Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Magazyn Kulinarny Winiary

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
„Kup produkty Winiary za min. 10 zł
i odbierz Magazyn Kulinarny”

(dalej: „Regulamin”)

1.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.        Organizatorem konsumenckiej sprzedaży premiowej pt. „Kup produkty Winiary za min. 10 zł i odbierz Magazyn Kulinarny” (zwanej dalej „Promocją”) jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedzia 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 01637528800000,
(zwana dalej „Organizatorem”). 

1.2.        Promocja odbywać się będzie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w sklepach sieci Stokrotka wymienionych w liście sklepów biorących udział w Promocji, stanowiącej Załącznik nr 1,
w dniach od 29 listopada 2018 roku do 27 grudnia 2018 roku lub do wyczerpania łącznej puli Gratisów zgodnie z pkt 2.18. Regulaminu. Czynności związane z postępowaniem reklamacyjnym zostaną zakończone do dnia 10 stycznia 2019 r.

1.3.        Promocja dotyczy zakupu produktów NESTLÉ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oznaczonych marką „WINIARY” (dalej: „Produkty promocyjne”), dostępnych w sklepach sieci Stokrotka.

1.4.        Sprzedaż Produktów promocyjnych, która uprawnia do wzięcia udziału w Promocji, rozpocznie się 29 listopada 2018 roku i potrwa do 27 grudnia 2018 roku (dalej: „Okres Promocyjny”)

1.5.        Udział w Promocji jest dobrowolny.

1.6.        Promocja – jako sprzedaż premiowa – stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

1.7.        Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

2.              WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI ORAZ PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD

2.1.        W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce oraz nabywające Produkty promocyjne dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
lub zawodową, tzn. w charakterze konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego[1] (dalej: „Uczestnicy”), które ukończyła 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zakupu Produktów Promocyjnych.

2.2.        W Promocji pt. „Kup produkty Winiary za min. 10 zł i odbierz Magazyn Kulinarny” Organizator przygotował 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) sztuk Gratisów w postaci magazynów kulinarnych „Kuchnia od Kuchni”, każdy o wartości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych i 00/100).

2.3.        Aby wziąć udział w Promocji i otrzymać w niej Gratis Uczestnik powinien w okresie od 29 listopada 2018 roku do 27 grudnia 2018 roku zakupić jednorazowo (tzn. na jednym paragonie fiskalnym – jedną transakcją) w sklepie stacjonarnym sieci Stokrotka, wymienionym na liście sklepów biorących udział w Promocji, stanowiącej Załącznik nr 1, Produkty promocyjne o łącznej wartości co najmniej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).

2.4.        Warunek, o którym mowa w pkt 2.3. Regulaminu uważa się za spełniony również wówczas,
gdy Uczestnik zakupi jeden Produkt promocyjny, którego wartość będzie nie niższa niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100). Jeżeli wartość zakupionych, w ramach jednego paragonu fiskalnego, Produktów promocyjnych będzie wielokrotnością kwoty 10,00 zł, Uczestnik jest uprawniony do otrzymania wyłącznie jednej sztuki Gratisu.

2.5.        Gratisy są wydawane zgodnie z kolejnością zgłaszania w Promocji przez poszczególnych Uczestników zakupu Produktów promocyjnych spełniających warunki określone w Regulaminie.

2.6.        Wydawanie Gratisów Uczestnikowi odbywa się bezpośrednio po dokonaniu zakupu Produktu promocyjnego, jeżeli zakup spełnia warunki o których mowa w pkt. 2.3, tzn. jeżeli w Okresie Promocyjnym Uczestnik zakupi Produkty promocyjne za kwotę minimum 10 zł,
to automatycznie po dokonaniu zakupu, przed odejściem od kasy, pracownik sklepu sieci Stokrotka wyda Gratis Uczestnikowi.

2.7.        Każdy Uczestnik może otrzymać w Promocji dowolną liczbę Gratisów, o ile każdorazowo spełni warunki określone w pkt 2.1.-2.6. Regulaminu.

2.8.        W przypadku wyczerpania puli Gratisów przeznaczonych do wydania w Promocji przed dniem 27 grudnia 2018 roku Promocja ulega zakończeniu i nie będą już w niej wydawane żadne Gratisy. Organizator poinformuje o takiej okoliczności na stronie internetowej Promocji www.winiary.pl oraz www.stokrotka.pl, a także zapewni usunięcie materiałów promocyjnych z punktów sprzedaży Produktów promocyjnych, w których materiały te zostały zamieszczone. Wszelkie zgłoszenia zakupu Produktów promocyjnych przez Uczestników dokonane po wyczerpaniu się puli Gratisów przeznaczonych do wydania w Promocji nie będą brane pod uwagę.

2.9.        Gratisy wydawane w Promocji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68) lub 68a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako gratisy wydawane w związku ze sprzedażą premiową.

2.10.     Gratis nie podlega wymianie na przedmiot innego rodzaju. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania Gratisów.

2.11.     Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w Promocji, w tym prawa do uzyskania Gratisu, na osoby trzecie.

2.13   Uczestnik może odebrać Gratis wyłącznie bezpośrednio po dokonaniu zakupu, w sklepie sieci Stokrotka, w którym dokonano zakupu Produktów Promocyjnych.

3.              ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

3.1.        Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 10 stycznia 2019  roku. Za termin zgłoszenia reklamacji poczytuje się dzień wpływu pisma na skrzynkę pocztową Organizatora. Reklamacje wysłane po 10 stycznia 2019 r. nie będą uwzględniane.

3.2.        Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać wiadomością e-mail na adres winary@uniqueone.pl
w tytule wiadomości należy wpisać: "Reklamacja Kup produkty Winiary za min. 10 zł i odbierz Magazyn Kulinarny". Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a także żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

3.3.        Reklamacje będą rozpatrywane, a informacje o sposobie ich rozpatrzenia wysłane w terminie
7 dni od daty otrzymania reklamacji, na adres e-mail wskazany w reklamacji.

3.4.        Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

4.              POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1.        Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach rozpatrywania reklamacji związanych z Promocją jest Organizator Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedzia 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 01637528800000.

4.2.        Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników,
po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:

4.2.1.       prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami;

4.2.2.       prowadzą działania, które stanowią próby obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania Promocji.

4.3.        Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Promocji w czasie trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie zmian w Regulaminie oraz informację na stronie internetowej Promocji www.winiary.pl oraz www.stokrotka.pl

4.4.        Regulamin jest jawny i będzie udostępniany w siedzibie Organizatora na pisemną prośbę złożoną Organizatorowi na adres Unique One Sp. z o.o., Warszawa (02-737)
przy ul. Niedźwiedzia 2a oraz na stronie internetowej www.winiary.pl oraz www.stokrotka.pl.

 

ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK NR 1 - LISTA SKLEPÓW STOKROTKA, BIRĄCYCH UDZIAŁ W PROMOCJI

 

lp.        numer sklepu  Miasto Ulica

1          02-002 Łęczna, Wierzbowa 7

2          02-004 Puławy, Grota  Roweckiego 2

3          02-005 Hrubieszów, Prosta 1

4          02-006 Lublin, Bazylianówka 58/60

5          02-007 Włodawa, Korolowska 2

6          02-008 Świdnik, Racławicka 9

7          02-009 Lublin, Godebskiego 1

8          02-010 Lublin, Wyżynna 41

9          02-011 Bielsk Podlaski, Mickiewicza 47

10        02-014 Łuków, Klimeckiego 4

11        02-016 Lublin, Ametystowa 1

12        02-017 Łódź, Andrzeja Struga 8/10

13        02-018 Radom, Żeromskiego 96

14        02-019 Bytom, Łużycka 12

15        02-025 Rybnik,  Lompy 10

16        02-027 Gliwice, Kopernika 16

17        02-028 Siedlce, Młynarska 26

18        02-030 Białystok, Dubois 2

19        02-031 Białystok, Wysoki Stoczek 54

20        02-032 Lublin, Droga Męczenników Majdanka 28

21        02-033 Łomża, Piłsudskiego 14

22        02-034 Lublin, Śliwińskiego 1

23        02-035 Lublin, Żelazowej Woli 1

24        02-036 Busko Zdrój, Partyzantów 1

25        02-037 Kielce, Biskupa Mieczysława Jaworskiego 28

26        02-038 Lublin, Kunickiego 141

27        02-039 Suwałki, Noniewicza 46

28        02-040 Tarnów, Powstańców Warszawy 40

29        02-042 Międzyrzec Podlaski, Warszawska 1

30        02-043 Kozienice, Nowy Świat 7

31        02-044 Bydgoszcz, Wojska Polskiego 23

32        02-048 Białystok, Radzymińska 14

33        02-056 Zamość, Piłsudskiego 16

34        02-058 Połaniec, Kościuszki 45

35        02-061 Złocieniec, Piłsudskiego 2

36        02-062 Siedlce, Wojskowa 3

37        02-063 Puławy, Kołłątaja 18

38        02-064 Police, Wyszyńskiego 13

39        02-070 Świdnik, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 17

40        02-071 Parczew, 11-go Listopada 13

41        02-075 Rybnik, Raciborska 16

42        02-076 Sosnowiec, Sienkiewicza 2

43        02-077 Lublin, Lipowa 13

44        02-078 Grudziądź, Skarżyńskiego 6

45        02-079 Tomaszów Lubelski, Traugutta 1

46        02-080 Tarnobrzeg, Moniuszki 19

47        02-082 Wyszków, Sowińskiego 64

48        02-083 Hrubieszów, Piłsudskiego 55

49        02-084 Gdynia, Czeremchowa 10

50        02-085 Gdynia, Chylońska 89

51        02-087 Pionki, Sienkiewicza 53

52        02-088 Włocławek, Żytnia 66/68

53        02-090 Grudziądź, Śniadeckich 25

54        02-091 Garwolin, Kościuszki 49M

55        02-092 Kolno, Kolejowa 1A

56        02-093 Łomża, Aleja Legionów 54

57        02-094 Pułtusk, Daszyńskiego 11

58        02-095 Maków Mazowiecki, 1-go Maja 12

59        02-096 Ostrołęka, Sikorskiego 39

60        02-097 Małkinia, Nurska 142A

61        02-098 Ostrołęka, Inwalidów Wojennych 32/2

62        02-100 Przasnysz, Orlika 18

63        02-102 Ostrów, Kościuszki 24

64        02-104 Koluszki, Kościuszki 2

65        02-106 Włocławek, Kaliska 87A

66        02-107 Starachowice, Armii Krajowej 3

67        02-108 Augustów, Kopernika 4

68        02-109 Szczecin, 26-go Kwietnia 2

69        02-110 Szczecin, Generała Kutrzeby 8A

70        02-111 Świnoujście, Generała Bema 2

71        02-112 Szczecin, Tatrzańska 3

72        02-113 Świnoujście, Matejki 34

73        02-114 Szczecin, 1-go Maja 1A

74        02-115 Gorzów, Wróblewskiego 30

75        02-116 Koszalin, Jana Pawła II 4

76        02-117 Szczecin, Bandurskiego 90

77        02-121 Wałcz, Kilińszczaków 43

78        02-122 Poznań, Os. Rusa 58

79        02-124 Szczecin, Niepodległości 18/22

80        02-127 Lublin, Langiewicza 16

81        02-129 Białystok, Paderewskiego 10

82        02-130 Białystok, Pozioma 2

83        02-131 Białystok, Leszczynowa 31

84        02-132 Białystok, Stroma 26

85        02-134 Sandomierz, Mickiewicza 32

86        02-135 Kętrzyn, Sikorskiego 34A

87        02-136 Łódź, Lipiec Reymontowskich 5

88        02-140 Chełm,            Wolności 3

89        02-142 Jędrzejów, Chrobrego 8

90        02-143 Warszawa, Rembielińska 20

91        02-144 Nidzica, Traugutta 18

92        02-145 Lublin, Tarasowa 1

93        02-148 Biała Podlaska, Brzeska 27

94        02-149 Ostróda, Stefana Jaracza 21

95        02-150 Ostróda, Stefana Czarnieckiego 47

96        02-152 Knurów, Staszica 2

97        02-163 Stalowa Wola, Jana Pawła II 18F

98        02-165 Tarnów, Nowodąbrowska 116

99        02-166 Gdańsk, Piotrkowska 25

100      02-168 Działdowo, Malewskiej 4

101      02-170 Goworowo, Rynek 4

102      02-173 Kolbuszowa, Rzeszowska 6

103      02-174 Kraków, Łużycka 55

104      02-176 Jastrzębie Zdrój, Warszawska 2

105      02-177 Toruń, Lelewela 33

106      02-179 Iława, Kopernika 10

107      02-180 Kazimierza Wielka, Partyzantów 30

108      02-181 Kwidzyń, Kamienna 13

109      02-182 Łęczna, Polna 1

110      02-183 Łęczna, Jana Pawła II 99

111      02-185 Gdynia, Korzenna 17

112      02-187 Kraków, Na Kozłówce 10

113      02-188 Sokółka, Grodzieńska 9

114      02-189 Gdynia, Nowowiczlińska 115

115      02-190 Warka, Puławska 4

116      02-191 Węgorzewo, Armii Krajowej/Targowa

117      02-193 Siedlce, 11-go Listopada 43D

118      02-194 Sanok, Traugutta 9

119      02-195 Wrocław, Wapienna 35

120      02-196 Bolesławiec, Chrobrego 35

121      02-197 Lubin, Topolowa 56

122      02-200 Suwałki, Dwernickiego 15

123      02-201 Bartoszyce, Kętrzyńska 18

124      02-203 Bartoszyce, Paderewskiego 18A

125      02-204 Bartoszyce, Poniatowskiego 21

126      02-205 Bartoszyce, Sikorskiego 6

127      02-207 Barczewo, Wojska Polskiego 19

128      02-208 Braniwo, Marynarska 3

129      02-209 Korsze, Mickiewicza 4a

130      02-210 Lidzbark, Targowa 2A

131      02-213 Szczytno, Moniuszki 22

132      02-214 Warszawa, Patriotów 43

133      02-216 Łomża, Księżnej Anny 6

134      02-217 Bydgoszcz, Bortnowskiego 12

135      02-218 Warszawa, Pirenejska 2A

136      02-220 Lublin, Jutrzenki 5

137      02-222 Wolsztyn, Żeromskiego 30

138      02-223 Opole Lubelskie, Przemysłowa 1

139      02-224 Kraśnik, Mickiewicza 9B

140      02-226 Gdańsk – Borkowo, Klasyczna 2

141      02-227 Świdnica, Kazimierza Wielkiego 1

142      02-228 Puławy, Słowackiego 2

143      02-231 Rzeszów, Krakowska 20

144      02-233 Olkusz, Krasińskiego 2A

145      02-234 Wolbrom, Olkuska 1

146      02-235 Złotoryja, Kościuszki 3

147      02-236 Skarżysko-Kamienna, Krasińskiego 18

148      02-237 Dąbrówka, Platanowa 2

149      02-238 Mielec, Zygmuntowska 4

150      02-239 Sokołów Podlaski, Marii Curie-Skłodowskiej 5

151      02-240 Chełm, Partyzantów 1a

152      02-241 Dąbrowica, Dąbrowica 144d

153      02-242 Lublin, Jagiełły 1

154      02-245 Białystok, Fabryczna 22

155      02-246 Biłgoraj, Gen. Sikorskiego 5

156      02-247 Słupsk, 11 Listopada 4

157      02-248 Jelcz-Laskowice, Oławska 21

158      02-249 Nowa Dęba, Jasna 9

159      02-250 Lublin, Bukietowa 2

160      02-251 Elbląg, Grottgera 53

161      02-253 Sanok, Gieli 4

162      02-254 Olsztyn, Laszki 11

163      02-255 Pruszcz Gdański, Grunwaldzka 61

164      02-256 Wrocław, Kiełczowska 70

165      02-257 Poniatowa, Nałęczowska 10

166      02-259 Tczew, Pomorska 1

167      02-260 Bezrzecze (Szczecin), Górna 7a

168      02-261 Włocławek, Pogodna 2

169      02-262 Boguchwała, Przemysłowa 1

170      02-263 Lublin, Nałkowskich 230

171      02-264 Wrocław, Krzemieniecka 125

172      02-265 Lublin, Abramowicka 43

173      02-266 Kraków, Komuny Paryskiej 1A

174      02-267 Olsztyn, Bajkowa 13

175      02-268 Warszawa, Pasłęcka 8d

176      02-269 Białystok, Jurowiecka 1

177      02-270 Kozubszczyzna, Kozubszczyzna 67A

178      02-271 Katowice, 3 maja 30

179      02-272 Libiąż, Słowackiego 4

180      02-273 Tychy, Wyszyńskiego 40

181      02-274 Białka Tatrzańska, Środkowa 178

182      02-275 Lublin, Pana Balcera 6A

183      02-277 Lublin, Samsonowicza 1

184      02-278 Lublin, Pozytywistów 1

185      02-279 Parczew, Zwycięstwa 9

186      02-280 Leżajsk, Kopernika 5A

187      02-281 Ostrowiec, Siennieńska 85

188      02-282 Terespol, Wojska Polskiego 81

189      02-284 Poznań, os. B. Chrobrego 101/15

190      02-285 Poznań, Gen. Maczka 14

191      02-287 Poznań, os. Tysiąclecia 30

192      02-322 Tychy, Armii Krajowej 2

193      02-323 Tychy, Gr.Roweckiego 53

194      02-325 Suwałki, Witosa/Reja 60

195      02-326 Żywiec, Komisji Edukacji Narodowej 15

196      02-329 Węgorzewo, Wojska Polskiego 1A

197      02-330 Bychawa, Piłsudskiego 18

198      02-331 Kraków, os. Dywizjonu 303 62G

199      02-333 Lublin, Wojciechowska 23A

200      02-334 Zamość, Hrubieszowska 9

201      02-336 Olsztyn, Bałtycka 90

202      02-345 Radom, Limanowskiego 100

203      02-350 Gorzyce, Porucznika Sarny 2

204      02-351 Głogów Małopolski, Jana Pawła II

205      02-353 Katowice, Szewska 11

206      02-356 Wrocław, Żernicka 210

207      02-358 Białystok, Hallera 4

208      02-360 Gdańsk, Niepołomicka 32

209      02-362 Łódź, Gorkiego 17A

210      02-370 Wrocław, Sielska 3

211      02-372 Mrągowo, Wojska Polskiego 22

212      02-375 Dąbrowa Górnicza, Kasprzaka 1

213      02-377 Mielec, Kocjana 2

214      02-379 Krosno, Kisielewskiego 6

215      02-381 Katowice, Zawiszy Czarnego 16

216      02-383 Jastrzębie Zdrój, Piłsudskiego 2b

217      02-387 Sosnowiec, Legionów 7a

218      02-389 Sosnowiec, Norwida 1

219      02-391 Sosnowiec, Koszalińska 1b

220      02-400 Poznań, Os. Zwycięstwa 109

221      02-405 Poznań, Os. Wichrowe Wzgórze 103-105

222      02-410 Toruń, Ludwika Rydygiera 26b

223      02-416 Czeladź, Niepodległości 1a

224      02-418 Katowice, Radockiego 284

225      02-421 Grodzisk Mazowiecki, Sienkiewicza 46/50

226      02-425 Andrespol, Rokicińska 146

227      02-427 Gorzów Wielkopolski, Jana Pawła II 108, 110

228      02-429 Łódź, Florecistów 1

229      02-430 Tarnów, Bitwy pod Monte Cassino 3a

230      02-431 Lublin, Krężnicka 1a

231      02-437 Lublin, Onyksowa 6

232      02-438 Lublin, Turystyczna 45a

233      02-440 Dąbrowa Górnicza, Majakowskiego 24

234      02-441 Lipsko, 1 Maja 7A

235      02-443 Olecko, Zwycięstwa 12

236      02-445 Ryki, Warszawska 5

237      02-448 Katowice, Rolna 14

238      02-457 Poznań, Os. Lecha 121

239      02-471 Lublin, Osmolicka 37

240      02-477 Bielsko-Biała, Babiogórska 73

241      02-479 Wałbrzych, Dunikowskiego 22-24

242      02-491 Łódź, Marysińska 76

243      02-495 Łysomice, Sadowa 2a

244      02-507 Łódź, Złotno 60/62

245      02-510 Środa Wielkopolska, Poselska 8-10

246      02-512 Izbica Lubelska 119

247      02-527 Pionki, Plac Konstytucji 3 Maja 6

248      02-542 Kalinówka, Malwowa 1

249      02-551 Opole, Katowicka 69

250      02-563 Łódź, Elsnera 21

251      02-572 Kock, Piłsudskiego 15-17

252      02-652 Lublin, ul. Braci Wieniawskich 12

253      02-653 Lublin, ul. Agatowa 7

254      02-654 Lublin, Al. Spółdzielczości Pracy 36

255      02-655 Lublin, Al. Kraśnicka 35

256      02-656 Lublin, ul. Bursztynowa 36

257      02-657 Lublin, ul. Gorczańska 1

258      02-658 Lublin, ul. Gospodarcza 3

259      02-659 Lublin, ul. Harnasie 4A

260      02-660 Lublin, ul. Koncertowa 11

261      02-661 Lublin, ul. Nałkowskich 124

262      02-662 Lublin, ul. Radości 2

263      02-663 Lublin, ul. Tatarakowa 24

264      02-664 Lublin, Al. Warszawska 61A

265      02-665 Lublin, ul. Węglarza 16

266      02-666 Biłgoraj, ul. Zamojska 20

267      02-667 Krasnystaw, ul. Okrzei 12

268      02-668 Kraśnik, ul. Urzędowska 40

269      02-669 Lubartów, ul. Lubelska 54

270      02-670 Opole Lubelskie, ul. Lubelska 7

271      02-671 Poniatowa, ul. Brzozowa 6

272      02-672 Biała Podlaska, ul. Sidorska 18

273      02-673 Warszawa, ul. Kondratowicza 39

274      02-674 Warszawa, ul. Rozłogi 16

275      02-675 Warszawa, ul. Skarbka z Gór 15

276      02-676 Radom, ul. 11 Listopada 30

277      02-677 Radom, ul. Królowej Jadwigi 16d

278      02-678 Pruszków, ul. Kraszewskiego 42

279      02-690 Lublin, ul. Relaksowa 28

280      F1        Puławy, Centralna 11

281      F20      Szepiętowo, Wyszyńskiego 2A/2

282      F43      Radom, Osiedlowa 9

283      F72      Kędzierzyn-Koźle, Witosa 4

284      F88      Warszawa, Powstańców Śl. 45

285      F91      Kędzierzyn Koźle, Królowej Jadwigi 14

286      F92      Drezdenko, Kościuszki 15

287      F93      Strzelce Krajeńskie, Słowackiego 18

288      F98      Nowa Sól, Głowackiego 8e

289      02-015 Łuków, Unitów Podlaskich 17/1

290      02-023 Chełm, Zachodnia 19

291      02-024 Dąbrowa Górnicza, Kasprzaka 44A

292      02-029 Lublin, Popiełuszki 35A

293      02-050 Grójec, Piłsudskiego 2

294      02-065 Łódź, Długosza 34/36

295      02-118 Szczecin, Niemcewicza 26

296      02-123 Kołobrzeg, Złota 17

297      02-219 Lublin, Herbowa 4

298      02-286 Poznań, Leszka 1

299      02-289 Swarzędz, Kórnicka 91

300      02-290 Oborniki Wlkp, os. Szarych Szeregów 4

301      02-291 Poznań, Langiewicza 23

302      02-292 Poznań, os. Dębina 105

303      02-293 Wołczyn, Rynek 1-5

304      02-295 Opole, Wilsona 56

305      02-296 Opole, Chabrów 52

306      02-297 Opole, Hubala 10

307      02-298 Opole, Chabrów 117

308      02-299 Opole, Strzelecka 44

309      02-302 Poznań, Jastrzębia 4

310      02-311 Tychy, Św.Anny 7

311      02-312 Tychy, Dmowskiego 1

312      02-315 Tychy, Niepodległości 188

313      02-316 Tychy, Batorego 23

314      02-319 Tychy, Żwakowska 15

315      02-320 Tychy, Orzeszkowej 40

316      02-321 Tychy, Zelwerowicza 38

317      02-324 Tychy, Korfantego 1

318      02-327 Dzierżoniów, Os. Jasne 20

319      02-328 Warszawa, Pabla Nerudy 1

320      02-332 Łódź, Gorkiego 63

321      02-335 Skierniewice, Sucharskiego 12

322      02-337 Ostróda, Chrobrego 2

323      02-338 Lubin, Armii Krajowej 30

324      02-339 Lublin, Projektowa 1

325      02-341 Oleśnica, Marii Curie-Skłodowskiej 2-4

326      02-342 Lublin, Nadbystrzycka 25

327      02-343 Pisz, Klementowskiego 15

328      02-346 Sanok, Robotnicza 15

329      02-347 Szczecin, Wojska Polskiego 21

330      02-348 Łomża, Prusa 8A

331      02-349 Lublin, Leszczyńskiego 60

332      02-352 Rudnik nad Sanem, Sandomierska 12

333      02-357 Toruń, Turystyczna 97/Na Przełaj 1

334      02-367 Wrocław, Dzielna 7A

335      02-368 Łomża, Sibiraków 13

336      02-369 Łódź, Ciołkowskiego 20B

337      02-371 Brzeg, Słowackiego 2

338      02-373 Warszawa, Skoczylasa 8

339      02-378 Stalowa Wola, Wojska Polskiego 32A

340      02-380 Sanok, Kochanowskiego 25

341      02-382 Dąbrowa Górnicza, 11-Listopada 13

342      02-384 Żory, os. Sikorskiego15a

343      02-386 Tarnobrzeg, Mickiewicza 40a

344      02-388 Tarnów, Sikorskiego 4a

345      02-390 Gliwice, Cichociemnych 18

346      02-392 Jastrzębie – Zdrój, Wrzosowa 4b

347      02-393 Stalowa Wola, Narutowicza 6

348      02-394 Białystok, Waszyngtona 38

349      02-395 Gniezno, Sikorskiego 19D

350      02-396 Chorzów, Kaliny 77

351      02-397 Niedrzwica Duża, Leśna 1A

352      02-398 Piła, Ludowa 11A

353      02-399 Piła, Medyczna 5

354      02-401 Karpacz, Konstytucji 3 Maja 22A

355      02-404 Rzeszów, Architektów 4

356      02-406 Łódź, Jagiellońska 4

357      02-407 Pruszków, Powstańców 9

358      02-408 Białystok, Sybiraków 4

359      02-409 Gliwice, Kozielska 72

360      02-411 Knurów, Jedności Narodowej 1a

361      02-412 Żory, Os. Korfantego PU11

362      02-413 Jastrzębie Zdrój, Broniewskiego 1c

363      02-414 Pszczyna, Bednorza 1

364      02-415 Żory, Os. Pawlikowskiego PU12

365      02-417 Jastrzębie Zdrój, Turystyczna 37A

366      02-419 Białystok, Chełmońskiego 54

367      02-420 Niemce, Lubelska 160

368      02-423 Lublin, Wołodyjowskiego 8

369      02-424 Szamotuły, Feliksa Nowowiejskiego 1

370      02-426 Stargard, Pogodna 19a

371      02-432 Płock, Piłsudskiego 35

372      02-433 Twardogóra, Plac Targowy 1

373      02-434 Wąsosz, Plac Wolności 3

374      02-435 Kielce, Wrzosowa 89E

375      02-436 Gościeradów Ukazowy, Gościeradów Ukazowy 291

376      02-439 Katowice, Józefowska 108

377      02-442 Białystok, Kręta 52, lokal 2

378      02-447 Świętochłowice, Karpacka 31

379      02-449 Ostrów Wielkopolski, Wojciecha Bąka 10

380      02-451 Piekary Śląskie, Ks. Skargi 13

381      02-452 Recz, Środkowa 16

382      02-453 Cyców, Chełmska 21A

383      02-454 Krosno, Mielczarskiego 8

384      02-455 Tolkmicko, Świętojańska 2

385      02-456 Jastrzębia, Jastrzębia 108A

386      02-459 Bełchatów, Wojska Polskiego 39

387      02-460 Tychy, Zofii Nałkowskiej 31

388      02-461 Kamionka, Nowa 2G

389      02-462 Zwierzyniec, Szkolna 4

390      02-464 Firlej, Lubartowska 2

391      02-466 Wodzisław Śląski, 26 Marca 39

392      02-468 Gliwice, Sikornik 18

393      02-469 Nowa Sarzyna, Słoneczna 2

394      02-470 Gliwice, Sikory 1

395      02-473 Krzczonów, Stefana Żeromskiego 34

396      02-476 Elbląg, Ogólna 69

397      02-484 Ząbkowice Śląskie, Osiedle XX-lecia 16

398      02-485 Posada k. Konina, Matejki 9a

399      02-494 Sztabin, Augustowska 39

400      02-502 Jedlińsk, Ogrodowa 9

401      02-508 Biłgoraj, Nadstawna 12

402      02-509 Nędza, Jana Pawła II 24A

403      02-513 Wojcieszków, Kleeberga 18

404      02-519 Prochowice, Kochanowskiego 8/Wolności

405      02-520 Borne Sulinowo, Sosnowa 3

406      02-523 Aleksandrówka, Główna 23

407      02-524 Sławatycze, Kodeńska 80

408      02-528 Żory, Os. Powstańców Śląskich PU-8

409      02-529 Krzanowice, Sikorskiego 33

410      02-536 Koźmin Wielkopolski, Staszica 5

411      02-537 Łaziska, Łaziska 63B

412      02-540 Wałbrzych, Hetmańska 1

413      02-541 Skierbieszów, Rynek 3

414      02-546 Łódź, Odrzańska 1A

415      02-548 Widawa, Mickiewicza 5

416      02-550 Jarocin , Jarocin 167A

417      02-552 Gorzów Wielkopolski, Słoneczna 63a

418      02-559 Zamość, Prymasa Wyszyńskiego 63b

419      02-560 Brzeg Dolny, Wyspiańskiego 16

420      02-562 Warka, Senatorska 5a

421      02-568 Suwałki, Ptaszyńskiego 7

422      02-596 Łękawica, Łękawica 27C

423      02-597 Otwock-Wólka Mlądzka, Żeromskiego 100

424      02-645 Brusy, 2 lutego 4

425      02-651 Siemianowice Śląskie, Wróblewskiego 65

427      02-681 Warszawa, Daniłowskiego 2/4

428      02-682 Łódź, Przybyszewskiego 161

429      02-688 Grudziądz, ul. Podhalańska 11

430      02-698 Krośniewice, Kolejowa 1

431      02-710 Kcynia, Poznańska 36A

432      F3        Ostrówek, Św. Jana Pawła II 6b

433      F4        Zaklików, Zachodnia 13

434      F5        Jabłoń, 3 maja 2

435      F6        Koszalin, M. Wańkowicza 36

436      F7        Góra Puławska, Parkowa 3

437      F9        Łódź, Wielkopolska 53

438      F11      Troszyn, Szkolna 5

439      F13      Lubotyń Włóki, Lubotyń Włóki 4b

440      F14      Rosnowo 19, Rosnowo 19

441      F15      Lublin, Kiepury 5 A

442      F16      Tomaszów Lubelski, Łaszczowiecka 14

443      F21      Lublin, Ułanów 10

444      F23      Tomaszów Lubelski, Okulickiego 5

445      F24      Tczew, 30 Stycznia 2

446      F27      Jastrzębie Zdrój, 1-Maja 63

447      F28      Jastrzębie Zdrój, Katowicka 2

448      F30      Jastrzębie Zdrój, Wyspiańskiego 25

449      F31      Siedliszcze, Rynek 2

450      F32      Radzyń Podlaski, Ostrowiecka 30

451      F34      Zagórz, Piłsudskiego 27

452      F36      Łęczna, Bogdanowicza 2

453      F37      Ożarów, Kolejowa 52

454      F39      Warszawa, Włodarzewska 55

455      F40      Warszawa, Włodarzewska 83

456      F42      Szastarka, Szastarka 135 A

457      F44      Bełżyce, Spółdzielcza 2

458      F45      Rzeszów, Kwiatkowskiego 46

459      F47      Rudki, Staszica 12

460      F53      Łuków, Stodolna 19A

461      F56      Abramowice Prywatne, Abramowice Prywatne 56a

462      F57      Łęczna, Gwarków 5

463      F58      Ulhówek, Tomaszowska 119

464      F59      Mełgiew, Handlowa 2

465      F60      Lublin, Harnasie 11

466      F62      Żółkiewka, Żółkiewskiego 22

467      F64      Trzciana, Trzciana 489 A

468      F66      Goraj, Szczebrzeska 17

469      F67      Józefów, Plac Wyzwolenia 1

470      F70      Gałków Mały, Brzezińska 5

471      F71      Niegowa, 22 lipca 13 b

472      F73      Jedlińsk, Warecka 15

473      F74      Krasnosielc, Rynek 16a

474      F75      Złochowice, Zielona 3

475      F81      Żyrzyn, Tysiąclecia 154B

476      F82      Bełżyce, Bychawska 17

477      F83      Karczmiska, Centralna 5

478      F85      Wadowice, Błonie 1B

479      F86      Koluszki, Kukuczki 2

480      F87      Pysznica, Podborek 2

481      F89      Lubartów, Słowackiego 43/1c

482      F90      Morawica, Kielecka 3

483      F95      Wąsewo, Pl. Kłobukowskiego

484      02-458 Świdnik, Niepodległości 5

485      02-463 Lublin, Głęboka 8a

486      02-475 Lublin, Nowy Świat 38

487      02-480 Lublin, Melomanów 1

488      02-487 Lublin, Zygmunta Augusta 31/U4a

489      02-496 Skierniewice, Asnyka 92

490      02-506 Lublin, Zana 35

491      02-534 Lublin, Puławska 5

492      02-511 Lublin, Krańcowa 107D

493      02-557 Panieńszczyzna, Warszawska 35

494      02-564 Warszawa, Zamkowa 8

495      02-573 Puławy, Gdańska 4

496      02-581 Lublin, Bursztynowa 1

497      02-582 Lublin, Kryształowa 10

498      02-583 Warszawa, Jurajska 4

499      02-584 Świdnik, Niepodległości 24

500      02-599 Ryki, Karola Wojtyły 23

501      02-687 Lublin, Wojciechowska 5B