Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteriada 2016

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą
„Loteriada”


§ 1 Nazwa Loterii
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Loteriada”, zwana dalej „Loterią”.


§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego Loterię
Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.


§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie,
obszar, czas i sposób zapewnienia prawidłowości urządzenia Loterii
1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii, dalej określany jako „Regulamin”.
2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Okres sprzedaży produktów promocyjnych umożliwiających udział w Loterii rozpoczyna się w dniu 4 lipca 2016 r. o godzinie 6:30 i trwa do 31 sierpnia 2016 r. włącznie (dalej „Okres Promocyjny”) lub do wyczerpania puli kodów.
4. Loteria trwa od 1 lipca 2016 r. i kończy się ostatecznie 14 października 2016 r. (tj. do zakończenia procedury reklamacyjnej).
5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji nadzoru zwana dalej „Komisją”. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
6. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.
7. Udział w Loterii jest dobrowolny.
8. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych, jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
9. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.
10. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu bądź wpływają na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony.
12. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
13. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
14. Loteria ma na celu promowanie produktów Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.


§ 4 Zasady prowadzenia Loterii
1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły osiemnaście lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).
2. Brać udziału w Loterii nie mogą członkowie organów spółek (rada nadzorcza, zarząd): Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Totalizator Sportowy”), GTECH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Organizatora. Także pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin, jak również właściciele i pracownicy punktów sprzedaży produktów Totalizatora Sportowego (dalej: „Kolektur”) oraz osoby, które posiadają aktualne uprawnienia do sprzedaży produktów Totalizatora Sportowego.
3. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. W Loterii udział biorą następujące produkty Totalizatora Sportowego : Lotto, Plus, Mini Lotto, Multi Multi, Multi Multi Plus, Keno, Zdrapki, Kaskada, Ekstra Pensja, Super Szansa (zwane „Produktami Promocyjnymi”).
5. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w Kolekturach Totalizatora Sportowego oraz w terminalach samoobsługowych Totalizatora Sportowego na terenie całej Polski w dniu 4 lipca 2016 r. i trwa do 31 sierpnia 2016 r. lub do wyczerpania puli kodów. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii. Produkty Promocyjne sprzedawane są w godzinach pracy Kolektur.
6. W promocji biorą udział Produkty Promocyjne zakupione przez terminale Totalizatora Sportowego GT1200, GT604 Altura oraz przez terminale samoobsługowe Totalizatora Sportowego LVM - Gemini Ultra (dalej: „Terminale Samoobsługowe”).
7. W celu wzięcia udziału w Loterii należy:
1) W Okresie Promocyjnym dokonać jednorazowo (tj. w ramach jednej transakcji) zakupu Lotto lub Lotto z Plusem oraz minimum jednego (innego niż Lotto czy Plus) Produktu Promocyjnego;
2) Odebrać kupon Loterii z kodem numerycznym (dalej: „Kupon Loteriady”)
3) Dokonać sprawdzenia kodu z Kuponu Loteriady.
4) Zachować oryginalny Kupon Loteriady.
8. Uczestnik może dokonać sprawdzenia Kuponu Loteriady w Okresie Promocyjnym, tj. ustalenia czy do otrzymanego na Kuponie Loteriady kodu przypisana jest nagroda (czy jego Kupon Loteriady jest Kuponem Loteriady wygrywającym czy nie):
1) Za pośrednictwem strony internetowej www.loteriada.pl, wpisując kod z Kuponu Loteriady w dedykowane miejsce w formularzu na stronie i klikając ”Sprawdź”;
2) Za pośrednictwem materiałów promocyjnych specjalnie, dedykowanych Loterii (dalej: „Materiał Promocji”), dostępnych w Kolekturach w Okresie Promocyjnym.
9. Sprawdzenie przypisania nagrody do kodu z Kuponu Loteriady za pośrednictwem strony internetowej www.loteriada.pl następuje poprzez komunikat Organizatora wyświetlony na stronie. W przypadku dokonania sprawdzenia za pośrednictwem Materiału Promocji, następuje to przez znalezienie całego ciągu cyfr zgodnego z kolejnością cyfr w kodzie loteryjnym na Kuponie Loteriady.
10. Kupon Loteriady z kodem numerycznym drukowany jest razem z kuponem/losem gry/loterii pieniężnej Produktu Promocyjnego, którego zakup spełnił wymagania przystąpienia do Loterii określone w § 4 ust. 7 pkt 1). W przypadku zakupu Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym,
Kupon Loteriady wydawany jest wraz z wydaniem przez Terminal Samoobsługowy kuponu/losu Produktu Promocyjnego, którego zakup spełnił wymagania przystąpienia do Loterii określone w § 4 ust. 7 pkt 1). Z tym zastrzeżeniem, że jeśli Produktem Promocyjnym jest loteria pieniężna Zdrapka to Kupon Loteriady drukowany jest osobno.
11. Jednorazowy (w ramach jednej transakcji) zakup większej liczby Produktów Promocyjnych niż wskazanych w § 4 ust. 7 pkt 1) nie uprawnia do otrzymania większej liczby Kuponów Loteriady, tj. za jednorazowy zakup np. Lotto oraz 2 innych Produktów Promocyjnych Uczestnik otrzyma tylko jeden Kupon Loteriady z jednym kodem.
12. Kod znajdujący się na Kuponie Loteriady jest numeryczny i składa się z 8 (ośmiu) cyfr.
13. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem spełnienia każdorazowo warunków określonych w Regulaminie.
14. Jeżeli osoba obsługująca Kolekturę nie przekaże Uczestnikowi przysługującego mu Kuponu Loteriady przy spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie, Uczestnik powinien upomnieć się o to prawo niezwłocznie po dokonaniu płatności za zakupy i otrzymaniu kuponów gier lub losów loterii pieniężnych Produktów Promocyjnych. W przypadku zakupu Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym, jeżeli Terminal Samoobsługowy nie wyda Uczestnikowi Kuponu Loteriady, przy spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie, niezwłocznie po zakończeniu transakcji w Terminalu Samoobsługowym i otrzymaniu kuponów gier lub losów loterii pieniężnych Produktów Promocyjnych Uczestnik powinien upomnieć się o Kupon Loteriady u osoby obsługującej Kolekturę na terenie, której lub w pobliżu, której znajduje się Terminal Samoobsługowy.
15. Po opuszczeniu Kolektury Uczestnik nie jest uprawniony do odebrania Kuponu Loteriady w późniejszym okresie. W przypadku zakupu Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym Kupon Loteriady jest wydawany po zakończeniu transakcji spełniającej wymagania przystąpienia do Loterii określone w § 4 ust. 7 pkt 1) i powinien być niezwłocznie odebrany przez Uczestnika, a jego ewentualny brak powinien być niezwłocznie zgłoszony zgodnie z ust. 14. Przed dokonaniem zakupu w Terminalu Samoobsługowym Uczestnik powinien się upewnić, że kwota salda wyświetlana na Terminalu Samoobsługowym jest wyzerowana. W przypadku kontynuowania zakupów na otwartej sesji (niewyzerowane saldo) i dokonania zakupu spełniającego wymagania przystąpienia do Loterii określone w § 4 ust. 7 pkt 1), może dojść do sytuacji, w której Terminal Samoobsługowy nie wyda Kuponu Loteriady. Jeżeli kwota salda wyświetlana na Terminalu Samoobsługowym nie została wyzerowana, Uczestnik musi zgłosić ten fakt osobie obsługującej Kolekturę, na terenie, której lub w pobliżu, której znajduje się Terminal Samoobsługowy, w przeciwnym razie Uczestnikowi nie przysługują roszczenia do otrzymania Kuponu Loteriady w późniejszym czasie.
16. W przypadku rezygnacji (poprzez unieważnienie) z któregokolwiek z zakupionych Produktów Promocyjnych w ramach jednorazowych zakupów, wydany Kupon Loteriady jest anulowany jeśli unieważniony Produkt Promocyjny spowodował utratę prawa do przystąpienia do Loterii określonego w § 4 ust. 7 pkt 1), na przykład:
a) Przy zakupie Lotto oraz Mini Lotto, unieważnienie Mini Lotto spowoduje, że wydany Kupon Loteriady zostanie anulowany.
b) Przy zakupie Lotto, Mini Lotto oraz Multi Multi, unieważnienie Mini Lotto nie spowoduje anulowania wydanego Kuponu Loteriady, ponieważ zakup Lotto oraz Multi Multi spełnia wymagania przystąpienia do Loterii określone w § 4 ust. 7 pkt 1).
c) Przy zakupie Lotto z Super Szansą oraz Mini Lotto, unieważnienie Mini Lotto nie spowoduje anulowania wydanego Kuponu Loteriady, ponieważ zakup Lotto z Super Szansą spełnia wymagania przystąpienia do Loterii określone w § 4 ust. 7 pkt 1).
W przypadku anulowania, w trybie opisanym powyżej, Kuponu Loteriady, który był Kuponem zwycięskim wygasa również prawo do otrzymania nagrody, jaka została przypisana do tego kodu. W przypadku unieważnienia Produktu Promocyjnego, do którego dołączony jest Kupon Loteriady przy dalszym spełnianiu wymagań przystąpienia do Loterii, Uczestnikowi nowy Kupon Loteriady nie jest wydawany. Oznacza to, że Uczestnik przed zwrotem kuponu/losu Produktu Promocyjnego musi odciąć od niego Kupon Loteriady i go zachować.
17. W razie utraty lub zniszczenia Kuponu Loteriady Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
18. W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Kupony Loteriady. Kupony Loteriady w szczególności podrobione, przerobione, zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności, a także te, co do których można mieć podejrzenia, że nie są oryginalne lub nie zostały uzyskane przez Uczestnika w sposób przewidziany Regulaminem, nie uprawniają do udziału w Loterii i otrzymania którejkolwiek z nagród przewidzianych w Regulaminie. Wszelkie wątpliwości dotyczące poprawności Kuponów rozstrzygane są przez Komisję.


§ 5 Wartość puli nagród
1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 1 751 037,08 zł brutto (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści siedem złotych i 08/100). Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 285 (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć) sztuk.
2. Nagrodami w Loterii są:
1) Nagroda główna w postaci samochodu Mercedes-Benz Klasa A o wartości 74 321,29 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych i 29/100) brutto wraz z dodatkową kwotą w wysokości 8 258,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody I stopnia wynosi 82 579,29 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 29/100). Organizator przewidział 18 (osiemnaście) Nagród głównych w Loterii;
2) Nagroda II stopnia w postaci notebooka Lenovo IdeaPad o wartości 1 824,02 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dwadzieścia cztery złote i 02/100) brutto. Organizator przewidział 40 (czterdzieści) Nagród II stopnia w Loterii;
3) Nagroda III stopnia w postaci smartwatcha Lenovo Moto o wartości 1 261,98 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt jeden złotych i 98/100) brutto. Organizator przewidział 47 (czterdzieści siedem) Nagród III stopnia w Loterii;
4) Nagroda IV stopnia w postaci smartfona Lenovo Moto X o wartości 1 224,06 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia cztery złote i 06/100) brutto. Organizator przewidział 60 (sześćdziesiąt) Nagród IV stopnia w Loterii;
5) Nagroda V stopnia w postaci tabletu Lenovo Tab3 o wartości 490,77 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych i 77/100) brutto. Organizator przewidział 120 (sto dwadzieścia) Nagród V stopnia w Loterii.


§ 6 Miejsce i termin losowań;
Sposób i termin ogłaszania wyników
1. Procedury związane z przygotowaniem wykazu zwycięskich kodów odbywają się w biurze Organizatora w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A. Do przeprowadzenia losowania w dniu 1 lipca 2016 r. używane jest urządzenie do gier spełniające wymagania ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471).
2. Wykaz kodów, do których przypisana jest Nagroda, znajduje się na Materiałach Promocji dedykowanych Loterii dostępnych w Kolekturach w Okresie Promocyjnym. Uczestnicy Loterii nie posiadają informacji, kiedy i jaki kod zostanie wydrukowany na Kuponie Loteriady.
3. Wyniki podane są na stronie internetowej www.loteriada.pl po przeprowadzeniu procedury weryfikacji. Dane po pozytywnej weryfikacji zawierają imię, pierwszą literę nazwiska, numer zwycięskiego kodu oraz rodzaj przyznanej Nagrody. Uczestnik może wygrać więcej niż jedną nagrodę w Loterii, pod warunkiem spełnienia odpowiednio wymagań określonych w Regulaminie.


§ 7 Warunki wydania wygranych
1. W sytuacji stwierdzenia przypisania nagrody do kodu z Kuponu Loteriady, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Laureat zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w celu potwierdzenia tej okoliczności i uzyskania informacji o dalszej procedurze weryfikacji i wydania nagrody.
2. Kontakt z Organizatorem następuje na dedykowanej Loterii infolinii pod numerem 22 549 30 00. Kontakt musi nastąpić nie później niż 5 września 2016 r. Infolinia jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-17:00. Koszt połączenia z infolinią (zgodny z taryfą operatora) ponoszą Laureaci.
3. Laureaci podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej, są informowani o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:
1) Swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym oraz oświadczenia potwierdzającego, iż Laureat spełnia wymagania określone Regulaminem, zgodnie z wzorem Oświadczenia udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.loteriada.pl, począwszy od pierwszego dnia Okresu Promocyjnego bądź pod numerem infolinii 22 549 30 00;
2) Kuponu Loteriady lub odciętego od kuponu /losu Produktu Promocyjnego oryginału Kuponu Loteriady zawierającego kod, do którego przypisana jest Nagroda;
3) W przypadku Laureatów Nagrody I stopnia (samochodu) dodatkowo następujących danych: rodzaj, seria/numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo.
Oświadczenie musi być podpisane i czytelnie wypełnione. Może być w formie wydrukowanej bądź przepisanej. Podczas rozmowy telefonicznej Organizator zbiera również dane identyfikacyjne (osobowe) Laureata wskazane w pkt 1 i numer Kuponu Loteriady, o którym mowa w pkt 2 tego ustępu.
4. Laureaci nagród są zobowiązani do przesłania listem poleconym na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej, danych niezbędnych w procesie weryfikacji i przekazania nagrody (decyduje data stempla pocztowego), o których mowa w ust. 3, z tym zastrzeżeniem, iż dane te muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż 16 września 2016r.
5. Jeśli Laureat nie prześle kompletnych danych, o których mowa w ustępach powyższych, bądź nie prześle ich w terminie, o którym mowa w ust. 4, oznacza to rezygnację z nagrody.
6. W sytuacji, w której okaże się, że Laureat nie spełnia wymagań Regulaminu bądź wziął udział w Loterii naruszając postanowienia Regulaminu, a także uzyskał prawo do nagrody z naruszeniem postanowień Regulaminu czy przepisów prawa, traci on prawo do nagrody.
7. Przesłanie Kuponu Loteriady, naruszającego postanowienia Regulaminu oznacza niespełnienie warunku wydania nagrody w Loterii i oznacza rezygnację z nagrody.
8. Zwycięzca (pozytywnie zweryfikowany Laureat, dalej: ”Zwycięzca”) nie może żądać wymiany nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
9. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
10. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z nagród przyznano osobie, która naruszyła postanowienia Regulaminu bądź osobie nie uprawnionej do udziału w Loterii, osoba taka jest przy przydziale nagrody pominięta, a w sytuacji, w której nagrodę otrzymała, zobowiązana jest do jej zwrotu.
11. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanej w § 4 ust. 16 skutkującej utratą prawa do Kuponu Loteriady nagroda takiemu Uczestnikowi nie jest wydawana. W przypadku dokonania unieważnienia po wydaniu nagrody zobowiązany on jest taką nagrodę zwrócić do Organizatora.
12. Organizator ma prawo do pokazania wizerunku oraz podania danych osobowych Zwycięzców w środkach masowego przekazu za uprzednią pisemną zgodą Zwycięzców. Wyrażenie powyższej zgody nie jest warunkiem wzięcia udziału w Loterii bądź wydania Nagrody.


§ 8 Termin wydania wygranych
1. Nagrody II-V stopnia są wysyłane do Zwycięzców przesyłką kurierską lub pocztową najpóźniej do 23 września 2016 r. na adres wskazany w Oświadczeniu.
2. Nagrody główne są wysyłane do Zwycięzców przesyłką kurierską lub pocztową. Nagrody główne wydawane są w postaci „vouchera – potwierdzenia przyznania Nagrody” do 21 września 2016 r. Organizator dostarcza dokumentację wymaganą do zarejestrowania pojazdu i ubezpieczenia OC – protokół przekazania własności samochodu”. Za rejestrację pojazdu i jego ubezpieczenie z tytułu OC jest odpowiedzialny Zwycięzca. Po dokonaniu rejestracji Zwycięzca winien poinformować Organizatora o tej okoliczności. Organizator następnie wskazuje miejsce i termin przekazania nagrody. Za miejsce przekazania przyjmuje się Warszawę.
3. Koszty związane z odbiorem nagrody, tj. dojazdu, ewentualnego noclegu, ponosi Zwycięzca.
4. Organizator wysyła nagrody wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polski.


§ 9 Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 3 października 2016 r., przy czym decyduje data wpłynięcia do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2a) z dopiskiem „Loteriada - reklamacja” i, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych, powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Organizatora.
4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 9 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń w Sądzie Powszechnym.


§ 10 Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na www.loteriada.pl.
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu, znajduje się w biurze Organizatora (Unique One Sp. z o.o., 02-737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 2A).
4. Pod pojęciem dni roboczych, na potrzeby Loterii, Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 361 z późn.zm.). Oznacza to, iż Organizator potrąca o wartości nagrody powyżej 2 280 zł kwotę w wysokości 10% wartości tej nagrody na poczet należnego podatku od nagrody. Zwycięzca wyraża na to zgodę.
6. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
7. Zwycięzca nie ma prawa do otrzymania nagrody w postaci ekwiwalentu pieniężnego, bądź innej nagrody rzeczowej.
8. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471).
9. Organizator przewidział 16 500 000 kodów w Loterii. Kupony Loteriady wydawane są od 4 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. lub do wyczerpania puli kodów. Organizator przewidział 285 kodów wygrywających.
10. Wydanie wygranej może nastąpić na rzecz innej osoby niż Zwycięzca, jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie, udzielone przez Zwycięzcę w sposób określony w pełnomocnictwie i zawierające dane Zwycięzcy w zakresie wymaganym Regulaminem Loterii. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
11. Na potrzeby Loterii dostępna jest infolinia pod numerem 22 549 30 00, gdzie można otrzymać informacje o Loterii. Koszt połączenia z infolinią jest zgodny z taryfą operatora i ponoszony jest przez uczestnika. Infolinia czynna jest od poniedziałku do soboty, w godzinach 9:00-17:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Rozmowy mogą być nagrywane.
12. W przypadku otrzymania Kuponu Loteriady z kodem niespełniającym wymagań określonych Regulaminem z przyczyn technicznych niezależnych od Uczestników Loterii, Uczestnik ma możliwość zgłoszenia tej okoliczności do Organizatora i otrzymania poprawnego Kuponu Loteriady. Uczestnik musi zgłosić się do Organizatora niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 2 dni roboczych po zaistnieniu tej okoliczności, dzwoniąc na numer infolinii dedykowanej Loterii (ust. 11 powyżej) oraz przesyłając na adres e‐mail: loteriada@uniqueone.pl błędny Kupon Loteriady oraz kupony/losy, z tytułu nabycia, których otrzymał ten Kupon Loteriady (czytelny skan, zdjęcie) wraz z numerem telefonu Uczestnika. Dane podane w treści wiadomości muszą umożliwiać kontakt Organizatora z Uczestnikiem. Po przeprowadzeniu procedury wyjaśniającej i uznaniu zasadności zgłoszonego roszczenia, Organizator na podany adres e‐mail prześle Kupon Loteriady. Kupon Loteriady zostanie wysłany w ciągu 4-ch dni roboczych od otrzymania przez Organizatora wyżej opisanego zgłoszenia od Uczestnika. W celu szybszego przeprowadzenia procedury wyjaśniającej rekomenduje się wskazanie Kolektury/Terminala Samoobsługowego, w którym doszło do zdarzenia oraz zatytułowanie wiadomości e-mail „Loteriada – błędny Kupon z kodem”. Brak kontaktu Uczestnika z Organizatorem w ww. terminie oznacza rezygnację z prawa do otrzymania Kuponu Loteriady. Zgłoszeń można dokonywać w godzinach pracy infolinii. Kupony Loteriady zgodnie z ww. procedurą wydawane są do wyczerpania puli kodów.
13. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 12 powyżej w dniach 29-31 sierpnia 2016 r., Uczestnik musi zgłosić się do Organizatora niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego po zaistnieniu tej okoliczności, dzwoniąc na numer infolinii dedykowanej Loterii (ust. 11 powyżej) oraz przesyłając na adres e‐mail: loteriada@uniqueone.pl błędny Kupon Loteriady oraz kupony/losy, z tytułu nabycia, których otrzymał ten Kupon Loteriady (czytelny skan, zdjęcie) wraz z numerem telefonu Uczestnika. Dane podane w treści wiadomości muszą umożliwiać kontakt Organizatora z Uczestnikiem. Po przeprowadzeniu procedury wyjaśniającej i uznaniu zasadności zgłoszonego roszczenia, Organizator na podany adres e‐mail prześle Kupon Loteriady. Kupon Loteriady zostanie wysłany w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania przez Organizatora wyżej opisanego zgłoszenia od Uczestnika. W celu przeprowadzenia procedury wyjaśniającej rekomenduje się wskazanie Kolektury/Terminala Samoobsługowego, w którym doszło do zdarzenia oraz zatytułowanie wiadomości e-mail „Loteriada – błędny Kupon z kodem”. Brak kontaktu Uczestnika z Organizatorem w ww. terminie oznacza rezygnację z prawa do otrzymania Kuponu Loteriady. Zgłoszeń można dokonywać w godzinach pracy infolinii. Kupony Loteriady zgodnie z ww. procedurą wydawane są do wyczerpania puli kodów.
14. W sytuacji stwierdzenia przypisania nagrody do kodu z Kuponu Loteriady, otrzymanego zgodnie z procedurami opisanymi w ust. 12 i 13 powyżej, Laureat zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w celu potwierdzenia tej okoliczności i uzyskania informacji o dalszej procedurze weryfikacji i wydania nagrody w terminie i na zasadach określonych w §7 niniejszego regulaminu.
15. Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii, w szczególności przeprowadzenia procedury weryfikacji, wydania Nagród i ogłoszenia wyników. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.) i trwa do zakończenia Loterii chyba, że przepisy zobowiązują do ich przetwarzania przez okres dłuższy. Administratorem danych osobowych jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000007411, NIP 525-00-10-982, o kapitale zakładowym w wysokości 115 000 000 zł. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
16. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) jest Organizator.
17. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procedury reklamacji. Zakres i podstawa przetwarzania danych osobowych wskazana jest w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych.
18. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz.471) jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji uprawnień Uczestników i wydania imiennego zaświadczenia o wysokości wydanej nagrody.