Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

ODZYSKAJ ENERGIĘ DO DZIAŁANIA

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą
„Odzyskaj energię do działania”

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą: „Odzyskaj energię do działania” (zwana dalej „Loterią”).

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Niedźwiedzia 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym będzie urządzana Loteria;

Czas trwania Loterii;

Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 22 marca 2018 r. i kończy się ostatecznie 31 sierpnia 2018 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej rozpoczyna się 22 marca 2018 r. i kończy się 31 maja 2018 r. Okres przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się 1 maja 2018 r. i kończy się 31 maja 2018 r. (dalej „Okres promocyjny”).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, w skład której wchodzą osoby, które posiadają zaświadczenia
  o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i Regulaminu,
  w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem
  i prowadzeniem  Loterii. Komisja jest powołana przez Organizatora i działała na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”).
 6. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii.
 7. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych,
  jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
 8. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Prawidłowo dokonane zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.
 9. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii,
  czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 11. W Loterii nie mogą wziąć udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Lubicka 38/58,
  87-100 Toruń wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000012733, kapitał zakładowy 14.572.838,00 zł. Przez członków rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców
  i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, o których mowa w ust. 2 poniżej, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).
 2. Loterią objęte są następujące produkty: Płatki Nestlé FITNESS® , Płatki Nestlé FITNESS® z owocami, Płatki Nestlé FITNESS® z czekoladą, Płatki Nestlé FITNESS® z jogurtem, w opakowaniach oznaczonych naklejką zawierająca informację
  o Loterii oraz posiadające kod w wewnętrznej części opakowania
  (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”). Opakowania niezawierające naklejki i/lub kodu wewnętrznej części opakowania nie biorą udziału w Loterii. Kod z wewnętrznej części opakowania Produktu Promocyjnego określany jest w dalszych postanowieniach Regulaminu jako „Kod”.
 3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych umożliwiających udział w Loterii rozpoczyna się
  w dniu 22 marca 2018 r. i trwa do 31 maja 2018 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału
  w Loterii.
 4. Uczestnikiem Loterii staje się osoba,  która spełnia łącznie następujące warunki
  (dalej „Uczestnik”):

a)      Dokona jednorazowego zakupu co najmniej jednego, dowolnego Produktu Promocyjnego, w okresie wskazanym w ust.3 powyżej;

b)      Zachowa oryginalne opakowanie Produktu Promocyjnego (z naklejką oraz Kodem);

c)      Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii zgodnie z postanowieniami poniższych ustępów (dalej „Zgłoszenie”).

 1. W celu dokonania Zgłoszenia do Loterii należy uzupełnić poprawnie oraz kompletnie formularz dostępny na stronie internetowej www.promo-nestlefitness.com i wysłać go (zgodnie z funkcjonalnością strony internetowej) do Organizatora. Po wejściu na stronę internetową należy wybrać region à EUROPA, a następnie kraj à POLAND,
  a następnie wypełniając formularz należy zawrzeć minimum następujące dane:
  imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, Kod.

Podczas wypełniania formularza należy złożyć również oświadczenie o akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii.

 1. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlony na stronie internetowej z informacją czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora
  oraz o tym czy jest ono zwycięskie czy też nie. Laureat zwycięskiego Zgłoszenia otrzymuje również informację o konieczności podjęcia pozostałych niezbędnych kroków do otrzymania nagrody, tj. wysłania do Organizatora wymaganych dokumentów (oraz opakowania Produktu Promocyjnego z Kodem), oraz terminach dopełnienia niniejszego obowiązku. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną również przesłane wiadomością elektroniczną na adres e-mail, który laureat wskazał, dokonując zwycięskiego Zgłoszenia.
 2. Do Loterii dany Kod można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam Kod ewentualna nagroda z tytułu tego Kodu przysługiwać będzie tylko raz, pierwszemu prawidłowemu zwycięskiemu Zgłoszeniu.
 3. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 1 maja 2018 r. i trwa do 31 maja 2018 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora. O chwili przyjęcia Zgłoszenia decyduje jego wpływ na serwer Organizatora przyjmującego Zgłoszenia.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem,
  że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Z tym zastrzeżeniem,
  że 1 (słownie: jeden) Uczestnik może wygrać maksymalnie 1 (słownie: jedną) nagrodę w Loterii. Z jednego adresu może wygrać maksymalnie 1 (słownie: jedna) osoba.
  1. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
  2. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Organizator zastrzega prawa do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony,
   w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
  3. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Zgłoszeń.
   Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Zgłoszenie nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć dane Zgłoszenie i/lub Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia z naruszeniem postanowień Regulaminu
   (w szczególności nie przedstawił opakowań Produktów Promocyjnych zawierających Kod zgłoszony do Loterii). Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 2 lipca 2018 r.
   (tj. ostateczny termin przedstawienia wezwania przez Organizatora). Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii opakowań Produktów Promocyjnych.
  4. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz odpowiednio opakowań Produktów Promocyjnych potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A,
   02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 8 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie Organizator może przedstawić w formie pisemnej (elektronicznej) bądź telefonicznie zgodnie z danymi przedstawionymi przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Brak możliwości kontaktu
   z Uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego Zgłoszenia z Loterii, postanowienia §7 ust. 9 stosuje się odpowiednio.
  5. W Loterii uwzględniane są wyłącznie Kody pochodzące z oryginalnych, całych opakowań Promocyjnych. W szczególności nie są uwzględniane kody podrobione, przerobione, uszkodzone w taki sposób, iż istnieje podejrzenie, że mogą być nieoryginalne bądź uniemożliwiają ich weryfikację. W procedurach weryfikacyjnych Uczestnik musi przedstawić całe opakowanie Produktu Promocyjnego z Kodem
   (tzn. opakowanie prócz Kodu musi obejmować front i tył opakowania z kodem kreskowym produktu oraz polem określającym datę przydatności do spożycia).
   Nie będą uwzględniane jako poprawne Kody stanowiące wycinek z opakowania Produktu Promocyjnego.
  6. W razie utraty lub zniszczenia opakowania Produktu Promocyjnego, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
  7. Do Loterii może zgłosić się wyłącznie podmiot posiadający istniejący (a podawany podczas dokonywania Zgłoszenia) adres e-mail.
  8. Wszelkie próby ataku, modyfikacji lub manipulacji w systemie lub platformie lub na serwerze generują natychmiastową dyskwalifikację z Loterii Uczestnika je stosującego lub je zlecającego.
  9. Uczestnicy są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ jest to jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej.
   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem
   w skutek podania nieprawdziwych, niepoprawnych danych.

 

§ 5 Wartość puli nagród

 1. Maksymalna wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 94.653,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złote i 00/100) brutto.
  Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 3 (słownie: trzy) sztuki.
 2. Nagrodą w Loterii jest wycieczka na wyspę Bali dla 2 osób, obejmująca:

a)      Przelot tam/i z powrotem;

b)      Sześć nocy w kurorcie Soori Bali w Indonezji;

c)      Mountain Pool Villa lub Beach Pool Villa (w zależności od dostępności);

d)     Transfer z lotniska i na lotnisko;

e)      Wyżywienie (śniadania, lunche i obiady dla dwóch osób w restauracji Cotta);

f)       Jednorazowa wizyta w Soori Spa dla dwóch osób;

g)      WiFi;

h)      Zajęcia: joga przy wschodzie i zachodzie słońca, świadome oddychanie, spacer po polach ryżowych, lekcje chińskiej sztuki Walki Tai Chi (zajęcia są zależne od pogody).

i)        Dwa dni wycieczkowe:

- wycieczka śladami bogów, 9:00 – 18:00 (w programie między innymi wizyta
w świątyniach Pura Penaruka, Pura Ulun Suwi, Alas Kedaton, Pura Taman Ayun, Tanah Lot, Timan Agung, w programie także lunch oraz drinki);

- przejażdżka na słoniach oraz wycieczka do Ubud, 9:00 – 18:00 (w programie między innymi wycieczka na słoniach, wizyta w Ubud Royal Palace, Małpim lesie w Ubud oraz wiosce Mas, w programie także lunch).

 

Minimalna wartość nagrody wynosi 23.066,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt sześć złotych i 00/100), wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 2.563,00 (słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote i 00/100) przeznaczoną na refundację podatku od nagrody. Łączna minimalna wartość nagrody wynosi 25.629,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych
i 00/100) .

Łączna maksymalna wartość nagrody wynosi 28.396,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i 00/100 wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 3.155,00 zł (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych
i 00/100) przeznaczoną na refundację podatku od nagrody. Łączna maksymalna wartość nagrody wynosi 31.551,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych i 00/100)


Organizator przewidział 3 (słownie: trzy) wycieczki w Loterii.  
Wartość nagrody zależy od terminu realizacji nagrody.

 

 1. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce ani przelewem bankowym.
 2. Zwycięzcy przedstawiają, w treści Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu (zgodnie z §7 ust.2) swoje trzy propozycje 6 dniowego okresu pobytu na Bali. Zwycięzca może wskazać pobyt w okresie od września 2018 r. do marca 2019 r.,
  z wykluczeniem okresu od 26 grudnia 2018 r. do 2 stycznia 2019 r.

 

§ 6 Miejsce i termin losowań nagród

oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 1. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie, w dniu 23 marca  2018 r.
  Okres promocyjny podzielony jest na trzy, dla każdego okresu losowana jest 1 bramka:

a)      Pierwszy okres: 01.05 – 10.05.2018 r.;

b)      Drugi okres: 11.05 – 20.05.2018 r.;

c)      Trzeci okres: 21.05 – 31.05.2018 r.

Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia do Loterii Uczestnikowi wyświetla się komunikat na stronie internetowej zawierający informację czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie.  Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda.

Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych
w protokole przygotowanym  przez Komisję. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy otwarciem bramki, a zakończeniem danego okresu, Organizator przeprowadza losowanie spośród zgłoszeń otrzymanych w danych okresie, zgodnie z postanowieniami ust.3 poniżej.

 1. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek.
 2. Organizator po zakończeniu każdego z okresów opisanych w ust. 1 powyżej, następnego dnia roboczego dokonuje losowania Zgłoszeń rezerwowy, po jednym do każdej nagrody. Powyższe stosuje się również w przypadku, gdy żadne zwycięskie Zgłoszenie w danym okresie opisanym w ust.1 powyżej nie padanie. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim najpierw przeprowadzane jest losowanie zwycięskiego Zgłoszenia, a dopiero w drugiej kolejności Zgłoszenia rezerwowego. W przypadku wystąpienia ww. procedury przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z laureatem/ laureatem Zgłoszenia rezerwowego na numer telefonu podany w Zgłoszeniu, przedstawiciel podejmuje 3 próby kontaktu następnego  dnia roboczego.
 3. Wyniki ogłaszane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości
  po zakończeniu procedury weryfikacji. Lista dostępna jest na www.promo-nestlefitness.com.

 

§ 7 Warunki wydania Nagród

 1. Laureaci nagród zobowiązani są do przesłania do Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od wyświetlenia komunikatu, o którym mowa w § 4 ust. 6 (bądź kontaktu przedstawiciela Organizatora) danych o których mowa w § 7 ust. 2. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 9 dni roboczych od wyświetlenia komunikatu (bądź kontaktu przedstawiciela Organizatora), o którym mowa w § 4 ust. 6.
  O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania).
 2. Laureat zobowiązany jest do  przesłania na adres Organizatora:

a)      własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe
i adresowe laureata, ze wskazaniem 3 proponowanych dat pobytu na Bali
(6 dni) oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.promo-nestlefitness.com oraz stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu;

b)      oryginału opakowania Produktu Promocyjnego z Kodem, z tytułu którego laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia;

c)      potwierdzenia rezerwacji zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 
do Regulaminu.

 1. Laureaci są zobowiązani do przesłania dokumentów opisanych w ust. 2 listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A,
  02-737 Warszawa. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa w ust. 1, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
 2. Przesłanie przez laureata dokumentów niespełniających wymagań określonych w § 4,
  w szczególności nieprawidłowego opakowania Produktu Promocyjnego z Kodem,
  (przez to rozumie się również Kodu błędnego, podrobionego, uszkodzonego) bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa
  do nagrody.
 3. W przypadku, gdyby okazało się, iż laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktu Promocyjnego, traci on prawo do Nagrody.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezgodności treści wskazanej w Zgłoszeniu
  a treścią Kodu, Zgłoszenie jest dyskwalifikowane jako naruszające postanowienia Regulaminu, a laureat traci prawo do nagrody.
 5. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez laureata, Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się
  do laureata o przedstawienie opakowań Produktów Promocyjnych wszystkich zgłoszonych Kodów oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami i trybem opisanym w 
  § 4 ust. 11-12.
 6. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w ust. 7 powyżej i § 4 ust. 11-12, do której przedstawienia zobowiązany został laureat wezwaniem Organizatora w ciągu 2 dni roboczych (data nadania) od otrzymania tego wezwania skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody
  i oznacza rezygnację z  prawa do nagrody. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 8 dni roboczych
  od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora.
 7. Przez brak możliwości kontaktu rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej
  5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia
  z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem telefonu wskazanym w  Zgłoszeniu.
 8. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
 9. W przypadku, w którym laureat nagrody nie spełni warunków opisanych
  w Regulaminie, nagroda przechodzi na laureata Zgłoszenia rezerwowego wylosowanego do danego okresu opisanego w §6 ust.1. Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się
  z laureatem Zgłoszenia rezerwowego następnego dnia roboczego po utracacie prawa do nagrody przez laureata. Do laureata Zgłoszenia rezerwowego stosuje się wszystkie postanowienia dotyczące laureata.
 10. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 11. Oświadczenia, o których mowa w powyższych ustępach mogą być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Muszą być kompletne i podpisane.
 12. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 13. Nagrody wydawane są pozytywnie zweryfikowanym laureatom, dalej określanym jak „Zwycięzcy”.
 

§ 8 Termin wydania Nagród

 1. Nagrody w postaci vouchera przyznania nagrody wysyłane są Zwycięzcom przesyłką kurierską do  31 lipca 2018 r. (przez co rozumie się maksymalny termin nadania).
  Nagroda wysyłana zgodnie z danymi wskazanymi przez Zwycięzcę zgodnie z § 7 ust. 2.
 2. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Termin realizacji, dokumentację wymaganą do realizacji oraz szczegóły przelotów, pobytu Organizator przekaże Zwycięzcom w indywidualnie ustalonym z nimi terminami, umożliwiającymi ich prawidłową realizację.
 4. Organizator ma możliwość przedstawienia propozycji wycieczki w innym terminie,
  jeśli w żadnym z zaproponowanych przez zwycięzcę terminów nie będzie możliwości realizacji wycieczki ze względu na dostępności lotów czy hotelu.

 

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 21 sierpnia 2018 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii. Reklamacje dotyczące opakowań Produktów Promocyjnych mogą być zgłaszane do zakończenia Okresu promocyjnego, przy czym decyduje data wpływu do Organizatora (rekomenduje się załączenie opakowań stanowiących przedmiot reklamacji oraz numeru telefonu wraz z adres e-mail celem najszybszego załatwienia sprawy). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej opakowań Produktów Promocyjnych Organizator przekaże na adres e-mail wskazany w reklamacji Kod umożliwiający zgłoszenie do Loterii, warunkiem powyższego jest otrzymanie reklamacji przez Organizatora przed upływem Okresu promocyjnego.  
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres Organizatora, Unique One sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A)
  z dopiskiem „Loteria Odzyskaj energię do działania - reklamacja” i zgodnie
  z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793) musi zawierać:
  imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 8 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy
  od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na www.uniqueone.pl od dnia rozpoczęcia Loterii. Regulamin, Oświadczenie oraz Potwierdzenie rezerwacji dostępne są na www.promo-nestlefitness.com od rozpoczęcia Okresu promocyjnego. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1, Potwierdzenie rezerwacji stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Dane osobowe Uczestników Loterii do dnia 24 maja 2018 r. przetwarzane są na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz.922) od 25 maja 2018 r. przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Przystępując do Loterii Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych, Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń, dane kontaktowe: Administrator.Danych@cppl.nestle.com  swoich danych osobowych na potrzeby udziału w Loterii. Przetwarzanie obejmuje w szczególności przeprowadzenie procedury weryfikacji i wyłonienia zwycięzców. Podstawą przetwarzania podanych danych jest dobrowolna zgoda Uczestnika, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia uwzględnienie zgłoszenia w Loterii. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń w Loterii,
  z zastrzeżeniem postanowień ust.9. Przysługuje Uczestnikowi prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również skarga do organu nadzorczego. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi.
 4. Dane osobowe zwycięzców Loterii zostaną przekazane operatorowi pocztowemu,
  który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Dane osobowe uczestników wycieczki przekazane zostaną operatowi linii lotniczych w celu dokonania rezerwacji biletów lotniczych oraz do hotelu, w którym realizowana będzie wycieczka(nagroda).
 5. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych
  jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych następuje na potrzeby przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych i następuje na podstawie Rrozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793). Przetwarzanie trwa wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 6. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165.) jest Organizator.
 7. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy

o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165).

 1. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
  o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) jest Organizator.
 2. Przetwarzanie danych osobowych opisanych w ust.5-8 następuje na podstawie ustawy
  z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) oraz w dalszym okresie na podstawie przepisów prawa usprawniających organy państwowe
  do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa. Dane zwycięzców będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym zakończyła się Loteria.
 3.  Nagrody  w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym,
  tj. z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  (Dz. U. 2018 poz. 200).  Przyznana nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona zwycięzcy, tylko potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 4. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii.
 5. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
 6. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Odbiór wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę i w sposób określony w pełnomocnictwie, jeżeli jest zgodny z Regulaminem Loterii. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
 8. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego Zgłoszenie z Loterii.
  W przypadku wystąpienia z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań przez Uczestnika, którego Zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do Nagrody. Wniosek należy kierować na adres e-mail: promonestlefitness@uniqueone.pl w treści wpisując „Odzyskaj energię do działania - usunięcie zgłoszenia”, numer Kodu,  datę dokonania Zgłoszenia, którego usunięcie ma dotyczyć.
 9. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego dane osobowe z Loterii. W przypadku wystąpienia z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań przez Uczestnika, którego Zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do Nagrody. Wniosek należy kierować na adres e-mail: promonestlefitness@uniqueone.pl w treści wpisując „Odzyskaj energię do działania - usunięcie danych osobowych”, złożenie odpowiedniego oświadczenia o usunięciu danych, wskazując dane, których usunięcie ma dotyczyć.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia laureata loterii promocyjnej pod nazwą
„Odzyskaj energię do działania”.

Załącznik nr 2 – Potwierdzenie rezerwacji

 
Załącznik nr 1 
Oświadczenia laureata loterii promocyjnej pod nazwą „Odzyskaj energię do działania”.

 

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA

LOTERII PROMOCYJNEJ

„Odzyskaj energię do działania”.

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust.11 Regulaminu.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane
w Regulaminie Loterii.

 

____________________________________________________________
ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU 

 

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

 

____________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

____________________________________________________________
NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

 

____________________________________________________________
PESEL (a w razie braku numer PESEL – data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)

 

PROPOZYCJE TERMINÓW POBYTU NA BALI (6 dni):

 1. ____________________________________________________________
 2. ____________________________________________________________
 3. ____________________________________________________________

 

 

______________________________________

PODPIS I DATA

 

 

 

 

1. Proszę pamiętać o załączeniu oryginału opakowania Produktu promocyjnego z Kodem z tytułu którego przypisana została nagroda do Zgłoszenia

2. Prosimy przy wyborze terminów pamiętać o konieczności dojazdu  do m.st. Warszawy oraz czasie przelotu (do 24h), oznacza to, iż do wskazanego przez Państwa terminu trzeba uwzględnić +/- 2 dni na podróż.

 

 

Załącznik nr 2 
Potwierdzenie rezerwacji

IMIĘ: _______________________________________________________________
NAZWISKO:________________________________________________________
ADRES:____________________________________________________________
KRAJ:_______________________________________________________________
TELEFON KONTAKTOWY:____________________________________________

PODPIS I DATA:______________________________________

Podpisując niniejszy dokument potwierdzam, że przeczytałem/łam, zrozumiałem/łam

i akceptuję Warunki Promocji Nestle Fitness.

 

 

ADRES E-MAIL: _______________________________________________________

Odzyskaj energię do działania!

Do wygrania wycieczka na Bali!

POTWIERDZENIE REZERWACJI

 

Prosimy uzupełnić poniższe dane

1 UCZESTNIK WYCIECZKI:

 

TELEFON KONTAKTOWY: ______________________________________________

ADRES: _______________________________________________________________

NAZWISKO: ___________________________________________________________

2 UCZESTNIK WYCIECZKI:

KRAJ: ________________________________________________________________

IMIĘ: _________________________________________________________________