Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Regulamin konkursu Na szlaku smaku w sieci Intermarche


Regulamin Konkursu pod nazwą
„Na szlaku smaku w sieci Intermarche”


§ 1 Nazwa Konkursu


Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Na szlaku smaku w sieci Intermarche”, zwany dalej „Konkursem”.


§ 2 Organizator Konkursu


Organizatorem Konkursu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.


§ 3 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach sieci Intermarche.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 30 października 2014 r. i kooczy się ostatecznie w dniu 5 listopada 2014 r. (okres trwania Konkursu rozumiany jako okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeo).
4. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora.


§ 4 Uczestnicy Konkursu i jego przebieg


1. Udział w Konkursie mogą brad wyłącznie osoby fizyczne, które ukooczyły 18 lat, posiadające pełną zdolnośd do czynności prawnych, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
2. Nagród w Konkursie nie mogą otrzymad pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-678, przy ul. Szturmowej 2.
3. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeostwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeostwa, rodziców i rodzeostwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. W Konkursie biorą udział wszystkie zupy, buliony i przyprawy marki Winiary oraz przyprawa w płynie Maggi (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).
5. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w dniu 30 października 2014 r. i trwa do 5 listopada 2014 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Konkursie.
6. Uczestnikiem Konkursu może byd osoba, o której mowa w ust. 1, (dalej „Uczestnik”), która w okresie od dnia 30 października 2014 r. do 5 listopada 2014 r. spełnia łącznie następujące warunki:
1) Dokona jednorazowego zakupu minimum czterech Produktów Promocyjnych, w tym co najmniej jedną Rodzinną Zupę, potwierdzonego jednym paragonem;
2) Dokooczy zdanie: „Lubię regionalne smaki, bo…”
3) Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie (dalej „Zgłoszenie”):
a) za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej pod numer 70711 o treści SMS: ZUPY.numer z paragonu.treść odpowiedzi (np. ZUPY.123456.treśd odpowiedzi). Koszt SMS-a to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Konkursu. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane Zgłoszenie, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS informującego o przyjęciu ich Zgłoszenia do Konkursu. Liczba znaków w SMS nie powinna przekroczyd 160 znaków (w tym prefiks - ZUPY, numer z paragonu, treśd odpowiedzi). W przypadku, jeśli liczba znaków w SMS przekroczy 160 znaków, Komisja Konkursowa wyłaniając zwycięskie odpowiedzi weźmie pod uwagę tylko pierwsze 160 znaków. W zależności od sposobu rozliczania wiadomości SMS stosowanego przez operatorów telefonii komórkowej lub/i uwarunkowao technicznych modelu telefonu użytego w tym celu przez Uczestnika Konkursu, faktyczna długośd wiadomości SMS zgłoszonej do Konkursu przez Uczestnika może byd różna. W szczególności dotyczy to wiadomości SMS zawierających polskie znaki diakrytyczne, w związku z czym przed wysłaniem Zgłoszenia Uczestnik Konkursu powinien upewnid się, że treśd Zgłoszenia nie przekracza ilości znaków wskazanej powyżej.
4) Zachowa oryginał dowodu zakupu potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych - paragon.
7. Jeśli Uczestnik zgłosi wielokrotnie ten sam numer z paragonu, Organizator do udziału w Konkursie przyjmuje tylko jedno, pierwsze Zgłoszenie z tym numerem z paragonu. Jeśli Uczestnik zgłosi kilka numerów z paragonu w tym samym Zgłoszeniu, Organizator do udziału w Konkursie przyjmuje pierwszy wpisany numer z paragonu, kolejne numery z paragonów są pomijane w Konkursie. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy Uczestnik dokona wielokrotnie Zgłoszenia numeru z paragonu o tym samym ciągu alfanumerycznym,
dokonując zmian w wielkości wpisywanych liter. Oznacza to, iż tym samym Zgłoszeniem jest np. Zgłoszenie numeru z paragonu 123ABCDE, 123abcde, 123Abcde, 123aBCDE itp.
8. Termin wysyłania Zgłoszeo rozpoczyna się 30 października 2014 r. o godzinie 00:00:00 i mija dnia 5 listopada 2014 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.
9. Ilekrod w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumied wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego Zgłoszenie.
10. Każdy Uczestnik może wziąd udział w Konkursie dowolną liczbę razy. Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeo, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem brzmienia §7 ust. 7.
11. Zgłoszenia niekompletnie lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne i nie biorą udziału w Konkursie.
12. Zgłoszenia nie mogą zawierad w treści odpowiedzi wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszających prawa osób trzecich
13. Ten sam Uczestnik może zgłosid tę samą treśd odpowiedzi tylko raz. Jeśli Uczestnik zgłosi wielokrotnie tę samą treśd odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę tylko jedno, pierwsze prawidłowe Zgłoszenie z tą treścią odpowiedzi.
14. W Konkursie uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce, w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu.
15. W razie utraty lub zniszczenia paragonu w stopniu uniemożliwiającym spełnienie przez paragon warunków, o których mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
16. Dowód zakupu (paragon) potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
1) Paragon jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
2) Paragon nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;
3) W liście zakupów na paragonie jest słowo lub skrót pozwalające stwierdzid, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych w określonej liczbie, bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzid, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych w określonej liczbie. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót
pozwalające stwierdzid zakup Produktów Promocyjnych w określonej liczbie, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzid w sklepie, iż paragon dotyczy zakupu Produktów Promocyjnych w określonej liczbie (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);
4) Data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 30 października 2014 r. o godzinie 00:00:00.


§ 5 Nagrody


1. Całkowita wartośd puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Konkursu na wygrane wynosi 30.516,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy piędset szesnaście złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 78 (słownie: siedemdziesiąt osiem) sztuk.
2. Nagrodami w Konkursie są:
a. Nagrody Dzienne: Nagrodą Dzienną jest bon towarowy do sieci Intermarche na kwotę 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto do realizacji w terminie wskazanym na bonie wraz z dodatkową kwotą 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych i 00/100) przeznaczoną na refundację podatku od nagrody. Organizator przewidział po 10 (słownie: dziesięd) Nagród Dziennych w każdym dniu. Łącznie Organizator przewidział 70 (słownie: siedemdziesiąt) Nagród Dziennych w całym Konkursie;
b. Nagroda Główna: Nagrodą Główną I stopnia jest rower trekkingowi z akcesoriami o łącznej wartości 3.075,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt pięd złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą 342,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa złote i 00/100) przeznaczoną na refundację podatku od nagrody. Organizator przewidział 3 (słownie: trzy) Nagrody Główne I stopnia na zakooczenie Konkursu.
c. Nagrody Główne II stopnia: Nagrodą Główną II stopnia jest smartphone Sony Xperia Z2 o wartości 2.249,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięd złotych i 00/100) brutto z kwotą 250,00 zł (słownie: dwieście pięddziesiąt złotych i 00/100) przeznaczoną na refundację podatku od nagrody. Organizator przewidział 5 (słownie: pięd) Nagród Głównych II stopnia na zakooczenie Konkursu.
3. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą byd wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.


§ 6 Ochrona danych osobowych


Dane osobowe Uczestników Konkursu wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-678, przy ul. Szturmowej 2. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Konkursie.


§ 7 Przyznawanie Nagród


1. Przyznawanie Nagród Dziennych odbywa się w siedzibie Organizatora, przy ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, w dni robocze począwszy od 31 października 2014 r. do 14 listopada 2014 r. poprzez wyłonienie 10 najciekawszych, najbardziej oryginalnych treści odpowiedzi spośród prawidłowych Zgłoszeo, które wpłynęły do Organizatora w danym dniu wg następującego schematu: ze Zgłoszeo, które wpłynęły do Organizatora od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59 w dniu 30 października 2014 r. zwycięska odpowiedź wyłaniana jest do dnia 6 listopada 2014 r. (tj. w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia Zgłoszeo), ze Zgłoszeo, które wpłynęły do Organizatora od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59 w dniu 31 października 2014 r. zwycięska odpowiedz wyłaniania jest do dnia 7 listopada 2014 r., itd. Termin wyłonienia zwycięskich odpowiedzi spośród Zgłoszeo otrzymanych w piątki, soboty i niedziele biegnie od poniedziałku włącznie, oznacza to, iż prawidłowe Zgłoszenia otrzymane 31 października 2014 r., 1 i 2 listopada 2014 r. wyłaniane są do 7 listopada 2014 r.
2. Przyznanie Nagród Głównych I i II stopnia odbywa się w siedzibie Organizatora, przy ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, w dniu 14 listopada 2014 r. spośród wszystkich Zgłoszeo wybranych jako zwycięskie Zgłoszenia Nagród Dziennych.
3. Wyboru Zwycięzców Nagród Dziennych i Nagród Głównych I i II stopnia w Konkursie dokonuje specjalnie powołana do tego przez Organizatora Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa wybiera najlepsze odpowiedzi jako zwycięskie w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności oraz atrakcyjności nadesłanych odpowiedzi. Trzy najlepsze odpowiedzi nagradzane są Nagrodą Główną I stopnia, a kolejne pięd najlepszych Nagrodą Główną II stopnia.
4. Zgłoszenia zawierające w treści odpowiedzi wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszające prawa osób trzecich nie będą brane pod uwagę, jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie.
5. Decyzja podjęta przez Komisję jest ostateczna.
6. Komisja jest uprawniona do niewyłonienia zwycięzców Konkursu albo wyłonienia mniejszej liczby zwycięzców Konkursu, niż wynika to z liczby przewidzianych Regulaminem Nagród w przypadku, gdy liczba dokonanych Zgłoszeo w danym dniu jest mniejsza od przewidzianej w Regulaminie liczby Nagród oraz w sytuacji, gdy Komisja, kierując się swoją subiektywną oceną uzna, iż nadesłane odpowiedzi nie kwalifikują się do nagrodzenia ze względu na zbyt niski poziom
oryginalności i atrakcyjności. Nagrody niewydane z powyższych przyczyn w danym typowaniu nie przechodzą na kolejne typowania.
7. Uczestnik może wygrad w Konkursie maksymalnie jedną Nagrodą Główną (bez względu na stopieo) oraz trzy Nagrody Dzienne pod warunkiem spełnienia warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem.
8. Lista zwycięzców dostępna jest na www.uniqueone.pl w zakładce „regulaminy” w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości, po weryfikacji zwycięzców do dnia 26 stycznia 2015 r. i jest aktualizowana na bieżąco.


§ 8 Warunki wydania Nagród


1. Zwycięzcy Nagród są informowani telefonicznie o wyniku wyboru przez przedstawiciela Organizatora, na numer, z którego dokonano zwycięskiego Zgłoszenia, w dniu wyboru odpowiedzi lub w ciągu 3 dni roboczych następującym po dniu wyboru, w godzinach 9.00-17.00. Rozmowy ze zwycięzcą mogą byd nagrywane, o czym rozmówca jest powiadamiany.
2. Zwycięzcy podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu, są proszeni o przesłanie listem poleconym na adres Organizatora:
a. swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowośd);
b. oryginału dowodu zakupu, z tytułu którego zwycięzca dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z §4 ust. 6 i 15. Obowiązek ten nie dotyczy zwycięzców Nagrody Głównej I i II stopnia, którzy przesłali już ten sam oryginał dowodu zakupu jako zwycięzcy Nagrody Dziennej;
c. oświadczenia, iż zwycięzca ukooczył 18 lat oraz iż wobec zwycięzcy nie zachodzą przesłanki określone w §4 ust. 2 i 3, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl w zakładce “regulaminy”.
3. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości zwycięzcy, w szczególności w związku z postanowieniami §7 ust. 7, oprócz dokumentów wskazanych w niniejszym paragrafie Organizator może poprosid o przesłanie listem poleconym lub osobiste doręczenie, w ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia z tym roszczeniem, kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamośd zwycięzcy (dowodu osobistego albo paszportu) oraz oryginałów wszystkich zgłoszonych paragonów, z zastrzeżeniem, że kserokopia musi wpłynąd do Organizatora nie później niż w ciągu 6 dni od dnia nadania. Z roszczeniem tym Organizator może wystąpid do 5 grudnia 2014 r.
4. Zwycięzcy są zobowiązani do przesłania listem poleconym lub do osobistego doręczenia na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 5 niniejszego paragrafu,
danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust. 2. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąd do Organizatora nie później niż w ciągu 6 dni roboczych od dnia nadania. Jeśli zwycięzca nie prześle kompletnych danych niezbędnych do wydania Nagrody w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody.
5. Jeżeli w terminie, o którym mowa w §8 ust. 1, nie powiodą się dwie próby kontaktu telefonicznego, Organizator wysyła wiadomośd SMS, na numer telefonu podany w Zgłoszeniu, z informacją o podjęciu kolejnej próby połączenia w następnym dniu roboczym, w godzinach 9.00 – 17.00 r. (treśd komunikatu: „ZUPY: W dniu X w godz. 9-17 Organizator podejmie kolejną próbę kontaktu telefonicznego.”, gdzie X oznacza dzieo roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i tym razem nie powiodą się próby kontaktu, zwycięzca traci prawo do Nagrody.
6. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego ze zwycięzcą rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
7. W przypadku, gdy zwycięzca nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Konkursu, utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Konkursu lub nie można się z nim skontaktowad w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
8. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano zwycięzcy, który dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu dokonania zakupu, traci on prawo do Nagrody.
9. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano zwycięzcy, należącemu do grona osób, o których mowa w §4 ust. 2 lub 3, zwycięzca taki traci prawo do Nagrody.
10. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
11. Przesłanie przez zwycięzcę paragonu niespełniającego wymagao określonych w §4 ust. 15 i 16, w szczególności paragonu nieczytelnego bądź błędnego powoduje niespełnienie przez zwycięzcę warunków uczestnictwa i oznacza rezygnację z Nagrody.
12. Przesłany przez zwycięzcę numer z paragonu widniejący na przesłanym paragonie musi byd zgodny z numerem z paragonu podanym w zwycięskim Zgłoszeniu. W przypadku braku zgodności pomiędzy numerem widniejącym na paragonie przesłanym przez zwycięzcę a numerem paragonu podanym w Zgłoszeniu, zwycięzca traci prawo do Nagrody.

§ 9 Termin wydania Nagród


Nagrody w Konkursie wysyłane są zwycięzcom przesyłką kurierską do dnia 9 stycznia 2015 r. na adres wskazany przez zwycięzcę zgodnie z §8 ust. 2.


§ 10 Opodatkowanie Nagród


Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 poz.361). Oznacza to, że kwoty wyszczególnione w §5 ust. 2 pkt a, b, c potrącone są przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku od ww. nagród w wysokości 10% poszczególnej nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę.


§ 11 Postępowanie reklamacyjne


1. Wszelkie reklamacje mogą byd zgłaszane do dnia 26 stycznia 2015 r., przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno byd dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-726, ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem „Na szlaku smaku w sieci Intermarche - reklamacja” i powinno zawierad: imię i nazwisko oraz adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treśd roszczenia.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.


§ 12 Postanowienia końcowe


1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w § 2.
2. Regulamin dostępny jest również na www.uniqueone.pl w zakładce „regulaminy” oraz na www.intermarche.pl w zakładce „konkursy”.
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
4. Uczestnik Konkursu, poprzez fakt przystąpienia do Konkursu, tj. wysłania Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami §4 ust. 6 Regulaminu Konkursu, wyraża zgodę na otrzymywanie
bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Konkursu. W odpowiedzi na każde zgłoszenie SMS Uczestnik otrzymuje jednego zwrotnego bezpłatnego SMS-a. Treśd wszystkich komunikatów SMS przesyłanych do Uczestników stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
6. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.
7. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 10 listopada 2014 r. i świąt.
ORGANIZATOR
Załącznik nr 1 – Komunikacja SMS w Konkursie „Na szlaku smaku w sieci Intermarche” KOMUNIKACJA DO KONKURSU POD NAZWĄ "Na szlaku smaku w sieci Intermarche" Nr sms 70 711 Prefiks: ZUPY OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM KONKURSU Treść zwrotna w przypadku przeslania SMSa przed data rozpoczecia przyjmowania zgłoszeń ZUPY: Konkurs rozpoczyna sie 30.10.2014 r.Uczestnikiem moze byc osoba, ktora ukonczyla 18 lat.Organizator:Unique One Sp. z o.o.Regulamin:www.uniqueone.pl
OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU: 30.10-05.11.2014 r.
Treść zwrotna w przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia
ZUPY: Dziekujemy za zgloszenie.Zachowaj paragon.Konkurs powyżej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT.Organizator:Unique One Sp. z o.o.Regulamin:www.uniqueone.pl
Treść zwrotna w przypadku przeslania prawidłowego zgłoszenia po raz kolejny z tego samego nr MSIDN
ZUPY: Dziekujemy za kolejne zgloszenie.Zachowaj paragon.Konkurs powyżej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT.Organizator:Unique One Sp. z o.o.Regulamin:www.uniqueone.pl
Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN
ZUPY: Przeslana tresc widomosci zostala już zgloszona.Konkurs powyżej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT.Organizator:Unique One Sp. z o.o.Regulamin:www.uniqueone.pl
Nieprawidłowa treść: brak prefiksu, zły prefiks
Bledna tresc lub wiadomosc wyslana pod zly numer.
ZAKOŃCZENIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU - sms wysłane po 5 listopada 2014 r.
Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu
ZUPY: Przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie 05.11.2014 r. Zapraszamy do kolejnych promocji. Organizator:Unique One Sp. z o.o. Regulamin:www.uniqueone.pl