Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Pielęgnuj letnie wspomnienia!

Regulamin sprzedaży premiowej

„Pielęgnuj letnie wspomnienia!”


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się sprzedaż premiowa (dalej: „Sprzedaż Premiowa”, „Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521 31 04 542 (dalej: „Organizator”). Promocja przeprowadzona jest przez Organizatora na zlecenie NIVEA Polska sp. z o.o. z adresem siedziby ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań (dalej: „NIVEA”).
 3. Celem promocji jest promowanie produktów NIVEA.
 4. Do udziału w Sprzedaży Premiowej uprawnia nabycie produktów promocyjnych, o których mowa w ust. 5 poniżej, w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. (dalej: „Okres Sprzedaży Premiowej”). Zgłoszenia zakupionych produktów promocyjnych można dokonać od 1 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. (dalej: „Okres przyjmowania zgłoszeń”)
 5. Promocją objęte są produkty oferowane pod marką NIVEA (dalej: „Produkty Promocyjne”).
 6. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
 7. Uczestnikiem Promocji może być podmiot wskazany w §2 ust.1.
 8. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do Sprzedaży Premiowej następuje poprzez przesłanie zgłoszenia zgodnie z zasadami opisanymi w §3.
 9. Uczestnictwo w Promocji i podanie związanych z tym danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne, niemniej jest ono niezbędne dla uczestnictwa w Promocji.
 10. Uczestnik Promocji może zgłosić wyłącznie swój udział w Promocji.

 

§ 2. Uczestnictwo w Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w Okresie Sprzedaży Premiowej nabyła Produkty Promocyjne, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Uczestnik Promocji musi posiadać miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W Promocji nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami oraz członkami organów Organizatora oraz NIVEA, a także członkowie rodzin tych podmiotów. Za członków rodzin uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 3. Zasady Sprzedaży Premiowej

 1. Warunkiem udziału w Sprzedaży Premiowej jest spełnienie przez Uczestnika łącznie następujących warunków:

a)     nabycie w Okresie Sprzedaży Premiowej jednorazowo dowolnych Produktów Promocyjnych na łączną kwotę minimum 20.00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) brutto;

b)     zachowanie oryginalnego dowodu zakupu Produktu Promocyjnego, nabytego w Okresie Sprzedaży Premiowej, w postaci otrzymanego od sprzedawcy paragonu fiskalnego lub wystawionej przez sprzedawcę faktury wystawionej na konsumenta (dalej: „Dowód Zakupu”);

c)     dokonanie prawidłowego zgłoszenia udziału w Sprzedaży Premiowej, zgodnie z postanowieniami ust.2-3 poniżej.

2. W celu dokonania zgłoszenia udziału w Sprzedaży Premiowej Uczestnik spełniający warunki określone w Regulaminie, powinien zgodnie z prawdą wypełnić oraz wysłać do systemu informatycznego Organizatora formularz zgłoszeniowy w Okresie przyjmowania zgłoszeń. Formularz udostępniony jest za pośrednictwem strony internetowej www.NIVEA.pl (dalej: „Formularz Zgłoszeniowy”). Podczas dokonywania zgłoszenia należy również zaimportować swoje zdjęcie, które znajdować się będzie na kremie, który stanowić będzie nagrodę w Promocji, w przypadku pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia.

3. Prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wymaga:

a)  podania danych z Dowodu Zakupu, tj. w przypadku paragonu fiskalnego -  data zakupu z paragonu fiskalnego, unikatowy numer kasy fiskalnej rejestrującej (fiskalnej), a w przypadku faktury - kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę (numer faktury), data wystawienia faktury;

b)  dołączenia w formie elektronicznej czytelnego skanu albo wyraźnej fotografii Dowodu Zakupu;

c)  dołączenia zdjęcia które znajdować się będzie na kremie, który stanowić będzie nagrodę w Promocji, w przypadku pozytywnej weryfikacji zgłoszenia;

d)  podania danych adresowych wymaganych do wydania nagrody (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość);

e)  złożenia oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie i jego akceptacji oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Sprzedaży Premiowej

4. Po wypełnieniu Formularza Zgłoszenia Uczestnik loguje się bądź rejestruje (podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail) do serwisu www.NIVEA.pl w celu dopełnienia procedury wysyłki zgłoszenia. Przejście kroków opisanych w ustępie 3 i 4 stanowi łącznie zgłoszenie w Sprzedaży Premiowej(dalej „Zgłoszenie”). Zakładając konto w serwisie www.NIVEA.pl należy również ustalić hasło do konta i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu utworzenia i administrowania profilem użytkownika.

5. W przypadku Uczestników, którzy posiadają już konto na www.NIVEA.pl i są na nim zalogowani, zobowiązani są oni jedynie do wypełnienia formularza opisanego w ust.3 powyżej i wysyłki Zgłoszenia.

6. Każdy Uczestnik może dokonać w Promocji maksymalnie 12 Zgłoszeń pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Promocji. Z tym zastrzeżeniem, że jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. Oznacza to, że pierwsze pozytywnie zweryfikowane Zgłoszenie bierze udział w Promocji wszystkie kolejne Zgłoszenia tego Uczestnika zostaną odrzucone niezależnie od ich poprawności. Za jednego Uczestnika na potrzeby Promocji poczytuje się tę samą osobę fizyczną, niezależnie od tego jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, IP itp. się posługuje w Promocji.

7. Po wyczerpaniu puli nagród z danego tygodnia na stronie internetowej wyświetlany jest stosowny komunikat. Uczestnik nie może wysłać Zgłoszenia do Promocji, może jednak przygotować robocze Zgłoszenie poprzez wypełnienie kroków opisanych w ust. 3 i 4 poza elementem możliwości wysyłki roboczego Zgłoszenia. Uczestnik ma możliwość zapisania roboczego Zgłoszenia na swoim koncie, a następie po otwarciu nowej puli nagród może je wysłać do systemu informatycznego przyjmującego Zgłoszenia. W tym celu powinien wejść na stronę www.NIVEA.pl,  zalogować się na swoje konto i wejść w zakładkę „MOJE KREMY”. Po czym Uczestnik musi kliknąć w przycisk „WYŚLIJ ZGŁOSZENIE” przy zapisanym roboczym Zgłoszeniu. Dokonanie tej czynności skutkuje przyjęciem Zgłoszenia do Promocji.

8. Zdjęcie zaimportowane do Zgłoszenia o charakterze  wulgarnym, obraźliwym, sprzeczne z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszające prawa osób trzecich, prawa autorskie, zawierające treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem, nie jest brane pod uwagę, jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie, ponadto powinno ono być w formacie .jpg, .png oraz wielkości pliku nie mniejszej niż 0,5MB i nie większej niż 5MB. Zdjęcie Dowodu zakupu musi być w formacie .jpg, .png, .pdf oraz wielkości pliku nie większej niż 2MB.

9. Dokonując Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że utwór (zdjęcie) jest jego autorstwa oraz że w związku z wykonaniem utworu nie są naruszone w żaden sposób prawa osób trzecich.

10. Uczestnik zgłaszając zdjęcie do Promocji potwierdza, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na publiczne udostępnienie ich wizerunku. Uczestnik ponosi wobec Organizatora oraz NIVEA pełną odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich związanych z upublicznieniem ich wizerunku bez ich zgody, w tym zobowiązuje się do pokrycia  szkody, w tym odszkodowań jakie w związku z takimi roszczeniami Organizator lub NIVEA będą zobowiązani pokryć.

11. Dokonując Zgłoszenia do Promocji, Uczestnik uprawnia NIVEA i Organizatora do publikacji (w tym pierwszej publikacji) przesłanego zdjęcia na opakowaniu kremu będącego nagrodą w Promocji oraz na stronie internetowej Promocji.

12. Jedno Zgłoszenie może dotyczyć tylko Produktów Promocyjnych których nabycie udokumentowane jest na jednym Dowodzie Zakupu.

13. Dany Dowód zakupu można zgłosić tylko raz do Promocji. Uczestnik nie może zgłosić do promocji faktury, którą otrzymał wskutek realizacji swojego uprawnienia do żądania wydania faktury do paragonu fiskalnego, o którym mowa w przepisach szczególnych, jeśli wcześniej zgłosił już paragon fiskalny potwierdzający tą transakcję, a także odpowiednio nie może zgłosić paragonu fiskalnego, który potwierdza transakcję ze zgłoszonej już faktury. W sytuacji ustalenia tej okoliczności przez Komisję drugie Zgłoszenie usuwane jest z Promocji.

14. Wypełnione Formularze Zgłoszeniowe Uczestników przyjmowane są przez Organizatora w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2017 r. do godziny 23:59:59.

15. Potwierdzeniem przyjęcia Zgłoszenia jest wiadomość e-mail z informacją o jego przyjęciu wysyłana przez Organizatora na adres wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Zgłoszenie przyjęte jest z chwilą jego wpływu na serwer informatyczny.

16. Weryfikacja prawidłowości Zgłoszeń uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej dokonywana jest przez Organizatora w terminie 10 dni roboczych od daty dokonania Zgłoszenia przez Uczestnika, w oparciu o dane podane przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym.

17. Zgłoszenia nieprawidłowe, niekompletne, niezgodne z niniejszym Regulaminem lub zawierające załączniki nieczytelne, niewyraźnie, w formacie uniemożliwiającym ich odczytanie(niezgodne z wytycznymi), w zbyt małej/dużej rozdzielczości, Zgłoszenia w stosunku do których Organizator podjął uzasadnione podejrzenie, że dokonywane są w sposób naruszający postanowienia Regulaminu (w szczególności przy użyciu narzędzi programistycznych, bądź w sposób mający ominąć ograniczenia określone w Regulaminie) traktowane są jako Zgłoszenia nieprawidłowe. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzania dodatkowej procedury weryfikacyjnej mającej na celu ustalenie prawidłowości dokonywanego/ych Zgłoszenia/ń do Promocji przez Uczestnika.

18. Organizator po zakończeniu weryfikacji wysyła wiadomości e-mail informacją czy Zgłoszenie zostało zweryfikowane pozytywnie czy negatywnie.

 

§4 Nagrody

 1. Nagrodą w Promocji jest krem marki NIVEA ze znajdującym się na opakowaniu zdjęciem zgłoszonym przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym. Organizator przewidział w Promocji łącznie 20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) nagród.
 2. Nagrody przyznawane są pierwszym poprawnym Zgłoszeniom, dokonanym w każdym tygodniu Promocji. Organizator przewidział 5 000 (słownie: pięć tysięcy) nagród tygodniowo. Przez tygodnie Promocji Organizator rozumie:
  1. 1.07-9.07.2017 r.;
  2. 10.07-16.07.2017 r.;
  3. 17.07-23.07.2017 r.;
  4. 24.07.-31.07.2017 r.

 3. Nagrody wydawane są do wyczerpania puli wskazanej w ust. 1 powyżej. Nagrody niewydane w puli danego tygodnia Promocji przechodzą na kolejny tydzień. W przypadku nagród pozostałych z puli ostatniego tygodnia pozostają one do dyspozycji Organizatora.

4. Produkt opisany w ust. 1 powyżej Organizator dostarcza najpóźniej do dnia 29.08.2017 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przesyłki).

5. Nagroda przekazywana będzie przez Organizatora Uczestnikowi przesyłką pocztową lub kurierską, na adres podany w Formularzu Zgłoszenia.

6.Nagrody nie są przekazywane w formie ekwiwalentu pieniężnego lub innego świadczenia.

7. Nagroda nie przyznana w związku z nieprawidłowością Zgłoszenia wraca do puli w dniu dokonania negatywnej weryfikacji tego Zgłoszenia.

 

§ 5. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Promocją można zgłaszać na adres Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, odpowiednio z dopiskiem „Pielęgnuj letnie wspomnienia! – reklamacja”.
 2. Reklamacje związane ze Sprzedażą Premiową można zgłaszać w terminie do  19.09.2017 r., przez co rozumie się ostateczną datę wpływu do Organizatora.
 3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie (imię i nazwisko) Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail podany w Zgłoszeniu, jak również opis przyczyny reklamacji oraz sprecyzowane żądanie. Dla celów dowodowych Organizator zaleca wysyłkę pisma reklamacyjnego listem poleconym, aczkolwiek forma jej dostarczenia nie ma wpływu na jej rozpatrzenie.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 5. O decyzji w przedmiocie reklamacji zawiadamia się Uczestnika listem pocztowym.
 6. Upływ terminu do składania reklamacji lub odmowa uwzględnienia reklamacji nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 ustawy o ochronie danych osobowych z 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.), podanych w związku z udziałem w Promocji jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Promocji, w szczególności w celu wydania nagród i po jej zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że do ich przetwarzania Organizator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast brak podania wymaganych danych osobowych lub też podanie błędnych danych osobowych przez Uczestnika powodują automatyczną utratę możliwości udziału w Promocji.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych bądź danych innej osoby, bądź nieistniejącego podmiotu Organizator ma prawo odmówić wydania nagrody do czasu wyjaśnienia okoliczność poprawności dokonania Zgłoszenia.
 6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, oraz dostępny jest do pobrania w formacie PDF w serwisie internetowym, pod adresem www.NIVEA.pl w części dedykowanej Promocji.
 7. Przez dni robocze na potrzeby Regulaminu rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.