Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Multi Multi Loteria

Regulamin Loterii promocyjnej pod nazwą
„Multi Multi Loteria”


§ 1 Nazwa loterii; Nazwa podmiotu urządzającego loterię
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą ”Multi Multi Loteria”, zwana dalej „Loterią”.
2. Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.


§2 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;
Obszar, na którym będzie urządzana loteria;
Czas trwania loterii; Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii
1. Niniejszy regulamin Loterii określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Loteria rozpoczyna się 14 marca 2016 r. i kończy się ostatecznie 22 sierpnia 2016 r. (przez co rozumie się okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
4. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji nadzoru, zwana dalej „Komisją”. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
5. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2015, poz. 612 z późn.zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.
6. W Loterii nie mogą brać udziału członkowie organów spółek (rada nadzorcza, zarząd): Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Totalizator Sportowy”), GTECH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Organizatora. Także udziału w Loterii nie mogą brać pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin, jak również właściciele kolektur i Kolektorzy.
7. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 6 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
8. W Loterii biorą udział Produkty Promocyjne zakupione przez terminale Totalizatora Sportowego GT1200, GT604 Altura, przez Terminale Samoobsługowe Totalizatora Sportowego LVM - Gemini Ultra (dalej: „Terminale Samoobsługowe”).
9. Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią regulaminu Loterii.
10. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w regulaminie Loterii, w przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych Komisja ma prawo wykluczyć takiego uczestnika z Loterii.
11. Jeżeli Organizator stwierdzi, że zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in. : automatyczne dokonywanie zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w regulaminie Loterii, zgłoszenia te nie będą uwzględniane w Loterii, w tym w szczególności w losowaniach. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika stosującego te metody z Loterii. Organizator zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Loterii tych Uczestników, którzy przedstawili kupony Loterii, w stosunku do których Organizator podjął uzasadnione podejrzenie, że są drukowane przez urządzenia nieuprawnione bądź nabyte zostały z naruszeniem postanowień regulaminu Loterii.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wystąpienia do uczestnika z roszczeniem o przedstawienie wszystkich zgłoszonych kuponów oraz kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych identyfikacyjnych. Dokumenty te muszą być dostarczone do Organizator w trybie opisanym w § 8 ust.3. Nieprzedstawienie bądź nieterminowe przedstawienie tych dokumentów na pisemny wniosek Organizatora, dostarczony w formie listu poleconego, oznacza utratę prawa do nagrody.
13. Udział w Loterii jest dobrowolny. Podanie danych, w tym danych osobowych, jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Loterii.

§ 3 Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumie się :
1. Okres Promocyjny - okres sprzedaży produktów promocyjnych, który rozpoczyna się 14 marca 2016 r. i trwa do 17 kwietnia 2016 r. oraz okres, w którym można dodawać zgłoszeń do Loterii pośrednictwem strony www.multimulti.pl;
2. Kolektor (Sprzedawca) – osoba fizyczna, która posiada aktualne uprawnienia do sprzedaży produktów Totalizatora Sportowego oraz prowadzi aktywną sprzedaż produktów Totalizatora Sportowego w Okresie Promocyjnym;
3. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski spełniająca pozostałe wymagania opisane w regulaminie Loterii;
4. Laureat – osoba wylosowana w danym losowaniu;
5. Zwycięzca – zweryfikowany pozytywnie Laureat pod kątem spełniania wymagań uczestnictwa i wydania nagrody;
6. Produkty Promocyjne – produkty Totalizatora Sportowego biorące udział w Loterii: Multi Multi, Multi Multi Plus, Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Keno, Zdrapki, Kaskada, Ekstra Pensja;
7. Kupon – wydawany przez Kolektora bądź Terminal Samoobsługowy osobny kupon z unikatowym kodem alfanumerycznym umożliwiający wzięcie udziału w Loterii przy spełnieniu pozostałych wymagań określonych w regulaminie Loterii;
8. Kupon z kodem promocyjnym – kupon zawierający unikatowy kod alfanumeryczny przyznający Uczestnikowi 10 punktów, który może być wysłany, w postaci wiadomości e-mail do podmiotów, które wyraziły zgodę na otrzymanie informacji handlowych od Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedziba w Warszawie oraz kupon przekazany Uczestnikowi/potencjalnemu Uczestnikowi przez innego Uczestnika w ramach procedury opisanej w §4 ust.32.
9. Kupon z kodem – łączne określenie Kuponu oraz Kuponu z kodem promocyjnym;
10. Punkty – punkty przyznawane na Kuponie za zakup Produktów Promocyjnych przeliczane w proporcji 1:1 za wydane złotówki bądź otrzymane na Kuponie z kodem promocyjnym, umożliwiające otrzymywanie szans w Loterii (punkty są określane w Loterii również jako kredyty);
11. Konto – konto zakładane przez Uczestnika na stronie www.multimulti.pl;
12. Saldo – informacja ile Punktów zebrał Uczestnik ze zgłoszonych kodów/kodu z Kuponów z kodem:
13. Blankiet Multi Multi – część makiety, na której dokonuje się wyboru w losowaniu, której nagrody Uczestnik chce brać udział, poprzez wskazanie w polu „ilość liczb” liczby, pod którą umieszczona jest ta nagroda oraz zwiększenie stawki i wybór losów z pola „liczba losów Loterii”;
14. Pole Typowania Liczb Multi Multi – plansza o charakterze edukacyjnym umożliwiająca wybieranie liczb z zakresu od 1 do 80 bądź wyboru liczb na „chybił-trafił”;
15. Zgłoszenie – umieszczana w systemie Organizatora pozycja, która stanowi sumę czynności Uczestnika w Loterii, dokonana zgodnie z postanowieniami § 4 w tym w szczególności ust. 2,12-13. Zgłoszenia do Loterii można dokonywać w okresie od 14 marca 2016 r. do 17 kwietnia 2016 r., z tym zastrzeżeniem, że edukacyjne Pole Typowania Liczb Multi Multi dostępne jest do 14 kwietnia 2016 r. ;
16. Szanse – wskaźnik określający ile razy ID Zgłoszenia umieszczane jest w bazie do losowania danej, wybranej przez Uczestnika nagrody.
17. Oświadczenie – dokument znajdujący się na stronie www.multimulti.pl w zakładce REGULAMIN, który Laureat zobowiązany jest wypełnić i przesłać do Organizatora w celu przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej i wydania nagrody;
18. Strona internetowa – strona www.multimulti.pl.


§ 4 Ogólne zasady udziału w Loterii
1. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w kolekturach Totalizatora Sportowego oraz w Terminalach Samoobsługowych Totalizatora Sportowego, na terenie całej Polski w Okresie Promocyjnym. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii. Produkty Promocyjne sprzedawane są w godzinach pracy kolektur.
2. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez dokonanie w Okresie Promocyjnym łącznie poniższych czynności:
1) dokona jednorazowo (tj. w ramach jednej transakcji) zakupu którychkolwiek z Produktów Promocyjnych za minimum 3 zł i odbierze od Kolektora dodatkowy wydrukowany Kupon lub w przypadku zakupu Produktów Promocyjnych dostępnych w Terminalu Samoobsługowym o wartości co najmniej 3 zł, odbierze wydany przez Terminal Samoobsługowy Kupon;
2) dokona prawidłowego zgłoszenia kodu z Kuponu na Stronie internetowej, z uwzględnieniem postanowień i zasad opisanych w poniższych ustępach;
3) zachowa oryginalny Kupon.
albo
1) dokona prawidłowego zgłoszenia kodu z Kuponu z kodem promocyjnym, na Stronie internetowej, z uwzględnieniem postanowień i zasad opisanych w poniższych ustępach;
2) zachowa oryginalną, wiadomość e-mail zawierającą Kupon z kodem promocyjnym.
3. Finalizowanie procedury udziału w Loterii następuje za pośrednictwem Strony internetowej. Dostęp do ww. procedury w ramach Strony internetowej możliwy jest wyłącznie dla podmiotów, które założyły Konto. W celu założenia Konta należy zarejestrować się w sposób zgodny z zamieszczonymi na Stronie internetowej wskazówkami, wypełniając wszystkie obligatoryjne dane (w tym dane osobowe) zawarte w formularzu umieszczonym na stronie tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wraz z ustaleniem hasła do Konta. Elementem powyższej procedury jest również złożenie oświadczenia o akceptacji regulaminu Loterii i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii. Następnie na adres e-mail, podany podczas zakładania Konta, wysłany zostaje link aktywacyjny. Dany Uczestnik, aby wziąć udział w Loterii musi dysponować aktywnym Kontem.
Uczestnik posiadający już Konto może zalogować się do Konta na stronie internetowej www.multimulti.pl przy użyciu adresu e-mail i hasła wskazanego podczas zakładania Konta opisanego powyżej. W ramach Konta Uczestnik może:
a) finalizować procedurę dokonywania Zgłoszenia;
b) dodawać kody z Kuponów z kodem do swojego Konta;
c) przeglądać historię zgłoszonych kodów z Kuponów z kodem;
d) dzielić się posiadanymi, zgłoszonymi już na Stronie internetowej Kuponami z kodem.
4. Zakupy różnych Produktów Promocyjnych biorących udział w Loterii sumują się, pod warunkiem, że dokonywane są w ramach jednej transakcji i suma tej jednej transakcji, potwierdzająca zakup dowolnie wybranych Produktów Promocyjnych biorących udział w Loterii, wynosi minimum 3 zł. Oznacza to, że do otrzymania Kuponu uprawnia dokonanie w ramach jednej transakcji np.:
- zakupów dowolnej kombinacji Produktów Promocyjnych o wartości lub o łącznej wartości co najmniej 3 zł (przykładowo: Mini Lotto za 1,25 zł oraz Multi Multi za 2,5 zł ) lub;
- zakupów produktów Totalizatora Sportowego, np. Lotto o wartości co najmniej 3 zł (zakup co najmniej 1 zakładu Lotto).
5. W przypadku zakupu Produktów Promocyjnych dostępnych w Terminalu Samoobsługowym w celu otrzymania Kuponu Uczestnik musi dokonać jednorazowego (w ramach jednej transakcji) zakupu Produktów Promocyjnych i suma tej jednej transakcji musi wynosić co najmniej 3 zł łącznie. Oznacza to, iż Kupon przysługuje przykładowo za jednorazowy zakup w Terminalu Samoobsługowym Multi Multi Plus o wartości 5 zł i Zdrapki o wartości 1 zł. Kupon wydawany jest po dokonaniu zakupu tj. wraz z wydaniem przez Terminal Samoobsługowy Produktów Promocyjnych o łącznej wartości co najmniej 3 zł oraz po wykorzystaniu przez Uczestnika całej kwoty wprowadzonej do Terminala Samoobsługowego na zakup Produktów Promocyjnych.
6. Każdy jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych, dokonany zgodnie z ustępami powyższymi, za co najmniej 3 zł uprawnia do otrzymania jednego Kuponu. Jednorazowy zakup (w ramach jednej transakcji) Produktów Promocyjnych za wielokrotność 3 zł nie uprawnia do otrzymania większej liczby Kuponów.
7. W ramach otrzymanego Kuponu Uczestnik otrzymuje kod i Punkty. Liczba otrzymanych Punktów odpowiada wysokości kwoty zakupu Produktów Promocyjnych w ramach jednorazowej transakcji w przeliczeniu 1:1, przykładowo:
- za jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych w ramach jednej transakcji za kwotę 6 zł, Uczestnik otrzymuje jeden Kupon, który zawiera 6 Punktów;
- za jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych w ramach jednej transakcji za kwotę 12,25 zł, Uczestnik otrzymuje jeden Kupon, który zawiera 12,25 Punktów itd.
z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 oraz 9.
8. W przypadku jednorazowego zakupu, w ramach jednej transakcji, produktu Totalizatora Sportowego Multi Multi lub Multi Multi Plus, samodzielnie bądź razem z innym Produktem Promocyjnym, liczba przyznanych Punktów jest mnożona razy 3 (słownie: trzy). Oznacza to, iż przykładowo:
- za zakup w ramach jednej transakcji jednego zakładu Lotto (wartość 3 zł) i jednego zakładu Multi Multi (wartość 2,50 zł) Uczestnik otrzymuje jeden Kupon, który zawiera 16,5 Punktów;
- za zakup w ramach jednej transakcji jednego zakładu Ekstra Pensja (wartość 5 zł) i jednego zakładu Multi Multi Plus (wartość 5 zł) Uczestnik otrzymuje jeden Kupon, który zawiera 30 Punktów itd.
9. W przypadku jednorazowego zakupu, w ramach jednej transakcji, produktów Totalizatora Sportowego maksymalna liczba Punktów jaka może zostać przypisana do jednego Kuponu to 67 000.
10. Uczestnik może po zalogowaniu się do Konta dodać kod z Kuponu z kodem do swojego Konta. Punkty naliczane są do Salda automatycznie.
11. Blankiet Multi Multi dostępny jest do 17 kwietnia 2016 r. do godziny. 23:59:59, natomiast edukacyjne Pole Typowania Liczb Multi Multi dostępne jest do 14 kwietnia 2016 r. do godz. 23:59:59.
12. Finalizacją procesu dokonywania Zgłoszenia do Loterii jest wybór :
a. na Blankiecie Multi Multi grupy nagród, w której znajduje się nagroda w losowaniu której Zgłoszenie ma brać udział – dostępne są dwie grupy nagród tj. na Blankiecie Multi Multi oraz na Blankiecie Multi Multi z opcją Plus, do której dostęp następuje po oznaczeniu Plusa;
b. po dokonaniu powyższego wyboru należy wskazać konkretną nagrodę, w losowaniu której chce się brać udział. Nagrody znajdują się odpowiednio pod liczbami z zakresu od 1 do 10 w polu „ilość liczb”;
Zakończeniem procedury dokonywania Zgłoszenia jest jego przesłanie do Organizatora, zgodnie z funkcjonalnością Strony internetowej, potwierdzone komunikatem Organizatora. Zgłoszenie dokonane jest w chwili jego wpłynięcia na serwer informatyczny Organizatora. Za wybór losowania nagrody z Blankietu Multi Multi z Salda pobierane są 2,5 Punkty. Za wybór losowania nagrody z Blankietu Multi Multi z opcją Plus z Salda pobierane jest 5 Punktów.
13. W celu ułatwienia Uczestnikom dokonywania Zgłoszeń Organizator umożliwia im w ramach funkcjonalności Blankietu Multi Multi i Pola Typowania Liczb Multi Multi multiplikację Zgłoszenia w ramach jednej czynności. Uczestnicy mogą w ramach dokonywanego Zgłoszenia zadecydować ile Szans w Loterii chcą otrzymać w losowaniu wybranej nagrody. W celu ich otrzymania Uczestnik wypełnia część edukacyjną Pola Typowania Liczb Multi Multi wskazując liczby z zakresu od 1 do 80. Zakres liczb możliwy do wybrania zależny jest od wybranej nagrody, w losowaniu której Uczestnik chce brać udział i odpowiednio przypisanej do niej liczby, np.: przy wyborze udziału w losowaniu nagrody opisanej w §5 ust. 2 pkt 2.1. ppkt e), znajdującej się pod cyfrą 5 (pięć), Uczestnik na Polu Typowania Liczb Multi Multi może wybrać pięć liczb. Wybór może nastąpić samodzielnie bądź przy wykorzystaniu opcji „chybił-trafił”, która
automatycznie dobiera liczby. Następnie Uczestnik na Blankiecie Multi Multi określa, ile razy zwiększa stawkę wskazując liczbę z zakresu od 1 do 10 oraz wybiera losy z pola „liczba losów Loterii” z zakresu od 1 do 28.
Przez dokonanie powyższych czynności Uczestnik zwiększa swoją liczbę Szans w losowaniu. Liczba otrzymanych Szans uzależniona jest również od tego na ilu Polach Typowania Liczb Multi Multi Uczestnik wybiera liczby, tj. np.:
- Wybierając liczby na jednym Polu Typowania Liczb Multi Multi, zwiększając stawkę o 4 i wybierając 1 los w polu „liczba losów Multi Multi” Uczestnik ma 4 Szanse w losowaniu wybranej nagrody;
- Wybierając liczby na dwóch Polach Typowania Liczb Multi Multi, zwiększając stawkę o 3 i wybierając 3 losy w polu „liczba losów Multi Multi” Uczestnik ma 18 Szans w losowaniu wybranej nagrody;
itd. w zależności od liczby wybranych Pól Typowania Liczb Multi Multi oraz wybranej konfiguracji stawek i losów w polu „liczba losów Multi Multi” wskazanych przez Uczestnika na Blankiecie Multi Multi.
14. Możliwość zwiększenia stawki i wyboru losów z pola „liczba losów Loterii” oraz zakres wyboru Pól Typowania Liczb Multi Multi uzależniony jest od liczby posiadanych na Saldzie Punktów. Zwiększając odpowiednio stawki i wybierając losy z pola „liczba losów Loterii” oraz wybierając więcej niż jedno Pole Typowania Liczb Multi Multi Uczestnik musi posiadać na Saldzie, w przypadku wyboru gry na Blankiecie Multi Multi, iloczyn (wynik mnożenia) 2,5, wybranej liczby Pól Typowania Liczb Multi Multi, zwiększonej stawki i wybranych losów z pola „liczba losów Loterii”, tj. np.
a. wybierając liczby na 1 Polu Typowania Liczb Multi Multi, zwiększając stawkę o 4 i wybierając 5 losów z pola „liczba losów Loterii” Uczestnik musi posiadać na Saldzie co najmniej 50 Punktów;
b. wybierając liczby na 2 Polach Typowania Liczb Multi Multi, zwiększając stawkę o 4 i wybierając 5 losów z pola „liczba losów Loterii” Uczestnik musi posiadać na Saldzie co najmniej 100 Punktów;
c. wybierając liczby na 3 Polach Typowania Liczb Multi Multi, zwiększając stawkę o 4 i wybierając 5 losów z pola „liczba losów Loterii” Uczestnik musi posiadać na Saldzie co najmniej 150 Punktów;
d. wybierając liczby na 4 Polach Typowania Liczb Multi Multi, zwiększając stawkę o 4 i wybierając 5 losów z pola „liczba losów Loterii” Uczestnik musi posiadać na Saldzie co najmniej 200 Punktów.
15. W przypadku grania na Blankiecie Multi Multi z opcją Plus Uczestnik musi posiadać na Saldzie tyle Punktów, ile stanowi iloczyn 5, wybranej liczby Pól Typowania Liczb Multi Multi, zwiększonej stawki i wybranej liczby losów z pola „liczba losów Loterii” np.:
a. wybierając liczby na 1 Polu Typowania Liczb Multi Multi, zwiększając stawkę o 4 i wybierając 5 losów z pola „liczba losów Loterii” Uczestnik musi posiadać na Saldzie co najmniej 100 Punktów;
b. wybierając liczby na 2 Polach Typowania Liczb Multi Multi, zwiększając stawkę o 4 i wybierając 5 losów z pola „liczba losów Loterii” Uczestnik musi posiadać na Saldzie co najmniej 200 Punktów;
c. wybierając liczby na 3 Polach Typowania Liczb Multi Multi, zwiększając stawkę o 4 i wybierając 5 losów z pola „liczba losów Loterii” Uczestnik musi posiadać na Saldzie co najmniej 300 Punktów;
d. wybierając liczby na 4 Polach Typowania Liczb Multi Multi, zwiększając stawkę o 4 i wybierając 5 losów z pola „liczba losów Loterii” Uczestnik musi posiadać na Saldzie co najmniej 400 Punktów.
16. W ramach Zgłoszenia Uczestnik może wypełnić cztery Pola Typowania Liczb Multi Multi, wybierając w ramach każdego z nich liczby, których zakres zależy od wybranej nagrody, w losowaniu której Uczestnik chce brać udział (przypisanej do niej liczby), np. wybierając udział w losowaniu nagrody opisanej w §5 ust. 2 pkt 2.1. ppkt e), znajdującej się pod cyfrą 5 (pięć), Uczestnik na każdym edukacyjnym Polu Typowania Liczb Multi Multi może wybrać pięć liczb. Można też oznaczyć opcję „chybił-trafił” przy każdym Polu Typowania Liczb Multi Multi. W przypadku skorzystania z fakultatywnej procedury opisanej w ust. 13 powyżej obligatoryjne jest typowanie na co najmniej jednym Polu Typowania Liczb Multi Multi w ramach dokonywania Zgłoszenia, wskazanie jednej liczby z zakresu zwiększonej stawki i jednej liczby w polu „liczba losów w loterii”.
17. Wypełnione edukacyjne Pola Typowania Liczb Multi Multi w ramach Zgłoszenia generują numer ID, które bierze udział w losowaniu szans. Każde wypełnione Pole Typowania Liczb Multi Multi powoduje multiplikacje numeru ID, oznacza to, że : -) wybierając jedno edukacyjne Pole Typowania Liczb Multi Multi ID umieszczane jest raz w bazie do losowania szans;
-) wybierając dwa edukacyjne Pola Typowania Liczb Multi Multi ID umieszczane jest dwa razy w bazie do losowania szans;
-) wybierając trzy edukacyjne Pola Typowania Liczb Multi Multi ID umieszczane jest trzy razy w bazie do losowania szans;
-) wybierając cztery edukacyjne Pola Typowania Liczb Multi Multi ID umieszczane jest cztery razy w bazie do losowania szans;
W przypadku wylosowania w losowaniu szans numeru ID nadanego zgodnie z zasadami opisanymi powyżej Uczestnik otrzymuje bonus w postaci 100 Szans. Informacja o przyznaniu Szans przekazywana jest Uczestnikowi najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od losowania, po zalogowaniu do Konta w postaci komunikatu Organizatora. Uczestnik wskazuje, do losowania, której nagrody Szanse mają być przypisane.
18. Punkty z Salda pobierane są na zasadzie pierwszeństwa. Oznacza to, że kody z Kuponów z kodem, z tytułu których naliczane jest Saldo, są kolejkowane według historii ich dodania do Konta.
19. Dany kod z Kuponu z kodem Uczestnik może zgłosić na Konto tylko raz.
20. Kod znajdujący się na Kuponie z kodem jest unikatowym kodem alfanumerycznym, składającym się z 13 (trzynastu) znaków.
21. Na Stronie internetowej przyjmowane są kody z Kuponu z kodem niezależnie od wielkości wpisanych liter.
22. Punkty i Szanse niewykorzystane do 17 kwietnia 2016 r. do godziny 23:59:59 przepadają.
23. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem, że spełnione są odpowiednio warunki określone w regulaminie Loterii.
24. Kupon jest wydawany po dokonaniu zakupów (po wydaniu Produktu/ów Promocyjnego/ych), przy czym w przypadku zakupu Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym warunkiem wydania Kuponu jest wykorzystanie przez Uczestnika całej kwoty wprowadzonej do Terminala Samoobsługowego na zakup Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym.
25. Jeżeli Kolektor nie przekaże Uczestnikowi Kuponu, przy spełnieniu wymagań określonych w regulaminie Loterii, Uczestnik powinien upomnieć się o to prawo niezwłocznie po dokonaniu płatności za zakupy i otrzymaniu Produktu/ów Promocyjnego/ych. W przypadku zakupu Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym, jeżeli Terminal Samoobsługowy nie wyda Uczestnikowi Kuponu, przy spełnieniu wymagań określonych w regulaminie Loterii, niezwłocznie po zakończeniu transakcji w Terminalu Samoobsługowymi i otrzymaniu Produktu/ów Promocyjnego/ych Uczestnik powinien upomnieć się o Kupon u Kolektora kolektury, na terenie której lub w pobliżu której znajduje się Terminal Samoobsługowy.
26. Po opuszczeniu kolektury Uczestnik, nie jest uprawniony do otrzymania Kuponu w późniejszym okresie. W przypadku zakupu Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym Kupon jest wydawany po zakończeniu transakcji w Terminalu Samoobsługowym oraz po wykorzystaniu przez Uczestnika całej kwoty wprowadzonej do Terminala Samoobsługowego na zakup Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym i powinien być niezwłocznie odebrany przez Uczestnika, a jego ewentualny brak powinien być niezwłocznie zgłoszony zgodnie z ust. 25.
27. W przypadku gdy po zakończeniu jednorazowych zakupów Produktów Promocyjnych Uczestnik zrezygnuje (poprzez unieważnienie) z któregokolwiek z zakupionych Produktów Promocyjnych, Kupon wydany Uczestnikowi jest anulowany i nie bierze udziału w Loterii.
28. W razie utraty lub zniszczenia Kuponu bądź utraty wiadomości e-mail zawierającej Kupon z kodem promocyjnym, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
29. W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Kupony oraz wyłącznie Kupony z kodem promocyjnym przekazane w trybie określonym w regulaminie Loterii. Kupony z kodem podrobione, przerobione, zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności, a także co do których można mieć podejrzenia, że nie są oryginalne lub nie zostały uzyskane przez Uczestnika w sposób przewidziany regulaminem Loterii, nie uprawniają do udziału w Loterii i otrzymania którejkolwiek z nagród przewidzianych w regulaminie Loterii.
30. Do Kuponu z kodem promocyjnym stosuje się powyższe postanowienia odpowiednio z wykluczeniem zapisów ust. 24-27.
31. Wybór udziału w losowaniu nagrody znajdującej się pod liczbą 10 (opisanej w § 5 ust. 2 pkt 2.1. ppkt j) oraz ust. 2 pkt 2.2. ppkt j) skutkuje udziałem Zgłoszenia również w losowaniu dodatkowym obejmującym odpowiednią nagrodę wskazaną w § 5 ust. 2.3. Postanowienia dotyczące Szans w losowaniu dodatkowym obowiązują odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że Szanse otrzymane w trybie opisanym w ust.17 powyżej przyznawane są wyłącznie do losowań nagród rzeczowych.
32. W ramach funkcjonalności Konta Uczestnik ma możliwość przekazania dodanych do Konta Kuponów z kodem innym Uczestnikom bądź potencjalnym uczestnikom Loterii. Przekazanie możliwe jest tylko i wyłącznie jeśli z tytułu danego Kuponu z kodem nie zostały pobrane żadne Punkty. Po przekazaniu Kuponu z kodem i Punktów, na który ten Kupon z kodem opiewa z Salda Uczestnika odejmowane są przekazane Punkty, a Kupon z kodem staje się nieaktywny dla tego Uczestnika. Podmiot, który otrzymał Kupon z kodem promocyjnym może dokonać jego przypisania do swojego Salda zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie Loterii, w tym w szczególności z uwzględnieniem postanowień ust. 3 powyżej. Kupon przekazany w tym trybie wysyłany jest na adres e-mail w postaci Kuponu z kodem promocyjnym. Warunkiem ważności takiego Kuponu z
kodem promocyjnym jest, aby adres e-mail, na który otrzymano Kupon z kodem promocyjnym oraz adres e-mail podany podczas zakładania Konta były tożsame.


§ 5 Wartość puli nagród
1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 370 029,02 zł brutto (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych i 02/100). Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 446 (słownie: czterysta czterdzieści sześć) sztuk.
2. Nagrodami w Loterii są:
2.1. Multi Multi Plus
a) 45 (słownie: czterdzieści pięć) sztuk blendera Zelmer ZHB o wartości 139,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć złotych i 00/100) brutto.
b) 45 (słownie: czterdzieści pięć) sztuk słuchawek Philips SHB o wartości 169,99 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć złotych i 99/100) brutto.
c) 30 (słownie: trzydzieści) sztuk parowarów Russell Hobbs Cook@Home o wartości 189,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto.
d) 30 (słownie: trzydzieści) sztuk maszynek do strzyżenia Philips HC o wartości 269,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto.
e) 25 (słownie: dwadzieścia pięć) sztuk ekspresów Krups Oblo o wartości 310,00 zł (słownie: trzysta dziesięć złotych i 00/100) brutto.
f) 25 (słownie: dwadzieścia pięć) sztuk tabletów Lenovo A7 o wartości 476,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć złotych i 00/100) brutto.
g) 15 (słownie: piętnaście) sztuk aparatów Fujifilm Finepix S o wartości 539,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć złotych i 00/100) brutto.
h) 15 (słownie: piętnaście) sztuk zestawów kina domowego Samsung HT o wartości 1 204,99 zł (słownie: tysiąc dwieście cztery złote i 99/100) brutto.
i) 5 (słownie: pięć) sztuk Asus Transformer Book T200 o wartości 1 650,00 zł (słownie: tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto.
j) 1 (słownie: jeden) samochód Skoda CITIGO o wartości 34 304,70 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta cztery złote i 70/100) brutto wraz z dodatkową kwotą w wysokości 3 812,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset dwanaście złotych i 00/100) brutto. Łączna wartość nagrody to 38 116,70 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto szesnaście złotych i 70/100).
2.2. Multi Multi Plus
a) 50 (słownie: pięćdziesiąt) sztuk Apple iPod Shuffle o wartości 249,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć złotych i 00/100) brutto.
b) 50 (słownie: pięćdziesiąt) sztuk ekspresów do kawy Tchibo Cafissimo Classic o wartości 399,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto.
c) 45 (słownie: czterdzieści pięć) sztuk zegarków Casio Edifice o wartości 405,00 zł (słownie: czterysta pięć złotych i 00/100) brutto
d) 20 (słownie: dwadzieścia) sztuk odkurzaczy iRobot Braava o wartości 1 018,99 zł (słownie: tysiąc osiemnaście złotych i 99/100) brutto.
e) 15 (słownie: piętnaście) sztuk tabletów Lenovo Yoga 2 o wartości 1 250,00 zł (słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto.
f) 15 (słownie: piętnaście) sztuk notebooków HP Stream 11” o wartości 1 265,01 zł (słownie: tysiąc dwieście sześćdziesiąt pięć złotych i 01/100) brutto.
g) 5 (słownie: pięć) sztuk telewizorów LG LED 42” o wartości 1 695,00 zł (słownie: tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 00/100) brutto.
h) 3 (słownie: trzy) sztuki konsoli Xbox One o wartości 1 749,99 zł (słownie: tysiąc siedemset czterdzieści dziewięć złotych i 99/100) brutto.
i) 3 (słownie: trzy) sztuki iPhone 6S o wartości 2 750,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężna w wysokości 306,00 zł (słownie: trzysta sześć złotych i 00/100) brutto. Łączna wartość nagrody to 3 056,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100).
j) 1 (słownie: jeden) samochód Skoda Superb w wersji Ambition o wartości 93 726,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężna w wysokości 10 414,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta czternaście złotych i 00/100) brutto. Łączna wartość nagrody to 104 140,00 zł (słownie: sto cztery tysiące sto czterdzieści złotych i 00/100).
2.3. Nagrody Dodatkowe :
a) kwota w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100) wraz z dodatkową kwotą w wysokości 556,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych) . Łączna wartość nagrody to 5 556,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100). Organizator przewidział jedną nagrodę w puli.
b) kwota w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złoty i 00/100) wraz z dodatkową kwotą w wysokości 556,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych) . Łączna wartość nagrody to 5 556,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100). Organizator przewidział jedną nagrodę w puli.
c) kwota w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych i 00/100) wraz z dodatkową kwotą w wysokości 333,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote). Łączna wartość nagrody to 3 333,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote i 00/100). Organizator przewidział jedną nagrodę w puli.


§ 6 Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii, w szczególności przeprowadzenia procedury weryfikacji, wydania nagród i ogłoszenia wyników. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Totalizator Sportowy Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000007411, NIP 525-00-10-982, o kapitale zakładowym w wysokości 115 000 000 zł. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.) jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procedury reklamacji. Zakres i podstawa przetwarzania danych osobowych wskazana jest w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych.
4. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.) jest
Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji uprawnień Uczestników i wydania imiennego zaświadczenia o wysokości wydanej nagrody.


§ 7 Miejsce i termin losowań nagród; Sposób i miejsce ogłaszania wyników
1. Losowania odbywają się przy ul. Niedźwiedziej 2A, 02-737 Warszawa za pomocą systemu informatycznego, umożliwiającego losowy wybór Zgłoszeń spośród bazy Zgłoszeń dopuszczonych do losowania. Losowania poprzedza procedura weryfikacji prawidłowości Zgłoszeń. Udział w losowaniach biorą wyłącznie prawidłowe Zgłoszenia.
2. Losowania nagród z §5 ust. 2 pkt 2.1. – 2.2. odbywają się w dniu 21 kwietnia 2016 r. W losowaniach poszczególnych nagród biorą udział prawidłowe Zgłoszenia Uczestników, którzy w ramach Blankietu Multi Multi wybrali nagrodę, której losowanie dotyczy. Do każdej Nagrody losowane jest jedno Zgłoszenie (jeden numer ID) oznaczane jako Zgłoszenie Zwycięskie.
3. Losowania Nagród Dodatkowych odbywają spośród Zgłoszeń Uczestników, którzy wybrali udział w losowaniach nagród opisanych w § 5 ust. 2 pkt 2.1. ppkt j) oraz ust. 2 pkt 2.2 ppkt j). Do każdej nagrody losowane jest jedno Zgłoszenie (jeden numer ID) oznaczane jako Zgłoszenie Zwycięskie. Losowania odbywają się zgodnie z poniższym schematem:
a. Losowanie nagrody opisanej w §5 ust. 2 pkt 2.3 ppkt a) odbywa się 31 marca 2016 r. spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 14 marca 2016 r. od godziny 0:00:00 do 27 marca 2016 r. do godziny 23:59:59;
b. Losowanie nagrody opisanej w §5 ust. 2 pkt 2.3 ppkt b) odbywa się 14 kwietnia 2016 r. spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 28 marca 2016 r. od godziny 0:00:00 do 10 kwietnia 2016 r. do godziny 23:59:59 ;
c. Losowanie nagrody opisanej w §5 ust. 2 pkt 2.3 ppkt c) odbywa się 21 kwietnia 2016 r. spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 11 kwietnia 2016 r. od godziny 0:00:00 do 17 kwietnia 2016 r. do godziny 23:59:59 .
4. W dniu 21 kwietnia 2016 r. losowania odbywają się w następującej kolejności: najpierw losowane są nagrody z Blankietu Multi Multi, zgodnie ze wskazaną kolejnością nagród na Blankiecie Multi Multi, następnie odbywa się nagród z Blankietu Multi Multi z opcją Plus, zgodnie ze wskazaną kolejnością nagród na Blankiecie Multi Multi z opcją Plus. Jako ostatnie odbywa się losowanie Nagrody Dodatkowej.
5. Uczestnik może wygrać więcej niż jedną nagrodę danego rodzaju w Loterii, pod warunkiem spełnienia odpowiednio wymagań określonych w regulaminie Loterii.
6. Po każdym losowaniu nagród opisanych w § 5 ust. 2 pkt 2.1. ppkt j) oraz ust. 2 pkt 2.2 ppkt j) losowane jest jedno Zgłoszenie rezerwowe do każdej nagrody z wykluczeniem Zgłoszeń, które zostały wylosowane jako Zgłoszenia Zwycięskie w danym losowaniu.
7. Losowania Szans, tj. ID wygenerowanych w trybie opisanym w § 4 ust.17 odbywa się, przy ul. Niedźwiedziej 2A, 02-737 Warszawa przy pomocy systemu informatycznego zapewniającego losowość wyników. Do numerów ID w ramach Zgłoszeń dokonanych od godziny 0:00:00 do 13:59:59 odbywa się jedno losowanie, podczas którego losowanych jest 500 (słownie: pięćset) numerów ID ; Do numerów ID w ramach Zgłoszeń dokonanych od godziny 14:00:00 do 23:59:59 odbywa się jedno losowanie, podczas którego losowanych jest 500 (słownie: pięćset) numerów ID.
8. Wyniki losowań są podawane na stronie internetowej www.multimulti.pl w ciągu trzech dni roboczych od daty losowania. Wyniki losowań szans dostępne są również na stronie www.lotto.pl/multimulti.
9. Wyniki Loterii są podawane na stronie internetowej www.multimulti.pl po przeprowadzeniu procedury weryfikacji. Dane Zwycięzców prezentowane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz informacji o przyznanej nagrodzie.


§ 8 Warunki wydania nagród – procedura weryfikacji
1. Laureaci nagród opisanych w § 5 są powiadamiani telefonicznie przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w dniu losowania bądź w ciągu 5 dni roboczych od daty losowania. Jeśli w tym terminie nie uda się skontaktować z Laureatem, Organizator wysyła do niego, w ostatnim dniu wiadomość SMS lub e-mail z informacją o wylosowaniu jego Zgłoszenia i próbie ponownego kontaktu o następującej treści: „Multi Multi Loteria. Twoje Zgloszenie zostalo wylosowane w Multi Multi Loterii. Podejmiemy 2 proby polaczenia telefonicznego z Toba w kolejnym dniu roboczym w godzinach 9:00-17:00. Organizator: Unique One Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie. Regulamin: multimulti.pl”. Jeżeli w terminie wskazanym powyżej nie powiodą się 2 próby połączenia telefonicznego z Laureatem z przyczyn leżących po stronie Laureata traci on prawo do nagrody.
2. Organizator podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 potwierdza dane Laureata, przekazuje informacje o wylosowaniu Zgłoszenia oraz informuje o konieczności przesłania listem poleconym:
1) Własnoręcznie podpisanego, czytelnego Oświadczenia zawierającego dane i dane osobowe niezbędne do wydania nagrody: imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto) oraz oświadczenie potwierdzające, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa określone w regulaminie Loterii, zgodnie z wzorem udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.multimulti.pl;
2) Oryginału/ów Kuponu/ów z kodem (w przypadku Kuponów z kodem promocyjnym czytelnego wydruku zawierającego Kupon z kodem promocyjnym) z tytułu którego Laureat dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, zgodnie ze specyfikacją przekazaną przez Organizatora;
3) W przypadku Laureatów nagród opisanych w §5 ust. 2 pkt 2.1 ppkt .j), ust. 2 pkt 2.2., ppkt j) (samochodów) dodatkowo następujących informacji: seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo.
4) W przypadku Laureatów nagród opisanych w §5 ust. 2.3. przy wyborze wydania nagrody w postaci przelewu bankowego - numeru rachunku bankowego oraz danych posiadacza rachunku bądź danych adresowych na jakie ma zostać nadany przekaz pocztowy, jeśli inne niż określone w pkt. a powyżej.
3. Laureaci nagród są zobowiązani do przesłania listem poleconym na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 powyżej, danych niezbędnych w procesie przekazania nagrody (decyduje data stempla pocztowego), o których mowa w ust. 2 powyżej, z tym zastrzeżeniem, iż dane te muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż 11 dni roboczych od dnia rozmowy. Jeśli Laureat nie prześle kompletnych danych niezbędnych do wydania nagrody, w terminie o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z nagrody.
4. W przypadku niespełnienia przez Laureata Zwycięskiego Zgłoszenia warunków udziału lub wydania nagrody opisanej w §5 ust. 2 pkt 2.1.ppkt j) lub ust. 2 pkt 2.2. ppkt j), nagroda przechodzi na Laureata Zgłoszenia Rezerwowego. W przypadku niespełnienia przez Laureata Zgłoszenia Rezerwowego warunków udziału lub wydania nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Laureat Zgłoszenia Rezerwowego informowany jest najwcześniej w następnym dniu roboczym przypadającym po dniu, w którym Laureat utracił prawo do nagrody, tj. 18 maja 2016 r. Do Laureata Zgłoszenia Rezerwowego stosuje się odpowiednio procedurę opisaną w ustępach powyższych.
5. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z Laureatem z przyczyn po stronie Laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co
najmniej 5 sygnałów, włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, w tym numer nieprawidłowy bądź niepełny), odmowę przeprowadzenia rozmowy bądź brak możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem, wskazanym podczas rejestracji.
6. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z nagród przyznano osobie, która nie mogła wziąć udziału w Loterii bądź osobie, która wzięła udział w Loterii z naruszeniem postanowień regulaminu Loterii, osoba taka traci prawo do nagrody.
7. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na inną ani wypłaty równowartości nagrody rzeczowej w gotówce.
8. Nieprzedstawienie bądź nieterminowe przedstawienie wymaganych postanowieniami regulaminu Loterii dokumentów oznacza utratę prawa do nagrody.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Laureata z roszczeniem o przedstawienie wszystkich zgłoszonych Kuponów z kodem oraz kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych identyfikacyjnych. Dokumenty te muszą być dostarczone do Organizator w trybie opisanym ust.3 powyżej. Nieprzedstawienie bądź nieterminowe przedstawienie tych dokumentów na pisemny wniosek Organizatora, dostarczony w formie listu poleconego, oznacza utratę prawa do nagrody.
10. Organizator ma prawo do pokazania wizerunku oraz podania danych osobowych Zwycięzców nagród §5 ust. 2 pkt 2.1 ppkt j) i ust. 2 pkt 2.2 ppkt j) oraz Nagród Dodatkowych w środkach masowego przekazu za uprzednią, pisemną zgodą Zwycięzców. Wyrażenie powyższej zgody nie jest warunkiem wzięcia udziału w Loterii bądź wydania nagrody.
11. W sytuacji w której okaże się, iż Zwycięzca nie spełnia wymagań regulaminu Loterii bądź uzyskał nagrodę z naruszeniem postanowień Regulaminu, traci on prawo do nagrody.
12. Przesłanie Kuponu/ów z kodem (wydruku wiadomości e-mail z Kuponem z kodem promocyjnym), naruszającego postanowienia regulaminu Loterii bądź nieprzesłanie wszystkich Kuponów z kodem wskazanych przez Organizatora, oznacza niespełnienie warunku wydania nagrody w Loterii i oznacza rezygnację z nagrody.
13. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.


§ 9 Miejsce i termin wydania wygranych
1. Nagrody wydawane są najpóźniej do 4 lipca 2016 r., zgodnie z danymi wskazanymi przez Zwycięzcę w treści Oświadczenia, wskazanego w postanowieniach §8 ust. 2.
2. Nagrody opisane w §5 ust.2 pkt 2.1.ppkt a)-i) oraz ust. 2 pkt 2.2. ppkt a)- i) są wysyłane Zwycięzcom przesyłką kurierską,
3. Wydanie nagrody opisanej w §5 ust. 2 pkt 2.1. ppkt j) oraz §5 ust. 2 pkt 2.2. ppkt j) następuje w postaci dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu. Dokumenty wymagane do rejestracji są wysyłane Zwycięzcom przesyłką kurierską. Za rejestrację pojazdu i jego ubezpieczenie z tytułu OC jest odpowiedzialny Zwycięzca. Po dokonaniu rejestracji Zwycięzca wraz z Organizatorem Loterii ustalą termin i miejsce przekazania samochodu. Za miejsce przekazania nagrody ustala się m. st. Warszawa, chyba że Zwycięzca i Organizator postanowią inaczej.
Koszty związane z odbiorem nagrody, tj. dojazdu, ewentualnego noclegu ponosi Zwycięzca.
4. Nagrody określone w §5 ust. 2.3. wydawane są przelewem bankowym bądź przekazem pocztowym zgodnie z wyborem i danymi przekazanymi przez Zwycięzcę w treści Oświadczenia, wskazanego w postanowieniach §8 ust. 2.


§ 10 Opodatkowanie nagród
Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 361 z późn.zm.). Przyznana nagroda pieniężna określona w §5 ust. 2 pkt 2.1. ppkt j) oraz §5 ust. 2 pkt 2.2. ppkt j) nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, tylko jest potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co Zwycięzca wyraża zgodę.


§ 11 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń
1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 22 lipca 2016 r., przy czym decyduje data stempla pocztowego. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Multi Multi Loteria-reklamacja” i powinno, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych, być zgłoszone na piśmie, zawierając: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję.
4. Odpowiedź na reklamację Uczestnika Organizator udziela najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź dostarczona jest na adres wskazany w reklamacji listem poleconym.
5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń w sądzie powszechnym.


§ 12 Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na www.multimulti.pl.
2. Na potrzeby Loterii dostępna jest infolinia pod numerem 22 549 30 20. Koszt połączenia z infolinią wg stawki operatora. Infolinia czynna jest od poniedziałku do soboty, w godzinach 9:00-17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Loteria ma na celu promowanie i edukowanie konsumentów odnośnie zasad udziału w grze liczbowej „Multi Multi”, której organizatorem jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zbierane przez Uczestników Punkty na Koncie służą wyłącznie na potrzeby niniejszej Loterii. Po zakończeniu Loterii niewykorzystane Punkty i Szanse przepadają. Udział w Loterii opiera się na nabywaniu Produktów Promocyjnych, które stanowią jedyny koszt w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2015, poz. 612 z późn.zm.) poniesiony przez Uczestników w związku z udziałem w Loterii. Dokonywanie wyborów na Blankiecie Multi Multi i Polach Typowania Liczb Multi Multi ma charakter bezpłatny.
4. W przypadku otrzymania Kuponu z kodem niespełniającego wymagań określonych regulaminem Loterii, z przyczyn technicznych niezależnych od Uczestników Loterii. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia tej okoliczności do Organizatora i otrzymania poprawnego Kuponu z kodem, o udowodnionej przez Uczestnika wartości zakupu. W celu otrzymania poprawnego Kuponu z kodem Uczestnik musi zgłosić się do Organizatora niezwłocznie po zaistnieniu tej okoliczności, ale nie później niż do 18 kwietnia 2016 r. dzwoniąc na numer infolinii dedykowanej Loterii (ust.2 powyżej) oraz przesyłając na adres e-mail promocje@uniqueone.pl błędny Kuponu z kodem, a w przypadku Kuponu również kupony/losy, z tytułu nabycia, których otrzymała Kupon (adres e-mail musi być zgody z adres podanym podczas zakładania Konta). Po przeprowadzenia weryfikacji i
uznaniu zasadności zgłoszonego roszczenia, Organizator na ten adres e-mail przesyła prawidłowy Kupon z kodem promocyjnym i umożliwia Uczestnikowi dokonanie Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie - 19 kwietnia 2016 r. do godziny 23:00. Wyżej wymieniona procedura ma zastosowanie wyłącznie do Uczestników posiadających aktywne Konto.
5. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu, znajduje się w Unique One Sp. z o.o. 02-737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 2A.
6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
7. Za dni robocze na potrzeby loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
8. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
9. Organizator kontaktuje się ze Uczestnikiem/Laureatem/Zwycięzcą tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii promocyjnej.
10. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2015, poz. 612 z późn.zm.).