Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria Odkryj moc rodzinnych chwil i graj o nagrody

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

ODKRYJ MOC RODZINNYCH CHWIL I GRAJ O NAGRODY

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą
Odkryj moc rodzinnych chwil i graj o nagrody”, zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2  Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737)
przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2020.2094.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

 

§ 4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Loterii produkty promocyjne zdefiniowane w §8 ust.1, jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2020.1740) (dalej: "Uczestnicy").
 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodzin pracowników Organizatora, spółki Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Toruniu, a także Nestlé Serwis Konsumenta w spółce Nestlé Polska S.A.
  z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, KRS 0000025166. Uczestnikami Loterii nie mogą być osoby wydające dowody zakupu potwierdzające zakup produktów promocyjnych zdefiniowanych w §8 ust.1 oraz osoby nabywające produkty promocyjne zdefiniowane w §8 ust.1 w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.
 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Osoba zgłaszająca udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział.
 5. Za laureata należy uznać Uczestnika, którego zgłoszenie zostało wylosowane jako zwycięskie, ale nie zostało jeszcze pozytywnie zweryfikowane, tj. nie otrzymał jeszcze prawa do wydania nagrody (dalej: „Laureat”).
 6. Za zwycięzcę należy uznać Laureata, który przeszedł pozytywnie proces weryfikacji opisany w §10 (dalej „Zwycięzca”).

 

§ 5 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 2. Udział w Loterii jest dobrowolny.
 3. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii, a w przypadku stwierdzenia przez komisję, o której mowa w §6 Regulaminu, naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, ma ona prawo wykluczyć takiego Uczestnika
  z Loterii.
 4. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia, zasady określa §8 Regulaminu.

 

§ 6 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 7 Obszar, na którym jest urządzana Loteria i czas trwania Loterii

 1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
 2. Loteria trwa od 15 września 2021 r. do 17 lutego 2022 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym), w tym :
  1. okres sprzedaży produktów promocyjnych uprawniający do udziału w Loterii trwa od 20 września 2021r. do 5 grudnia 2021r. (dalej „Okres sprzedaży promocyjnej”)
  2. okres przyjmowania zgłoszeń w rozpoczyna się w dniu 12 października 2021r. i kończy się do 5 grudnia 2021 r.  (dalej „Okres promocyjny”).

 

§ 8 Zasady organizacji Loterii

 1. W Loterii udział biorą następujące produkty: płatki śniadaniowe Nestlé CINI MINIS, Nestlé STRAWBERRY MINIS, Nestlé CINI MINIS CRAZYCRUSH, Nestlé CINI MINIS APPLECRUSH, Nestlé CINI MINIS CHURROS, Nestlé NESQUIK, Nestlé NESQUIK ALPHABET, Nestlé NESQUIK MIX, Nestlé NESQUIK COCOACRUSH, Nestlé NESQUIK BANANACRUSH, Nestlé NESQUIK BIO ORGANIC, Nestlé CHOCAPIC, Nestlé CHEERIOS MIODOWY, Nestlé CHEERIOS OWSIANY, Nestlé CHEERIOS OWSIANY JABŁKO I CYNAMON, Nestlé CHEERIOS BIO ORGANIC, Nestlé COOKIE CRISP, Nestlé LION, Nestlé LION WILDCRUSH, Nestlé CORN FLAKES, Nestlé CORN FLAKES CHOCO, Nestlé CORN FLAKES HONEY AND NUT, Nestlé CORN FLAKES TRUSKAWKA I SMIETANKA, Nestlé FITNESS, Nestlé FITNESS FRUITS, Nestlé FITNESS YOGHURT, Nestlé FITNESS CHOCOLATE, Nestlé FRUTINA, Nestlé KANGUS, Nestlé MUSLI TRADITIONAL, Nestlé MUSLI TROPICAL, zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”. W loterii biorą udział wszystkie Produkty Promocyjne niezależnie od tego, czy na zewnętrznej stronie opakowania posiadają informację o Loterii, czy też nie.
 2. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, o której mowa w § 4 ust. 1, która spełnia łącznie następujące warunki: 
 1. dokona w Okresie sprzedaży promocyjnej, jednorazowego zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego;
 2. zachowa dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego bądź faktury (dalej „Dowód zakupu”);
 3. dokona  w Okresie Promocyjnym prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pośrednictwem strony internetowej https://www.nestle-cereals.com/xboxgames  (dalej „Strona internetowa”).
 4. Zgłoszenie udziału w Loterii za pośrednictwem Strony internetowej polega na:
  1. wybraniu kraju, to jest kliknięciu przycisku „POLAND”;
  2. wybraniu dowodu zakupu, który Uczestnik zgłasza do Loterii, to jest wyboru „Paragon” albo „Faktura”;
  3. wpisaniu adresu e-mail, numeru telefonu;
  4. dodaniu pliku czytelnego zdjęcia/skanu Dowodu zakupu w formacie PNG, .JPG., PDF, w wielkości do 10MB; 
  5. złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Loterii
   oraz polityki prywatności oraz oświadczenia o ukończeniu 18 lat;
  6. wysłaniu zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk;

  zwane dalej „Zgłoszenie”.

 1. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlony na Stronie internetowej
  z informacją, czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora oraz o tym, czy jest ono zwycięskie, czy też nie w zakresie nagród instant-win (§11ust.2 pkt a)). W przypadku zwycięskiego Zgłoszenia Laureat otrzymuje potwierdzenie wylosowania nagrody. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną również przesłane wiadomością elektroniczną na adres e-mail, który Laureat wskazał, dokonując zwycięskiego Zgłoszenia. Jeżeli Zgłoszenie nie wygrało nagrody opisanej w §11 ust.2 pkt a), Uczestnik otrzymuje informację, o braku przypisania nagrody do Zgłoszenia oraz informację, iż Zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagrody tygodniowej i nagrody miesięcznej zgodnie z harmonogramem opisanym w §9 ust.4 i 6 Regulaminu. Komisja dokonuje weryfikacji wylosowanych Zgłoszeń w ciągu 3 dni roboczych od wyświetlenia komunikatu (m.in. treści załączonego Dowodu zakupu, ilości otrzymanych już przez danego Laureata nagród). Pozytywne przejście weryfikacji jest podstawą do przyznania nagrody instant-win. Informacja o wyniku weryfikacji wysłana jest do Laureata na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail. W przypadku pozytywnej weryfikacji wysyłana jest również nagroda opisana w §11 ust.2 pkt a) wraz z informacjami o zasadach jej wykorzystania.
 2. Niewypełnienie Zgłoszenia lub jego niepełne albo nieprawidłowe wypełnienie nie uprawnia
  do wzięcia udziału w losowaniu nagrody tygodniowej i nagrody miesięcznej oraz do otrzymania przypisanej do takiego Zgłoszenia nagrody typu instant win opisanej w §11 ust.2 pkt a).
 3. Do Loterii dany Dowód zakupu (paragon fiskalny / fakturę) potwierdzający nabycie danego opakowania Produktu Promocyjnego można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie dany Dowód zakupu pomimo dokonania jednej transakcji, za prawidłowe zostanie uznane tylko pierwsze Zgłoszenie. Zakup kilku Produktów Promocyjnych na jednym Dowodzie zakupu nie uprawnia do dokonania większej liczby Zgłoszeń z tego tytułu i otrzymania większej liczby numerów ID w losowaniu nagród tygodniowych czy nagród miesięcznych. Oznacza to, że w przypadku chęci zakupu większej liczby Produktów Promocyjnych każdy z produktów musi znajdować się na osobnym Dowodzie zakupu. Powyższe ograniczenie dotyczy również faktury wydanej danemu konsumentowi do paragonu fiskalnego.
 4. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody.
 5. Dowód zakupu potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)        jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane na nim się znajdują
i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie sprzedaży promocyjnej i nie jest podrobiony, sfałszowany, potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup;

2)        nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności
nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowodów zakupu;

3)        zawiera nazwę (rodzaj) Produktu Promocyjnego, tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych. Jeśli na dowodzie zakupu nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, iż dowód zakupu potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie);

4)        data i godzina wystawienia paragonu i odpowiednio data wystawienia faktury przypada w Okresie sprzedaży promocyjnej, ale przed wysłaniem wylosowanego Zgłoszenia i nie wcześniej niż 20 września 2021 r. o godzinie 0:00:00.

 1. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania,
  którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii, Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny nieuprawniony sposób.
 1. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności Dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Dowód zakupu musi być przechowywany przez Uczestnika w całości,
  w stanie nienaruszonym pozwalającym na weryfikację, musi być czytelny i niezniszczony, pozwalający na weryfikacje autentyczności oraz danych w nim zawartych. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć z Loterii Uczestnika, który się takim Dowodem zakupu posłużył. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do dnia 31 grudnia 2021 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych Dowodów zakupu.
  W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia
  o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz Dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie
  4 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §2) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie do przedstawienia dokumentacji zgłaszane jest telefonicznie lub e-mailowo, na numer telefonu lub adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu lub za listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adres wskazany przez Uczestnika w Oświadczeniu laureata. Postanowienia §10 ust. 4 oraz ust. 11 dotyczące procedury wykonywania połączeń stosuje się odpowiednio.
 2. W Loterii honorowany jest wyłącznie dowód zakupu będący paragonem fiskalnym bądź fakturą wystawioną na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej.
  1. Każde Zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagród typu instant win opisanych w §11 ust. 2 pkt a) oraz jednym losowaniu nagród tygodniowych i jednym losowaniu nagród miesięcznych, zgodnie z harmonogramem wskazanym w § 9 ust. 4 i 6.
  2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii oraz z zastrzeżeniem, że w ciągu danej pełnej godziny Loterii (np. od 00:00:00 do 00:59:59) Uczestnik z danego adresu e-mail może oddać maksymalnie jednego zgłoszenia, z uwzględnieniem iż walidacja następuje także na podstawie plików cookies. Dany Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 3 (słownie: trzy) nagrody instant win, 1 (słownie: jedną) nagrodę tygodniową oraz 1 (słownie: jedną) nagrodę miesięczną.
  3. Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. się posługuje w Loterii. Z jednego adresu zamieszkania może wygrać maksymalnie dwóch Uczestników.

 

 

§ 9 Miejsce i termin losowań Nagród

 1. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody opisane w § 11 ust. 2 pkt a) odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie w dniu 15 września 2021 r. przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia do Loterii Uczestnikowi wyświetla się komunikat na stronie internetowej zawierający informację czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie. Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda.
 2. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Komisję. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia
  do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd. przez cały Okres promocyjny.
 3. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 3 750 bramek. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek w celu wydania wszystkich nagród w Loterii. Wyznaczenie dodatkowych godzin otwarcia bramek jest proceduralnie zgodne z wyznaczeniem bramek, o których mowa w zdaniu pierwszym.
 4. Losowania nagród tygodniowych odbywają się w siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej,
  w następujących terminach:

  

 LOSOWANIE NAGRÓD TYGODNIOWYCH:

TYDZIEŃ

Okres przyjęcia zgłoszenia

Data losowania

TYDZIEŃ I

12.10-17.10.2021 r.

20.10.2021 r.

TYDZIEŃ II

18.10-24.10.2021 r.

27.10.2021 r.

TYDZIEŃ III

25.10 – 31.10.2021 r.

4.11.2021 r.

TYDZIEŃ IV

1.11-7.11.2021 r.

10.11.2021 r.

TYDZIEŃ V

8.11-14.11.2021 r.

17.11.2021 r.

TYDZIEŃ VI

15.11-21.11.2021 r.

24.11.2021 r.

TYDZIEŃ VII

22.11-28.11.2021 r.

1.12.2021 r.

TYDZIEŃ VIII

29.11-5.12.2021 r.

8.12.2021 r.

 

 1. W losowaniach nagród tygodniowych w tygodniach od I do VII zostanie rozlosowanych
  po 1 (słownie: jednej) sztuce nagrody tygodniowej w każdym tygodniu, a w tygodniu VIII rozlosowane zostaną 3 (słownie: trzy) nagrody tygodniowe.
 2. Losowania nagród miesięcznych odbywają się w siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej, w następujących terminach:

 LOSOWANIE NAGRÓD MIESIĘCZNYCH:

TYDZIEŃ

Okres przyjęcia zgłoszenia

Data losowania

MIESIĄC I

12.10-31.10.2021 r.

3.11.2021 r.

MIESIĄC II

1.11-5.12.2021 r.

8.12.2021 r.

 

 1. W każdym losowaniu miesięcznym losowanych jest 7 (słownie: siedem) nagród miesięcznych, zgodnie z podziałem wskazanym w ust.6 powyżej.
 2. W trakcie losowania, po wylosowaniu zwycięskich Zgłoszeń w zakresie nagród tygodniowych oraz nagród miesięcznych, losowane są również 2 Zgłoszenia rezerwowe do każdej nagrody oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwsze i drugie Zgłoszenie rezerwowe. Prawo do nagrody przyznawane jest pierwszemu Laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy Laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy Laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do nagrody przyznawane jest drugiemu Laureatowi rezerwowemu. Jeśli i on nie spełnia tych wymagań dana nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

§ 10 Miejsce i termin ogłaszania wyników oraz warunki,

miejsce i termin wydawania wygranych

 1. Laureaci Nagród opisanych w §11 ust. 2 pkt a) powiadamiani są komunikatem Organizatora wyświetlanym na Stronie internetowej o okoliczności wylosowania ich Zgłoszenia.
 2. Laureaci Nagród opisanych w § 11 ust. 2 pkt a) powiadamiani są wiadomością e-mail o przyznaniu nagrody (pozytywnej weryfikacji).
 3. Laureaci nagród tygodniowych opisanych w § 11 ust. 2 pkt b) oraz Laureaci nagród miesięcznych opisanych w §11 ust. pkt c) informowani są telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu o wyniku losowania w dniu losowania lub następnego dnia roboczego, zgodnie z harmonogramem losowań, o którym mowa w §9 ust. 4 i 6 powyżej. Organizator każdego dnia podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z Laureatem, tzn. wykonuje połączenia telefoniczne na wskazany przez Laureata numer telefonu. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy. 
 4. W przypadku braku kontaktu z Laureatem we wskazanym wyżej terminie (ust. 3), Organizator ostatniego dnia terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „LOTERIA Odkryj moc rodzinnych chwil i graj o nagrody: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.nestle-cereals.com/xboxgames” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do nagrody.
 5. Laureaci nagród tygodniowych i nagród miesięcznych informowani są o konieczności przesłania wiadomością e-mail dokumentacji do Organizatora. Wiadomości e-mail zobowiązani są wysłać na adres: loteriaxbox@uniqueone.pl, w temacie wpisując „Laureat Loterii Odkryj moc rodzinnych chwil i graj o nagrody”. Wiadomość wraz z wymaganymi dokumentami zobowiązani są przesłać,  w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej (o której mowa w § 10 ust. 3). Laureaci zobowiązani są do wysłania dokumentacji wymaganej do weryfikacji w formie czytelnego skanu lub zdjęcia tj.  własnoręcznie podpisanego Oświadczenia laureata stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, zawierającego dane osobowe laureata: numer telefonu oraz adres e-mail podane w Zgłoszeniu, imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo i potwierdzenie, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody, zgodnie z treścią wzoru „Oświadczenie”.
 6. Laureaci nagród tygodniowych oraz miesięcznych zobowiązani są podczas rozmowy, o której mowa w ust. 3 do podania swoich danych osobowych wymaganych do identyfikacji (imię, nazwisko i adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo).
 7. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody z przyczyn leżących
  po stronie Laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowy przeprowadzenia rozmowy bądź braku możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, wskazanym w Zgłoszeniu. 
 8. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do pierwszego i drugiego Laureata rezerwowego do nagród tygodniowych i nagród miesięcznych, z tym zastrzeżeniem, że informacja o prawie do nagrody przekazywana jest następnego dnia roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez Laureata bądź odpowiednio pierwszego Laureata rezerwowego. W przypadku niespełnienia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez drugiego laureata rezerwowego niewydana nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, z zastrzeżeniem § 9 ust. 8.
 9.  Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez Zwycięzcę (tj. pozytywnie zweryfikowanego Laureata).
 10.  W przypadku, gdy Laureaci nagród typu instant win oraz Laureaci nagród tygodniowych opisanych w § 11 ust.2 b) i nagród miesięcznych opisanych w §11 ust.2 pkt c), a także Laureaci rezerwowi przejdą negatywnie weryfikację (nie spełnią warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody lub nie można się z nim skontaktować) tracą prawo do nagrody, a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 11.  W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może do dnia 31 grudnia 2021r., również zwrócić się do Laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem Loterii oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) lub przedstawienia części lub wszystkich zgłoszonych do Loterii dowodów zakupu. W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia §8 ust. 10.
 12.  Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat telefonicznym, e-mailowym lub listownym wezwaniem Organizatora, o którym mowa w  § 8 ust. 10 oraz w §10 ust. 11, skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody.
 13.  Nagrody nie wydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora z zastrzeżeniem § 9 ust. 8.
 14.  Wyniki Loterii publikowane są na stronie internetowej Organizatora www.uniqueone.pl po przeprowadzeniu kompletnej procedury weryfikacji przez Organizatora, ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości i przyznanej nagrody.
 15.  Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania rozstrzyga Komisja.

Nagrody typu instant win wydawane są w formie wiadomości e-mail w wiadomości   potwierdzającej pozytywną weryfikację Zgłoszenia wraz z informacjami o zasadach jej wykorzystania.

 1.  Nagrody tygodniowe oraz nagrody miesięczne, wydawane są przesyłką kurierską do dnia 19 stycznia 2022 r. (przez co rozumie się maksymalny termin nadania). Nagroda wysyłana zgodnie z danymi wskazanymi przez Zwycięzcę zgodnie z § 10 ust. 5 Regulaminu.
 2.  Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 11 Wartość puli nagród

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi:  230 498,40 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i 40/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 3 774 (słownie: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery) sztuki.
 2. Nagrodami w Loterii są:

a)      Nagrodami typu instant win jest miesięczny dostęp do platformy Xbox Game Pass Ultimate o wartości 54,99 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery złote i 99/100) brutto. Organizator przewidział 3 750 (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) sztuk nagród typu instant win w Loterii.

b)      Nagrodami tygodniowymi w Loterii są słuchawki gamingowe Steel Series  o wartości 539,99 zł (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć złotych i 99/100) brutto. Organizator przewidział 10 (słownie: dziesięć) sztuk nagród tygodniowych, zgodnie z podziałem, o którym mowa w § 9 ust. 5 Regulaminu.

c)      Nagrodami miesięcznymi w Loterii są Konsole Xbox Series S o wartości 1 349,00 zł (słownie: tysiąc trzysta czterdzieści dziewięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 14 (słownie: czternaście) sztuk nagród miesięcznych, zgodnie z podziałem, o którym mowa w § 9 ust. 7 Regulaminu.

 

 1. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać wydania w innej formie niż przewidziana Regulaminem.
 2. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. z ustawą
  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2021.1128).

 

§ 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 3 lutego 2022 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria Odkryj moc rodzinnych chwil i graj o nagrody - reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres loteriaxbox@uniqueone.pl, która musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20): imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowną lub wiadomości e-mail
  w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 6. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

 • § 13 Dane osobowe
 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Administratorem danych osobowych jest:

a)    W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Szosa Lubicka 38/58, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012733, NIP 8790168725, REGON 005725720, wysokość kapitału zakładowego: 14.572.838,00 zł, e-mail: administrator.danych@cppl.nestle.com. Współadministratorem danych przetwarzanych
na potrzeby tej Loterii  jest CPW S.A. z siedzibą w Szwajcarii, pod adresem Chemin du Viaduc 1, 1008 Prilly., Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu współadministratorów, jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu płatków śniadaniowych Nestlé.
Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu. CPW S.A. może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych.

b)   W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr z 2019 poz. 20);

c)    W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

d)   W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa
w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2094.) jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych
w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych
oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń lub mailem na adres: administrator.danych@cppl.nestle.com.
 2. Z Organizatorem można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl lub listowanie na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa.
  1. Osobie, której dane są przetwarzane:
   1. przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych;
   2. przysługuje również prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
   3.  przysługuje prawo do żądania usunięcia, jej danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
   5. przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych;
   6. przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. W przypadku, gdy dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie jego zgody, przysługuje mu prawo do jej wycofania. Przy czym odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
   8. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki.
    Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać
    do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni administrator danych jest zobowiązany podać
    te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
   9. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do Laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku Laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
   10. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem
    lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
   11. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
   12. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii.
    W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

 

 • § 14 Postanowienia końcowe
 1. Od dnia 20 września 2021 r. Regulamin Loterii znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.uniqueone.pl/regulaminy, a od dnia 12 października 2021 r. Regulamin Loterii znajduję się także na stronie internetowej Loterii  https://www.nestle-cereals.com/xboxgames
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.
 4. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

 

Załącznik nr 1 WZÓR OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE LAUREATA

LOTERII PROMOCYJNEJ

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

____________________________________________________________

ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU 

 

____________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO 

 

____________________________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

______________________________________

PODPIS I DATA

 

 

 

 

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Twoje dane osobowe jako Laureata Loterii przetwarzamy w celu weryfikacji i wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Loterii oraz posiadanie dowodu prawidłowego jej przeprowadzenia, w tym ewidencjonowania tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków. Jako osobie, która podaje dane przysługuje Ci prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych; żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, masz również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; masz prawo do żądania usunięcia, Twoich danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:  do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; masz prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych, a także przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych, tj. firmie kurierskiej lub pocztowej oraz firmie świadczącej usługi IT czy usługi księgowe. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) oraz z przepisów prawa cywilnego i  podatkowego. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się w § 13 Regulaminu Loterii.