Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Regulamin Konkursu Zatrzymaj Chwilę z NAN PRO2

Regulamin Konkursu pod nazwą

„Zatrzymaj chwilę z NAN PRO 2”

 

§ 1 Nazwa Konkursu

 

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Zatrzymaj chwilę z NAN PRO 2”, zwany dalej „Konkursem”.

 

§ 2 Organizator Konkursu

 

Organizatorem Konkursu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2014 r. i kończy się w dniu 24 sierpnia 2014 r. (okres przyjmowania Zgłoszeń do Konkursu).

4. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora.

 

§ 4 Uczestnicy Konkursu i jego przebieg

 

1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Produkty Promocyjne.

2. Nagród w Konkursie nie mogą otrzymać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników Firmy Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-678, przy ul. Szturmowej 2.

3. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. W Konkursie biorą udział następujące Produkty Promocyjne (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”):

a. Mleko NAN PRO 3 (350g) PL

b. Mleko NAN PRO 3 (800g)

c. Mleko NAN PRO 3 (2 x 400g)

d. Mleko NAN 4 (2 x 400g)

e. Mleko NAN PRO H.A. 3 (400g)

f. Mleko NAN PRO H.A. 2 (400g)

g. Mleko NAN PRO 2 (350g)

h. Mleko NAN PRO 2 (400g)

i. Mleko NAN PRO 2 (800g)

5. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2014 r. i trwa do 24 sierpnia 2014 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Konkursie.

6. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, o której mowa w ust. 1, (dalej „Uczestnik”), która w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do 24 sierpnia 2014 r. spełnia łącznie następujące warunki:

1) Dokona jednorazowo zakupu co najmniej dwóch opakowań Produktów Promocyjnych potwierdzonych jednym dowodem zakupu -paragonem;

2) Zrobi zdjęcie Swojego radosnego Malucha podczas wspólnej zabawy i wyśle je Organizatorowi za pomocą MMS w przypadku Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 3a, bądź załączy zdjęcie wypełniając formularz, o którym mowa w ust. 6 pkt 3b. Zdjęcie powinno być w formacie .jpg i - w przypadku Zgłoszenia za pomocą MMS, ze względu na możliwości operatorów komórkowych -nie może przekraczać rozmiaru 300 kb.

3) Dokona prawidłowego Zgłoszenia swojego udziału w Konkursie:

a) za pomocą wiadomości tekstowej MMS, wysłanej na numer 900090 w treści MMS wpisując: Numer z Twojego paragonu, który potwierdza zakup Produktów Promocyjnych (np. 123456). Koszt MMS-a to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości MMS ponoszą Uczestnicy Konkursu. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane Zgłoszenie, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o przyjęciu ich Zgłoszenia do Konkursu;

b) albo za pośrednictwem strony internetowej www.zatrzymajnagrody.pl poprzez zarejestrowanie się w sposób zgodny z zamieszczonymi na stronie wskazówkami tak, aby zostały zawarte następujące dane: numer telefonu kontaktowego, numer z paragonu potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych;

4) Zachowa oryginał dowodu zakupu potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych - paragon.

7. Jeśli Uczestnik prześle ten sam numer z paragonu kilkoma sposobami przyjmowania Zgłoszeń lub zgłosi wielokrotnie ten sam numer z paragonu tym samym sposobem przyjmowania Zgłoszeń, Organizator do udziału w Konkursie przyjmuje tylko jedno, pierwsze Zgłoszenie z tym numerem z paragonu. Jeśli Uczestnik zgłosi kilka numerów z paragonu w tym samym Zgłoszeniu, Organizator do udziału w Konkursie przyjmuje pierwszy wpisany numer z paragonu, kolejne numery z paragonów są pominięte w Konkursie. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy Uczestnik dokona wielokrotnie Zgłoszenia numeru z paragonu o tym samym ciągu alfanumerycznym, dokonując zmian w wielkości wpisywanych liter. Oznacza to, iż tym samym Zgłoszeniem jest np. Zgłoszenie numeru z paragonu 123ABCDE, 123abcde, 123Abcde, 123aBCDE itp.

8. Dany paragon (numer z paragonu) można zgłosić w Konkursie tylko raz, bez znaczenia jest fakt, jeśli paragon potwierdza zakup wielokrotności dwóch Produktów Promocyjnych.

9. Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się 1 lipca 2014 r. o godzinie 00:00:00 i mija dnia 24 sierpnia 2014 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.

10. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego Zgłoszenie -w przypadku Zgłoszenia za pomocą MMS oraz rejestrację na stronie www.zatrzymajnagrody.pl – w przypadku Zgłoszeń za pomocą strony internetowej.

11. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy. Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie.

12. Zgłoszenia niekompletnie lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne.

13. W Konkursie uwzględniane są jedynie wiadomości MMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce, w szczególności nie są uwzględniane wiadomości MMS wysyłane za pomocą Internetu.

14. W razie utraty lub zniszczenia paragonu, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.

15. Dowód zakupu (paragon) potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) Paragon jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2) Paragon nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

3) W liście zakupów na paragonie jest słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych w wymaganej ilości, bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych w wymaganej ilości. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić zakup Produktów Promocyjnych w wymaganej ilości, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, iż paragon dotyczy zakupu Produktów Promocyjnych w wymaganej ilości (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);

4) Data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 1 lipca 2014 r. o godzinie 00:00:00.

5) Numer z paragonu widniejący na przesłanym paragonie zgodny jest z numerem z paragonu podanym w Zwycięskim Zgłoszeniu.

 

§ 5 Nagrody

 

1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Konkursu na wygrane wynosi 25.195,20 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i 20/100 groszy) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 208 (słownie: dwieście osiem) sztuk.

2. Nagrodami rzeczowymi w Konkursie są:

a. Nagrody I stopnia: Nagrodą I stopnia jest iPad Mini, o wartości 1.574,40 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt cztery złote i 40/100 groszy) wraz z kwotą 175,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć złotych i 00/100) przeznaczoną na refundację podatku od nagrody. Łączna wartość Nagrody wynosi 1.749,40 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści dziewięć złotych i 40/100 groszy) brutto. Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę I stopnia w każdym tygodniu. Łącznie Organizator przewidział 8 (słownie: osiem) sztuk Nagród I stopnia w całym Konkursie.

b. Nagrody II stopnia: Nagrodą II stopnia jest karta podarunkowa „Smyk” możliwa do realizacji w sieci sklepów Smyk, których lista dostępna jest na stronie internetowej www.smykgroup.com, o ważności wskazanej na karcie i wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) wraz z kwotą 6,00 zł (słownie: sześć złotych i 00/100) przeznaczoną na refundację podatku od nagrody. Łączna wartość Nagrody wynosi 56,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział po 25 (słownie: dwadzieścia pięć) Nagród II stopnia w każdym tygodniu. Łącznie Organizator przewidział 200 (słownie: dwieście) sztuk Nagród II stopnia w całym Konkursie.

3. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

 

§ 6 Ochrona danych osobowych

 

Dane osobowe Uczestników Konkursu wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926.z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest -w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych -Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-678, przy ul. Szturmowej 2. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, acz niezbędne w celu przeprowadzenia Konkursu.

 

§ 7 Przyznawanie Nagród

 

1. Przyznawanie Nagród odbywa się w siedzibie Organizatora, przy ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa w każdy poniedziałek począwszy od 7 lipca 2014 r. do 25 sierpnia 2014 r. poprzez wyłonienie 26 najciekawszych, najbardziej emocjonalnych zdjęć. Najlepszemu z nich przyznawana jest 1 Nagroda I stopnia, a pozostałym -25 Nagród II stopnia. Wyboru dokonuje specjalnie do tego powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa wybiera najciekawsze, najbardziej emocjonalne zdjęcia jako zwycięskie w oparciu o subiektywną

ocenę oryginalności oraz atrakcyjności nadesłanych zdjęć. Decyzja podjęta przez Komisję jest ostateczna. Komisja jest uprawniona do niewyłonienia zwycięzców Konkursu albo wyłonienia mniejszej liczby zwycięzców Konkursu, niż wynika to z liczby przewidzianych Regulaminem Nagród, wyłącznie w przypadku, gdy liczba dokonanych Zgłoszeń w danym tygodniu jest mniejsza od przewidzianej w Regulaminie liczby Nagród. Nagrody nie wydane z powyższych przyczyn w danym typowaniu nie przechodzą na kolejne typowania.

2. Wyłonienie Zwycięzców odbywa się raz w tygodniu, zgodnie z ust. 1:

a. Pierwsze odbywa się 7 lipca 2014 r. W wyłonieniu Zwycięzców biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 lipca 2014 r. od godziny 00:00:00 do 6 lipca 2014 r. do godziny 23:59:59;

b. Drugie odbywa się 14 lipca 2014 r. W wyłonieniu Zwycięzców biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 7 lipca 2014 r. od godziny 00:00:00 do 13 lipca 2014 r. do godziny 23:59:59;

c. Trzecie odbywa się 21 lipca 2014 r. W wyłonieniu Zwycięzców biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 14 lipca 2014 r. od godziny 00:00:00 do 20 lipca 2014 r. do godziny 23:59:59;

d. Czwarte odbywa się 28 lipca 2014 r. W wyłonieniu Zwycięzców biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 21 lipca 2014 r. od godziny 00:00:00 do 27 lipca 2014 r. do godziny 23:59:59;

e. Piąte odbywa się 4 sierpnia 2014 r. W wyłonieniu Zwycięzców biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 28 lipca 2014 r. od godziny 00:00:00 do 3 sierpnia 2014 r. do godziny 23:59:59;

f. Szóste odbywa się 11 sierpnia 2014 r. W wyłonieniu Zwycięzców biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 4 sierpnia 2014 r. od godziny 00:00:00 do 10 sierpnia 2014 r. do godziny 23:59:59;

g. Siódme odbywa się 18 sierpnia 2014 r. W wyłonieniu Zwycięzców biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 11 sierpnia 2014 r. od godziny 00:00:00 do 17 sierpnia 2014 r. do godziny 23:59:59;

h. Ósme odbywa się 25 sierpnia 2014 r. W wyłonieniu Zwycięzców biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 18 sierpnia 2014 r. od godziny 00:00:00 do 24 sierpnia 2014 r. do godziny 23:59:59.

3. W trakcie wyborów List Zwycięzców Nagród I i II stopnia wybierana jest Lista Rezerwowa Zwycięzców I stopnia i Lista Rezerwowa Zwycięzców II stopnia, zawierająca odpowiednio Uczestników Rezerwowych I stopnia („Lista Rezerwowa I stopnia”) i Uczestników Rezerwowych II stopnia („Lista Rezerwowa II stopnia”). Listy Rezerwowe I i II stopnia zawierają odpowiednio po 1 (słownie: jednym) Uczestniku Rezerwowym do Nagrody.

4. Nagroda przekazana jest osobie z Listy Rezerwowej I stopnia w przypadku, gdy zwycięzca Nagrody I stopnia nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie (m.in. zgodnie z §4) lub nie prześle wymaganych dokumentów (zgodnie z §8 ust. 2). Taki sam mechanizm działa

w przypadku Listy Rezerwowej II stopnia.

5. Jeśli Uczestnik z Listy Rezerwowej również nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie lub gdy nie można się z nim skontaktować w trybie określonym w §8 ust, 4 lub nie prześle wymaganych dokumentów, traci prawo do nagrody w Konkursie, a Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

6. Lista zwycięzców dostępna jest na www.zatrzymajnagrody.pl w terminie do dnia 17 listopada 2014 r. w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, nazwy miejscowości oraz publikacji zwycięskiego zdjęcia.

 

§ 8 Warunki wydania Nagród

 

1. Zwycięzcy Nagród, zwani dalej „Zwycięzcami”, informowani są telefonicznie, na numer z którego dokonali Zgłoszenia, o wyniku wyborów najciekawszych prac w ciągu dwóch dni roboczych po dniu wyboru. Łącznie podejmowane są 2 próby połączenia. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą we wskazanym wyżej terminie, Organizator wysyła wiadomość SMS, na numer telefonu podany w zgłoszeniu, z prośbą o skontaktowanie się z Organizatorem najpóźniej w kolejnym dniu roboczym w godz. 9.00 – 17.00.

2. W celu przekazania nagrody, Zwycięzca zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora określony w §2 dokumentów niezbędnych do wydania nagrody (dalej: „Dokumenty”), tj.:

a. danych osobowych tj. imię, nazwisko i miejsce zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i lokalu);

b. oryginał dowodu zakupu (paragonu) zawierającego ten sam numer z paragonu, który został przesłany w zwycięskim Zgłoszeniu;

c. Oświadczenia, iż Uczestnik ukończył 18 lat oraz iż wobec Zwycięzcy nie zachodzą przesłanki określone w §4 ust. 2 i 3, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.zatrzymajnagrody.pl począwszy od dnia rozpoczęcia Konkursu;

d. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację przesłanych zdjęć na stronie www.nestle.pl oraz na profilu Nestle w serwisie społecznościowym www.facebook.com. Zgoda jest fakultatywna i nie wpływa na możliwość otrzymania Nagrody.

3. Wyżej wymienione Dokumenty (§8 ust. 2) Zwycięzca przesyła łącznie, za pomocą firmy kurierskiej lub listem poleconym do Organizatora w terminie 4 dni roboczych od otrzymania informacji o wygranej (§8 ust. 1), decyduje data nadania. Otrzymanie ich przez Organizatora jest warunkiem wydania nagrody. W przypadku nieotrzymania Dokumentów po upływie 10 dni roboczych od przedstawienia żądania nagroda przechodzi na osobę z Listy Rezerwowej.

4. Organizator podejmuje 2 (dwie) próby kontaktu telefonicznego z osobą z Listy Rezerwowej. Zwycięzcy wybrani z Listy Rezerwowej informowani są o otrzymaniu nagrody telefonicznie w dniu przyznania im nagrody. W przypadku braku kontaktu z osobą z Listy Rezerwowej w dniu przyznania jej nagrody, Organizator wysyła wiadomość SMS, na numer telefonu podany w zgłoszeniu, z prośbą o skontaktowanie się z Organizatorem najpóźniej w kolejnym dniu roboczym w godz. 9.00 – 17.00.

5. Zwycięzcy wybrani z Listy Rezerwowej zobowiązani są w terminie 4 dni roboczych od otrzymania informacji o wygranej (połączenia telefonicznego o którym mowa w §8 ust. 4 powyżej) przesłać listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres Organizatora dokumenty,

o których mowa w §8 ust. 2, decyduje data nadania. Dokumenty otrzymane po upływie 10 dni roboczych od przedstawienia żądania lub niekompletne, nie są brane pod uwagę.

6. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).

7. Kontakt telefoniczny odbywa się w godzinach 9.00 – 17.00.

8. W przypadku, gdy Zwycięzca nie spełni warunków wydania Nagrody lub nie można się z nim skontaktować, Nagroda przechodzi na osobę z Listy Rezerwowej. Postanowienia ust. 1-8 powyżej stosuje się odpowiednio.

9. Zwycięzca z ostatniej listy rezerwowej wybranej w dniu 25 sierpnia 2014 r. jest poinformowany o ewentualnej wygranej najpóźniej w dniu 15 września 2014 r.

10. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano Zwycięzcy, który dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego  dokonania zakupu, wynikająca z dowodu dokonania zakupu, traci on prawo do Nagrody.

11. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano Zwycięzcy, należącemu do grona osób, o których mowa w §4 ust. 2 i 3, Zwycięzca taki jest przy przydziale Nagrody pomijany.

12. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.

13. Przesłanie przez Zwycięzcę paragonu niespełniającego wymagań określonych w §4, w szczególności paragonu nieczytelnego bądź błędnego powoduje nie spełnienie przez Zwycięzcę warunków uczestnictwa i oznacza rezygnację z Nagrody.

 

§9 Termin wydania Nagród

 

Nagrody w Konkursie wydawane są Zwycięzcom przesyłką kurierską po zamknięciu kompletnej listy Zwycięzców w dniu 30 września 2014 r., w terminie do 14 października 2014 r.

 

§ 10 Opodatkowanie Nagród

 

Nagrody otrzymane w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym w szczególności z ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361). Oznacza to, że kwota wyszczególniona w §5 ust. 2 pkt a,b, potrącona jest przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku od ww. nagród w wysokości 10% poszczególnej nagrody, na co Zwycięzca wyraża zgodę.

 

§ 11 Postępowanie reklamacyjne

 

1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 17 listopada 2014 r., przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania).

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-726, ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem „Zatrzymaj chwilę z NAN PRO 2 reklamacja” i powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres Uczestnika Konkursu, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść roszczenia.

3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję Konkursową utworzoną przez Organizatora.

4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w § 2.

2. Regulamin dostępny jest również na www.zatrzymajnagrody.pl.

3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

4. Uczestnik Konkursu, poprzez fakt przystąpienia do Konkursu, wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Konkursu. W odpowiedzi na każde zgłoszenie MMS Uczestnik otrzymuje jednego zwrotnego bezpłatnego SMS-a, a dodatkowo

w okresie przyjmowania Zgłoszeń do Konkursu otrzymuje jedną bezpłatną wiadomość SMS dotyczącą Konkursu.

5. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.

6. Organizator kontaktuje się ze Zwycięzcą tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.

7. Na potrzeby niniejszego Regulaminu za dni robocze przyjmuje się pracujące dni od poniedziałku do piątku.

 

ORGANIZATOR