Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Mania Paragonów

Regulamin loterii promocyjnej

pod nazwą „Loteria Bricomarché”

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Loteria Bricomarché” zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2  Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 poz. 471, z późn. zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i postanowień niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

 

§4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.) (dalej: „Uczestnicy”).
 2. Uczestnikami Loterii nie mogą być pracownicy oraz członkowie organów Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Uczestnikami Loterii nie mogą być również pracownicy oraz członkowie organów MGI  Polska sp. z o.o. ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, oraz członkowie ich rodzin. Uczestnikami Loterii nie mogą być osoby biorące udział w dystrybucji produktów promocyjnych (w tym osoby prowadzące sklepy BRICOMARCHE (Franczyzobiorcy) i pracownicy tych sklepów niezależnie od podstawy stosunku prawnego, łączącego ich z Franczyzobiorcą). W szczególności nie mogą brać udziału w Loterii osoby odpowiedzialne za wydawanie dowodów zakupu zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu. Z Loterii wykluczone są również osoby nabywające produkty promocyjne na użytek własny w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.
 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Osoba zgłaszająca udział w Loterii, może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

 

§ 5 Postanowienia ogólne

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 2. Udział w Loterii jest dobrowolny. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii,
  w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci wzięcia udziału w Loterii.
 3. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii,
  a w przypadku stwierdzenia przez Komisję, o której mowa w § 6 poniżej, naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 4. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez dokonanie rejestracji, zasady określa § 8 Regulaminu.

 

§ 6 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzą osoby posiadające zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzania gier, przeprowadzonego przez Organizatora w zakresie treści przepisów o grach hazardowych i Regulaminu, niezbędnym dla sprawowania nadzoru nad przebiegiem Loterii.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii
  czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 7 Obszar, na którym będzie urządzana Loteria i czas trwania Loterii

 1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sklepach sieci Bricomarché  i ma charakter ogólnopolski. Lista sklepów dostępna na stronie www.bricomarche.pl.
 2. Loteria trwa od 11 października 2017 r. do dnia 12 lipca 2018 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 3. Okres sprzedaży produktów promocyjnych, o których mowa w §8 ust. 1 poniżej, umożliwiający udział w Loterii oraz okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się  11 października 2017 r. i kończy się 5 stycznia 2018 r. (dalej „Okres promocyjny”).

 

§ 8 Zasady prowadzenia Loterii oraz ogłaszania wyników

 1. W Loterii biorą udział wszystkie produkty dostępne w sklepach Bricomarché  w Okresie promocyjnym (dalej „Produkty Promocyjne”).
 2. Uczestnikiem Loterii może być osoba, o której mowa w § 4 ust. 1, która jednocześnie
  w Okresie promocyjnym spełni łącznie następujące warunki:
  1. Dokona jednorazowego zakupu Produktu Promocyjnego/Produktów Promocyjnych na kwotę minimum 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych i 00/100) brutto udokumentowanego na jednym paragonie fiskalnym (dalej „Dowód Zakupu”);
  2. Zachowa Dowód Zakupu potwierdzający ww. zakup;
  3. Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii zgodnie
   z postanowieniami ust. 3 poniżej (dalej „Zgłoszenie”).
  4. W celu dokonania Zgłoszenia do Loterii należy dokonać rejestracji na stronie internetowej Loterii www.loteria.bricomarche.pl bądź w aplikacji mobilnej Bonusy Bricomarche dostępnej do pobrania w App Store oraz w Google Play. Rejestrując się po raz pierwszy do Loterii należy założyć konto, umożliwiające sprawdzenie posiadanej liczby losów oraz dokonuje się jednocześnie pierwszego zgłoszenia. Rejestracji dokonuje się poprzez uzupełnienie poprawnie i kompletnie formularza (zgodnie z funkcjonalnością strony internetowej lub aplikacji mobilnej). Wypełniając formularz należy zawrzeć minimum następujące dane: adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, ustalenie hasła do konta oraz podając kolejny numer wydruku z paragonu (numer z paragonu), kwotę zakupu, numer kasy rejestrującej, datę zakupu, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) wystawcy paragonu fiskalnego. Dokonanie kolejnych zgłoszeń wymaga zalogowania do konta i uzupełnienia formularza w zakresie: kolejny numer wydruku z paragonu (numer z paragonu), kwotę zakupu, numer kasy rejestrującej, datę zakupu, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) wystawcy paragonu fiskalnego. Za każdorazowe poprawne wypełnienie i wysłanie formularza otrzymuje się 1 (słownie: jeden) los w Loterii. Za wielokrotność  zakupów na kwotę 20,00 zł brutto Uczestnik otrzymuje odpowiednią liczbę losów, a za zakupy powyżej 160 zł brutto również dodatkowe, bonusowe losy, wg poniższego schematu:

 W przypadku udzielenia przez Uczestnika wszystkich nieobowiązkowych zgód na przetwarzanie danych osobowych przez MGI Polska sp. z o.o. ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne w celach marketingowych, w tym otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną Uczestnik otrzymuje dodatkowe 3 (słownie: trzy) losy w Loterii. Uczestnik może również dokonać tzw. pełnej rejestracji poprzez oznaczenie interesujących go kategorii produktowych. Za ich wskazania Uczestnik otrzymuje łącznie 1 (słownie: jeden) dodatkowy los w Loterii. Losy dodatkowe można otrzymać tylko raz w całym Okresie promocyjnym.

 1. Po prawidłowym dokonaniu rejestracji i wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlony na stronie internetowej/aplikacji mobilnej z informacją czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora oraz o tym, iż kontakt Organizatora ze zwycięzcą odbędzie się w formie telefonicznej. O chwili przyjęcia Zgłoszenia decyduje jego wpływ na serwer Organizatora przyjmującego Zgłoszenia.
 2. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody.
 3. Do Loterii dany Dowód Zakupu można zgłosić tylko raz.
 4. Zakup na wielokrotność 20,00 złotych brutto na jednym Dowodzie Zakupu nie uprawnia do wielokrotnego zgłaszania tego Dowodu Zakupu.
  1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem,
   że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii, z zastrzeżeniem, że jeden Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 1 (słownie: jedną) nagrodę. Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tę samą osobę fizyczną, niezależnie od tego jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, IP, itp. się posługuje w Loterii. Z jednego adresu zamieszkania może wygrać maksymalnie 1 (słownie: jeden) Uczestnik. W danym dniu Okresu promocyjnego Uczestnik może zgłosić tylko jeden Dowód Zakupu.
 5. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
  1. jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane na nim się znajdują i potwierdzający sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie sprzedaży Produktów Promocyjnych i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
  2. nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch bądź większej liczby różnych paragonów;
  3. zawiera kolejny numer wydruku, NIP wystawcy paragonu fiskalnego oraz numer kasy rejestrującej zgodny z podanym w Zgłoszeniu;
  4. data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem Zgłoszenia i nie wcześniej niż 11 października 2017 r. o godzinie 0:00:00.
  5. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
  6. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Dowodów Zakupów zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Dowód Zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim Dowodem Zakupu posłużył z Loterii bądź usunąć Zgłoszenie obejmujące ten Dowód Zakupu z Loterii. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 23 marca 2018 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich Dowodów Zakupu zgłoszonych do Loterii. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii czy Dowodów Zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §2) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty wezwania Uczestnika do ww. przez Organizatora. Komisja swoje wezwanie może przedstawić telefonicznie lub e-mailowo. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem Komisja ma prawo do wykluczenia podejrzanych Zgłoszeń z Loterii. Postanowienia §10 ust.11 stosuje się odpowiednio.
  7. W Loterii honorowany jest wyłącznie Dowód Zakupu będący oryginalnym paragonem fiskalnym.

 

§ 9 Wartość puli nagród

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 338 494,32 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote i 32/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 147 (słownie: sto czterdzieści siedem) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:
 1. robot planetarny Bosch  o wartości 586,07 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć złotych i 07/100) brutto. Organizator przewidział 24 (słownie: dwadzieścia cztery) nagrody w Loterii, po 2 (słownie: dwie) w każdym losowaniu tygodniowym.
 2. odkurzacz bezprzewodowy Philips  o wartości 719,97 zł (słownie: siedemset dziewiętnaście złotych i 97/100) brutto. Organizator przewidział 24 (słownie: dwadzieścia cztery) nagrody w Loterii, po 2 (słownie: dwie) w każdym losowaniu tygodniowym.
 3. iRobot Braava o wartości 824,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia cztery złote i 00/100) brutto. Organizator przewidział 24 (słownie: dwadzieścia cztery) nagrody w Loterii, po 2 (słownie: dwie) w każdym losowaniu tygodniowym.
 4. Telewizor Philips 49” o wartości 1 749,99 zł (słownie: tysiąc siedemset czterdzieści dziewięć złotych i 99/100) brutto. Organizator przewidział 24 (słownie: dwadzieścia cztery) nagrody w Loterii, po 2 (słownie: dwie) w każdym losowaniu tygodniowym.
 5. iPad 32GB o wartości 1 698,47 zł (słownie: tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i 47/100) brutto. Organizator przewidział 24 (słownie: dwadzieścia cztery) nagrody w Loterii, po 2 (słownie: dwie) w każdym losowaniu tygodniowym.
 6. Sony Playstation 4 o wartości 1 493,85 zł (słownie: tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i 85/100) brutto. Organizator przewidział 12 (słownie: dwanaście) nagród w Loterii, po 1 (słownie: jednej) w każdym losowaniu tygodniowym
 7. iPhone 6 32GB o wartości 1 816,99 zł (słownie: tysiąc osiemset szesnaście złotych i 99/100) brutto. Organizator przewidział 12 (słownie: dwanaście) nagród w Loterii, po 1 (słownie: jednej) w każdym losowaniu tygodniowym.
 8. Toyota Yaris w wersji Active o wartości 49 465,08 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i 08/100) brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości 5 495 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i 00/00) przeznaczoną na refundację podatku od nagrody. Łączna wartość nagrody to 54 960,08 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych i 08/100). Organizator przewidział 3 (słownie: trzy) Nagrody w Loterii, po jednej w każdym losowaniu miesięcznym.
 1. Nagrody otrzymane w Loterii wydawane są zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.). Przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 2 pkt h) powyżej, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, potrącana jest na poczet zryczałtowanego podatku od nagrody i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę.
 2. Zwycięzca nie może żądać wydania ekwiwalentu wartości nagrody w Loterii, ani wymiany jej na inną.
 3. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

 

§ 10 Miejsce i termin losowania nagród oraz powiadamiania laureatów

 1. Losowania nagród odbywają się w siedzibie Organizatora.
 2. Każdemu wygenerowanemu losowi w Loterii przydzielony jest unikalny numer (dalej „ID”).
 3. Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID  tak, by każda urna zawierała kartonik z cyfrą, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy itd. np., gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie przyznanych losów wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie kartoników z cyframi będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek itd. Przykład: gdy kartonik z cyfrą wylosowany w pierwszej urnie to 3, kartonik z cyfrą wylosowany w drugiej urnie to 5, kartonik z cyfrą wylosowany w trzeciej urnie to 1, kartonik z cyfrą wylosowany w czwartej urnie to 2, a kartonik z cyfrą wylosowany w piątej urnie to 0, zwycięskim losem będzie los dla którego wygenerowano ID numer 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru ID liczba i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru ID, np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru ID wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartonika z cyfrą niezawierającą się w katalogu wygenerowanych ID, taki  kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numeru ID.
 4. W danym losowaniu numer ID może być wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID losów uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to również numerów ID zgłoszeń rezerwowych do danej nagrody. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności, ID nie są uwzględniane a losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym nagrody opisanej w §9 ust. 2 pkt a) wylosowane zostanie to samo ID, co ID zwycięskiego Zgłoszenia losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do  tego samego Uczestnika.
 5. Po wylosowaniu zwycięskiego ID do danej nagrody losowane są ID rezerwowe, po 1 (słownie: jednym) do każdej nagrody opisanej w §9 ust. 2 pkt a)-g) oraz po dwa ID do każdej nagrody opisanej w §9 ust.2 pkt h). Prawo do nagrody przyznawane jest pierwszemu zwycięzcy rezerwowemu jeśli zwycięzca nie spełni wymagań określonych Regulaminem, a drugiemu zwycięzcy rezerwowemu jeśli zwycięzca i pierwszy zwycięzca rezerwowy nie spełnią wymagań określonych Regulaminem i utracą prawo do nagrody.
 6. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników Loterii postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych zgłoszeń.
 7. Losowania nagród opisanych w §9 ust.2 pkt a)-g) odbywają się w czwartki następujące po okresie przyjmowania Zgłoszeń do danego tygodnia. Okres przyjmowania Zgłoszeń rozpoczyna się co do zasady w środę i kończy w następny wtorek (przykładowo pierwszy tygodniowy okres przyjmowania Zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się 11 października 2017 r. i kończy 17 października 2017 r., losowanie odbywa się 19 października 2017 r.).  Z zastrzeżeniem losowania obejmującego ostatni tydzień Loterii, które obejmuje Zgłoszenia od 27 grudnia 2017 r. do 5 stycznia 2018 r.), które odbywa się 9 stycznia 2018 r.
 8. Losowania nagród opisanych w §9 ust 2 pkt h) odbywają:
  1. Pierwsze losowanie odbywa się w dniu 10 listopada 2017 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od  11 października 2017 r. od godziny 00:00 do 7 listopada 2017 r. do godziny 23:59:59, spośród których losowana jest 1 (słownie: jedna) nagroda.

a)      Drugie losowanie odbywa się w dniu 8 grudnia 2017 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 8 listopada 2017 r. od godziny 00:00 do 5 grudnia 2017 r. do godziny 23:59:59, spośród których losowana jest 1 (słownie: jedna) Nagroda.

b)      Trzecie losowanie odbywa się w dniu 10 stycznia 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 6 grudnia 2017 r. od godziny 00:00 do 5 stycznia 2018r. do godziny 23:59:59, spośród których losowana jest 1 (słownie: jedna) Nagroda.

 1. W losowaniach, o których mowa w ust. 7 i 8 uwzględniane są również dodatkowe losy przyznane zgodnie z trybem opisanym w §8 ust.3
 2. Zwycięzca w terminie 3 dni roboczych po dniu losowania w bezpłatnej rozmowie telefonicznej otrzymuje od Organizatora informację o wylosowaniu jego ID. W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcą w tym terminie, Organizator ostatniego dnia tego terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS, w której informuje go o podjęciu ostatniej próby połączenia w kolejnym dniu roboczym, o treści: „Loteria BRICOMARCHE: Twoje zgloszenie zostalo wylosowane. Podejmiemy 2 proby polaczenia telefonicznego z Toba w kolejnym dniu roboczym w godzinach 9:00-17:00. Organizator: Unique One sp. z o.o. z siedziba w Warszawie. Regulamin loterii na www.loteria.bricomarche.pl”. W rozmowie, o której mowa w niniejszym ustępie zwycięzca jednocześnie, otrzymuje informacje jakie warunki należy spełnić w procedurze weryfikacji i wydania nagrody. Laureat zobowiązany jest przesłać na adres: Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa (z dopiskiem „Loteria Bricomarche” na kopercie), w ciągu 3 dni roboczych od ww. rozmowy oryginał Dowodu Zakupu oraz oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań określonych postanowieniami Regulaminu, zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie internetowej www.loteria.bricomarche.pl oraz stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą wpłynąć do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od uzyskania informacji w ww. rozmowie. W treści oświadczenia wskazuje on: imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem, dodatkowo rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo -  dotyczy wyłącznie laureatów nagród opisanych w §9 ust. 2 pkt g),h), a także adres e-mail i numer telefonu wskazane w Zgłoszeniu oraz składa podpis. Laureat zobowiązany jest do załączenia do Oświadczenia oryginalnego Dowodu Zakupu, z tytułu którego dokonano wylosowanego Zgłoszenia do loterii. Nieprzesłanie Oświadczenia, i/lub Dowodu Zakupu, niedotrzymanie terminów skutkuje utratą prawa do nagrody. Również brak możliwości kontaktu ze zwycięzcą z przyczyn leżących po jego stronie skutkuje utratą prawa do nagrody.
 3. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowę przeprowadzenia rozmowy bądź brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, wskazanym w Zgłoszeniu. 
 4. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do zwycięzców rezerwowych z tym zastrzeżeniem, że informacja o prawie do nagrody przekazywana jest następnego dnia roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez zwycięzcę bądź odpowiednio pierwszego zwycięzcę rezerwowego. 
 5. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez zwycięzcę.
 6. W razie podjęcia wątpliwości czy zwycięzca nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może do dnia 23 marca 2018 r., również zwrócić się do niego o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem Loterii oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i jego wiek (pozostałe dane mogą zostać zakryte). W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia §8 ust. 11.
 7. W przypadku, gdy wbrew postanowieniu Regulaminu, tj. §8 ust. 8 powyżej, Organizator otrzyma więcej oświadczeń i Dowodów Zakupu, wówczas wszystkie dokumenty przesłane po wyczerpaniu wskazanej puli nagród są unieważniane i nieuwzględniane w Loterii. W przypadku przesłania ich w tym samym terminie decyduje data i godzina dokonania Zgłoszenia.
 8. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w §8 ust. 11 oraz §10 ust. 14 powyżej skutkuje nie spełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody.
 9. Nagrody nie wydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.
 10. Wyniki Loterii publikowane są na stronie internetowej www.loteria.bricomarche.pl po przeprowadzeniu kompletnej  procedury weryfikacji przez Organizatora, ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości i przyznanej nagrody.
 11. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania rozstrzyga Komisja.

 

§ 11 Miejsce i termin wydawania wygranych

 1. Nagrody opisane w § 9 ust.2 pkt a)-g) wydawane są najpóźniej do 7 maja 2018 r., zgodnie z danymi wskazanymi przez zwycięzcę w treści Oświadczenia, wskazanego w postanowieniach § 10 ust. 10. Nagrody wydawane są przesyłką kurierską bądź pocztową.
 2. Wydanie nagrody w postaci samochodu (§9 ust. 2 pkt h) następuje poprzez przekazanie dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu drogą kurierską bądź pocztową zgodnie z danymi wskazanymi przez zwycięzcę w treści Oświadczenia, wskazanego w postanowieniach § 10 ust. 10. Wydanie następuje do dnia 7 czerwca 2018 r. Za rejestrację pojazdu i jego ubezpieczenie z tytułu OC jest odpowiedzialny zwycięzca. Po dokonaniu rejestracji zwycięzca wraz z Organizatorem Loterii ustalą termin i dokładne miejsce przekazania samochodu. Za miejsce przekazania samochodu ustala się m.st. Warszawę, chyba że strony ustalą inaczej. Koszty związane z odbiorem samochodu, tj. dojazdu, ewentualnego noclegu ponosi zwycięzca.

 

§ 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Loterii mogą być zgłaszane do dnia 22 czerwca 2018 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria Bricomarche-reklamacja” i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.
  1. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję.
  2. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
   1. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
   2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
   3. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Loterii znajduje się na stronie internetowej www.loteria.bricomarche.pl i w siedzibie Organizatora. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt ze strony Organizatora. Połączenia telefoniczne, o których mowa w Regulaminie, wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku  korzystania z tzw. usługi roamingu, Uczestnik może ponosić dodatkowe koszty zgodnie ze stawką operatora Uczestnika. Organizator wysyła nagrody wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
  Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.
 5. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).
 6. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie na potrzeby Loterii.
 8. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.) jest Organizator.
 9. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.
 10. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.) jest Organizator.
 11. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
 12. Odbiór wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu zwycięzcy, jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę). Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
 13. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego Zgłoszenie z Loterii.
  W przypadku wystąpienia przez Uczestnika z tego rodzaju wnioskiem po przyznaniu nagrody, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do nagrody. Wniosek należy złożyć poprzez wysłanie maila na adres rezygnacje@uniqueone.pl o tytule: „Usunięcie Zgłoszenia w Loterii „Loteria Bricomarche” ze wskazaniem w treści numeru paragonu, którego usunięcie ma dotyczyć.
 14. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego dane osobowe z Loterii. W przypadku wystąpienia przez Uczestnika z tego rodzaju wnioskiem cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii i ewentualnej nagrody. Wniosek należy złożyć poprzez wysłanie maila na adres rezygnacje@uniqueone.pl o tytule „Usunięcie danych osobowych w Loterii „Loteria Bricomarche” ze wskazaniem w treści danych osobowych podlegających usunięciu.
 15. Na pisemny wniosek Uczestnika Loterii Organizator odsyła przesłany do Organizatora Dowód zakupu. W przypadku chęci odesłania większej liczby Dowodów zakupu Uczestnik winien zgłosić wniosek w jednym piśmie.

Załącznik:

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia laureata.

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia laureata

OŚWIADCZENIE LAUREATA
loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Bricomarche”

 

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am 18 lat, jestem osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późń. zm.), zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w regulaminie loterii.

 

_____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

 

_____________________________________________________________

NUMER TELEFONU

 

_____________________________________________________________

ADRES E-MAIL

 

____________________________________________________________
(ULICA, NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ)

 

____________________________________________________________
(WOJEWÓDZTWO)

 

____________________________________________________________
RODZAJ, SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ*

 

____________________________________________________________
PESEL  (a w razie braku numeru PESEL – data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)*

 

 

 

______________________________

PODPIS I DATA

 

Pamiętaj o dołączeniu do Oświadczenia oryginalnego Dowodu Zakupu, z tytułu którego dokonałeś zwycięskiego zgłoszenia do Loterii.

*Dotyczy wyłącznie laureatów nagród opisanych w §9 ust. 2 pkt g), h).