Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Owocowa loteria Herbapol

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą „Owocowa loteria Herbapol”

 

§ 1 Nazwa Loterii

 1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Owocowa loteria Herbapol”, zwana dalej „Loterią”.
 

§ 2  Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

1.   Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie

 1.  Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 poz. 471), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

 

§4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polski, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Loterii produkty promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ) (dalej: "Uczestnicy").
 2. Uczestnikami Loterii nie mogą być pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora oraz firmy Herbapol - Lublin S. A. z siedzibą w 20-471 Lublin, ul. Diamentowa 25, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez  Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ,VI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000027463.
 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  1. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje

wyłącznie Organizatorowi.

 1. Osoba zgłaszająca udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

 

§ 5 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego treść.
 2. Udział w Loterii jest dobrowolny. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Loterii.
 3. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii, a w przypadku stwierdzenia przez Komisję, o której mowa w § 6 Regulaminu, naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 4. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia, zasady określa § 8 Regulaminu.

 

§ 6 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra do spraw finansów publicznych.
  1. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy

postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 7 Obszar, na którym jest urządzana Loteria i czas trwania Loterii

 1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski i ma charakter ogólnopolski.
 2. Loteria trwa od 30 września 2016 r. do dnia 17 marca 2017 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się 1 października  2016 r. i kończy się 26 listopada 2016 r. (dalej „Okres promocyjny”).

 

§ 8 Zasady urządzania Loterii

 1. W Loterii biorą udział wybrane produkty marki Herbapol Lublin S.A., których lista stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu  określane dalej jak “Produkty Promocyjne”.
 2. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, o której mowa w § 4 ust. 1 i która jednocześnie w Okresie promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki:
  1. Dokona jednorazowego zakupu co najmniej dwóch Produktów Promocyjnych, w tym jednego syropu;
  2. Zachowa oryginalny paragon fiskalny potwierdzający zakup ww. Produktów Promocyjnych;
  3. Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pośrednictwem strony internetowej www.owocowaloteria.pl (dalej „Strona internetowa”).
  4. Zgłoszenie polega na:
   1. wpisaniu w formularzu numeru telefonu oraz adresu e-mail,
   2. wpisaniu w formularzu danych z paragonu fiskalnego: kolejny numer wydruku, unikatowy numer kasy rejestrującej, daty zakupu, NIP podatnika wystawiającego paragon fiskalny;
   3. złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii;
   4. wysłaniu zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk;

  zwane dalej „Zgłoszenie”.

 1. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik  otrzymuje informacje czy  do  przesłanego zgłoszenia przypisana jest  Nagroda  (czy jest zgłoszeniem wygrywającym czy nie). W przypadku przypisania Nagrody do Zgłoszenia otrzymuje również informację jaka Nagroda jest przypisana i jakie warunki należy spełnić w dalszej procedurze weryfikacji i wydania nagrody. Powyższe informacje wysyłane są również na adres e-mail wskazany w formularzu.
 2. Do Loterii dany paragon fiskalny można zgłosić tylko raz.
  1. W przypadku otrzymania informacji o przypisaniu do Zgłoszenia Nagrody, w celu rozpoczęcia procedury weryfikacji należy  kompletnie, czytelnie uzupełnić Oświadczenie (które stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu), załączyć do niego oryginał paragonu fiskalnego i przesłać je do Organizatora, zgodnie z zasadami opisanymi w §10. Oświadczenie można pobrać na Stronie internetowej. Na adres e-mail podany w formularzu przesyłana jest informacja o przyznaniu Nagrody.
  2. Każdy Uczestnik może dokonać maksymalnie 57 Zgłoszeń w Loterii  pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii oraz z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 5 (słownie: pięć) Nagród. Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnym, adresowymi, IP itp. się posługuje w Loterii. Z jednego adresu zamieszkania może wygrać maksymalnie dwóch Uczestników.
  3. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania Nagrody.
  4. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)     jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot którego dane
na nim się znajdują i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2)     nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

3)     zawiera nazwę(rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych zgodny z § 8 ust. 2 pkt a. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, iż paragon fiskalny potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);

4)     data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem wylosowanego Zgłoszenia i nie wcześniej niż 1 października 2016 r. o godzinie 0:00:00.

 1. Jeżeli Komisja stwierdzi, że zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii  Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
 2. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Loterii. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 20 stycznia 2017 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wniosku przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §2) w nieprzekraczalnym terminie 11 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora.
 3. W Loterii honorowany jest wyłącznie dowód zakupu będący paragonem fiskalnym.
 4. Każde Zgłoszenie bierze udział w dwóch losowaniach instant-win oraz losowaniu Nagrody Głównej.
 

§ 9 Miejsce i termin losowań Nagród

 1. Losowania nagród odbywają się w siedzibie Organizatora.

LOSOWANIA NAGRÓD I-IV STOPNIA (INSTANT-WIN)

 1. Przyznanie Nagród odbywa się zgodnie z następującą procedurą. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Loterii  wyświetlany jest Uczestnikowi komunikat z informacją czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim wraz ze wskazaniem, która Nagroda jest przypisana do Zgłoszenia czy jest to Zgłoszenie niewygrywające. Przypisanie Nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki tj. w sytuacji, kiedy dokonane zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana Nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym  przez Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona zgłoszenia do  Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana Nagroda jest przypisywana do pierwszego zgłoszenia, które dokonane jest jako kolejne w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna Nagroda. Odpowiednio jeśli w dwóch przedziałach czasowych nie zostanie dokonane żadne zgłoszenie, Nagrody z tych przedziałów czasowych przypisywane są do kolejno drugiego i trzeciego zgłoszenia z kolejnego przedziału czasowego itd.
  1. W Okresie promocyjnym otwartych jest  minimum 1 370  bramek. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek w celu wydania wszystkich Nagród w Loterii. Wyznaczenie dodatkowych godzin otwarcia bramek jest proceduralnie zgodne z wyznaczeniem bramek o których mowa w zdaniu pierwszym.
  2. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek. 
  3. W przypadku niewydania Nagrody, w szczególności niespełnienia przez laureata warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody, powraca ona do puli Nagród. Nagroda taka umieszczana jest w najbliżej bramce następującej po protokolarnym ustaleniu tej okoliczności. Nagroda ta przypisywana jest do zgłoszenia kolejno drugiego w tym przedziale czasowym. Warunkiem umieszczenia Nagrody w bramce jest ustalenie tej okoliczności przez Organizatora nie później niż przed upływem Okresu promocyjnego.

 

LOSOWANIE NAGRODY GŁÓWNEJ

 1. Nagroda Główna losowana jest według następującego schematu:

Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach którego wygenerowano ID numerze 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) ilość i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartoniku z cyfrą nie zawierającej się w katalogu wygenerowanych ID, taki  kartonik z cyfrą jest odrzucany,  a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID.

 1. Dany numer ID  może być wylosowany tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID danego Uczestnika nie jest one uwzględniane a losowanie jest powtarzane. W losowaniu Zgłoszeń rezerwowych numery ID muszą należeć do różnych uczestników, oznacza to,  że w przypadku wylosowania numeru ID z puli ID Uczestnika, który jest laureatem Nagrody Głównej (bądź który dokonał Zgłoszenia oznaczonego jako pierwsze zgłoszenie rezerwowe) nie jest one uwzględniane i losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania ID innego Uczestnika.
 2. Losowanie odbywa się w dniu 1 grudnia 2016 r. spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym. W trakcie losowania, po wylosowaniu zwycięskiego Zgłoszenia, losowane są również 2 Zgłoszenia rezerwowe oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwsze i drugie. Prawo do Nagrody przyznawane jest pierwszemu laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nią skontaktować, prawo do Nagrody przyznawane jest drugiemu laureatowi rezerwowemu, jeśli i on nie spełni tych wymagań Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

§ 10 Miejsce i termin ogłaszania wyników oraz warunki,

 miejsce i termin wydawania wygranych

 

 1. Laureaci Nagród I-IV stopnia powiadamiani są komunikatem Organizatora wyświetlanym na Stronie internetowej o okoliczności przyznania Nagrody. Na podany w zgłoszeniu adres e-mail laureata wysyłane jest potwierdzenie przypisania Nagrody do zgłoszenia.
 2. Laureat Nagrody Głównej informowany jest  telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu o wyniku losowania w dniu losowania lub następnego dnia roboczego.
 3. W przypadku braku kontaktu z laureatem we wskazanym wyżej terminie (ust.2), Organizator ostatniego dnia wskazanego wyżej terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu  Organizatora w następnym dniu roboczym. Jeżeli i ta próba się nie powiedzie  z przyczyn leżących po stronie laureata, traci on prawo do Nagrody (treść komunikatu: „HERBAPOL LUBLIN. W związku z wylosowaniem Twojego zgłoszenia w loterii „Owocowa loteria”, podejmiemy 2 próby polaczenia telefonicznego z Toba w X  w godzinach 9:00-17:00. Loteria dla osób powyżej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin:owocowaloteria.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.  
 4. Laureat Nagrody I-IV stopnia (instant-win) zobowiązany jest do przesłania listem poleconym na adres Organizatora:
  1. własnoręcznie podpisanego Oświadczenia laureata zawierającego dane osobowe laureata: imienia, nazwiska, oraz dane adresowe: adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, adres e-mail (Nagroda IV stopnia) i potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody,  zgodnie treścią wzoru „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na Stronie internetowej oraz stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu;
  2. oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał wylosowanego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych zgodny z § 8.
  3. Laureat Nagrody Głównej podczas rozmowy, o której mowa w ust.2 powyżej podaje swoje dane osobowe wymagane do identyfikacji (imię, nazwisko i adres) oraz informowany jest o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:
   1. własnoręcznie podpisanego Oświadczenia laureata zawierającego dane osobowe laureata: imienia, nazwiska, numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL daty urodzenia, obywatelstwa oraz danych adresowych: adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, i potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody,  zgodnie treścią wzoru „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na Stronie internetowej oraz stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu;
   2. oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał wylosowanego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych zgodny z § 8.
   3. Laureat jest zobowiązany do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską
    na adres Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa,
    w ciągu 4 dni roboczych od wyświetlenia komunikatu (Nagroda I-IV stopnia) bądź rozmowy telefonicznej  (Nagroda Główna) danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w odpowiednio ust. 4 i 5 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak  dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od uzyskania informacji określonej 1 lub odpowiednio 2. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji i  wydania Nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody.
   4. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem Nagrody Głównej z przyczyn po stronie laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowę przeprowadzenia rozmowy bądź brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, wskazanym w Zgłoszeniu. 
   5. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do laureatów rezerwowych do Nagrody Głównej z tym zastrzeżeniem, że informacja o prawie do Nagrody Głównej przekazywana jest następnego dnia roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez laureata bądź odpowiednio pierwszego laureata rezerwowego.  
   6. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez zwycięzcę (tj. pozytywnie zweryfikowanego laureata).
   7. W przypadku, gdy laureat Nagrody przejdzie negatywnie weryfikację (nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody lub nie można się z nim skontaktować) traci prawo do Nagrody, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora (z uwzględnieniem postanowień §9 ust.5 oraz ust.8) .
   8. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może zwrócić się do laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych paragonów fiskalnych. W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia §8 ust.11.
   9. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może do dnia 20 stycznia 2017 r., również zwrócić się do laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem Loterii oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte). W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia §8 ust.11.
   10. W przypadku, gdy wbrew postanowieniu  Regulaminu tj. §8 ust.7, Organizator otrzyma więcej oświadczeń i paragonów fiskalnych, wówczas wszystkie dokumenty przesłane po wyczerpaniu wskazanej puli nagród są unieważniane i nieuwzględniane w Loterii. W przypadku przesłania ich w tym samym terminie decyduje data i godzina dokonania Zgłoszenia.
   11. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został laureat pisemnym wezwaniem Organizatora w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu skutkuje nie spełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania Nagrody i oznacza utratę prawa do Nagrody.
   12. Nagrody nie wydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.
   13. Wyniki Loterii publikowane są na Stronie internetowej po przeprowadzeniu kompletnej  procedury weryfikacji przez Organizatora, ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości i przyznanej Nagrody.
   14. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania rozstrzyga Komisja.
   15. Nagrody I-III stopnia i Nagroda Główna wysyłane są przesyłką pocztową/ kurierską zwycięzcom (pozytywnie zweryfikowanym laureatom) do dnia 6 lutego 2017 r. na adres wskazany przez laureata w Oświadczeniu.
   16. Nagroda IV stopnia (e-bon) wydawana jest w postaci wiadomości e-mail (wskazanej w Zgłoszeniu) zawierającej kod promocyjny wraz z informacjami o zasadach realizacji  do dnia 6 lutego 2017 r.
   17. Nagroda Główna wydana jest w postaci vouchera przekazania własności pojazdu wraz z dokumentacją wymaganą do rejestracji pojazdu i ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Przekazanie pojazdu następuje po zarejestrowaniu samochodu, ale nie później niż w terminie wskazanym §12 ust.1. Za miejsce odbioru przyjmuje się m.st. Warszawa. Szczegóły przekazania ustalone są ze zwycięzcą. Wszelkie koszty związane z odbiorem samochodu pokrywa zwycięzca (np. dojazdu, noclegu itp.)

 

§11 Wartość puli Nagród

 1. Całkowita wartość puli Nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 200 164,00 zł (słownie: dwieście tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote i 00/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 1 371 (słownie: tysiąc trzysta siedemdziesiąt jeden) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:
  1. Nagroda Główna: samochód Toyota Auris Kombi o wartości 75 194,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i 00/100) brutto wraz z kwota pieniężną w wysokości 8 355,00 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych i 00/100). Łączna wartość Nagrody Głównej 83 549,00 (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych i 00/100). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną w Loterii.
  2. Nagrody I stopnia: w postaci telewizora Samsung 40” o wartości 1.388,00 zł ( słownie: tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 20 (słownie: dwadzieścia) Nagród I stopnia w Loterii
  3. Nagroda II stopnia: w postaci multicooker PHILIPS o wartości 266,66 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i 66/100) brutto. Organizator przewidział 50( słownie: pięćdziesiąt) Nagród II stopnia  w Loterii.
  4. Nagroda III stopnia: blender PHILIPS o wartości 98,74 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt osiem złotych i 74/100). Organizator przewidział 300 (słownie: trzysta) Nagród III stopnia w Loterii.
  5. Nagroda IV stopnia: e-bon na zakupy w sklepie internetowym www.smacznaherbata.pl o wartości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych i 00/100)brutto + darmowa wysyłka ww. produktów zakupionych przy użyciu e-bonu (o wartości 15,90 zł). Łączna wartość Nagrody to 45,90 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych i 90/100). Organizator przewidział 1000 (słownie: jeden tysiąc) Nagród IV stopnia w Loterii.
  6. Zwycięzca nie może żądać wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową. E-bon nie jest wypłacany w ekwiwalencie pieniężnym.
  7. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

 

§ 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 22 lutego 2017 r. przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Owocowa loteria  Herbapol - reklamacja” i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Loterii znajduje się na Stronie internetowej oraz siedzibie Organizatora.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Ewentualne połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii i odbywają się tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Organizator wysyła Nagrody włącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.
 5. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. 2016 r. poz,471).
 6. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Herbapol - Lublin S. A. z siedzibą w 20-471 Lublin, ul. Diamentowa 25. Podanie danych następuje na podstawie dobrowolnego oświadczenia podmiotu zgłaszającego się do Loterii. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie na potrzeby Loterii i zostaną usunięte po zakończeniu Loterii. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu i poprawiania ich danych osobowych. Administrator powierza przetwarzanie danych Organizatorowi.  
 8. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) jest Organizator.
 9. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.
 10. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) jest Organizator.
 11. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Loterii.
 12. Uczestnik Loterii może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres owocowaloteria@uniqueone.pl o tytule „Rezygnacja z uczestnictwa w Loterii Owocowa Loteria” i w treści zwierając oświadczenie  woli wraz z  jego danymi osobowymi podanymi przy rejestracji w Loterii, jednakże cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii.
 13. Nagrody  w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym tj. z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 poz. 361). Przyznana do Nagrody Głównej kwota pieniężna nie jest wypłacana zwycięzcy, tylko jest potrącana na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co Zwycięzca wyraża zgodę.
 14. Odbiór wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu zwycięzcy) , jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez Zwycięzcę i zawiera wszystkie wymagane dane (tj. imię, nazwisko, adres, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) wskazane postanowieniach Regulaminu Loterii. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
 15. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego zgłoszenie z Loterii. W przypadku wystąpienia przez uczestnika z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań/ przyznaniu Nagrody, w którym jego zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do Nagrody.

 

Załącznik nr 1 „Lista Produktów Promocyjnych”
Załącznik nr 2 „Wzór Oświadczenia”

 

Załącznik nr 1 „Lista produktów”

L.P.

Kategoria produktów

Nazwa produktu

1

Syrop Herbapol Owocowa Spiżarnia

Malina 420 ml

2

Syrop Herbapol Owocowa Spiżarnia

Malina z jeżyną 420 ml

3

Syrop Herbapol Owocowa Spiżarnia

Malina z żurawiną 420 ml

4

Syrop Herbapol Owocowa Spiżarnia

Malina z kwiatem lipy420 ml

5

Syrop Herbapol Owocowa Spiżarnia

Malina z dziką różą 420 ml

6

Syrop Herbapol Owocowa Spiżarnia

Malina z cytryną 420 ml

7

Syrop Herbapol Owocowa Spiżarnia

Malina z melisą 420 ml

8

Syrop Herbapol Owocowa Spiżarnia

Malina z pigwą 420 ml

9

Syrop Herbapol Owocowa Spiżarnia

Owoce leśne 420 ml

10

Syrop Herbapol Owocowa Spiżarnia

Żurawina 420 ml

11

Syrop Herbapol Owocowa Spiżarnia

Truskawka 420 ml

12

Syrop Herbapol Owocowa Spiżarnia

Dzika róża 420 ml

13

Syrop Herbapol Owocowa Spiżarnia

Wiśnia 420 ml

14

Syrop Herbapol Owocowa Spiżarnia

Czarna porzeczka 420 ml

15

Syrop Herbapol Owocowa Spiżarnia

Aronia 420 ml

16

Syrop Herbapol Owocowa Spiżarnia

Pomarańcza 420 ml

17

Syrop Herbapol Owocowa Spiżarnia

Cytryna 420 ml

18

Syrop Herbapol Owocowa Spiżarnia

Kiwi 420 ml

19

Syrop Herbapol Owocowa Spiżarnia

Cola 420 ml

20

Syrop Herbapol Owocowa Spiżarnia

Imbir 420 ml

21

Syrop Herbapol Owocowa Spiżarnia

Malina 680 ml

22

Syrop Herbapol Owocowa Spiżarnia

Malina z żurawiną 680 ml

23

Syrop Herbapol Owocowa Spiżarnia

Malina z jeżyną 680 ml

24

Syrop Herbapol Owocowa Spiżarnia

Malina z kwiatem lipy 680 ml

25

Syrop Herbapol Owocowa Spiżarnia

Żurawina 680 ml

26

Syrop funkcjonalny Herbapol Porcja Zdrowia

Czarny bez z dziką różą 300 ml

27

Syrop funkcjonalny Herbapol Porcja Zdrowia

Dzika róża z tarniną 300 ml

28

Syrop funkcjonalny Herbapol Porcja Zdrowia

Gruszka z melisą i głogiem 300 ml

29

Syrop funkcjonalny Herbapol Porcja Zdrowia

Żurawina z cytryńcem i wit. B6 300 ml

30

Syrop Premium Herbapol

Malina z witaminami 435 ml

31

Syrop Premium Herbapol

Malina z kwiatem lipy i miodem 435 ml

32

Syrop Premium Herbapol

Żurawina z acerolą 435 ml

33

Syrop Premium Herbapol

Imbi z cynamonem i goździkami 435 ml

34

Syrop Herbapol MAX

Malina Max 2,85l

35

Syrop Herbapol MAX

Wiśnia Max 2,85l

36

Syrop Herbapol MAX

Imbir Max2,85l

37

Syrop Herbapol MAX

Malina Max5l

38

Syrop Herbapol MAX

Wiśnia Max 5l

39

Syrop Herbapol MAX

Truskawka Max 5l

40

Syrop Herbapol MAX

Imbir Max 5l

41

Syrop Herbapol MAX

Pomarańcza Max 5l

42

Syrop Sekrety Smaku

Kwiat lipy z miodem 420 ml - Edycja limitowana

43

Syrop Sekrety Smaku

Grzaniec ze śliwką 420 ml - Edycja limitowana

44

Syrop Sekrety Smaku

Pigwa z miodem 420 ml - Edycja limitowana

45

Syrop Zimowy Sekret

Pieczone jabłko z cynamonem 420 ml - Edycja limitowana

46

Syrop Smaki Słońca

Mandarynka z miętą 420 ml - Edycja limitowana

47

Syrop Smaki Słońca

Mango z ananasem 420 ml - Edycja limitowana

48

Syrop Smaki Słońca

Jabłko z miętą 420 ml - Edycja limitowana

49

Syrop Owocowa Spiżarnia

Malina 500 ml

50

Syrop Owocowa Spiżarnia

Malina z żurawiną 500 ml

51

Syrop Owocowa Spiżarnia

Wiśnia 500 ml

52

Dżemy Klasyczne

Dżem Truskawka z Lubelszczyzny 280g

53

Dżemy Klasyczne

Dżem Wiśnia Nadwiślanka 280g

54

Dżemy Klasyczne

Dżem Malina Polka 280g

55

Dżemy Klasyczne

Dżem Czarna Porzeczka z okolic Nałęczowa 280g

56

Powidła

Powidła Węgierkowe z okolic Nałęczowa 290g

57

Konfitury

Konfitura Truskawka z Lubelszczyzny 240g

58

Konfitury

Konfitura Wiśnia Nadwiślanka 240g

59

Konfitury

Konfitura Malina Polka 240g

60

Z Dawnego Sadu

Dżemy Aksamitny truskawkowy 240g

61

Z Dawnego Sadu

Dżem Agrestowy 240g

62

Z Dawnego Sadu

Dżem Czereśniowy 240g

63

Herbatka Herbaciany Ogród

ARONIA

64

Herbatka Herbaciany Ogród

DZIKA RÓŻA

65

Herbatka Herbaciany Ogród

MALINA

66

Herbatka Herbaciany Ogród

MALINA Z CYTRYNĄ

67

Herbatka Herbaciany Ogród

MALINA Z DZIKĄ RÓŻĄ

68

Herbatka Herbaciany Ogród

MALINA Z ŻURAWINĄ

69

Herbatka Herbaciany Ogród

MALINA Z PIGWĄ

70

Herbatka Herbaciany Ogród

PROSTO Z LASU

71

Herbatka Herbaciany Ogród

CZARNA PORZECZKA Z CYTRYNĄ

72

Herbatka Herbaciany Ogród

ŻURAWINA

73

Herbatka Herbaciany Ogród

ZIMOWY SEKRET

74

Herbata Zielona Herbapol Lublin

ZIELONA KWITNĄCA WIŚNIA

75

Herbata Zielona Herbapol Lublin

ZIELONA

76

Herbata Zielona Herbapol Lublin

ZIELONA Z CYTRYNĄ LIŚCIASTA

77

Herbata Zielona Herbapol Lublin

ZIELONA LIŚCIASTA

78

Herbatka Zielnik Polski

MELISA Z PIGWĄ

79

Herbatka Zielnik Polski

MELISA Z POMARAŃCZĄ

80

Herbatka Zielnik Polski

MIĘTA Z POMARAŃCZĄ

81

Herbatka Zielnik Polski

MIĘTA Z CYTRYNĄ

82

Herbatka Zielnik Polski

MELISA

83

Herbatka Zielnik Polski

MIĘTA

84

Herbatka Zielnik Polski

POKRZYWA

85

Herbatka Zielnik Polski

RUMIANEK

86

Herbatka Zielnik Polski

SZAŁWIA

87

Herbatka Zielnik Polski

KOPER WŁOSKI

88

Herbatka Zielnik Polski

LIPA

89

Herbatka Funkcjonalna Herbapol Lublin

TRAWIENIE + praca wątroby

90

Herbatka Funkcjonalna Herbapol Lublin

SPALANIE + oczyszczanie

91

Herbatka Funkcjonalna Herbapol Lublin

ODCHUDZANIE femiAGE

92

Herbatka Funkcjonalna Herbapol Lublin

Figuera 1

93

Herbatka Funkcjonalna Herbapol Lublin

Trawienie

94

Herbatka Funkcjonalna Herbapol Lublin

Slim Figura Spalanie

95

Herbatka Funkcjonalna Herbapol Lublin

Slim Figura Femi Age 45+

96

Herbatka Funkcjonalna Herbapol Lublin

Slim Figura Femi Age 55+

97

Herbatka Herbapol

Malina

98

Herbatka Herbapol

Malina Dzika Róża

99

Herbatka Herbapol

Malina Żurawina

 

 

Załącznik nr 2 WZÓR OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE LAUREATA
loterii promocyjnej pod nazwą „Owocowa loteria Herbapol”

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania Nagrody.

 • o Oświadczam, że ukończyłem/am 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380), zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ust.2 i 3 Regulaminu.
 • o Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody opisane w regulaminie loterii.

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 
ADRES:

____________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIASTO)

____________________________________________________________
ADRES E-MAIL*

____________________________________________________________
NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻASAMOŚĆ**

____________________________________________________________
PESEL ( a w razie braku numer PESEL –data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)**

______________________________________

PODPIS I DATA


*DOTYCZY TYLKO LAUREATA NAGRODY IV STOPNIA
**DOTYCZY WYŁĄCZNIE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ-SAMOCHODU