Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Regulamin loterii Loteriada

Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą 

„Loteriada”

 

§ 1 Nazwa Loterii

 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą „Loteriada”, zwana dalej „Loterią”.

 

 

§ 2 Organizator Loterii

 Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Postanowienie ogólne

 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.

 1. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2014 r. i trwa do 31 sierpnia 2014 r.
 3. Loteria rozpoczyna się 1 lipca 2014 r. i kończy się ostatecznie 6 listopada 2014 r. (dalej okres „Trwania Loterii” wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji nadzoru. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwana dalej „Komisją”.
 5. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

  

§ 4 Uczestnicy Loterii i jej przebieg

 

 1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie  osoby fizyczne, które ukończyły osiemnaście lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Produkty Promocyjne.
 2. Brać udziału w Loterii nie mogą członkowie organów spółek (rada nadzorcza, zarząd): Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Totalizator Sportowy”), GTECH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Organizatora („Spółki”). Także pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin, jak również właściciele i pracownicy punktów sprzedaży produktów Totalizatora Sportowego (dalej: „Kolektur”).
 3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  1. W Loterii biorą udział następujące produkty Totalizatora Sportowego:

- Lotto

- Lotto Plus

- Mini Lotto

- Multi Multi

- Multi Multi Plus

- Keno

- Joker

- Zdrapki

- Kaskada

(zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).

 1. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w Kolekturach Totalizatora Sportowego oraz w Terminalach Samoobsługowych Totalizatora Sportowego, na terenie całej Polski w dniu 1 lipca 2014 i trwa do 31 sierpnia 2014 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii. Produkty Promocyjne sprzedawane są w godzinach pracy Kolektur oraz w czasie otwarcia punktów, w których znajdują się Terminale Samoobsługowe.
 2. W promocji biorą udział Produkty Promocyjne zakupione przez terminale Totalizatora Sportowego GT1200, GT604 Altura, przez Terminale Samoobsługowe Totalizatora Sportowego LVM - Gemini Ultra (dalej: „Terminale Samoobsługowe”).
 3. Uczestnikiem Loterii może być osoba fizyczna, o której mowa w § 4 ust. 1 (dalej „Uczestnik”), która w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r. spełnia łącznie następujące warunki:

1)     Dokona jednorazowo (tj. w ramach jednej transakcji) zakupu którychkolwiek z Produktów Promocyjnych, wymienionych w § 4 ust. 4, za minimum 5 zł z uwzględnieniem postanowień ust. 9 poniżej i otrzyma od pracownika Kolektury dodatkowy wydrukowany Kupon z unikalnym kodem alfanumerycznym albo w przypadku zakupu Produktów Promocyjnych dostępnych w Terminalu Samoobsługowym o wartości co najmniej 5 zł, odbierze wydany przez Terminal Samoobsługowy Kupon z unikalnym kodem alfanumerycznym, z uwzględnieniem ust. 10 poniżej (dalej: „Kupon”).

2)     Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii na zasadach określonych w ust. 8 (dalej: „Zgłoszenie”).

3)     Zachowa oryginalny Kupon z unikalnym kodem alfanumerycznym.

 1. Uczestnicy mogą dokonać Zgłoszenia w Loterii w następujący sposób:

1)     za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej na numer 7190 w treści SMS-a wpisując unikalny kod z Kuponu (np. 123ACD4566). Koszt SMS-a to 1,00 zł bez VAT (1,23zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Loterii. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane Zgłoszenie Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o przyjęciu ich Zgłoszenia do Loterii;

2)     albo za pośrednictwem strony internetowej www.loteriada.pl poprzez zarejestrowanie się w sposób zgodny z zamieszczonymi na stronie wskazówkami tak, aby zostały zawarte minimum następujące dane: imię i nazwisko,  numer telefonu, adres e-mail, ustalone przez Uczestnika hasło do konta Loteriady, numer unikalnego kodu z Kuponu. Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej Uczestnicy są informowani o tym fakcie komunikatem wyświetlanym na stronie.

O terminie dostarczenia Zgłoszenia decyduje data wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora.

 1. Zakupy różnych Produktów Promocyjnych biorących udział w Loterii sumują się, np. za zakup Lotto za 3 zł oraz Multi Multi za 2,50 zł przysługuje Kupon Loterii. Uczestnik Loterii otrzymuje Kupon z unikalnym kodem w przypadku jednorazowego (tj. w ramach jednej transakcji) zakupu dowolnie wybranych Produktów Promocyjnych biorących udział w Loterii za kwotę minimum 5 zł lub większą. Do otrzymania Kuponu z unikalnym kodem uprawnia dokonanie w ramach jednej transakcji np.:

- zakupów dowolnej kombinacji Produktów Promocyjnych o wartości lub o łącznej wartości co najmniej 5 zł (przykładowo: Lotto Plus za 4 zł oraz Multi Multi za 2,5 zł lub Lotto za 3 zł i Joker za 2,5 zł lub Mini Lotto za 1,25 zł oraz Lotto Plus za 4 zł) lub;

- zakupów produktów Totalizatora Sportowego Lotto o wartości co najmniej 5 zł (zakup co najmniej 2 zakładów Lotto) lub;

- zakupów produktów Totalizatora Sportowego Lotto Plus o wartości co najmniej 5 zł (zakup co najmniej 2 zakładów Lotto Plus) lub;

- zakupów produktów Totalizatora Sportowego Mini Lotto o wartości co najmniej 5 zł (zakup co najmniej 4 zakładów Mini Lotto) lub;

- zakupów produktów Totalizatora Sportowego Multi Multi o wartości co najmniej 5 zł (zakup co najmniej 2 zakładów Multi Multi) lub;

- zakupów produktów Totalizatora Sportowego Multi Multi Plus o wartości co najmniej 5 zł (zakup co najmniej 1 zakładu Multi Multi Plus) lub;

- zakupów produktów Totalizatora Sportowego Joker o wartości co najmniej 5 zł (zakup co najmniej 2 zakładów Joker) lub;

- zakupów produktów Totalizatora Sportowego Keno o wartości co najmniej 5 zł (zakup co najmniej 3 zakładów Keno) lub;

- zakupów produktów Totalizatora Sportowego Zdrapki o wartości lub łącznej wartości co najmniej 5 zł lub;

- zakupów produktów Totalizatora Sportowego Kaskada o wartości co najmniej 5 zł (jednorazowy zakup co najmniej 3 losów Kaskada wprowadzonych na terminalu jako jedna transakcja).

 1. W przypadku zakupu Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym w celu otrzymania Kuponu Uczestnik musi dokonać jednorazowego (w ramach jednej transakcji) zakupu Produktów Promocyjnych o wartości co najmniej 5 zł łącznie. Oznacza to, iż Kupon przysługuje przykładowo za jednorazowy zakup Kaskady w Terminalu Samoobsługowym o wartości 2 zł i Zdrapki o wartości 3 zł. Kupon wydawany jest po dokonaniu zakupu tj. wraz z wydaniem przez Terminal Samoobsługowy Produktów Promocyjnych o łącznej wartości co najmniej 5 zł oraz po wykorzystaniu przez Uczestnika całej kwoty wprowadzonej do Terminala Samoobsługowego na zakup Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym. Za zakup w Terminalu Samoobsługowym w ramach jednej transakcji kilku Produktów Promocyjnych, stanowiących wielokrotność 5 zł Uczestnikowi przysługuje jeden Kupon z odpowiednią liczbą szans. Oznacza to, iż za zakup np. dwóch pojedynczych Zdrapek, każda o wartości 5 zł, Uczestnikowi przysługuje jeden Kupon z trzema szansami. W przypadku zakupu Produktów Promocyjnych zakwalifikowanych do otrzymania Kuponu z unikalnym kodem alfanumerycznym w Terminalach Samoobsługowych, zgodnie z funkcjonalnością Terminali Samoobsługowych, maksymalna liczba szans, jaką Uczestnik może otrzymać na jednym Kuponie ustalana jest zgodnie z ust. 11. 
 2. Jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych za wielokrotność 5 zł nie uprawnia do otrzymania większej liczby Kuponów z unikalnym kodem, tj. za jednorazowy zakup (w ramach jednej transakcji) jednego lub kilku produktów za kwotę np. 10 zł przysługuje 1 Kupon z kodem. Jednak w sytuacji wymienionej powyżej Uczestnikowi przysługuje następująca liczba szans:

- za jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych o wartości co najmniej 5 zł – 1 szansa;

- za jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych o wartości co najmniej 10 zł – 3 szanse;

- za jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych o wartości co najmniej 15 zł – 5 szans;

- za jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych o wartości co najmniej 20 zł – 7 szans;

- za jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych o wartości co najmniej 25 zł – 9 szans itd. wg poniższego algorytmu:

gdy X>=5 to L= 1+2*(X-5-(X mod 5))/5

gdy X

gdzie:

X - wartość kuponu/kuponów Produktów Promocyjnych w ramach jednorazowego zakupu

L - liczba szans

mod - modulo

            Powyższe oznacza, iż za jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych np. Lotto (koszt zakładu 3 zł) o wartości 15 zł (tj. 5 zakładów) Uczestnikowi przysługuje 5 szans. Przy jednorazowym zakupie Kaskady (koszt zakładu 2 zł) oraz Zdrapki (koszt 2 Zdrapek po 2 zł każda) o łącznej wartości 10 zł (tj. 3 zakłady Kaskady za 6 zł oraz 2 Zdrapki za 4 zł wprowadzonych na terminalu jako jedna transakcja) Uczestnikowi przysługują 3 szanse. Przy jednorazowym zakupie Produktu Promocyjnego Multi Multi (koszt jednego zakładu 2,50 zł) o wartości 20 zł (8 zakładów) Uczestnikowi przysługuje 7 szans itd.

 1. W ramach Loterii część Produktów Promocyjnych jest dodatkowo promowana w następujących okresach dwutygodniowych:

1)        od 7 lipca 2014 r. do 20 lipca 2014 r. – produkt Totalizatora Sportowego Kaskada;

2)        od 21 lipca 2014 r. do 3 sierpnia 2014 r. – produkty Totalizatora Sportowego Multi Multi i Multi Multi Plus;

3)        od 4 sierpnia 2014 r. do 17 sierpnia 2014 r. – produkt Totalizatora Sportowego Mini Lotto;

4)        od 18 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. – produkt Totalizatora Sportowego Keno.

 1. Jeżeli Uczestnik zakupi dodatkowo promowany Produkt Promocyjny w czasie okresu jego promocji, wskazanego w ust. 12, wówczas liczba szans Uczestnika przysługująca zgodnie z zasadami określonymi w ust. 9-11 jest podwojona. Oznacza to, że Uczestnik otrzymuje jeden Kupon z unikalnym kodem z podwójną liczbą szans ustaloną zgodnie z algorytmem wskazanym w ust. 11. Zasada ta obowiązuje, jeżeli jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych dotyczy wyłącznie samego dodatkowo promowanego Produktu Promocyjnego, jak również gdy dotyczy zakupu dodatkowo promowanego Produktu Promocyjnego i jednocześnie innego Produktu Promocyjnego.
 2. Jeżeli Uczestnik zakupi dodatkowo promowany Produkt Promocyjny w czasie okresu jego promocji, wskazanego w ust. 12, oraz w tym samym okresie dokona Zgłoszenia w Loterii, wówczas takie Zgłoszenie bierze udział w losowaniu Nagród Dodatkowych, o którym mowa w § 7 ust. 4 dotyczącym danego dodatkowo promowanego Produktu Promocyjnego. 
 3. Jeśli Uczestnik prześle ten sam unikalny kod z Kuponu kilkoma sposobami przyjmowania Zgłoszeń lub zgłosi wielokrotnie ten sam unikalny kod z Kuponu tym samym sposobem przyjmowania Zgłoszeń Organizator do udziału w Loterii przyjmuje tylko jedno, pierwsze prawidłowe Zgłoszenie z tym unikalnym kodem z Kuponu. Kolejne Zgłoszenia z tym samym unikalnym kodem z Kuponu są pomijane w Loterii. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy Uczestnik dokona wielokrotnie Zgłoszenia unikalnego kodu z Kuponu, o tym samym ciągu literowo-numerycznym:

1)         dokonując zmian w wielkości wpisywanych liter, lub

2)        wpisując zamiennie cyfrę 0 lub literę O (niezależnie od wielkości).

Oznacza, to iż tym samym zgłoszeniem jest zgłoszenie unikalnego kodu z Kuponu ABC123DEF4 co abc123def4, Abc123def4, ABC123def4, Abc123Def4, itd., lub ABC123DEFo co ABC123DEFO, ABC123DEF0, itd.

 1. Unikalny kod alfanumeryczny, składa się z 10 (dziesięciu) znaków.
 2. Dokonując Zgłoszenia do udziału w Loterii, Uczestnik musi wpisać kod, o którym mowa powyżej, w Zgłoszeniu zgodnie z jednym z trybów opisanych w ust. 8, z zastrzeżeniem, iż do Loterii przyjmowane są Zgłoszenia niezależnie od wielkości wpisanych liter oraz niezależnie od tego czy w Zgłoszeniu jest wpisana cyfra 0 czy litera O (niezależnie od jej wielkości). Cyfra 0 oraz litera O traktowane są jak ten sam znak.
 3. Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się dnia 1 lipca 2014 r. i mija dnia 31 sierpnia 2014 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.
 4. Zgłoszenia niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne.
 5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego Zgłoszenie - w przypadku Zgłoszenia za pomocą SMS oraz rejestrację na stronie www.loteriada.pl – w przypadku Zgłoszeń za pomocą strony internetowej.
 6. W Loterii nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu.
 7. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną ilość razy. Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby  Zgłoszeń, pod warunkiem, że każdorazowo spełnia warunki określone w Regulaminie, w szczególności w § 4 ust. 7.
 8. Kupon z unikalnym kodem jest wydawany po dokonaniu zakupów (po wydaniu kuponu lub losu Produktu Promocyjnego lub – w przypadku zakupu w ramach jednej transakcji różnych Produktów Promocyjnych – po wydaniu kuponów lub losów Produktów Promocyjnych), przy czym w przypadku zakupu Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym warunkiem wydania Kuponu z unikalnym kodem jest wykorzystanie przez Uczestnika całej kwoty wprowadzonej do Terminala Samoobsługowego na zakup Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym.
 9. Jeżeli osoba obsługująca Kolekturę nie przekaże Uczestnikowi Kuponu z unikalnym kodem, przy spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie, Uczestnik powinien upomnieć się o to prawo niezwłocznie po dokonaniu płatności za zakupy i otrzymaniu kuponu lub losu Produktu Promocyjnego lub – w przypadku zakupu w ramach jednej transakcji różnych Produktów Promocyjnych – po wydaniu kuponów lub losów Produktów Promocyjnych. W przypadku zakupu Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym, jeżeli Terminal Samoobsługowy nie wyda Uczestnikowi Kuponu z unikalnym kodem, przy spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie, niezwłocznie po zakończeniu transakcji w Terminalu Samoobsługowymi i otrzymaniu kuponów lub losów Produktów Promocyjnych Uczestnik powinien upomnieć się o Kupon z unikalnym kodem u osoby obsługującej Kolekturę, na terenie której lub w pobliżu której znajduje się Terminal Samoobsługowy.
 10. Po opuszczeniu Kolektury Uczestnik, nie jest uprawniony do otrzymania Kuponu z unikalnym kodem w późniejszym okresie. W przypadku zakupu Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym Kupon z unikalnym kodem jest wydawany po zakończeniu transakcji w Terminalu Samoobsługowym oraz po wykorzystaniu przez Uczestnika całej kwoty wprowadzonej do Terminala Samoobsługowego na zakup Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym i powinien być niezwłocznie odebrany przez Uczestnika, a jego ewentualny brak powinien być niezwłocznie zgłoszony zgodnie z ust. 24.
 11. W przypadku kiedy po zakończeniu jednorazowych zakupów Produktów Promocyjnych, Uczestnik zrezygnuje (poprzez unieważnienie) z któregokolwiek z zakupionych Produktów w ramach tych samych zakupów, zostanie anulowany Kupon z unikalnym kodem, który został wydany Uczestnikowi w związku z takim jednorazowym zakupem Produktów Promocyjnych. Jeżeli po dokonanej rezygnacji z części zakupionych Produktów Promocyjnych wartość pozostałych Produktów Promocyjnych wynosi łącznie co najmniej 5 złotych, Uczestnikowi nie zostanie w takim przypadku wydany nowy Kupon z unikalnym kodem. W przypadku dokonania Zgłoszenia, w którym podany będzie kod z anulowanego Kuponu, takie Zgłoszenie nie bierze udziału w losowaniu.
 12. W razie utraty lub zniszczenia Kuponu z unikalnym kodem Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
 13. W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Kupony z kodem unikalnym. Kupony z kodem unikalnym podrobione, przerobione zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności, a także co do których można mieć podejrzenia, że nie są oryginalne lub nie zostały uzyskane przez Uczestnika w sposób przewidziany Regulaminem, nie uprawniają do udziału w Loterii i otrzymania którejkolwiek z Nagród przewidzianych w Regulaminie.

 

§ 5 Nagrody

 Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 1.515.104,43 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset piętnaście tysięcy sto cztery złote i 43/100). Liczba nagród jest ograniczona i wynosi  1013 (słownie: jeden tysiąc trzynaście) sztuk. 

 1. Nagrodami w Loterii są:

1)     Nagrody Dzienne: Nagrodą Dzienną jest Asus Fonepad 7", 8GB, 3G o wartości 530,47 zł (słownie: pięćset trzydzieści złotych i 47/100) brutto. Organizator przewidział po 15 (piętnaście) Nagród Dziennych w każdym losowaniu Nagród Dziennych tj. łącznie 930 Nagród Dziennych w całej Loterii;

2)     Nagrody Tygodniowe: Nagrodą Tygodniową jest samochód marki MINI w wersji silnikowej One, 1.2, 75kW (102 KM) w kolorze czerwonym o wartości 67.233,03 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote i 03/100) brutto wraz z dodatkową kwotą w wysokości 7.470 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100), kwota ta potrącona jest na podatek dochodowy od osób fizycznych. Łączna wartość Nagrody Tygodniowej to 74.703,03 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzy złote i 03/100) brutto. Organizator przewidział po jednej Nagrodzie Tygodniowej w każdym losowaniu Nagród Tygodniowych. W sumie w Loterii Organizator przewidział 9 (słownie: dziewięć) Nagród Tygodniowych.

3)     Nagrody Uzupełniające: Nagrodą Uzupełniającą jest Asus Fonepad 7", 8GB, 3G o wartości 530,47 zł (słownie: pięćset trzydzieści złotych i 47/100) brutto. Organizator przewidział po 70 (siedemdziesiąt) Nagród Uzupełniających.

4)     Nagrody Dodatkowe: Nagrodą Dodatkową jest samochód marki MINI w wersji silnikowej  One, 1.2, 75kW (102 KM) o wartości 70.268,79 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych i 79/100) brutto wraz z dodatkową kwotą w wysokości 7 808 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset osiem złotych 00/100), kwota ta potrącona jest na podatek dochodowy od osób fizycznych. Łączna wartość Nagrody Dodatkowej to 78.076,79 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych i 79/100) brutto. Organizator przewidział po jednej Nagrodzie Dodatkowej w każdym losowaniu Nagród Dodatkowych,. W sumie w Loterii Organizator przewidział 4 (słownie: cztery) Nagrody Dodatkowe. Samochód będzie w kolorze białym i  oklejony folią: w kolorze zielonym w przypadku pierwszego losowania Nagród Dodatkowych, w kolorze fioletowym w przypadku drugiego losowania Nagród Dodatkowych, w kolorze żółtym w przypadku trzeciego losowania Nagród Dodatkowych oraz w kolorze pomarańczowym w przypadku czwartego losowania Nagród Dodatkowych.

 

§ 6 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest  zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Organizator Unique One Sp. z o.o., ul Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, acz niezbędne do udziału w Loterii.

 

§ 7 Losowanie nagród

oraz sposób i termin ogłaszania wyników

 1. Losowania nagród odbywają się w siedzibie Organizatora, przy ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa za pomocą systemu teleinformatycznego, umożliwiającego losowy wybór Zgłoszeń spośród bazy Zgłoszeń dopuszczonych do losowania.
 2. Losowania Nagród Dziennych (dalej „Losowania Dzienne”) odbywają się codziennie od 2 lipca 2014 r. do 1 września 2014 r. (łącznie 62 losowania). W każdym Losowaniu Dziennym biorą udział prawidłowe Zgłoszenia otrzymane przez Organizatora w dniu poprzedzającym losowanie od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59. I tak, np.: w losowaniu 4 lipca 2014 r. biorą udział prawidłowe zgłoszenia otrzymane w dniu 3 lipca 2014 r. od godziny 00:00 do godziny 23:59:59.
 3. Losowania Nagród Tygodniowych (dalej „Losowania Tygodniowe”) odbywają się co poniedziałek, począwszy od dnia 7 lipca 2014 r.:

1)     Pierwsze Losowanie Tygodniowe odbywa się w dniu 7 lipca 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 lipca 2014 r. od godziny 00:00 do 6 lipca 2014 r. do godziny 23:59:59, spośród których rozlosowana jest 1 (jedna) Nagroda Tygodniowa.

2)     Drugie Losowanie Tygodniowe odbywa się w dniu 14 lipca 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 7 lipca 2014 r. od godziny 00:00 do 13 lipca 2014 r. do godziny 23:59:59, spośród których rozlosowana jest 1 (jedna) Nagroda Tygodniowa.

3)     Trzecie Losowanie Tygodniowe odbywa się w dniu 21 lipca 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 14 lipca 2014 r. od godziny 00:00 do 20 lipca 2014 r. do godziny 23:59:59, spośród których rozlosowana jest 1 (jedna) Nagroda Tygodniowa.

4)     Czwarte Losowanie Tygodniowe odbywa się w dniu 28 lipca 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 21 lipca 2014 r. od godziny 00:00 do 27 lipca 2014 r. do godziny 23:59:59, spośród których rozlosowana jest 1 (jedna) Nagroda Tygodniowa.

5)     Piąte Losowanie Tygodniowe odbywa się 4 sierpnia 2014r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 28 lipca 2014 r. od godziny 00:00 do 3 sierpnia 2014 r. do godziny 23:59:59, spośród których rozlosowana jest 1 (jedna) Nagroda Tygodniowa.

6)     Szóste Losowanie Tygodniowe odbywa się 11 sierpnia 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 4 sierpnia 2014 r. od godziny 00:00 do 10 sierpnia 2014 r. do godziny 23:59:59 spośród których rozlosowana jest 1 (jedna) Nagroda Tygodniowa.

7)     Siódme Losowanie Tygodniowe odbywa się 18 sierpnia 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 11 sierpnia 2014 r. od godziny 00:00 do 17 sierpnia 2014 r. do godziny 23:59:59, spośród których rozlosowana jest 1 (jedna) Nagroda Tygodniowa.

8)     Ósme Losowanie Tygodniowe odbywa się 25 sierpnia 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 18 sierpnia 2014 r. od godziny 00:00 do 24 sierpnia 2014 r. do godziny 23:59:59, spośród których rozlosowana jest 1 (jedna) Nagroda Tygodniowa.

9)     Dziewiąte Losowanie Tygodniowe odbywa się 1 września 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 25 sierpnia 2014 r. od godziny 00:00 do 31 sierpnia 2014 r. do godziny 23:59:59, spośród których rozlosowana jest 1 (jedna) Nagroda Tygodniowa.

 1. Losowania Nagród Dodatkowych (dalej „Losowania Dodatkowe”) odbywają się w poniedziałki w następujących terminach:

1)     Pierwsze Losowanie Dodatkowe odbywa się w dniu 21 lipca 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia dotyczące zakupów produktu Totalizatora Sportowego Kaskada w okresie od 7 lipca 2014 r. do 20 lipca 2014 r., i które dotrą do Organizatora w okresie od 7 lipca 2014 r. od godziny 00:00 do 20 lipca 2014 r. do godziny 23:59:59, spośród których rozlosowana jest 1 (jedna) Nagroda Dodatkowa.

2)     Drugie Losowanie Dodatkowe odbywa się w dniu 4 sierpnia 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia dotyczące zakupów produktów Totalizatora Sportowego Multi Multi i Multi Multi Plus w okresie od 21 lipca 2014 r. do 3 sierpnia 2014 r., i które dotrą do Organizatora w okresie od 21 lipca 2014 r. od godziny 00:00 do 3 sierpnia 2014 r. do godziny 23:59:59, spośród których rozlosowana jest 1 (jedna) Nagroda Dodatkowa.

3)     Trzecie Losowanie Dodatkowe odbywa się w dniu 18 sierpnia 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia dotyczące zakupów produktu Totalizatora Sportowego Mini Lotto w okresie od 4 sierpnia 2014 r. do 17 sierpnia 2014 r., i które dotrą do Organizatora w okresie od 4 sierpnia 2014 r. od godziny 00:00 do 17 sierpnia 2014 r. do godziny 23:59:59, spośród których rozlosowana jest 1 (jedna) Nagroda Dodatkowa.

4)     Czwarte Losowanie Dodatkowe odbywa się w dniu 1 września 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia dotyczące zakupów produktu Totalizatora Sportowego Keno w okresie od 18 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r., i które dotrą do Organizatora w okresie od 18 sierpnia 2014 r. od godziny 00:00 do 31 sierpnia 2014 r. do godziny 23:59:59, spośród których rozlosowana jest 1 (jedna) Nagroda Dodatkowa.

 1. Losowanie Nagród Uzupełniających (dalej „Losowanie Uzupełniające”) odbywa się we wtorek 2 września 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 25 sierpnia 2014 r. od godziny 00:00 do 31 sierpnia 2014 r. do godziny 23:59:59, spośród których rozlosowane jest 70 (siedemdziesiąt) Nagród Uzupełniających.
 2. W Losowaniu Tygodniowym biorą również udział te Zgłoszenia, które są losowane jako zwycięskie w Losowaniu Dziennym. W Losowaniu Dodatkowym biorą również udział te Zgłoszenia, które są losowane jako zwycięskie w Losowaniu Tygodniowym lub Losowaniu Dziennym, z zastrzeżeniem ust. 4. W Losowaniu Uzupełniającym biorą również udział te Zgłoszenia, które są losowane jako zwycięskie w Losowaniu Tygodniowym, Losowaniu Dodatkowym lub Losowaniu Dziennym.
 3. Jeśli w danym dniu jest  przeprowadzane więcej niż jedno losowanie, odbywają się one w następującej kolejności: Losowanie Dzienne, Losowanie Tygodniowe, Losowanie Dodatkowe.
 4. Wyniki losowań są podane na stronie internetowej www.loteriada.pl w terminie do dwóch dni roboczych od daty każdego z losowań aż do dnia 19 września 2014 r.
 5. Uczestnik może wygrać więcej niż jedną nagrodę w Loterii, pod warunkiem spełnienia każdorazowo wymagań określonych w Regulaminie.

 

§ 8 Warunki wydania Nagród

 1. Zwycięzcy Nagród Tygodniowych, Nagród Dodatkowych, Nagród Uzupełniających i Nagród Dziennych są powiadamiani telefonicznie przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w dniu losowania. Jeśli w dniu losowania nie uda się skontaktować ze Zwycięzcą, Organizator wysyła do niego wiadomość SMS lub e-mail z informacją o wygranej i próbie ponownego kontaktu o następującej treści: „LOTERIADA. Twój kod został wylosowany. Podejmiemy 2 próby połączenia telefonicznego z Tobą w kolejnych 2 dniach roboczych w godzinach 9:00-17:00. Loteria dla osób powyżej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin:loteriada.pl” W przypadku braku kontaktu  telefonicznego ze Zwycięzcą w dniu losowania, Organizator podejmuje 2 kolejne próby połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą, w ciągu kolejnych 2 dni roboczych w godzinach od 9:00 do 17:00. Jeżeli w terminie wskazanym powyżej nie powiodą się próby telefonicznego skontaktowania się ze Zwycięzcą, Zwycięzca traci prawo do Nagrody.
 2. Zwycięzcy podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 są proszeni o przesłanie listem poleconym na adres Organizatora:

1)     Swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym;

2)     Oryginału Kuponu z unikalnym kodem z tytułu którego Zwycięzca dokonał nagrodzonego Zgłoszenia,

3)     Oświadczenia potwierdzającego, iż wobec Zwycięzcy nie zachodzą przesłanki określone w §4 ust 2 i 3 Regulaminu oraz oświadczenia, iż Zwycięzca ukończył osiemnaście lat, zgodnie z wzorem udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.loteriada.pl począwszy od dnia rozpoczęcia loterii bądź pod numerem infolinii 22 549 30 00. Koszt połączenia wg stawek operatora.

4)     W przypadku Zwycięzców Nagrody Tygodniowej i Nagrody Dodatkowej (samochodu) dodatkowo następujące informacje:  seria i numer dowodu osobistego lub paszportu (w razie braku dowodu osobistego), numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo.

 1. Zwycięzcy Nagród są zobowiązani do przesłania listem poleconym na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody (decyduje data stempla pocztowego), o których mowa w ust. 2, z tym zastrzeżeniem, iż dane te muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż 6 dni roboczych od dnia nadania. Jeśli Uczestnik nie prześle danych niezbędnych do wydania Nagrody w terminie, o którym mowa powyżej oznacza to rezygnację z Nagrody.
 2. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego ze Zwycięzcą rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
 3. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano osobie, należącej do grona osób, o których mowa w § 4 ust. 2 lub 3, osoba taka zostanie przy przydziale Nagrody pominięta.
 4. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 5. Zwycięzca nie może żądać wymiany Nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce.
 6. Organizator ma prawo do pokazania wizerunku oraz podania danych osobowych zwycięzców Nagród Tygodniowych oraz Nagród Dodatkowych w środkach masowego przekazu za uprzednią pisemną zgodą Zwycięzców. Wyrażenie powyższej zgody nie jest warunkiem wzięcia udziału w Loterii bądź wydania Nagrody.
 7. W sytuacji jeśli okaże się, iż Zwycięzca nie spełnia wymagań Regulaminu bądź uzyskał Nagrodę z naruszeniem postanowień Regulaminu, Nagroda Zwycięzcy nie jest wydawana.
 8. Przesłanie Kuponu z unikalnym kodem, naruszającego postanowienia Regulaminu, w szczególności §4 ust.28 oznacza niespełnienie warunku wydania Nagrody w Loterii i oznacza rezygnację z Nagrody.

 

 

§ 9 Termin wydania Nagród

 1. Nagrody Dzienne i Nagrody Uzupełniające są wysyłane do Zwycięzców przesyłką kurierską najpóźniej do 1 października 2014 r., na adres wskazany przez Zwycięzcę zgodnie z §8 ust. 2 pkt 1).
 2. Nagrody Tygodniowe oraz Nagrody Dodatkowe są wysłane Zwycięzcom przesyłką kurierską najpóźniej do dnia 23 września 2014 r. - w postaci wręczenia „vouchera – potwierdzenia przyznania Nagrody” oraz dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdów. Za rejestrację pojazdu i ich ubezpieczenie z tytułu OC jest odpowiedzialny Zwycięzca. Po dokonaniu rejestracji Zwycięzca wraz z Organizatorem Loterii ustalą termin i miejsce przekazania Nagrody. Za miejsce przekazania Nagrody ustala się Warszawę, chyba, że Zwycięzca i Organizator postanowią inaczej.

Koszty związane z odbiorem Nagrody tj. dojazdu, ewentualnego noclegu ponosi Zwycięzca.

 

§ 10 Opodatkowanie Nagród

Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 361 z późn.zm.). Oznacza to, iż dodatkowe kwoty pieniężne wymienione w § 5 potrącone są przez Organizatora na poczet należnego podatku od Nagrody w wysokości 10% wartości tej Nagrody.

 

§ 11 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 14 października 2014 r., przy czym decyduje data stempla pocztowego. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres Organizatora Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-726, ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem „LOTERIADA-reklamacja” i powinno zawierać zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
 3. Reklamację są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń w Sądzie Powszechnym.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu, jest dostępny do wglądu dla uczestników Loterii w siedzibie Organizatora (Unique One Sp. z o.o. 02-726 Warszawa, ul. Skrzetuskiego 23).
 2. Regulamin dostępny jest również na www.loteriada.pl.
 3. Na potrzeby Loterii dostępna jest infolinia pod numerem 22 549 30 00 pod numerem której można otrzymać informację o kosztach związanych z wysłaniem wiadomości SMS. Koszt połączenia z infolinią wg stawek operatora. Infolinia czynna jest w dni robocze od poniedziałku do soboty, w godzinach 9:00-17:00.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
 6. Organizator kontaktuje się ze Zwycięzcą tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii audioteksowej.
 7. Uczestnik Loterii poprzez fakt przystąpienia do loterii, wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii. W odpowiedzi na każde zgłoszenie SMS Uczestnik otrzyma jednego zwrotnego bezpłatnego SMS-a a dodatkowo w okresie trwania Loterii otrzyma maksymalnie do 5 bezpłatnych wiadomości SMS dotyczących Loterii.
 8. Treść komunikatów SMS, które mogą być wysyłane do Uczestnika w związku z Loterią stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 9. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
  z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.)

 

ORGANIZATOR

 

Załącznik nr 1  do Regulaminu Loterii Audioteksowej pod nazwą „Loteriada” – komunikacja SMS