spośród prawidłowych zgłoszeń nadesłanych w piątek, losowanie Zwycięzcy spośród prawidłowych zgłoszeń nadesłanych w sobotę i losowanie Zwycięzcy spośród prawidłowych zgłoszeń nadesłanych w niedzielę (z zastrzeżeniem, iż w poniedziałek
  18 sierpnia 2014 r. odbywają się 4 losowania dzienne: najpierw spośród Zgłoszeń nadesłanych 14 sierpnia 2014 r., a następnie losowania w kolejności wg Zgłoszeń otrzymanych w piątek, sobotę i niedzielę.).
 3. W każdym losowaniu dziennym, losowane są następujące Nagrody, według kolejności:

a)      1 Nagroda Dzienna I stopnia;

b)     3 Nagrody Dzienne  II stopnia.

 1. Losowanie Nagród Tygodniowych odbywa się raz w tygodniu, za każdym razem losowana jest 1 Nagroda Tygodniowa.

a)      Pierwsze losowanie odbywa się 14 lipca 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 7 lipca 2014 r. od godziny 00:00:00 do 13 lipca 2014 r. do godziny 23:59:59;

b)     Drugie losowanie odbywa się 21 lipca 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 14 lipca 2014 r. od godziny 00:00:00 do 20 lipca 2014 r. do godziny 23:59:59;

c)      Trzecie losowanie odbywa się 28 lipca 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 21 lipca 2014 r. od godziny 00:00:00 do 27 lipca 2014 r. do godziny 23:59:59;

d)     Czwarte losowanie odbywa się 4 sierpnia 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 28 lipca 2014 r. od godziny 00:00:00 do 3 sierpnia 2014 r. do godziny 23:59:59;

e)      Piąte losowanie odbywa się 11 sierpnia 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 4 sierpnia 2014 r. od godziny 00:00:00 do 10 sierpnia 2014 r. do godziny 23:59:59;

f)       Szóste losowanie odbywa się 18 sierpnia 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 11 sierpnia 2014 r. od godziny 00:00:00 do 17 sierpnia 2014 r. do godziny 23:59:59;

g)      Siódme losowanie odbywa się 25 sierpnia 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 18 sierpnia 2014 r. od godziny 00:00:00 do 24 sierpnia 2014 r. do godziny 23:59:59;

h)     Ósme losowanie odbywa się 1 września 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 25 sierpnia 2014 r. od godziny 00:00:00 do 31 sierpnia 2014 r. do godziny 23:59:59;

 1. W dni, w których odbywają się losowania zarówno Nagród Dziennych, jak i Nagród Tygodniowych, najpierw odbywa się losowanie Nagród Dziennych zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, a następnie losowanie Nagród Tygodniowych.
 2. W trakcie każdego losowania, losowana jest Lista Rezerwowa zawierająca 1 Zwycięzcę Rezerwowego (Lista Rezerwowa), tj. 1 Zwycięzcę Rezerwowego do Nagrody Dziennej
  I stopnia, 1 Zwycięzcę Rezerwowego do każdej Nagrody Dziennej II stopnia oraz
  1 Zwycięzcę Rezerwowego do Nagrody Tygodniowej. Nagroda przekazana jest Zwycięzcy
  z Listy Rezerwowej w przypadku, gdy  Zwycięzca nie spełnia warunków uczestnictwa
  w Loterii, utraci prawo do Nagrody w Loterii lub nie będzie się można z nim skontaktować.
  Jeśli Zwycięzca z Listy Rezerwowej również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii, traci prawo do nagrody lub nie można się z nim skontaktować, Nagroda pozostaje
  do dyspozycji Organizatora.
 3. Lista Zwycięzców dostępna jest  w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.menexpert.pl (automatyczne przekierowanie na: http://www.lorealparis.pl/mezczyzni.aspx), w terminie 31 dni od losowania w formacie imię, pierwsza litera nazwiska i miejscowość.

 

§ 8 Warunki wydania Nagród

 

 1. Zwycięzcy Nagród powiadamiani są telefonicznie o wyniku losowania przez przedstawiciela Organizatora na numer, z którego dokonali Zgłoszenia, w dniu losowania bądź w następnym dniu roboczym. Łącznie podejmowane są 2 próby połączenia.
  W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą w powyższym terminie, Organizator wysyła wiadomość SMS na numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia, z prośbą
  o skontaktowanie się z Organizatorem najpóźniej w następnym dniu roboczym. Jeżeli Zwycięzca tego nie uczyni, traci on prawo do Nagrody (treść komunikatu: „LOTERIA MEN EXPERT: Prosimy o telefoniczny lub osobisty kontakt z Organizatorem najpóźniej w dniu X w godz. 9-17. Organizator Unique One Sp. z o.o.”, gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Kontakt odbywa się w godzinach 9.00-17.00. Rozmowy ze Zwycięzcą mogą być nagrywane, o czym Rozmówca w takiej sytuacji jest powiadamiany.
 2. Jeżeli w terminie wskazanym w ust. 1 nie powiodą się próby skontaktowania się
  ze Zwycięzcą, Zwycięzca traci prawo do Nagrody, a Nagroda przechodzi na właściwego Zwycięzcę z Listy Rezerwowej.
 3. Zwycięzcy podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w  ust.1, są proszeni
  o przesłanie listem poleconym na adres Organizatora:

1)     Swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, a w przypadku Zwycięzcy Nagrody Tygodniowej również numeru konta bankowego, jeśli Nagroda ma być wydana
w formie przelewu na konto bankowe.

2)     Oryginału dowodu zakupu, z tytułu którego Zwycięzca dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego;

3)     Oświadczenia potwierdzającego, iż Zwycięzca ukończył 18 lat, oraz że wobec Zwycięzcy nie zachodzą przesłanki określone w §4 ust. 2 i 3 regulaminu, zgodnie
ze wzorem „OŚWIADCZENIE” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.menexpert.pl (automatyczne przekierowanie na: http://www.lorealparis.pl/mezczyzni.aspx) począwszy od dnia rozpoczęcia Loterii;

 1. Zwycięzcy są zobowiązani do przesłania listem poleconym (lub osobistego doręczenia)
  na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa,
  nie później niż w terminie 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust. 3 (decyduje data stempla pocztowego),  z tym zastrzeżeniem, iż dane te muszą wpłynąć
  do Organizatora nie później niż 6 dni roboczych od dnia nadania. Jeśli Zwycięzca
  nie prześle danych niezbędnych do wydania Nagrody w terminie, o którym mowa powyżej lub prześle niepełne dane, oznacza to rezygnację z Nagrody.
 2. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego ze Zwycięzcą rozumie się nieudane próby połączenia ze Zwycięzcą z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
 3. W przypadku, gdy Zwycięzca nie spełnia warunków wydania nagrody lub nie można się
  z nim skontaktować, Nagroda przechodzi na Zwycięzcę z Listy Rezerwowej. Postanowienia ust. 1-5 powyżej stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza próba kontaktu ze Zwycięzcą Rezerwowym podejmowana jest w dniu następującym po dniu, w którym Zwycięzca utracił prawo do nagrody.
 4. Zwycięzca z ostatniej listy rezerwowej powiadamiany jest o ewentualnej wygranej
  w terminie do 19 września 2014 r.
 5. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano Zwycięzcy, który dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktu Promocyjnego tj. data
  i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data
  i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu dokonania zakupu, Zwycięzca traci prawo do Nagrody.
 6. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z nagród przyznano Zwycięzcy należącemu do grona osób, o których mowa w § 4 ust. 2 lub 3, Zwycięzca taki jest przy przydziale nagrody pominięty.
 7. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 8. Przesłanie przez Zwycięzcę paragonu niespełniającego wymagań określonych w  §4,
  w szczególności paragonu nieczytelnego, podrobionego bądź błędnego, powoduje
  nie spełnienie przez Zwycięzcę warunków uczestnictwa w Loterii i oznacza rezygnację
  z Nagrody.
 9. Numer z paragonu widniejący na przesłanym przez Zwycięzcę paragonie musi być  zgodny z numerem z paragonu podanym w zwycięskim Zgłoszeniu.

 

§9

Termin wydania Nagród

 

 1. Nagrody Dzienne wysłane są Zwycięzcom przesyłką kurierską najpóźniej do dnia 16 października 2014 r., na adres wskazany przez Zwycięzcę zgodnie z §8 ust. 3, zaś Nagrody Tygodniowe przekazywane są Zwycięzcom przekazem pocztowym bądź na wskazany przez nich numer konta bankowego.

 

§ 10

Opodatkowanie Nagród

 

Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 poz. 361).

 

§ 11

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 7 listopada 2014 r., przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-726, ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem „Loteria Men Expert 2014 - reklamacja” i powinno zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację powiadamiany jest o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy
  od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
  do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Osoba zgłaszająca reklamację może także dochodzić swoich roszczeń w sądach powszechnych.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu, jest dostępny do wglądu dla Uczestników Loterii
  w siedzibie Organizatora (Unique One Sp. z o.o. 02-726 Warszawa, ul. Skrzetuskiego 23) oraz na www.menexpert.pl (automatyczne przekierowanie na: http://www.lorealparis.pl/mezczyzni.aspx).  Na życzenie Uczestnika Loterii Regulamin jest wysyłany Uczestnikowi pocztą polską na wskazany przez niego adres.
  1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu za dni robocze przyjmuje się dni pracujące
   od poniedziałku do piątku.
  2. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
  3. Organizator kontaktuje się z Zwycięzcą tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii audioteksowej.
  4. Na potrzeby Loterii dostępna jest infolinia  o numerze 801 105 501, pod którym Uczestnik może dowiedzieć się o koszcie związanym z wysłaniem SMS. Infolinia jest czynna
   od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.
  5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa.
  6. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

 

 

ORGANIZATOR

 Załącznik nr 1 do Regulaminu Loterii Audioteksowej "Loteria Men Expert 2014"

 

KOMUNIKACJA DO LOTERII AUDIOTEKSOWEJ "Loteria Men Expert 2014"

Nr sms 70 966

Prefiks: Expert

OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM LOTERII

Treść zwrotna w przypadku przeslania SMSa przed data rozpoczecia loterii

EXPERT: Loteria rozpoczyna sie 07.07.2014 r. Uczestnikiem moze byc osoba,ktora ukonczyla 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin:www.menexpert.pl

OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO LOTERII:                     07.07-31.08.2014 r.

Treść zwrotna w przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia

EXPERT: Dziekujemy za zgloszenie. Zachowaj paragon. Loteria powyżej 18 lat. SMS/0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin:www.menexpert.pl

Treść zwrotna w przypadku przeslania prawidłowego zgłoszenia po raz kolejny z tego samego nr MSIDN

EXPERT: Dziekujemy za zgloszenie. Zachowaj paragon. Loteria powyżej 18 lat. SMS/0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin:www.menexpert.pl

Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN

EXPERT: Przeslany nr z paragonu zostal juz zgloszony. Loteria powyżej 18 lat. SMS/0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin:www.menexpert.pl

Treść zwrotna w przypadku wysłania nieprawidłowej treści

LOTERIA: Wyslane zgloszenie jest nieprawidlowe. Loteria powyżej 18 lat. SMS/0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One Sp. z o.o