Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Pełne ziarno, pełna kasa

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„Pełne ziarno pełna kasa”

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Pełne ziarno pełna kasa”, zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2  Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 poz. 471 z późn.zm.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

 

§4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polski, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Loterii produkty promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ) (dalej: "Uczestnicy").
 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników spółki Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.
 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 5. Osoba zgłaszająca udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

 

§ 5 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego treść.
 2. Udział w Loterii jest dobrowolny.
 3. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Loterii.
 4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii, a w przypadku stwierdzenia przez Komisję, o której mowa w § 6 Regulaminu, naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 5. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia, zasady określa § 8 Regulaminu.

 

§ 6 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra do spraw finansów publicznych.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 7 Obszar, na którym jest urządzana Loteria i czas trwania Loterii

 1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
 2. Loteria trwa od 27 czerwca 2017 r. do 16 lutego 2018 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się 1 lipca 2017 r. i kończy się 30 września 2017 r. (dalej „Okres promocyjny”).


§ 8 Zasady organizacji Loterii

 1. W Loterii udział biorą następujące produkty – płatki śniadaniowe Nestle: CINI MINIS, STRAWBERRY MINIS, NESQUIK, NESQUIK ALPHABET, NESQUIK DUO, CHOCAPIC, CHEERIOS MIODOWY, COOKIE CRISP, LION, określane dalej jako “Produkty Promocyjne”.
 2. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, o której mowa w § 4 ust. 1 i która jednocześnie w Okresie promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki:
 1. dokona jednorazowego zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego;
 2. zachowa oryginalny paragon fiskalny potwierdzający zakup ww. Produktu Promocyjnego;
 3. dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pośrednictwem strony internetowej www.nestle-cereals-lottery.com (dalej „Strona internetowa”).
 4. Zgłoszenie polega na:
  1. wpisaniu w formularzu numeru telefonu oraz adresu e-mail,
  2. wpisaniu w formularzu danych z paragonu fiskalnego: kolejny numer wydruku, unikatowy numer kasy rejestrującej, data zakupu, NIP podatnika wystawiającego paragon fiskalny;
  3. złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu;
  4. wysłaniu zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk;

  zwane dalej „Zgłoszenie”.

 1. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informacje czy do przesłanego Zgłoszenia przypisana jest Nagroda instant win (tj. czy jego zgłoszenie jest zgłoszeniem wygrywającym czy nie). W przypadku przypisania Nagrody instant win do Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje również informację jaka nagroda (I czy II stopnia) jest przypisana i jakie warunki należy spełnić w dalszej procedurze weryfikacji i wydania Nagrody instant win. Powyższe informacje wysyłane są również na adres e-mail wskazany w formularzu.
 2. Do Loterii dany paragon fiskalny można zgłosić tylko raz. Zakup kilku Produktów Promocyjnych na jednym paragonie fiskalnym nie uprawnia do dokonania większej liczby Zgłoszeń z tego tytułu i otrzymania większej liczby numerów ID w losowaniu Nagrody Głównej. Oznacza to, że w przypadku chęci zakupu większej liczby Produktów Promocyjnych każdy z produktów musi znajdować się na innym paragonie fiskalnym.
 3. W przypadku otrzymania informacji o przypisaniu do Zgłoszenia Nagrody instant win, w celu rozpoczęcia procedury weryfikacji należy kompletnie, czytelnie uzupełnić Oświadczenie (które stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu), załączyć do niego oryginał paragonu fiskalnego, z tytułu którego przypisana została nagroda do Zgłoszenia i przesłać je do Organizatora, zgodnie z zasadami opisanymi w §10. Oświadczenie można pobrać również na Stronie internetowej.
 4. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody.
 5. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)      jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane
na nim się znajdują i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

3)      zawiera nazwę (rodzaj) płatków Nestle, tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych zgodny z § 8 ust. 1 i 2 pkt a. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, iż paragon fiskalny potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);

4)      data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem wylosowanego Zgłoszenia i nie wcześniej niż 1 lipca 2017 r. o godzinie 0:00:00.

 1. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii,  Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
 2. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć z Loterii Uczestnika, który się takim dowodem posłużył. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do dnia 4 grudnia 2017 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 4 dni roboczych od przedstawienia roszczenia przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §2) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora. Wezwanie do przedstawienia dokumentacji zgłaszane jest telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu. Postanowienie §10 ust.7 stosuje się odpowiednio.
 1. W Loterii honorowany jest wyłącznie dowód zakupu będący paragonem fiskalnym.
 2. Każde Zgłoszenie bierze udział w jednym losowaniu instant win oraz losowaniu Nagrody Głównej.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii oraz z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 5 szt. (słownie: pięć) nagród instant win (niezależnie od stopnia). Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie, jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. się posługuje w Loterii. Z jednego adresu zamieszkania może wygrać maksymalnie dwóch Uczestników.

 

§ 9 Miejsce i termin losowań Nagród

 1. Losowania nagród odbywają się w siedzibie Organizatora. Losowania godzin otwarcia zwycięskich bramek do Nagród instant win odbywają się w siedzibie Organizatora od 27 czerwca 2017r. do 30 czerwca 2017r.

LOSOWANIA NAGRÓD INSTANT WIN

 1. Przyznanie Nagród instant win I i II stopnia odbywa się zgodnie z następującą procedurą. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Loterii  wyświetlany jest Uczestnikowi komunikat z informacją czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim wraz ze wskazaniem, która nagroda jest przypisana do Zgłoszenia czy jest to Zgłoszenie niewygrywające. Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki tj. w sytuacji, kiedy dokonane zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest jako kolejne w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Odpowiednio jeśli w dwóch przedziałach czasowych nie zostanie dokonane żadne zgłoszenie, nagrody z tych przedziałów czasowych przypisywane są do kolejno drugiego i trzeciego Zgłoszenia z kolejnego przedziału czasowego itd.
  1. W Okresie promocyjnym otwartych jest  minimum 1 600  bramek. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek w celu wydania wszystkich Nagród w Loterii. Wyznaczenie dodatkowych godzin otwarcia bramek jest proceduralnie zgodne z wyznaczeniem bramek, o których mowa w zdaniu pierwszym.
  2. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek. 

 

LOSOWANIE NAGRÓD GŁÓWNYCH

 1. Nagroda Główna losowana jest według następującego schematu:

Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach którego wygenerowano ID numerze 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) ilość i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartoniku z cyfrą nie zawierającej się w katalogu wygenerowanych ID, taki  kartonik z cyfrą jest odrzucany,  a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID.

 1. Dany numer ID  może być wylosowany tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID danego Uczestnika nie jest ono uwzględniany a losowanie jest powtarzane. W losowaniu Zgłoszeń rezerwowych numery ID muszą należeć do różnych Uczestników, oznacza to,  że w przypadku wylosowania numeru ID z puli ID Uczestnika, który jest laureatem Nagrody Głównej (bądź który dokonał Zgłoszenia oznaczonego jako pierwsze zgłoszenie rezerwowe) nie jest ono uwzględniany i losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania ID innego Uczestnika.
 2. Losowanie Nagród Głównych odbywa się w dniu 4 października 2017 r. spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym. W trakcie losowania, po wylosowaniu pięciu zwycięskich Zgłoszeń, losowane są również 2 Zgłoszenia rezerwowe do każdej Nagrody Głównej oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwsze i drugie. Prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest pierwszemu laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest drugiemu laureatowi rezerwowemu, jeśli i on nie spełni tych wymagań Nagroda Główna pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

§ 10 Miejsce i termin ogłaszania wyników oraz warunki,

 miejsce i termin wydawania wygranych

 1. Laureaci Nagród instant win powiadamiani są komunikatem Organizatora wyświetlanym na Stronie internetowej o okoliczności przyznania nagrody. Na podany w zgłoszeniu adres e-mail laureata wysyłane jest potwierdzenie przypisania nagrody do zgłoszenia.
 2. Laureat Nagrody Głównej informowany jest  telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu o wyniku losowania w dniu losowania lub następnego dnia roboczego.
 3. W przypadku braku kontaktu z laureatem Nagrody Głównej we wskazanym wyżej terminie (ust.2), Organizator ostatniego dnia wskazanego wyżej terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu  Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „LOTERIA NESTLE PLATKI:  W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Pelne ziarno pelna kasa”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X  w godzinach 9:00-17:00. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.nestle-cereals-lottery.com” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości).  Jeżeli i ta próba się nie powiedzie  z przyczyn leżących po stronie laureata, traci on prawo do Nagrody Głównej.  Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.  
 4. Laureat informowany jest o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:

4.1.   własnoręcznie podpisanego Oświadczenia laureata zawierającego dane osobowe laureata:

4.1.1.     imię, nazwisko, dane adresowe: adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem, numeru konta bankowego i potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody,  zgodnie treścią wzoru „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na Stronie internetowej oraz stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu – w przypadku Nagród instant win;

4.1.2.     imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer  PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL daty urodzenia,  obywatelstwo, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem,  numeru konta bankowego i potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody,  zgodnie treścią wzoru „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na Stronie internetowej oraz stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu – w przypadku Nagród Głównych;

4.2.   oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał wylosowanego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych zgodny z § 8.

 1. Laureat Nagrody Głównej dodatkowo zobowiązany jest podczas rozmowy, o której mowa w ust.2 do podania swoich danych osobowych wymaganych do identyfikacji (imię, nazwisko i adres).
 2. Laureat jest zobowiązany do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską
  na adres Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa,
  w ciągu 4 dni roboczych od wyświetlenia komunikatu (Nagroda instant win) bądź rozmowy telefonicznej (Nagroda Główna) danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w odpowiednio ust. 4 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak  dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od uzyskania informacji określonej w ust. 1 lub odpowiednio w ust. 2. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji i  wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
 3. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem Nagrody Głównej z przyczyn leżących po stronie laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowy przeprowadzenia rozmowy bądź braku możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, wskazanym w Zgłoszeniu. 
 4. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do laureatów rezerwowych do Nagrody Głównej z tym zastrzeżeniem, że informacja o prawie do Nagrody Głównej przekazywana jest następnego dnia roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez laureata bądź odpowiednio pierwszego /drugiego laureata rezerwowego.  
 5. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez zwycięzcę (tj. pozytywnie zweryfikowanego laureata).
 6. W przypadku, gdy laureat nagrody przejdzie negatywnie weryfikację (nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody lub nie można się z nim skontaktować) traci prawo do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora (z uwzględnieniem postanowień §9 ust.3).
 7. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może zwrócić się do laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych paragonów fiskalnych. W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia §8 ust.10.
 8. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może do dnia 4 grudnia 2017 r., również zwrócić się do laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem Loterii oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte). W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia §8 ust.10.
 9. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został laureat pisemnym wezwaniem Organizatora w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania Nagrody i oznacza utratę prawa do Nagrody.
 10. Nagrody nie wydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.
 11. Wyniki Loterii publikowane są na Stronie internetowej  po przeprowadzeniu kompletnej  procedury weryfikacji przez Organizatora, ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości i przyznanej Nagrody.
 12. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania rozstrzyga Komisja.
 13. Nagrody wydawane są przelewem do dnia 9 stycznia 2018 r.

 

§11 Wartość puli Nagród

 1. Całkowita wartość puli Nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 255 555,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych i 00/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 1 605 (słownie: tysiąc sześćset pięć) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:
  1. Nagroda Główna: kwota pieniężna w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 1 111 zł (słownie: tysiąc sto jedenaście złotych). Łączna wartość Nagrody Głównej to 11 111,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych i 00/100). Organizator przewidział 5 (słownie: pięć) Nagród Głównych w Loterii.
  2. Nagroda I stopnia w kwocie pieniężnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 100 (słownie: sto) nagród I stopnia w Loterii.
  3. Nagroda II stopnia w kwocie pieniężnej 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1500 (słownie: tysiąc pięćset) nagród II stopnia w Loterii.
  4. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać wydania w innej formie niż przewidziana Regulaminem.

 

§ 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 29 stycznia 2018 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Pełne ziarno pełna kasa - reklamacja” i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

 • § 13 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Loterii znajduje się na Stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii i odbywają się tylko na numery z polskich zasobów numeracji. Organizator wysyła Nagrody wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.
 5. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. 2016 r. poz.47 z późn. zm.).
 6. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie na potrzeby Loterii i zostaną usunięte po zakończeniu Loterii. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu i poprawiania jej danych osobowych.
 8. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) jest Organizator.
 9. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.
 10. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) jest Organizator.
 11. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Loterii.
 12. Uczestnik Loterii może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres pelneziarno@uniqueone.pl o tytule „Rezygnacja z uczestnictwa w Loterii » Pełne ziarno pełna kasa «” i w treści zawierając oświadczenie woli wraz z  jego danymi osobowymi podanymi przy rejestracji w Loterii, jednakże cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii.
 13. Nagrody  w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym tj. z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2016 poz. 2032).
 14. Odbiór wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie, udzielone przez Zwycięzcę i zawierające wszystkie wymagane dane (tj. imię, nazwisko, adres, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) wskazane w postanowieniach Regulaminu Loterii. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
 15. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego zgłoszenie z Loterii. W przypadku wystąpienia przez uczestnika z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań/ przyznaniu nagrody, w którym jego zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do Nagrody. Wniosek należy kierować poprzez wysłanie maila na adres pelneziarno@uniqueone.pl o tytule „Usunięcie zgłoszenia w Loterii » Pełne ziarno pełna kasa «” ze wskazaniem numeru paragonu fiskalnego, który ma zostać usunięty z Loterii.

 

Załącznik nr 1 WZÓR OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE LAUREATA
loterii promocyjnej pod nazwą „Pełne ziarno pełna kasa”

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania Nagrody.

 • o Oświadczam, że ukończyłem/am 18 lat, jestem osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ust.2 i 3 Regulaminu.
 • o Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody opisane w regulaminie loterii.

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

____________________________________________________________
ADRES (ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIASTO)

____________________________________________________________
(WOJEWÓDZTWO)

____________________________________________________________
NUMER  RACHUNKU BANKOWEGO

____________________________________________________________
NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻASAMOŚĆ*

____________________________________________________________
PESEL  (a w razie braku numeru PESEL – data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)*

______________________________________

PODPIS I DATA

*DOTYCZY WYŁĄCZNIE LAUREATÓW NAGRODY GŁÓWNEJ