Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

„Miej w sobie pragnienie bycia eko!”

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą

Miej w sobie pragnienie bycia eko!

 

§ 1 Nazwa Loterii

 

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą: „Miej w sobie pragnienie bycia eko!” (zwana dalej „Loterią”).

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

 

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.  

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym będzie urządzana loteria;

Czas trwania loterii

 

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847, z późń. zm.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 28 września 2020 r. i kończy się ostatecznie 26 luty 2021 r.
  (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się 1 października 2020 r. i kończy się 30 listopada 2020 r. (dalej „Okres promocyjny”).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzą osoby posiadające zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii.
 6. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego przesłał on zgłoszenie. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika.
 7. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych, jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
 8. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Prawidłowo dokonane zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału
  w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.
 9. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 11. W Loterii nie mogą wziąć udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestle Polska S.A.
  z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewska 32.
 12. Przez członków rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

 

 1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, o ktrych mowa w ust. 2 poniżej, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późń. zm.).
 2. Loterią objęte są wszystkie rodzaje wody Nałęczowianka (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).
 3. Uczestnikiem Loterii staje się osoba,  która w Okresie promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki (dalej „Uczestnik”):

1)       Dokona jednorazowego zakupu min. 3 sztuk Produktów Promocyjnych (potwierdzonego jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą Vat );

2)       Zachowa oryginalny paragon fiskalny lub fakturę Vat;

3)       Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej pod numer 70966 o treści SMS-a: numer z paragonu fiskalnego lub numer  faktury Vat.

 1. Koszt SMS-a to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Loterii.
 2. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane zgłoszenie, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o tym czy do ich zgłoszenia przypisana jest nagroda opisana w § 5 ust.2 pkt a) czy nie (czy są zwycięskie czy nie). Treść komunikatu wygrywającego:
  „NALECZOWIANKA: Gratulacje! Zostales laureatem tory sportowej w loterii: Miej w sobie pragnienie bycia eko!. Skontaktujemy sie z Toba w ciagu 3 dni roboczych. Zachowaj dowod zakupu. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl”. Treść komunikatu niewygrywającego: „NALECZOWIANKA: Dziekujemy za zgloszenie. Tym razem nie wygrales torby sportowej. Zachowajdowod zakupu. Twoje zgloszenie bierze udzial w losowaniu nagrody tygodniowej oraz glownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www.uniqueone.pl”.
 3. Do Loterii dany paragon fiskalny lub fakurę Vat można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam paragon fiskalny lub fakurę Vat ewentualna nagroda z tytułu tego paragonu fiskalanego lub fakury Vat przysługiwać będzie tylko raz, pierwszemu, prawidłowemu, zwycięskiemu zgłoszeniu. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy dokonana jest zmiana w wielkości wpisywanych liter w treści SMS’a.
  1. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 1 października 2020 r. i trwa do 30 listopada
   2020 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.
  2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć jego  wpływ na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego zgłoszenie.
  3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem,
   że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Z tym zastrzeżeniem,
   że 1 Uczestnik może wygrać maksymalnie 3 Nagrody, o których mowa w § 5 ust. 2, tj.  jedną nagrodę instant win, o której mowa  w § 5 ust. 2 pkt a) , jedną nagrodę tygodniową, o której mowa  w § 5 ust. 2 pkt b) i jedną nagrodę główną, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt c). Jednakże                                       z zastrzeżeniem, iż z jednego adresu zamieszkania mogą wygrać maksymalnie dwie osoby.
  4. Posiadanie paragonu fiskalnego lub faktury Vat  potwierdzającego zakup wielokrotności  sztuk Produktów Promocyjnych nie uprawnia do dokonania większej liczby zgłoszeń z tytułu tego paragonu fiskalnego czy faktury Vat.
   1. Zgłoszenia niekompletnie lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
   2. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce,
    w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu czy przy użyciu robotów komputerowych. W Loterii uwzględniane są wyłącznie SMS wysłane
    z numerów korzystających z polskich zasobów numeracji.
   3. Faktura Vat lub paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)      jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują  
i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści
czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy,
w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych paragonów;

3)      potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup obejmujący wskazane na nim minimum 3 sztuki Produktów Promocyjnych;

4)      zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył minimum 3 sztuk Produktów Promocyjnych bądź też na fakurze Vat lub na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy minimum 3 sztuk Produktów Promocyjnych w razie braku takiego oznaczenia Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić tą okoliczność u wystawcy faktury Vat lub paragonu fiskalnego (w sklepie). Jako potwierdzenie Organizator akceptuje podpis sprzedawcy i pieczątkę sklepu na paragonie fiskalnym lub fakturze Vat;

5)      data i godzina wystawienia fakury Vat lub paragonu przypada przed wysłaniem nagrodzonego zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 1 października 2020 r. o godzinie 00:00:00.

 1. Komisja ma prawo usunąć zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie zgłoszeń.
  Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony,
  w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
 2. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści dowodów zakupu, tj. paragonów fiskalnych lub faktur Vat  zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Loterii. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 12 stycznia 2021 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii dowodów zakupu. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora.
 3. W Loterii uwzględniane są wyłącznie dowody zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktur Vat.
 4. W razie utraty lub zniszczenia przez Uczestnika oryginału paragonu fiskalnego lub faktury Vat potwierdzającego zakup zgłoszony w Loterii Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia
  z tego tytułu wobec Organizatora.

 

§ 5 Wartość puli nagród

 

 1. Maksymalna wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 230 806,31 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy osiemset sześć złotych i 31/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 130 (słownie: sto trzydzieści) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:
  1. Nagroda Natychmiastowa w postaci torby sportowej wyprodukowanej z butelek z recyklingu o wartości 246,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych i 00/100). Organizator przewidział 120 (słownie: sto dwadzieścia) Nagród Natychmiastowych w całej Loterii.
  2. Nagroda Tygodniowa w postaci roweru  elektrycznego Kross o wartości 6.928,59 zł (słownie: sześć tysięcy  dziewiećset dwadzieścia osiem złotych i 59/100) brutto z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 770,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt złotych i 00/100), łączna wartość nagrody to: 7.698,59 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i 59/100). Organizator przewidział 9 (słownie: dziewięć) Nagród Tygodniowych w Loterii.
  3. Nagroda Główna w postaci samochodu elektrycznego Nissan Leaf o wartości 118.800,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy  osiemset złotych i 00/100) brutto z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 13.199,00 zł (słownie: trzynaści tysięcy sto dziewięćdziesiąt dzwiewięć złotych i 00/100), łączna wartość nagrody to: 131.999,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dzwiewięć złotych i 00/100). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną w Loterii.
  4. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
   1. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
   2. Organizator  zobowiązuje się do rozliczenia zobowiązań podatkowych z tytułu niniejszej Loterii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

§ 6 Miejsce i termin losowań nagród oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 

 1. Wyniki ogłaszane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody po zakończeniu procedury weryfikacji. Lista dostępna jest w siedzibie Organizatora.

NAGRODY NATYCHMISTOWE

 1. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody opisane w §5 ust.2 pkt a) odbywają się
  w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie w dniu 28 września 2020 r., przy użyciu urn, przez uprawnonego członka Komisji. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z następującą procedurą. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Loterii Uczestnik otrzymuje wiadomość SMS z informacją czy jego zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie. Przypisanie nagrody do zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym  przez Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd.
 2. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 120 bramek. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek. W przypadku niewydania Nagród Dziennych, w szczególności niespełnienia przez laureata warunków uczestnictwa lub wydania Nagród Natychmiastowych, powracają one do puli nagród i Organizator wyznacza dodatkowe godziny otwarcia bramek dla tych nagród. Warunkiem tego jest ustalenie przez Organizatora tej okoliczności nie później niż z upływem Okresu promocyjnego.

NAGRODY TYGODNIOWE

 1. Losowania Nagród Tygodniowych odbywają się w siedzibie Organizatora, przy użyciu , użyciu urn, przez uprawnonego członka Komisji w następujących terminach:

TYDZIEŃ

Okres przyjęcia zgłoszenia

Data losowania

TYDZIEŃ I

01.10 – 07.10.2020 r.

09.10.2020 r.

TYDZIEŃ II

08.10 –  14.10.2020 r.

16.10.2020 r.

TYDZIEŃ III

15.10 – 21.10.2020 r.

23.10.2020 r.

TYDZIEŃ IV

22.10 – 28.10.2020 r.

30.10.2020 r.

TYDZIEŃ V

29.10 – 04.11.2020 r.

06.11.2020 r.

TYDZIEŃ VI

05.11 – 11.11.2020 r.

13.11.2020 r.

TYDZIEŃ VII

12.11 –18.11.2020 r.

20.11.2020 r.

TYDZIEŃ VIII

19.11 – 25.11.2020 r.

27.11.2020 r.

TYDZIEŃ IX

26.11 – 30.11.2020 r.

02.12.2020 r.

 

 1. W losowaniu nagród tygodniowych losowana jest 1 sztuka Nagrody Tygodniowej.
 2. Losowanie Nagrody Tygodniowej odbywa się spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora zgodnie z okresami przyjęcia Zgłoszenia, o których mowa
  w ust. 4 powyżej. Każdemu prawidłowemu zgłoszeniu przydzielony jest unikatowy numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1,
  cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach którego wygenerowano ID numerze 2153.
  Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) liczba i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartonika z cyfrą niezawierającą się w katalogu wygenerowanych ID, taki  kartonik z cyfrą jest odrzucany,
  a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID.
  Dane zgłoszenie może być w danym losowaniu wylosowane tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID zgłoszenia podczas losowania nie jest ono uwzględniane (dotyczy to też zgłoszeń rezerwowych), a losowanie jest powtarzane. 
 3. Po przeprowadzeniu losowania zwycięskiego zgłoszenia do Nagrody Tygodniowej, losowane są również dwa zgłoszenia rezerwowe oznaczane zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze i drugie zgłoszenie rezerwowe.

NAGRODA GŁÓWNA

 1. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A
  w Warszawie w dniu 2 grudnia 2020 r. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym. Każdemu prawidłowemu zgłoszeniu przydzielony jest unikatowy numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach którego wygenerowano ID numerze 2153.
  Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) liczba i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartonika z cyfrą niezawierającą się w katalogu wygenerowanych ID, taki  kartonik z cyfrą jest odrzucany,
  a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID.
  Dane zgłoszenie może być w danym losowaniu wylosowane tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID zgłoszenia podczas losowania nie jest ono uwzględniane (dotyczy to też zgłoszeń rezerwowych), a losowanie jest powtarzane. 
 2. Po przeprowadzeniu losowania zwycięskiego zgłoszenia do Nagrody Głównej, losowane są również dwa zgłoszenia rezerwowe oznaczane zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze i drugie zgłoszenie rezerwowe.
 3. W przypadku wystąpienia podejrzenia naruszeń postanowień Regulaminu przez Uczestników losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych zgłoszeń. Udział w losowaniu biorą tylko prawidłowe zgłoszenia.

 

§ 7 Warunki wydania Nagród

 

 1. Organizator podejmuje kontakt z laureatem na numer, z którego laureat dokonał zgłoszenia
  w ciągu 3 dni roboczych od przypisania nagrody do zgłoszenia (Nagroda Dzienna)
  lub wylosowania zgłoszenia (NagrodY Tgodniowe oraz Nagroda Główna). W przypadku braku kontaktu z laureatem we wskazanym terminie, Organizator ostatniego dnia wysyła wiadomość SMS na numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenia z informacją o ostatniej próbie kontaktu  Organizatora w następnym dniu roboczym. Jeżeli i ta próba się nie powiedzie, traci on prawo do Nagrody (treść komunikatu: „Loteria Naleczowianka: Witaj w X podejmiemy ostatnia probe kontaktu w zwiazku z wylosowaniem Zgloszenia z tego numeru w loterii „Miej w sobie pragnienie bycia eko!”. Organizator Unique One sp. z o. o . Regulamin: www.uniqueone.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy, w którym nastąpi ostatnia próba kontaktu). Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.
 2. Laureat podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w  ust. 1, potwierdza swój udział
  w Loterii oraz przekazuje swoje dane osobowe wymagane do identyfikacji (imię, nazwisko, adres zamieszkania). Informowany jest również o konieczności przeslania do Organizatora:
 3. Własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością,  kodem pocztowym, województwem, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl/w zakładce REGULAMINY w części dedykowanej Loterii stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, a w przypadku laureatów Nagrody Tygodniowej oraz Nagrody Głównej również numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość i numeru PESEL (a w razie braku numer PESEL – obywatelstwa i daty urodzenia, adres zamieszkania), oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii oraz złożeniem oświadczenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu  (Dz.U. z 2018 poz. 1499), zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl/w zakładce REGULAMINY w części dedykowanej Loterii stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu;
 4.  oryginału paragonu fiskalnego lub fakury Vat, z tytułu którego laureat dokonał zwycięskiego zgłoszenia.
 5. Laureaci Nagród Natychmiastowych są zobowiązani do przesłania dokumentów opisanych w ust. 2 w formie skanu lub zdjęcia na adres: naleczowianka.loteria@uniqueone.pl w temacie wpisując „Laureat Loterii – „Miej w sobie pragnienie bycia eko!”w ciągu 5 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data wpłynięcia dokumentów na serwer Organizatora. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprwadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
  1. Laureaci Nagród Tygodniowych oraz Nagrody Głównej są zobowiązani do przesłania dokumentów opisanych w ust. 2 listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa. Dokumenty należy przesłać w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dokumenty te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od przekazania przez przedstawiciela Organizatora informacji, zgodnie z ust. 1 powyżej. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprwadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
  2. Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia
   z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem telefonu wskazanym w  zgłoszeniu.
  3. Przesłanie przez laureata dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych w § 4,
   w szczególności dokumentu niebędącego paragonem fiskalnym lub fakturą Vat, bądź paragonu fiskalnego nieczytelnego, błędnego bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody.
  4. W przypadku, gdyby okazało się, iż laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z paragonu fiskalnego lub faktury Vat, traci on prawo do Nagrody.
  5. W przypadku, gdy laureat Nagrody Tygodniowej lub Nagrody Głównej nie spełnia warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Tygodniowej lub Nagrody Głównej, Nagrody Tygodniowej lub Nagroda Główna przechodzą na pierwszego laureata rezerwowego. W przypadku, gdy on nie spełnia warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Tygodniowej lub Nagrody Głównej, przechodzi ona na drugiego laureata rezerwowego. W przypadku, gdy i on nie spełnia warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Tygodniowej lub Nagrody Głównej, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.
  6. Do laureatów rezerwowych postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio, 
   z tym zastrzeżeniem, iż kontakt obejmuje łącznie 3 dni robocze, pierwszy kontakt z pierwszą osobą listy rezerwowej następuje następnego dnia roboczego po utracie prawa do Nagrody przez laureta, kontakt z drugim laureatem rezerwowym następuje wyłącznie po utracie prawa do Nagrody Tygodniowej lub Nagrody Głównej przez laureata i pierwszego laureata rezerwowego, kontakt następuje w dniu roboczym następującym po dniu, w którym utracił prawo pierwszy laureat rezerwowy.
  7. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez laureata, Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do laureata
   o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami  
   i trybem opisanym  w §4 ust. 15.
  8. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w w ust. 10 powyżej
   i §4 ust. 15, do której przedstawienia zobowiązany został laureat pisemnym wezwaniem Organizatora w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu w ciągu 3 dni (data nadania) od dnia otrzymania tego wezwania skutkuje nie spełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody.
  9. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano laureatowi nie uprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
  10. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
  11. Oświadczenie, o którym mowa w powyższych ustępach może być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Musi być kompletne i podpisane.
  12. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
  13. Jednocześnie Organizator  w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.), po doręczeniu do Organizatora dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej
    i pozytywnej weryfikacji Laureata skontaktuje się ze Zwycięzcą Nagrody Głównej na numer telefonu podany w Zgłoszeniu przez Zwycięzcę w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku  przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa  kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3 (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe), oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np.  prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika w sytuacji braku jego fizycznej obecności podczas wydania nagrody. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru Nagrody Głównej musi udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) do dnia 1 lutego 2021 r., w dni robocze w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi.

 

§ 8 Termin wydania Nagród

 

 1. Nagrody Natychmiastowe i Nagordy Tygodniowe w w Loterii wysyłane są laureatom przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 1 lutego 2021 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora)na adres wskazany przez laureata zgodnie z §7 ust. 2.
 2. Wydanie Nagrody Głównej w postaci samochodu następuje poprzez wydanie dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu i ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych, przedmiotowe dokumenty , wysyłane są laureatowi przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 1 lutego 2021 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres wskazany przez laureata zgodnie z §7 ust. 2. Termin wydania pojazdu zostanie indywidualnie ustalony z laureatem po zarejestrowaniu pojazdu. Za miejsce wydania uznaje się m.st. Warszawa. Koszty dojazdu, noclegu itp. związane z odbiorem Nagrody Głównej ponosi zwycięzca.
 3. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospoltej Polski.

 

 

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 12 lutego 2021 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Miej w sobie pragnienie bycia eko! - reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres naleczowianka.loteria@uniqueone.pl, która musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20): imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowna lub wiadomości e-mail w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin i Oświadczenie dostępne są na www.uniqueone.pl w zakładce REGULAMINY
  w części dedykowanej Loterii. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Uczestnik Loterii, poprzez fakt przystąpienia do Loterii wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii. W odpowiedzi na każde zgłoszenie SMS Uczestnik otrzymuje bezpłatną zwrotną informację. Treść wszystkich komunikatów SMS przesyłanych do Uczestników stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 4. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii.
 5. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847). Odbiór zaświadczenia, o kórym mowa powyże, a także samej wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę i w sposób określony w pełnomocnictwie, jeżeli jest zgodny z Regulaminem Loterii.
 7. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 . o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .
  1. Administratorem danych osobowych jest:

a)       W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Nestle Polska S.A., jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu marek należących do Nestle. Nestle Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu Nestle Polska S.A.

b)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawie, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 20).

c)       W odniesieniu do danych osobowych laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

d)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847.) oraz §10 ust. 6 Regulaminu jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednik przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa usprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

e)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednik przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa usprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Nestle Polska S.A. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych Nestle Polska S.A.: DataProtectionOffice@nestle.com.
 2. Z Organizatorem (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa) w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych można się kontaktować za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl
 3. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi. Dane osobowe laureatów zostaną przekazane operatorowi pocztowemu, który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
 6. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 8. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z  Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór Oświadczenia Laureata dla Nagród Natychmiastowych

Załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia Laureata dla Nagród Tygodniowych i Nagrody Głównej

Załącznik nr 3 – Komunikacja SMS loterii audioteksowej „Miej w sobie pragnienie bycia eko!”.

 

Załącznik nr 1 WZÓR OŚWIADCZENIA DO NAGRÓD NATYCHMIASTOWYCH

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA

„Miej w sobie pragnienie bycia eko!”

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną,
 która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust. 11 i 12 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w regulaminie loterii.

 

___________________________________________________________

NUMER TELEFONU, Z KTÓREGO DOKONANO ZGŁOSZENIA

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

____________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

______________________________________

PODPIS I DATA

PAMIĘTAJ DOŁĄCZ PARAGON FISKALNY LUB FAKTURĘ VAT, Z TYTUŁU KTRÓEGO DOKONANO ZWYCIĘSKIEGO ZGŁOSZENIA!

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu  jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Miej w sobie pragnienie bycia eko!” i w związku z tym ma obwiązek wydania nagrody w formie opisanej w Regulaminie Loterii. Przysługuje Ci  prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Miej w sobie pragnienie bycia eko!”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych, tj. firmie kurierskiej oraz firmie świadczącej usługi IT . Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane  osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) oraz z przepisów prawa podatkowego.

 

Załącznik nr 2 WZÓR OŚWIADCZENIA DO NAGRÓD TYGODNIOWYCH I NAGRODY GŁÓWNEJ

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA

„Miej w sobie pragnienie bycia eko!”

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody. Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust. 11 i 12 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w regulaminie loterii.

 

____________________________________________________________

NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU 

____________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO 

____________________________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

____________________________________________________________

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

___________________________________________________________

SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

____________________________________________________________

PESEL (a w razie braku numeru PESEL – adres zamieszkania, data urodzenia, państwo urodzenia,)

____________________________________________________________
OBYWATELSTWO (uzupełnia wyłącznie Laureat Nagrody Głównej)
                                      

_____________________________________________

PODPIS I DATA

Proszę pamiętać o załączeniu oryginału paragonu fiskalnego lub faktury Vat, z tytułu której przypisana została Nagroda.

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu  jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Miej w sobie pragnienie bycia eko!” i w związku z tym ma obwiązek wydania nagrody w formie opisanej w Regulaminie Loterii. Przysługuje Ci  prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Miej w sobie pragnienie bycia eko!”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych, tj. firmie kurierskiej oraz firmie świadczącej usługi IT . Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane  osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) oraz z przepisów prawa podatkowego.

UZUPEŁNIA WYŁĄCZNIE LAUREAT NAGRODY GŁÓWNEJ

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 poz. 1115).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 poz. 1115).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 poz. 1115)

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

₃ osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

 a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane
z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Loterii Audioteksowej „Miej w sobie pragnienie bycia eko!”

 

KOMUNIKACJA DO LOTERII AUDIOTEKSOWEJ " Miej w sobie pragnienie bycia eko!"

Nr sms 70 966

 

OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM LOTERII

Treść zwrotna w przypadku przeslania SMSa przed data rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do loterii

NALECZOWIANKA: Wez udzial w loterii od 01.10.2020r. Loteria dla os. powyzej 18 lat. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin na www.uniqueone.pl od 01.10.2020 r.

OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 01.10 - 30.11 2020 r.

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia wygrywającego (dotyczy nagród dziennych)

NALECZOWIANKA: Gratulacje! Zostales laureatem torby sportowej w loterii: Miej w sobie pragnienie bycia eko!. Skontaktujemy sie z Toba w ciagu 3 dni roboczych. Zachowaj dowod zakupu.  Loteria dla osob pow.18 lat.SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia niewygrywającego (dotyczy nagród dziennych)

NALECZOWIANKA: Dziekujemy za zgloszenie. Tym razem nie wygrales torby sportowej. Zachowaj dowod zakupu. Twoje zgloszenie bierze udzial
w losowaniu nagrody tygodniowej
i  glownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www.uniqueone.pl

Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN

NALECZOWIANKA: Przeslany nr z dowodu zakupu zostal juz zgloszony.Loteria dla os. pow. 18 lat.SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www.uniqueone.pl

Nieprawidłowa treść:
- zły prefiks, pusty SMS

NALECZOWIANKA: Twoje zgloszenie jest nieprawidlowe. Loteria dla osob pow. 18 lat. Koszt SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www.uniqueone.pl

ZAKOŃCZENIE OKRESU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ - smsy wysłane po 30 listopada 2020 r.

Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po zakończeniu okresu przyjmowania zgłoszeń

NALECZOWIANKA: Informujemy, ze przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie 30.11.2020 r. Zapraszamy do kolejnych promocji Unique One sp. z o.o. Regulamin www.uniqueone.pl