Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Mistrzowska rozgrzewka z Sokołowem

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą
„Mistrzowska rozgrzewka z Sokołowem”

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą: „Mistrzowska rozgrzewka z Sokołowem” (zwana dalej „Loterią”).

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych,
NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym jest urządzana Loteria;

Czas trwania Loterii;

Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 25 maja 2018 r. i kończy się ostatecznie 25 października 2018 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej i okres przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się 28 maja 2018 r. i kończy się 15 lipca 2018 r. (dalej „Okres promocyjny”).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra do spraw finansów publicznych.

 

 1. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii.
 2. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych,
  jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
 3. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Prawidłowo dokonane zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.
 4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii,
  czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 6. W Loterii nie mogą wziąć udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników "SOKOŁÓW" S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim adres: Aleja 550-lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000050909, NIP 823 000 14 44 (dalej "Sokołów") . Przez członków rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, o których mowa w ust. 2 poniżej, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).
 2. Loterią objęte są produkty marki Sokołów oraz konserwy, z wykluczeniem mięsa surowego (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).
 3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych umożliwiających udział w Loterii rozpoczyna się
  w Okresie Promocyjnym. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
 4. Uczestnikiem Loterii staje się osoba,  która spełnia łącznie następujące warunki
  (dalej „Uczestnik”):

a)      Dokona jednorazowego zakupu Produktów Promocyjnych za minimum 15,00 zł brutto, w tym co najmniej jednego opakowania parówek z szynki marki Sokołów w okresie wskazanym w § 3  ust.4;

b)     Zachowa oryginalny paragon fiskalny potwierdzający ww. zakup;

c)      Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii zgodnie z postanowieniami poniższych ustępów (dalej „Zgłoszenie”).

 1. W celu dokonania Zgłoszenia do Loterii należy :

a)      Dokonać prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej pod numer 70816 o treści SMS-a: numer z paragonu fiskalnego tj. kolejny numer wydruku (np. 12345). Koszt wysłania SMS-a to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Loterii.

albo

b)      uzupełnić poprawnie oraz kompletnie formularz dostępny na stronie internetowej www.loteriasokolow.pl i wysłać go (zgodnie z funkcjonalnością strony internetowej) do Organizatora. Wypełniając formularz należy zawrzeć minimum następujące dane: adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, kolejny  numer wydruku z paragonu fiskalnego (numer z paragonu), data zakupu potwierdzającego zakup opisany w ust.4 pkt a) powyżej, unikatowy numer kasy rejestrującej z paragonu fiskalnego, NIP podatnika, który wystawił paragon fiskalny. Podczas wypełniania formularza należy złożyć również oświadczenie o akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii.

 1. Po wysłaniu Zgłoszenia za pomocą formularza Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlony na stronie internetowej z informacją, czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora oraz o tym, czy jest ono zwycięskie, czy też nie. W przypadku zwycięskiego Zgłoszenia komunikat obejmuje również informację jaką nagrodę przypisano do Zgłoszenia (opisaną w §5 ust.2 pkt a)- e)) oraz informację, iż na adres e-mail podany w zwycięskim Zgłoszeniu została wysłana wiadomość z instrukcją dalszego postępowania w celu otrzymania nagrody. Laureat zwycięskiego Zgłoszenia otrzymuje w wiadomości e-mail  informację o konieczności podjęcia pozostałych niezbędnych kroków do otrzymania nagrody, tj. wysłania do Organizatora wymaganych dokumentów oraz terminach dopełnienia niniejszego obowiązku. W przypadku Zgłoszenia dokonanego wiadomością SMS, w odpowiedzi na prawidłowo przesłane Zgłoszenie, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o tym, czy do ich Zgłoszenia przypisana jest nagroda opisana w § 5 ust. 2 pkt a)-e), czy nie (czy są zwycięskie, czy nie). Treść komunikatu wygrywającego znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu. Laureat zwycięskiego Zgłoszenia otrzymuje również informację o konieczności podjęcia pozostałych niezbędnych kroków do otrzymania nagrody, tj. wysłania do Organizatora wymaganych dokumentów oraz terminach dopełnienia niniejszego obowiązku.

Jeżeli Zgłoszenie nie wygrało jednej z nagród opisanych w §5 ust.2 pkt a)- e), Uczestnik otrzymuje informację, że  nadal ma szansę na wygranie nagrody tygodniowej, opisanej w §5 ust.2 pkt f.

 1. Do Loterii dany paragon fiskalny można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam paragon fiskalny ewentualna nagroda z tytułu tego paragonu fiskalnego przysługiwać będzie tylko raz, pierwszemu prawidłowemu zwycięskiemu Zgłoszeniu.
 2. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 28 maja 2018 r. od godz. 00:00 i trwa do 15 lipca 2018 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora. O chwili przyjęcia Zgłoszenia decyduje jego wpływ na serwer Organizatora przyjmującego Zgłoszenia.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem,
  że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie.
 4. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
 5. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń oraz Uczestników, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, m.in. poprzez użycie nieuprawnionych narzędzi programistycznych.
 6. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Zgłoszeń, w tym, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Loterii lub usunąć jego Zgłoszenie z Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Zgłoszenie nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć dane Zgłoszenie i/lub Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia z naruszeniem postanowień Regulaminu. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji Laureatów, ale nie później niż do dnia 31 sierpnia 2018 r.
  (tj. ostateczny termin przedstawienia wezwania przez Organizatora). Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii paragonów fiskalnych.
 7. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz paragonów fiskalnych potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 8 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie Organizator może przedstawić w formie pisemnej (w tym elektronicznej) bądź telefonicznie zgodnie z danymi przedstawionymi przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Brak możliwości kontaktu
  z Uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego Zgłoszenia z Loterii.
  1. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce,
   w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu czy przy użyciu tzw. robotów komputerowych. W Loterii uwzględniane są wyłącznie SMS wysłane z numerów korzystających z polskich zasobów numeracji.
  2. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a)      jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują 
i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

b)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści, czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych paragonów;

c)      potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup obejmujący wskazane na nim Produkty Promocyjne;

d)     zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych na kwotę min. 15,00 zł (słownie: piętnaście  złotych) brutto i obejmował produkty opisane w ust. 4 pkt a) powyżej bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych spełnia wymagania Regulaminu;

e)      data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 28 maja 2018 r. o godzinie 0:00:00.

 1. W Loterii uwzględniane są wyłącznie dowody zakupu w postaci paragonu fiskalnego.
 2. W razie utraty lub zniszczenia paragonu fiskalnego, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
 3. Do Loterii może zgłosić się wyłącznie osoba posiadająca istniejący (a podany w Zgłoszeniu) adres e-mail oraz odpowiednio numer telefonu.
 4. Wszelkie próby ataku, modyfikacji lub manipulacji w systemie lub platformie lub na serwerze generują natychmiastową dyskwalifikację z Loterii Uczestnika je stosującego lub je zlecającego.
 5. Uczestnicy są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ będzie to jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem w skutek podania nieprawdziwych, niepoprawnych danych.
  1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii oraz z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 3 szt. (słownie: trzy) spośród nagród wymienionych w § 5 ust. 2 lit a)-f) Regulaminu, jednak nie więcej niż jedną nagrodę tygodniową. Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie, jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. się posługuje w Loterii. Z jednego adresu zamieszkania może wygrać maksymalnie trzech Uczestników, z tym zastrzeżeniem, że z jednego adresu można wygrać tylko jedną nagrodę tygodniową.

 

§ 5 Wartość puli nagród

 1. Wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 210 077,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 1 134 (słownie: tysiąc sto trzydzieści cztery) sztuki.
  1. Nagrodami w Loterii są:

a)      Nagroda typu instant win w postaci grill’a o wartości 2 706,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset sześć złotych i 00/100 ) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na refundację podatku od nagrody, w wysokości 301,00 zł. Łączna wartość nagrody to 3 007,00 zł (słownie: trzy tysiące siedem złotych i 00/100). Organizator przewidział 20 nagród w Loterii;

b)      Nagroda typu instant win w postaci piłki nożnej o wartości 70,11 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych 11/100 ) brutto. Organizator przewidział 300 nagród w Loterii;

c)      Nagroda typu instant win w postaci zestawu akcesoriów do grillowania o wartości 57,80 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem złotych i 80/100 ) brutto. Organizator przewidział 100 nagród w Loterii;

d)     Nagroda typu instant win w postaci fartucha kuchennego o wartości 26,94 zł (słownie: dwadzieścia sześć złote i 94/100 ) brutto. Organizator przewidział 600 nagród w Loterii;

e)      Nagroda typu instant win w postaci szalika kibica o wartości 17,22 zł (słownie: siedemnaście złotych i 22/100 ) brutto. Organizator przewidział 100 nagród w Loterii;

f)       Nagroda tygodniowa w postaci telewizora Samsung 4K, UHD, 55’’ curved o wartości 6 765,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych i 00/100 ) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na refundację podatku od nagrody, w wysokości 752,00 zł. Łączna wartość nagrody tygodniowej to 7 517,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset siedemnaście złotych i 00/100). Organizator przewidział 14 nagród tygodniowych w Loterii.

 1. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną, ani wypłaty jej równowartości w gotówce, ani przelewem bankowym.
  1. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

 

§ 6 Miejsce i termin losowań nagród

oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 1. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie w dniu 25 maja 2018 r. Przyznanie nagród instant win odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia do Loterii, Uczestnik otrzymuje wiadomość sms lub w przypadku Zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej wyświetlany jest komunikat, zawierający informację, czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim, czy nie. Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny,  do której jest przypisana dana nagroda.

Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym  przez Komisję. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd. przez cały Okres promocyjny.

 1. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek
 2. Losowania nagród tygodniowych odbywają w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.
 3. W danym losowaniu numer ID może być wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to również numerów ID zgłoszeń rezerwowych do danej nagrody. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności, ID nie są uwzględniane a losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym nagrody opisanej w §5 ust. 2 pkt f) wylosowane zostanie to samo ID, co ID zwycięskiego Zgłoszenia losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do  tego samego Uczestnika.
 4. W każdym losowaniu nagród tygodniowych (§5 ust. 2 pkt f)) losowane są 2 (słownie: dwie) nagrody tygodniowe.
 5. Losowania nagród opisanych w §5 ust. 2 pkt f):

a)      Pierwsze losowanie odbywa się w dniu 7 czerwca 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 28 maja 2018 r. od godziny 00:00 do  3 czerwca 2018 r. do godziny 23:59:59.

b)      Drugie losowanie odbywa się w dniu 14 czerwca 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 4 czerwca 2018 r. od godziny 00:00 do 10 czerwca 2018 r. do godziny 23:59:59.

c)      Trzecie losowanie odbywa się w dniu 21czerwca 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 11 czerwca 2018 r. od godziny 00:00 do 17 czerwca 2018 r. do godziny 23:59:59.

d)     Czwarte losowanie odbywa się w dniu 28 czerwca 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 18 czerwca 2018 r. od godziny 00:00 do 24 czerwca 2018 r. do godziny 23:59:59.

e)      Piąte losowanie odbywa się w dniu 5 lipca 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 25 czerwca 2018 r. od godziny 00:00 do 1 lipca 2018 r. do godziny 23:59:59.

f)       Szóste losowanie odbywa się w dniu 12 lipca 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 2 lipca 2018 r. od godziny 00:00 do  8 lipca 2018 r. do godziny 23:59:59.

g)      Siódme losowanie odbywa się w dniu 19 lipca 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 9 lipca 2018 r. od godziny 00:00 do 15 lipca 2018 r. do godziny 23:59:59.

 1. Po wylosowaniu dwóch zwycięskich ID, losowane są ID rezerwowe, po 1 (słownie: jednym) do każdej nagrody opisanej w §5 ust. 2 pkt f). Prawo do nagrody przyznawane jest Laureatowi rezerwowemu jeśli Laureat nie spełni wymagań określonych Regulaminem.
 2. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników Loterii postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń.

 

§ 7 Warunki wydania Nagród

 1. Laureat nagrody tygodniowej w terminie 3 dni roboczych po dniu losowania w bezpłatnej rozmowie telefonicznej otrzymuje od Organizatora informację o wylosowaniu jego ID. W przypadku braku kontaktu z Laureatem w tym terminie, Organizator ostatniego dnia tego terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS, w której informuje go o podjęciu ostatniej próby połączenia w kolejnym dniu roboczym, o treści: „Loteria Sokolow: Twoje zgloszenie zostalo wylosowane. Podejmiemy 2 proby polaczenia telefonicznego z Toba w kolejnym dniu roboczym w godzinach 9:00-17:00. Organizator: Unique One sp. z o.o. z siedziba w Warszawie. Regulamin: www.loteriasokolow.pl”. W rozmowie, o której mowa w niniejszym ustępie Zwycięzca jednocześnie, otrzymuje informacje jakie warunki należy spełnić w procedurze weryfikacji i wydania nagrody.
 2. Laureaci nagród zobowiązani są do przesłania do Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od wyświetlenia komunikatu, lub otrzymaniu wiadomości SMS, o których mowa w § 4 ust. 6 bądź kontaktu przedstawiciela Organizatora, o którym mowa w ust.1 powyżej,  danych o których mowa w § 7 ust. 3. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te musza wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 9 dni roboczych od wyświetlenia komunikatu, lub otrzymaniu wiadomości SMS, o których mowa w § 4 ust. 6 bądź kontaktu przedstawiciela Organizatora, o którym mowa w ust.1 powyżej.
 3.  Laureat zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora:

a)      własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe
i adresowe Laureata oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.loteriasokolow.pl oraz stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. W treści oświadczenia wskazuje on: imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem, a także adres e-mail i numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu lub, z którego dokonano zgłoszenia oraz składa podpis. Dodatkowo wskazuje rodzaj, serie i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo -  dotyczy wyłącznie Laureatów nagród opisanych w §5 ust. 2 pkt a) oraz f).

b)      oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.

 1. Laureaci są zobowiązani do przesłania dokumentów opisanych w ust. 3 listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A,
  02-737 Warszawa. Dokumenty należy przesłać w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail lub wiadomości SMS, o których mowa w § 4 ust. 6 bądź kontaktu przedstawiciela Organizatora, o którym mowa w ust.1 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dokumenty te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 9 dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail lub wiadomości SMS, o których mowa w § 4 ust. 6 bądź kontaktu przedstawiciela Organizatora, o którym mowa w ust.1 powyżej. Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
 2. Przesłanie przez Laureata dokumentów niespełniających wymagań określonych w § 4,
  w szczególności nieprawidłowego paragonu fiskalnego, (przez to rozumie się również błędnego, podrobionego, uszkodzonego) bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez Laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody.
 3. W przypadku, gdyby okazało się, iż Laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, traci on prawo do nagrody.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezgodności treści danych wskazanych w Zgłoszeniu, z danymi znajdującymi się na paragonie fiskalnym Zgłoszenie jest dyskwalifikowane jako naruszające postanowienia Regulaminu, a Laureat traci prawo do nagrody.
 5. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Laureata, Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do Laureata o przedstawienie wszystkich zgłoszonych paragonów fiskalnych oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami  i trybem opisanym  w § 4 ust. 11-13.
 6. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w ust. 8 powyżej i § 4 ust. 11-13, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat wezwaniem Organizatora w ciągu 2 dni roboczych (data nadania) od otrzymania tego wezwania skutkuje nie spełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza rezygnację z  prawa do nagrody.
 7. Przez brak możliwości kontaktu rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem telefonu wskazanym w  Zgłoszeniu/ z którego dokonano Zgłoszenia.
 8. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano Laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
 9. W przypadku, w którym Laureat nagrody tygodniowej nie spełni warunków opisanych w Regulaminie, nagroda przechodzi na Laureata Zgłoszenia rezerwowego wylosowanego do danej nagrody tygodniowej. Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z Laureatem Zgłoszenia rezerwowego następnego dnia roboczego po utracie prawa do nagrody przez Laureata. Do Laureata Zgłoszenia rezerwowego stosuje się wszystkie postanowienia dotyczące Laureata.
 10. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 11. Oświadczenie, o którym mowa w powyższych ustępach może być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Musi być kompletne i podpisane.
 12. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 13. Nagrody wydawane są pozytywnie zweryfikowanym Laureatom, dalej określanym jako „Zwycięzcy”.

 

§ 8 Termin wydania Nagród

 1. Nagrody wysyłane są Zwycięzcom przesyłką kurierską do  17 września 2018 r. (przez co rozumie się maksymalny termin nadania). Nagrody wysyłane są zgodnie z danymi wskazanymi przez Zwycięzcę zgodnie z § 7 ust. 3a.
 2. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 5 października 2018 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres Organizatora, Unique One sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria Mistrzowska rozgrzewka z Sokołowem - reklamacja” i zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793) musi zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 10 Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Organizator. Przystępując do Loterii Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych, Organizatora Loterii  swoich danych osobowych na potrzeby udziału w Loterii. Przetwarzanie obejmuje w szczególności przeprowadzenie procedury weryfikacji i wyłonienia Zwycięzców. Podstawą przetwarzania podanych danych jest dobrowolna zgoda Uczestnika, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia uwzględnienie zgłoszenia w Loterii. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń w Loterii, z zastrzeżeniem postanowień ust.10. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo ich przeniesienia. Dane osobowe nie są profilowane. Uczestnikowi przysługuje również skarga do organu nadzorczego. 
 2. Dane osobowe Zwycięzców Loterii zostaną przekazane operatorowi pocztowemu, który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród.
 3. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych następuje na potrzeby przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych i następuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793). Dane są przetwarzane w okresie 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 4. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) jest Organizator.
 5. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165).
 6. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) jest Organizator.
 7. Przetwarzanie danych osobowych opisanych w ust. 3 - 6 następuje na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) oraz w dalszym okresie na podstawie przepisów prawa usprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa. Dane Zwycięzców będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym zakończyła się Loteria.
 8. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego dane osobowe z Loterii. Wystąpienie przez Uczestnika z wnioskiem o cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii i prawa do ewentualnej nagrody. Wniosek należy złożyć poprzez wysłanie maila na adres loteria.sokolow@uniqueone.pl o tytule „Usunięcie danych osobowych w Loterii » Mistrzowska rozgrzewka z Sokołowem«” ze wskazaniem w treści danych osobowych podlegających usunięciu. W przypadku jeżeli z wnioskiem o cofnięcie zgody wystąpi Uczestnik, który nabył prawo do otrzymania nagrody, ale wniosek został złożony przed momentem wydania Nagrody, Uczestnik taki traci prawo do wydania nagrody. Jeżeli z wnioskiem o cofnięcie zgody wystąpi Zwycięzca, który otrzymał już nagrodę, jego dane zostaną usunięte z bazy danych Uczestników Loterii, jednakże na podstawie i w terminie wskazanym w art. 20 ust. 6 ustawy o grach o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165), Organizator nadal będzie miał obowiązek przechowywać dane tego Uczestnika w związku z prowadzoną ewidencją wygranych (wydanych) nagród w Loterii.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i Oświadczenie dostępne są na stronach: www.loteriasokolow.pl oraz na www.uniqueone.pl. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Nagrody  w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018 poz. 200). Przyznana nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, tylko potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co Zwycięzca wyraża zgodę. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  1. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii.
  2. Na potrzeby Loterii uruchomiona jest w Okresie promocyjnym infolinia pod numerem 22 47 000 11. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora użytkowania.
  3. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  4. Odbiór wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu Zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez Zwycięzcę i w sposób określony w pełnomocnictwie, jeżeli jest zgodny z Regulaminem Loterii. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia Laureata loterii audioteksowej pod nazwą  „Mistrzowska rozgrzewka z Sokołowem”.

Załącznik nr 2 – komunikacja SMS loterii audioteksowej pod nazwą  „Mistrzowska rozgrzewka z Sokołowem”.

Załącznik nr 1
Wzór oświadczenia Laureata loterii audioteksowej pod nazwą  „Mistrzowska rozgrzewka z Sokołowem”.

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA

LOTERII AUDIOTEKSOWEJ

Mistrzowska rozgrzewka z Sokołowem”

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust.11 Regulaminu.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

 

____________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU LUB, Z KTÓREGO DOKONANO ZGŁOSZENIA

 

____________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

 

____________________________________________________________________________
ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA

 

____________________________________________________________________________
KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO

 

____________________________________________________________
RODZAJ, SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ*

 

__________________________________________________________________________
PESEL  (a w razie braku numeru PESEL – data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)*

 

_____________________________

PODPIS I DATA

 

Pamiętaj o dołączeniu do Oświadczenia oryginalnego paragonu fiskalnego, z tytułu którego dokonałeś zwycięskiego zgłoszenia do Loterii.

*Dotyczy wyłącznie Laureatów nagród opisanych w §5 ust. 2 pkt a) oraz f).

 

 

Załącznik nr 2

Komunikacja SMS loterii audioteksowej pod nazwą  „Mistrzowska rozgrzewka z Sokołowem”.

KOMUNIKACJA DO LOTERII AUDIOTEKSOWEJ „Mistrzowska rozgrzewka z Sokołowem”

Nr sms dedykowany 70816

OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM LOTERII

Treść zwrotna w przypadku przesłania SMSa przed datą rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do loterii

SOKOLOW:Wez udzial w loterii od 28.05.2018r.Loteria dla os.powyzej 18 lat. Organizator:Unique One sp.z o.o. Regulamin na www.loteriasokolow.pl. SMS 0,62zl z VAT

OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 28 maja - 15 lipca 2018 r.

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia wygrywającego (dotyczy grilla)

SOKOLOW: Gratulacje! Zostales laureatem nagrody grill. W ciagu 3 dni roboczych przeslij na adres Organizatora oswiadczenie laureata oraz paragon. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o. regulamin i oswiadczenie na www.loteriasokolow.pl

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia wygrywającego (dotyczy akcesoriów do grillowania)

SOKOLOW: Gratulacje! Zostales laureatem nagrody akcesoria do grillowania. W ciagu 3 dni roboczych przeslij na adres Organizatora oswiadczenie laureata oraz paragon. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o. regulamin i oswiadczenie na www.loteriasokolow.pl

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia wygrywającego (dotyczy piłki nożnej)

SOKOLOW: Gratulacje! Zostales laureatem nagrody piłka nożna. W ciagu 3 dni roboczych przeslij na adres Organizatora oswiadczenie laureata oraz paragon. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o. regulamin i oswiadczenie na www.loteriasokolow.pl

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia wygrywającego (dotyczy fartucha kuchennego)

SOKOLOW: Gratulacje! Zostales laureatem nagrody fartuch kuchenny. W ciagu 3 dni roboczych przeslij na adres Organizatora oswiadczenie laureata oraz paragon. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o. regulamin i oswiadczenie na loteriasokolow.pl

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia wygrywającego (dotyczy szalika kibica)

SOKOLOW: Gratulacje! Zostales laureatem nagrody szalik kibica. W ciagu 3 dni roboczych przeslij na adres Organizatora oswiadczenie laureata oraz paragon. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o. regulamin i oswiadczenie na loteriasokolow.pl

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia niewygrywającego (dotyczy nagród instant win)

SOKOLOW: Dziekujemy za zgloszenie. Tym razem nie wygrales. Zachowaj paragon. Twoje zgloszenie bierze udzial w losowaniu telewizora Samsung. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www.loteriasokolow.pl

Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN

SOKOLOW: Przeslany nr z paragonu zostal juz zgloszony.Loteria dla os. pow.18 lat.SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www.loteriasokolow.pl

Nieprawidłowa treść: zły prefiks, pusty SMS

SOKOLOW:Twoje zgloszenie jest nieprawidlowe.Loteria dla osob pow.18 lat. Koszt SMS 0,62zl z VAT.Organizator Unique One sp.z o.o. Regulamin www.loteriasokolow.pl

ZAKOŃCZENIE OKRESU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ - smsy wysłane po 15 lipca 2018 r.

ZAKOŃCZENIE OKRESU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ - smsy wysłane po 15.07.2018 r.

SOKOLOW:Informujemy, ze przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie 15.07.2018 r. Zapraszamy do kolejnych promocji Unique One sp.z o.o. Regulamin www.loteriasokolow.pl